Zakon o izmjeni i dopunama Carinskog zakona

NN 56/2010 (7.5.2010.), Zakon o izmjeni i dopunama Carinskog zakona

HRVATSKI SABOR

1344

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA CARINSKOG ZAKONA

Proglašavam Zakon o izmjeni i dopunama carinskog zakona, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 23. travnja 2010. godine.

Klasa: 011-01/10-01/35

Urbroj: 71-05-03/1-10-2

Zagreb, 28. travnja 2010.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENI I DOPUNAMA CARINSKOG ZAKONA

Članak 1.

U Carinskom zakonu (»Narodne novine«, br. 78/99., 117/99., 73/00., 92/01., 47/03., 140/05., 138/06., 60/08. i 45/09.) iza članka 49. dodaju se članci 49.a do 49.c koji glase:

»Članak 49.a

Za robu koja se unosi u carinsko područje Republike Hrvatske podnosi se sigurnosna skraćena deklaracija.

Odredba stavka 1. ovoga članka ne primjenjuje se na robu koja se nalazi na prijevoznim sredstvima koja samo prolaze hrvatskim teritorijalnim morem ili zračnim prostorom bez zaustavljanja na carinskom području Republike Hrvatske.

Sigurnosna skraćena deklaracija podnosi se ulaznoj carinskoj ispostavi. Uz odobrenje nadležne carinarnice sigurnosna skraćena deklaracija se može podnijeti drugoj carinskoj ispostavi koja podatke sadržane u sigurnosnoj skraćenoj deklaraciji elektroničkim putem odmah dostavlja ili stavlja na raspolaganje ulaznoj carinskoj ispostavi.

Pod uvjetom da je carinarnici omogućen pristup podacima iz sigurnosne skraćene deklaracije u računalnom sustavu gospodarskog subjekta, umjesto obveze podnošenja sigurnosne skraćene deklaracije nadležna carinarnica može odobriti podnošenje obavijesti.

Sigurnosna skraćena deklaracija podnosi se prije unošenja robe u carinsko područje Republike Hrvatske.

Uz uvažavanje posebnih okolnosti, za pojedine vrste gospodarskih subjekata, pojedine vrste prometa robom i načine prijevoza, kao i u slučaju da međunarodni sporazumi predviđaju posebne sigurnosne postupke, Vlada Republike Hrvatske propisat će:

– rokove u kojima se, prije unošenja robe u carinsko područje Republike Hrvatske, podnosi sigurnosna skraćena deklaracija,

– iznimke od propisanih rokova za podnošenje sigurnosne skraćene deklaracije te

– uvjete pod kojima je moguće primijeniti iznimke ili odstupanja od obveze podnošenja sigurnosne skraćene deklaracije.

Članak 49.b

Sigurnosna skraćena deklaracija se podnosi elektroničkom razmjenom podataka. Uporabu sustava elektroničke razmjene podataka za podnošenje sigurnosne skraćene deklaracije odobrava Carinska uprava. Pod uvjetom da sadrže sve potrebne pojedinosti, u svrhu podnošenja sigurnosne skraćene deklaracije mogu se koristiti trgovinske, lučke ili prijevozne informacije.

Iznimno i pod uvjetom primjene jednake razine carinskih provjera koje se temelje na analizi rizika kao i u slučaju uporabe metoda automatske obrade podataka, carinarnica može prihvatiti podnošenje sigurnosne skraćene deklaracije u pisanom obliku.

Sigurnosnu skraćenu deklaraciju podnosi osoba koja unosi robu u carinsko područje Republike Hrvatske ili osoba koja preuzima odgovornost za prijevoz robe u carinsko područje Republike Hrvatske.

Ne dovodeći u pitanje obveze osoba iz stavka 3. ovoga članka, sigurnosnu skraćenu deklaraciju može podnijeti:

a) osoba u čije ime djeluju osobe navedene u stavku 3. ovoga članka ili

b) svaka osoba koja carinarnici može podnijeti ili omogućiti podnošenje robe ili

c) zastupnik jedne od osoba navedenih u stavku 3. ovoga članka.

Na zahtjev osoba iz stavka 3. i 4. ovoga članka carinarnica može dopustiti ispravak jednoga ili više podataka u podnesnoj sigurnosnoj skraćenoj deklaraciji. Ispravak se, međutim, neće dopustiti nakon što carinarnica:

a) obavijesti osobu koja je podnijela sigurnosnu skraćenu deklaraciju da namjerava pregledati robu ili

b) utvrdi da su podaci navedeni u sigurnosnoj skraćenoj deklaraciji netočni ili

c) odobri daljnje kretanje robe.

Vlada Republike Hrvatske propisuje uvjete pod kojima se primjenjuju odredbe o podnošenju sigurnosne skraćene deklaracije te, uzimajući u obzir primjenjive međunarodne standarde i trgovinsku praksu, oblik i sadržaj sigurnosne skraćene deklaracije koja obuhvaća podatke neophodne za analizu rizika i pravilnu provedbu carinskog nadzora u prvom redu za sigurnosno relevantne svrhe.

Članak 49.c

Ulazna carinska ispostava može odobriti da se ne podnosi posebna sigurnosna skraćene deklaracija za robu za koju je carinska deklaracija podnesena prije isteka roka iz članka 49.a stavka 5. i 6. ovoga Zakona i koja sadrži najmanje one podatke koji su potrebni za sigurnosnu skraćenu deklaraciju. U tom slučaju carinska deklaracija ima status sigurnosne skraćene deklaracije sve dok se ne prihvati u skladu s člankom 75. ovoga Zakona.

Uz odobrenje nadležne carinarnice carinska deklaracija iz stavka 1. ovoga članka se može podnijeti uvoznoj carinskoj ispostavi različitoj od ulazne carinske ispostave. U tom slučaju uvozna carinska ispostava je dužna podatke sadržane u sigurnosnoj skraćenoj deklaraciji elektroničkim putem odmah dostaviti ili staviti na raspolaganje ulaznoj carinskoj ispostavi.

Ako carinska deklaracija iz stavka 1. ovoga članka nije podnesena elektroničkom razmjenom podataka, nadležna carinarnica primjenjuje jednaku razinu carinskih provjera koje se temelje na analizi rizika kao i u slučaju uporabe metoda automatske obrade podataka.«.

Članak 2.

U članku 50. stavku 5. iza riječi: »odredbe članka« dodaju se riječi: »49.a do 49.c. i članka«.

Članak 3.

U članku 52. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Kada se primjenjuju članci 49.a do 49.c ovoga Zakona, robu koja je, sukladno članku 50. stavku 1. točki a) ovoga Zakona, stigla do carinarnice ili drugog mjesta koje je carinarnica naznačila i odobrila, osim robe koja se nalazi na prijevoznim sredstvima koja samo prolaze hrvatskim teritorijalnim morem ili zračnim prostorom bez zaustavljanja na carinskom području Republike Hrvatske, carinarnici podnosi osoba koja je robu unijela u carinsko područje Republike Hrvatske ili osoba koja je preuzela odgovornost za prijevoz robe nakon njezina unošenja. Prilikom podnošenja robe carinarnici, osoba koja podnosi robu se obvezno poziva na sigurnosnu skraćenu deklaraciju ili carinsku deklaraciju koja je za robu prethodno podnesena.«.

Članak 4.

U članku 179. stavku 3. dodaje se rečenica koja glasi:

»U skladu s člancima 49.a do 49.c. i člancima 186.a do 186.d ovoga Zakona sigurnosna skraćena deklaracija se podnosi za robu koja se u slobodnu zonu izravno unosi iz drugih dijelova carinskog područja Republike Hrvatske ili se iznosi iz slobodne zone izravno napuštajući carinsko područje Republike Hrvatske.«.

Članak 5.

Iza članka 186. dodaju se članci 186.a do 186.d koji glase:

»Članak 186.a

Za robu koja napušta carinsko područje Republike Hrvatske podnosi se carinska deklaracija, a u slučaju da se, sukladno carinskim propisima, ne zahtijeva podnošenje carinske deklaracije, podnosi se sigurnosna skraćena deklaracija.

Odredba stavka 1. ovoga članka ne primjenjuje se na robu koja se nalazi na prijevoznim sredstvima koja samo prolaze hrvatskim teritorijalnim morem ili zračnim prostorom bez zaustavljanja na carinskom području Republike Hrvatske.

Uz uvažavanje posebnih okolnosti, za pojedine vrste gospodarskih subjekata, pojedine vrste prometa robom i načine prijevoza, kao i u slučaju da međunarodni sporazumi predviđaju posebne sigurnosne postupke, Vlada Republike Hrvatske propisat će:

– rokove u kojima se izvoznoj carinskoj ispostavi, prije iznošenja robe iz carinskog područja Republike Hrvatske, podnosi carinska deklaracija ili sigurnosna skraćena deklaracija,

– iznimke od propisanih rokova za podnošenje carinske deklaracije ili sigurnosne skraćene deklaracije,

– uvjete pod kojima je moguće primijeniti iznimke od obveze podnošenja sigurnosne skraćene deklaracije za robu koja napušta carinsko područje Republike Hrvatske te

– slučajeve i uvjete u kojima nije potrebno podnošenje carinske deklaracije niti sigurnosne skraćene deklaracije za robu koja napušta carinsko područje Republike Hrvatske.

Članak 186.b

Ako se sukladno carinskim propisima zahtijeva podnošenje carinske deklaracije za određivanje carinski dopuštenog postupanja ili uporabe robe koja napušta carinsko područje Republike Hrvatske, prije iznošenja robe iz carinskog područja Republike Hrvatske izvoznoj carinskoj ispostavi se podnosi carinska deklaracija.

Ako je izvozna carinska ispostava različita od izlazne carinske ispostave, podatke sadržane u carinskoj deklaraciji iz stavka 1. ovoga članka izvozna carinska ispostava elektroničkim putem odmah dostavlja ili stavlja na raspolaganje izlaznoj carinskoj ispostavi.

Carinska deklaracija iz stavka 1. ovoga članka sadrži najmanje one podatke koji su potrebni za sigurnosnu skraćenu deklaraciju u smislu članka 186.d stavka 5. ovoga Zakona.

Ako carinska deklaracija iz stavka 1. ovoga članka nije podnesena elektroničkom razmjenom podataka, nadležna carinarnica primjenjuje jednaku razinu carinskih provjera koje se temelje na analizi rizika kao i uslučaju uporabe metoda automatske obrade podataka.

Članak 186.c

Ako za robu koja napušta carinsko područje Republike Hrvatske nije određeno carinski dopušteno postupanje ili uporaba za koju se zahtijeva podnošenje carinske deklaracije, prije iznošenja robe iz carinskog područja Republike Hrvatske izvoznoj carinskoj ispostavi se podnosi sigurnosna skraćena deklaracija.

Uz odobrenje nadležne carinarnice carinska deklaracija iz stavka 1. ovoga članka se može podnijeti carinskoj ispostavi različitoj od izvozne carinske ispostave. U tom slučaju carinska ispostava različita od izvozne carinske ispostave je dužna podatke sadržane u sigurnosnoj skraćenoj deklaraciji elektroničkim putem odmah dostaviti ili staviti na raspolaganje izlaznoj carinskoj ispostavi.

Pod uvjetom da je carinarnici omogućen pristup podacima iz sigurnosne skraćene deklaracije u računalnom sustavu gospodarskog subjekta, umjesto obveze podnošenja sigurnosne skraćene deklaracije nadležna carinarnica može odobriti podnošenje obavijesti.

Članak 186.d

Sigurnosna skraćena deklaracija se podnosi elektroničkom razmjenom podataka. Uporabu sustava elektroničke razmjene podataka za podnošenje sigurnosne skraćene deklaracije odobrava Carinska uprava. Pod uvjetom da sadrže sve potrebne pojedinosti, u svrhu podnošenja sigurnosne skraćene deklaracije mogu se koristiti trgovinske, lučke ili prijevozne informacije.

Iznimno i pod uvjetom primjene jednake razine carinskih provjera koje se temelje na analizi rizika, kao i u slučaju uporabe metoda automatske obrade podataka, carinarnica može prihvatiti podnošenje sigurnosne skraćene deklaracije u pisanom obliku.

Sigurnosnu skraćenu deklaraciju podnosi:

a) osoba koja iznosi robu iz carinskog područja Republike Hrvatske ili osoba koja preuzima odgovornost za prijevoz robe iz carinskog područja Republike Hrvatske ili

b) svaka osoba koja carinarnici može podnijeti ili omogućiti podnošenje robe ili

c) zastupnik jedne od osoba navedenih u točkama a) i b) ovoga stavka.

Na zahtjev osoba iz stavka 3. ovoga članka carinarnica može dopustiti ispravak jednoga ili više podataka u podnesnoj sigurnosnoj skraćenoj deklaraciji. Ispravak se, međutim, neće dopustiti nakon što carinarnica:

a) obavijesti osobu koja je podnijela sigurnosnu skraćenu deklaraciju da namjerava pregledati robu, ili

b) utvrdi da su podaci navedeni u sigurnosnoj skraćenoj deklaraciji netočni, ili

c) odobri daljnje kretanje robe.

Vlada Republike Hrvatske propisuje uvjete pod kojima se primjenjuju odredbe o podnošenju sigurnosne skraćene deklaracije te, uzimajući u obzir primjenjive međunarodne standarde i trgovinsku praksu, oblik i sadržaj sigurnosne skraćene deklaracije koja obuhvaća podatke neophodne za analizu rizika i pravilnu provedbu carinskog nadzora u prvom redu za sigurnosno relevantne svrhe.«.

Članak 6.

U članku 225. stavku 4. riječi: »ovaj se rok produžava« zamjenjuju se riječima: »ovaj rok ne teče«.

Članak 7.

Propisi za provedbu ovoga Zakona donijet će se u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 8.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama.«

Klasa: 413/01/10-01/01

Zagreb, 23. travnja 2010.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.