Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o biocidnim pripravcima

NN 56/2010 (7.5.2010.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o biocidnim pripravcima

HRVATSKI SABOR

1346

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BIOCIDNIM PRIPRAVCIMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o biocidnim pripravcima, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 23. travnja 2010. godine.

Klasa: 011-01/10-01/37

Urbroj: 71-05-03/1-10-2

Zagreb, 28. travnja 2010.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BIOCIDNIM PRIPRAVCIMA

Članak 1.

U Zakonu o biocidnim pripravcima (»Narodne novine«, br. 63/07. i 35/08.) u članku 28. stavku 1. iza riječi: »mora« dodaju se riječi: »biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu te mora«.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Odredba stavka 1. ovoga članka koja se odnosi na zahtjev za davanje odobrenja za stavljanje na tržište u potpunom postupku na odgovarajući način primjenjuje se i na zahtjeve za davanje odobrenja po skraćenom postupku (registracija), zahtjeve za obnovu, izmjenu i oduzimanje odobrenja, zahtjeve za davanje odobrenja po posebnom postupku, zahtjeve za davanje odobrenja na temelju međusobnog priznavanja unutar Europske unije i zahtjeve za posebna odobrenja koja se daju sukladno odredbama ovoga Zakona.«.

Dosadašnji stavci 2. do 12. postaju stavci 3. do 13.

Članak 2.

U članku 33. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»Ako se u postupku iz stavka 4. ovoga članka potvrdi odbijanje druge ili naknadne registracije biocidnog pripravka u Republici Hrvatskoj, tada država članica Europske unije koja je prije registrirala biocidni pripravak niskog rizika, ako Stalni odbor za biocidne pripravke to smatra prikladnim, uzima ovo odbijanje u obzir i preispituje njegovu registraciju. Ako postupak iz stavka 4. ovoga članka potvrdi početnu registraciju, Ministarstvo mora registrirati predmetni biocidni pripravak niskog rizika.«.

Članak 3.

U članku 47. stavku 1. točka c) mijenja se i glasi:

»c) za postojeću aktivnu tvar nakon:

– 14. svibnja 2014. godine za sve podatke dostavljene prema odredbama ovoga Zakona, osim kad su ti podaci već zaštićeni sukladno propisima kojima je uređena tajnost podataka. U takvim slučajevima podaci ostaju zaštićeni do isteka ostatka razdoblja zaštite podataka predviđenoga u skladu s propisima kojima je uređena tajnost podataka, ali ne duže od 14. svibnja 2014. godine,

– 10 godina od datuma uvrštenja aktivne tvari u popis I. ili I.A za podatke koji se dostavljaju po prvi put kao prilog prvom uvrštenju u popis I. ili I.A bilo aktivne tvari, bilo dodatne vrste proizvoda za tu aktivnu tvar,«.

U stavku 2. točka c) mijenja se i glasi:

»c) za postojeću aktivnu tvar nakon:

– 14. svibnja 2014. godine za sve podatke dostavljene prema odredbama ovoga Zakona, osim kad su ti podaci već zaštićeni sukladno propisima kojima je uređena tajnost podataka. U takvim slučajevima podaci ostaju zaštićeni do isteka ostatka razdoblja zaštite podataka predviđenoga u skladu s propisima kojima je uređena tajnost podataka, ali ne duže od 14. svibnja 2014. godine,

– 10 godina od datuma uvrštenja aktivne tvari u popis I. ili I.A za podatke koji se dostavljaju po prvi put kao prilog prvom uvrštenju u popis I. ili I.A bilo aktivne tvari, bilo dodatne vrste proizvoda za tu aktivnu tvar,«.

Članak 4.

U članku 55. stavku 2. riječi: »pravne osobe« zamjenjuju se riječima: »pravne i fizičke osobe«.

Članak 5.

U članku 56. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona obavlja sanitarna inspekcija Ministarstva.«.

Članak 6.

U članku 58. iza stavka 1. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:

»Mjere iz stavka 1. ovoga članka naređuju se rješenjem.

Žalba, odnosno pokrenuti upravni spor protiv rješenja iz stavka 2. ovoga članka ne odgađa njegovo izvršenje.«.

Članak 7.

U članku 59. iza stavka 1. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:

»Mjere iz stavka 1. ovoga članka naređuju se rješenjem.

Pokrenuti upravni spor protiv rješenja iz stavka 2. ovoga članka ne odgađa njegovo izvršenje.«.

Članak 8.

U članku 60. stavku 3. iza brojke: »17.« dodaje se zarez i brojka: »18.«.

Članak 9.

U članku 61. riječi: »Ministarstva i sanitarna inspekcija u uredima državne uprave u županijama« zamjenjuju se riječju: »Ministarstva«.

Članak 10.

Iza članka 65. dodaje se članak 65.a koji glasi:

»Članak 65.a

Iznimno od članka 4., članka 16. stavka 1., članka 18. stavka 2., članka 28. stavka 1., 2. i 3. ovoga Zakona i ne dovodeći u pitanje propise o sustavu ispitivanja tvari koje su se nalazile na tržištu Europske unije na dan 14. svibnja 2000. i postupak uvrštavanja ili neuvrštavanja aktivnih tvari u popise aktivnih tvari usklađenih na razini Europske unije, postupak propisan člankom 65. ovoga Zakona primjenjivat će se do 14. svibnja 2014. godine.

Ako se odlukom na razini Europske unije o uvrštavanju neke aktivne tvari u Popis I. ili I.A utvrdi neki datum nakon 14. svibnja 2014. godine, to odstupanje za biocidne pripravke koji sadrže predmetnu aktivnu tvar važi do datuma utvrđenoga tom odlukom.

U skladu s člankom 65. ovoga Zakona ministar će odobriti stavljanje na tržište Republike Hrvatske biocidnog pripravka koji sadrži aktivne tvari koje za tu vrstu pripravka nisu navedene u Popisu I. ili I.A. Uvjet jest da su takve aktivne tvari bile na tržištu na dan 26. lipnja 2007. godine kao aktivne tvari u biocidnim pripravcima predviđenim za namjene različite od namjene za znanstveno istraživanje i razvoj i primijenjeno istraživanje i razvoj.«.

Članak 11.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 14. svibnja 2010., osim odredbe članka 2. ovoga Zakona koja stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 541-01/10-01/02

Zagreb, 23. travnja 2010.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.