Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o jednostavnim građevinama i radovima

NN 57/2010 (10.5.2010.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o jednostavnim građevinama i radovima

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

1365

Na temelju članka 104. i članka 209. stavka 5. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, br. 76/07 i 38/09) ministrica zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O JEDNOSTAVNIM GRAĐEVINAMA I RADOVIMA

Članak 1.

U Pravilniku o jednostavnim građevinama i radovima (»Narodne novine«, br. 21/09) članak 4. mijenja se i glasi:

»Bez lokacijske dozvole, a u skladu s aktom kojim se odobrava građenje može se pristupiti:

1. Rekonstrukciji građevine kojom se ne mijenjaju lokacijski uvjeti u skladu s kojima je ista izgrađena;

2. Rekonstrukciji zgrade kojom se postojeći sustav grijanja i zagrijavanja potrošne tople vode zamjenjuje sustavom koji je riješen iskorištavanjem toplinske energije tla primjenom dizalica topline čiji podzemni izmjenjivači topline ne prelaze na susjedne čestice;

3. Dovršenju posebnog dijela (funkcionalne jedinice) stambene, poslovne ili stambeno-poslovne zgrade izvedenog do određenog stupnja izgrađenosti (roh-bau).

Stavak 1. podstavak 3. ovoga članka se ne odnosi na posebni dio (funkcionalnu jedinicu) čija bi namjena nakon dovršenja bila protivna osnovnoj namjeni građevine odnosno njezinog dijela određenoj aktom kojim je odobreno građenje ili namjeni propisanoj prostornim planom.«.

Članak 2.

Iza članka 4. dodaju se članci 4.a i 4.b koji glase:

»Članak 4.a

»Bez rješenja o uvjetima građenja, a u skladu s glavnim projektom može se pristupiti:

1. Rekonstrukciji građevine kojom se ne mijenjaju lokacijski uvjeti u skladu s kojima je ista izgrađena;

2. Rekonstrukciji zgrade kojom se postojeći sustav grijanja i zagrijavanja potrošne tople vode zamjenjuje sustavom koji je riješen iskorištavanjem toplinske energije tla primjenom dizalica topline čiji podzemni izmjenjivači topline ne prelaze na susjedne čestice.

Članak 4.b

Smatra se da se radovima na postojećoj građevini poslovne namjene koji se izvode u svrhu njezine prilagodbe za obavljanje djelatnosti različite od djelatnosti navedene u aktu kojim je odobreno građenje, odnosno uporaba iste ne mijenjaju lokacijski uvjeti u skladu s kojima je građevina izgrađena (primjerice za obavljanje ugostiteljsko-turističke djelatnost umjesto trgovačke djelatnosti, trgovačke djelatnost s jednom vrstom proizvoda umjesto trgovačke djelatnosti s drugom vrstom proizvoda, uslužne djelatnosti umjesto trgovačke djelatnosti i obrnuto). Navedeno se odnosi i na poslovni dio stambeno-poslovne građevine, te na posebni dio (funkcionalnu jedinicu) poslovne i stambeno-poslovne građevine.

Stavak 1. ovoga članka se ne odnosi na radove koji se izvode u svrhu prilagodbe građevine poslovne namjene za obavljanje djelatnosti koja se prema prostornom planu ne može obavljati u zoni u kojoj se nalazi građevina na kojoj se izvode radovi.

Radovi iz stavka 1. ovoga članka kojima se utječe na ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu izvode se na temelju odgovarajućeg akta kojim se odobrava građenje.«.

Članak 3.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»Lokacijska dozvola se ne izdaje za:

1. Eksploatacijsko polje ugljikovodika bez rudarskih građevina i postrojenja;

2. Promjenu namjene proizvodne ili skladišne građevine u građevinu namijenjenu za skladištenje i/ili skupljanje otpada ako se građevina prema prostornom planu nalazi na:

– površinama gospodarske namjene – proizvodne (pretežito industrijska – I1 ili pretežito zanatska – I2),

– površinama poslovne namjene koje su komunalno servisne K3,

– površinama posebne namjene.

Stavak 1. podstavak 2. ovoga članka ne odnosi se na promjenu namjene proizvodne ili skladišne građevine u građevinu namijenjenu za skladištenje i /ili skupljanje opasnog otpada.

Za promjenu namjene iz stavka 1. podstavka 2. ovoga članka u čiju svrhu se ne izvode radovi ili se izvode radovi kojima se ne utječe na ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu ne izdaje se akt kojim se odobrava građenje.«.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 360-01/09-04/24

Urbroj: 531-01-10-1

Zagreb, 5. svibnja 2010.

Ministrica
Marina Matulović Dropulić, dipl. ing. arh., v. r.