Pravilnik o sigurnosti dizala

NN 58/2010 (11.5.2010.), Pravilnik o sigurnosti dizala

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

1384

Na temelju članka 5. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (»Narodne novine«, br. 20/2010) ministar gospodarstva, rada i poduzetništva donosi

PRAVILNIK

O SIGURNOSTI DIZALA

I. PODRUČJE PRIMJENE, STAVLJANJE NA TRŽIŠTE I SLOBODA KRETANJA

Članak 1.

(1) Ovaj se Pravilnik primjenjuje na dizala koja se trajno upotrebljavaju u građevinama. Ovaj se Pravilnik također primjenjuje na sigurnosne komponente koje se upotrebljavaju u navedenim dizalima, a koje su propisane u Dodatku IV ovoga Pravilnika.

(2) Za potrebe ovoga Pravilnika »dizalo« označava uređaj za dizanje namijenjen za dosizanje određenih razina koji ima nosač koji se kreće između krutih vodilica s nagibom pod kutom većim od 15 stupnjeva prema horizontali, a namijenjen je za prijevoz:

– osoba

– osoba i tereta

– samo tereta, ako je nosač izveden tako da osoba može bez poteškoća ući u njega, te ako je opremljen upravljačkim uređajima koji se nalaze u nosaču ili nadohvat ruke osobi u nosaču.

Ovaj Pravilnik odnosi se i na uređaje za dizanje koji se kreću duž utvrđenog stalnog puta a ne kreću se između krutih vodilica i smatraju se dizalom prema ovom Pravilniku.

»Nosač« označava dio dizala koji služi da se osobe i/ili roba podižu ili spuštaju.

(3) Ovaj se Pravilnik ne odnosi na:

– uređaje za dizanje čija brzina nije veća od 0,15 m/s,

– građevne dizalice,

– žičare, uključujući uspinjače,

– dizala posebno namjenjena i konstruirana za vojne i policijske svrhe,

– uređaje za dizanje s kojih se može obavljati rad

– mehanizme za dizanje u rudnicima,

– uređaje za dizanje namjenjeni za dizanje izvođača kod umjetničkih izvedbi

– uređaje za dizanje ugrađene u prijevozna sredstva,

– uređaje za dizanje spojene sa strojem i namjenjene isključivo za pristup radnim mjestima uključujući točke za održavanje i preglede na stroju,

– prijevozna sredstva koja upotrebljavaju prigon sa zupčastom letvom

– pokretne stepenice i mehaničke trake

(4) Nazivi koji se upotrebljavaju u ovome Pravilniku imaju sljedeće značenje:

– »ugraditelj dizala« je fizička ili pravna osoba odgovorna za projektiranje, izradu i ugradnju dizala te stavljanje na tržište, koja stavlja oznaku sukladnosti i sastavlja Izjavu o sukladnosti.

– »stavljanje dizala na tržište« je trenutak kada ugraditelj dizala prvi puta daje dizalo korisnicima na uporabu.

– »sigurnosna komponenta« je komponenta prema Dodatku IV ovoga Pravilnika.

– »proizvođač sigurnosne komponente« je fizička ili pravna osoba koja preuzima odgovornost za projektiranje i proizvodnju sigurnosnih komponenta i koja stavlja oznaku sukladnosti i sastavlja Izjavu o sukladnosti.

– »uzorak dizala« je reprezentativno dizalo čija tehnička dokumentacija određuje način na koji će biti ispunjeni bitni sigurnosni zahtjevi za dizala koja su sukladna s uzorkom dizala, koji je određen objektivnim parametrima i koji koristi jednake sigurnosne komponente.

Sva dozvoljena odstupanja između uzorka dizala i dizala koja su izvedena prema uzorku dizala, moraju u tehničkoj dokumentaciji biti jasno navedena (s najvećim i najmanjim vrijednostima).

Pomoću izračuna i/ili na temelju projektnih nacrta dopušteno je prikazivati sličnost niza opreme radi zadovoljavanja bitnih sigurnosnih zahtjeva.

(5) Kada su za dizala iz članka 1. ovoga Pravilnika rizici u cijelosti ili djelomično obuhvaćeni posebnim propisima odredbe ovoga Pravilnika ne primjenjuju se na ta dizala i na te rizike od trenutka primjene tih posebnih propisa.

Članak 2.

(1) Dizala iz članka 1. ovoga Pravilnika mogu se stavljati na tržište i u uporabu samo ako ne ugrožavaju zdravlje ili sigurnost ljudi, i gdje je to primjereno sigurnost imovine, kada se ispravno ugrađuju, održavaju i upotrebljavaju u skladu s njihovom namjenom.

(2) Sigurnosne komponente iz članka 1. ovoga Pravilnika mogu se stavljati na tržište i u uporabu samo ako dizala u koja će se ugraditi ne ugrožavaju zdravlje ili sigurnost ljudi, ili gdje je to primjereno sigurnost imovine, kada se ispravno ugrađuju, održavaju i upotrebljavaju u skladu s njihovom namjenom.

(3) Osoba odgovorna za izvođenje radova na građevini i ugraditelj dizala moraju poduzeti sve odgovarajuće mjere kako bi osigurali ispravan rad i sigurnu uporabu dizala, te se moraju međusobno obavješćivati o činjenicama potrebnim za ispravan rad i sigurnu uporabu dizala.

(4) Vozna okna dizala ne smiju sadržavati nikakve cjevovode, električne instalacije ili uređaje, osim onih koji su potrebni za ispravan rad i sigurnost dizala.

(5) Drugim propisima mogu se propisati i drugi zahtjevi za zaštitu ljudi kada se dizala stavljaju u uporabu ili za vrijeme uporabe, pod uvjetom da odredbe tih propisa nisu u suprotnosti s odredbama ovoga Pravilnika.

(6) Dizala ili sigurnosne komponente koje nisu u skladu s odredbama ovoga Pravilnika mogu se izlagati na sajmovima, izložbama i drugim načinima izlaganja, pod uvjetom da je jasno i vidljivo označena njihova nesukladnost, te da nisu za prodaju sve dok ugraditelj dizala, odnosno proizvođač sigurnosnih komponenta ili njegov ovlašteni predstavnik osnovan u Republici Hrvatskoj ili u Europskoj uniji ne osigura njihovu sukladnost. Tijekom izlaganja moraju se poduzeti odgovarajuće sigurnosne mjere kako bi se osigurala zaštita ljudi.

Članak 3.

(1) Dizala iz članka 1. ovoga Pravilnika moraju zadovoljavati bitne zdravstvene i sigurnosne zahtjeve propisane u Dodatku I ovoga Pravilnika.

(2) Sigurnosne komponente iz članka 1. ovoga Pravilnika moraju zadovoljavati bitne zdravstvene i sigurnosne zahtjeve propisane u Dodatku I ovoga Pravilnika, ili omogućavati da dizala, u koja su ugrađene, zadovoljavaju bitne zdravstvene i sigurnosne zahtjeve.

Članak 4.

(1) Ne smije se zabraniti, ograničiti ili spriječiti stavljanje na tržište ili u uporabu dizala i/ili sigurnosnih komponenta koje su u skladu s odredbama ovoga Pravilnika

(2) Ne smije se zabraniti, ograničiti ili spriječiti stavljanje na tržište komponenata koje su temeljem izjave proizvođača ili njegovog ovlaštenog predstavnika, osnovanog u Republici Hrvatskoj ili u Europskoj uniji, namjenjene ugradnji u dizala iz članka 1. ovoga Pravilnika.

Članak 5.

(1) Pretpostavlja se da dizala i sigurnosne komponente koje imaju oznaku sukladnosti kako je propisano člankom 14. ovoga Pravilnika i Izjavu o sukladnosti prema Dodatku II ovoga Pravilnika, zadovoljavaju odredbe ovoga Pravilnika, uključujući i postupke ocjene sukladnosti propisane u članku 8. i 9. ovoga Pravilnika.

Ako ne postoje usklađene europske norme nacionalno normirno tijelo poduzet će potrebne mjere radi utvrđivanja nacionalnih normi i specifikacija koje se mogu smatrati važnim i korisnim za zadovoljenje bitnih zdravstvenih i sigurnosnih zahtjeva iz Dodatka I ovoga Pravilnika.

(2) Pretpostavlja se da dizala koja su u skladu s usklađenim normama čiji podaci su objavljeni u Službenom glasilu Europske unije i/ili s hrvatskim normama, kojima su prihvaćene usklađene europske norme, zadovoljavaju bitne zdravstvene i sigurnosne zahtjeve iz članka 3. ovoga Pravilnika.

(3) Pretpostavlja se da sigurnosne komponente koje su u skladu s usklađenim normama čiji podaci su objavljeni u Službenom glasilu Europske unije i/ili s hrvatskim normama, kojima su prihvaćene usklađene europske norme, a koje su ispravno ugrađene u dizala, omogućuju da ta dizala zadovoljavaju bitne zdravstvene i sigurnosne zahtjeve iz članka 3. ovoga Pravilnika.

(4) Popis hrvatskih norma iz stavka 2. i 3. ovoga članka objavljuje ministarstvo nadležno za gospodarstvo u »Narodnim novinama«.

Članak 6.

(1) Ako se utvrdi da hrvatske norme iz stavka 2. i 3. članka 5. ovoga Pravilnika, ne zadovoljavaju u potpunosti bitne zahtjeve iz članka 3. ovoga Pravilnika te će se norme brisati iz popisa hrvatskih norma sukladno članku 5. stavku 4. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti i provesti postupak sukladno članku 5. stavak 5. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti.

(2) Ministarstvo nadležno za gospodarstvo obavješćuje javnost o poduzetim mjerama sukladno članku 5. stavku 6. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti.

Članak 7.

(1) Kada nadležno inspekcijsko tijelo utvrdi da dizala ili sigurnosne komponente koji nose oznaku sukladnosti i koriste se u skladu s njihovom namjenom mogu ugroziti sigurnost ljudi te, gdje je to primjereno imovine, poduzet će odgovarajuće mjere za povlačenje dizala i sigurnosnih komponenata s tržišta, odnosno zabraniti ili ograničiti njihovo stavljanje na tržište ili u uporabu i o tome mora obavijestiti ministarstvo nadležno za gospodarstvo navodeći razloge za poduzete mjere, a posebno navodeći sljedeće razloge nesukladnosti:

(a) nezadovoljavanje bitnih zahtjeva iz članka 3. ovoga Pravilnika

(b) nepravilna primjena norma iz stavka 2. i 3. članka 5. ovoga Pravilnika

(c) nedostaci u normama iz stavka 2. i 3. članka 5. ovoga Pravilnika.

(2) O poduzetim mjerama obavijestit će se Europska komisija (u daljnjem tekstu: Komisija), sukladno članku 26. stavak 2. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti.

(3) Kada dizala ili sigurnosne komponente koji ne zadovoljavaju bitne zahtjeve iz članka 3. ovoga Pravilnika nose oznaku sukladnosti, nadležno inspekcijsko tijelo poduzet će mjere protiv osoba koje su neosnovano stavile tu oznaku, i o tome mora obavijestiti ministarstvo nadležno za gospodarstvo.

O poduzetim mjerama obavijestit će se Komisija i druge zemlje članice Europske unije (u daljnjem tekstu: zemlje članice), sukladno članku 26. stavak 2. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti.

II. POSTUPCI OCJENE SUKLADNOSTI

Članak 8.

(1) Prije stavljanja na tržište i u uporabu sigurnosnih komponenta iz članka 1. stavka 1. ovoga Pravilnika, proizvođač sigurnosne komponente ili njegov ovlašteni predstavnik osnovan u Republici Hrvatskoj ili u Europskoj uniji mora:

(a)(i) podnijeti uzorak sigurnosne komponente za pregled tipa u skladu s Dodatkom V ovoga Pravilnika i za provjere proizvodnje koje provodi tijelo za ocjenu sukladnosti u skladu s Dodatkom XI ovoga Pravilnika;

(ii) ili podnijeti uzorak sigurnosne komponente za pregled tipa u skladu s Dodatkom V ovoga Pravilnika i provoditi sustav osiguravanja kvalitete u skladu s Dodatkom VIII ovoga Pravilnika za provjeru proizvodnje;

(iii) ili provoditi potpuni sustav osiguravanja kvalitete u skladu s Dodatkom IX ovoga Pravilnika.

(b) staviti oznaku sukladnosti na svaku sigurnosnu komponentu i sastaviti Izjavu o sukladnosti koja sadrži podatke navedene u Dodatku II ovoga Pravilnika, sukladno Dodacima VIII, IX ili XI ovoga Pravilnika ovisno o slučaju koji je izabran;

(c) čuvati kopiju Izjave o sukladnosti 10 godina od datuma kada je proizvedena zadnja sigurnosna komponenta.

Članak 9.

(1) Prije stavljanja na tržište dizala iz članka 1. stavka 1. ovoga Pravilnika, na dizalu mora biti proveden jedan od sljedećih postupaka:

(i) ako je dizalo projektirano u skladu s dizalom koje je bilo podvrgnuto pregledu tipa kako je to propisano u Dodatku V ovoga Pravilnika, dizalo se izrađuje, ugrađuje i ispituje primjenom jednog od navedenih postupaka:

– završna inspekcija propisana u Dodatku VI ovoga Pravilnika, ili

– sustav osiguravanja kvalitete propisan u Dodatku XII ovoga Pravilnika, ili

– sustav osiguravanja kvalitete propisan u Dodatku XIV ovoga Pravilnika.

Postupci projektiranja i izrade i postupci ugrađivanja i ispitivanja mogu biti provedeni na istom dizalu.

(ii) ili, ako je dizalo projektirano u skladu s uzorkom dizala koje je bilo podvrgnuto pregledu tipa kako je to propisano u Dodatku V ovoga Pravilnika, dizalo se izrađuje, ugrađuje i ispituje primjenom jednog od navedenih postupaka:

– završna inspekcija propisana u Dodatku VI ovoga Pravilnika, ili

– sustav osiguravanja kvalitete propisan u Dodatku XII ovoga Pravilnika, ili

– sustav osiguravanja kvalitete propisan u Dodatku XIV ovoga Pravilnika.

(iii) ili, ako je dizalo projektirano u skladu s dizalom za koje je primijenjen potpuni sustav osiguravanja kvalitete sukladno Dodatku XIII ovoga Pravilnika, dopunjen s pregledom projekta ukoliko dizalo nije u potpunosti sukladno s normama iz članka 5. ovoga Pravilnika, dizalo se izrađuje, ugrađuje i ispituje primjenom jednog od navedenih postupaka:

– završna inspekcija propisana u Dodatku VI ovoga Pravilnika, ili

– sustav osiguravanja kvalitete propisan u Dodatku XII ovoga Pravilnika, ili

– sustav osiguravanja kvalitete propisan u Dodatku XIV ovoga Pravilnika.

(iv) ili je dizalo bilo podvrgnuto postupku pojedinačne ovjere, propisanom u Dodatku X ovoga Pravilnika, od strane tijela za ocjenu sukladnosti;

(v) ili je dizalo bilo podvrgnuto potpunom sustavu osiguravanja kvalitete u skladu s Dodatkom XIII ovoga Pravilnika, dopunjeno pregledom projekta ukoliko dizalo nije u potpunosti sukladno s normama iz članka 5. ovoga Pravilnika.

Osoba odgovorna za projektiranje dizala, u slučajevima navedenim u stavkama (i), (ii) i (iii) ovoga članka, mora osobi odgovornoj za izradu, ugradnju i ispitivanje dostaviti svu potrebnu dokumentaciju i obavijesti, kako bi se omogućio siguran rad.

Članak 10.

(1) Prije stavljanja na tržište, dizala iz članka 1. stavka 1. ovoga Pravilnika, na kojem je proveden jedan od postupaka iz članka 9. ovoga Pravilnika ugraditelj dizala mora:

– staviti oznaku sukladnosti na dizalo i sastaviti Izjavu o sukladnosti koja sadrži podatke navedene u Dodatku II ovoga Pravilnika, sukladno Dodacima VI, X, XII, XIII, ili XIV ovoga Pravilnika, ovisno o slučaju koji je izabran,

– čuvati Izjavu o sukladnosti 10 godina od datuma kada je dizalo stavljeno na tržište,

– na zahtjev ministarstva nadležnog za gospodarstvo, nadležnih inspekcijskih tijela, Komisije, država članica i drugih tijela za ocjenu sukladnosti (prijavljenih tijela) dati kopiju izjave o sukladnosti i izvješća o ispitivanjima koja su bila provedena kod završne inspekcije.

Članak 11.

(1) Kada dizala ili sigurnosne komponente podliježu zahtjevima drugih propisa kojima je predviđeno stavljanje oznake sukladnosti ona također označuje pretpostavku da su dizala ili sigurnosne komponente sukladne sa zahtjevima tih drugih propisa.

(2) Kada jedan ili više propisa iz prethodnog stavka dopušta proizvođaču da odabere koje će propise primijeniti, oznaka sukladnosti označava sukladnost samo s onim propisima koje je ugraditelj dizala ili proizvođač sigurnosnih komponenata primijenio. U tom slučaju pojedinosti o tim propisima moraju se navesti u dokumentima, obavijestima i uputama koje ti propisi zahtijevaju, a koje se prilažu uz dizalo ili sigurnosnu komponentu.

Članak 12.

(1) Ugraditelj dizala i proizvođač sigurnosnih komponenata ili njihov ovlašteni predstavnik osnovani u Republici Hrvatskoj ili u Europskoj uniji, odgovorni su da dizala, odnosno sigurnosne komponente koje se stavljaju na tržište, zadovoljavaju odredbe ovoga Pravilnika.

(2) Ako ugraditelj dizala i/ili proizvođač sigurnosnih komponenata ili njihov ovlašteni predstavnik nisu osnovani u Republici Hrvatskoj ili u Europskoj uniji, tu odgovornost preuzima osoba koja stavlja dizalo ili sigurnosne komponente na tržište.

(3) Iste uvjete mora ispuniti svaka osoba koja proizvodi dizala ili sigurnosne komponente za vlastitu uporabu.

Članak 13.

(1) Provedbu postupaka iz članaka 8. i 9. ovoga Pravilnika sa specifičnim zadaćama i postupcima pregleda mogu obavljati tijela za ocjenu sukladnosti na temelju rješenja kojeg izdaje ministar nadležan za gospodarstvo ako su osposobljena u skladu s kriterijima propisanim u Dodatku VII ovoga Pravilnika. Tijelo za ocjenu sukladnosti ispunjava kriterije iz Dodatka VII ovoga Pravilnika ukoliko zadovoljava zahtjeve za osposobljenost koji su utvrđeni u odgovarajućim hrvatskim normama kojima su prihvaćene usklađene europske norme.

(2) Ministarstvo nadležno za gospodarstvo prijavljuje Komisiji i ostalim državama članicama o tijelima koje je prema članku 17. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti, ovlastilo za provedbu postupaka prema stavku 1. ovog članka i identifikacijskim brojevima koje im je dodijelila Komisija, kao i o onima koja više ne zadovoljavaju zahtjeve ovoga Pravilnika.

Popis prijavljenih tijela zajedno s njihovim identifikacijskim brojevima i ovlastima objavljuje se u Službenom listu Europske unije.

(3) Nadzor nad radom i zadovoljavanjem kriterija za tijela iz stavka 1. ovoga članka provodi ministarstvo nadležno za gospodarstvo.

(4) Ministar nadležan za gospodarstvo povući će rješenje ako utvrdi da tijelo za ocjenu sukladnosti više ne zadovoljava kriterije iz stavka 1. ovoga članka.

(5) Ministarstvo nadležno za gospodarstvo objavljuje i obnavlja popis tijela za ocjenu sukladnosti u »Narodnim novinama«.

III. OZNAKA SUKLADNOSTI

Članak 14.

(1) Oznaka sukladnosti mora biti u skladu s propisanim oblikom prema članku 37. stavak 4. i stavak 5. ovoga Pravilnika.

(2) Oznaka sukladnosti mora se postaviti jasno i vidljivo na svaku kabinu dizala u skladu s točkom 5. Dodatka I ovoga Pravilnika, te se mora postaviti na svaku sigurnosnu komponentu navedenu u Dodatku IV ovoga Pravilnika, ili ukoliko to nije moguće na pločicu s podacima koja je trajno pričvršćena na sigurnosnu komponentu.

(3) Zabranjeno je na dizala ili sigurnosne komponente stavljati oznake čiji bi sadržaj ili oblik mogao navesti treće strane da ih zamijene za oznaku sukladnosti. Dopušteno je stavljanje svih drugih oznaka na dizala ili sigurnosne komponente pod uvjetom da se time ne smanjuje vidljivost i čitljivost oznake sukladnosti.

Članak 15.

Ne dovodeći u pitanje odredbe članka 7. ovoga Pravilnika:

(1) Kada nadležno inspekcijsko tijelo utvrdi da je oznaka sukladnosti neopravdano stavljena, ugraditelj dizala, proizvođač sigurnosnih komponenata ili njiegov ovlašteni predstavnik osnovan u Republici Hrvatskoj ili u Europskoj uniji dužni su uskladiti proizvod s odredbama koje se odnose na stavljanje oznake sukladnosti.

(2) Ako ugraditelj dizala ili proizvođač sigurnosnih komponenta ili njegov ovlašteni predstavnik osnovan u Republici Hrvatskoj ili u Europskoj uniji ne postupi na način kako je to propisano stavkom 1. ovoga članka nadležno inspekcijsko tijelo mora poduzeti sve odgovarajuće mjere da se ograniči ili spriječi stavljanje na tržište sigurnosnih komponenta ili mora osigurati da se takav proizvod povuče s tržišta i stavi dizalo van uporabe.

O poduzetim mjerama obavijestit će se druge zemlje članice, sukladno članku 7. stavak 3. ovoga Pravilnika.

Članak 16.

Svaka odluka kojom se ograničava:

– stavljanje na tržište i/ili stavljanje u uporabu i/ili korištenje dizala

– stavljanje na tržište i/ili stavljanje u uporabu sigurnosne komponente,

u skladu s ovim Pravilnikom mora biti detaljno obrazložena. Zainteresirane strane obavještavaju se o toj se odluci kao i o pravnom lijeku u skladu s važećim propisima.

Članak 17.

Kada se dizala ugrađuju u građevinu, osim bitnih zahtjeva za građevine koji su propisani posebnim propisom koji uređuje gradnju, također se moraju zadovoljiti bitni zdravstveni i sigurnosni zahtjevi za dizala propisani u Dodatku I. ovoga Pravilnika.

Članak 18.

U svrhu sigurne i pravilne uporabe dizala i sigurnosnih komponenta na teritoriju Republike Hrvatske upute za uporabu, ugradnju i održavanje, te upute za spašavanje osoba iz dizala i Izjava o sukladnosti moraju biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Članak 19.

Inspekcijski nadzor nad stavljanjem dizala i sigurnosnih komponenta na tržište i/ili uporabu sukladno članku 22. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti obavljaju inspektori u skladu s nadležnostima koje proizlaze iz propisa o ustrojstvu i djelokrugu radau središnjih tijela državne uprave, te drugih propisa koji određuju njihovu nadležnost.

IV. POBOLJŠANJE SIGURNOSTI POSTOJEĆIH DIZALA

Članak 20.

(1) Dizala koja su ugrađena u građevine do 31. ožujka 2006. godine moraju ispunjavati sljedeće zahtjeve:

– na ulazima u kabinu osobnih i osobnih teretnih dizala moraju biti ugrađena vrata kabine

– u kabini dizala mora se nalaziti pokazivač ili druga oznaka položaja kabine

– uređaji za zabravljivanje vrata voznog okna (zabrave) moraju zadovoljavati bitne sigurnosne zahtjeve iz Dodatka I ovoga Pravilnika

– nosiva sredstva (užad, lanci, trake i dr.), na kojima su ovješeni kabina i protuuteg, moraju se redovito pregledavati i po potrebi mijenjati

– upravljanjem pogona dizala treba postići visoku točnost zaustavljanja kabine u stanicama

– obloge kočnica pogonskog stroja ne smiju sadržavati azbest

– graničnici brzine moraju se redovito pregledavati i po potrebi mijenjati

– prilazi strojarnici dizala moraju biti sigurni i lako pristupačni

– prozirni kontrolni otvori na vratima voznog okna moraju biti izrađeni od takvog materijala i takvih dimenzija da spriječe mogućnost nastajanja ozljeda.

Članak 21.

(1) Ako se građevina u koju je ugrađeno dizalo prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika rekonstruira u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje gradnja građevina, te ukoliko je u sklopu rekonstrukcije građevine predviđena i rekonstrukcija dizala, tada dizala osim zahtjeva iz članka 20. ovoga Pravilnika moraju zadovoljavati i sljedeće zahtjeve:

– na automatska vrata kabine moraju biti ugrađeni senzori za detekciju prisutnosti osoba i životinja ukoliko su ugrađena i automatska vrata voznog okna

– u kabini dizala mora postojati nužna rasvjeta i alarmni uređaj koji će djelovati i u slučaju prekida opskrbe električnom energijom

– ugraditi upravljačke uređaje u kabini dizala i pozivne uređaje na prilazima vratima voznog okna koje će moći samostalno koristiti i osobe s invaliditetom u skladu s posebnim propisima

– na dizala, čija je brzina veća od 0,63 m/s, moraju se ugraditi zahvatni uređaji s postupnim kočenjem

– treba ugraditi uređaj, koji sprječava nekontrolirano kretanje kabine u smjeru prema gore kod bezreduktorskih pogona dizala, odnosno kod dizala sa reduktorskim pogonom u slučaju kada se mijenja nosivi okvir kabine, odnosno zahvatna naprava.

(2) Rekonstrukcijom dizala smatraju se promjene na dizalu navedene u članku 25. stavak 1. ovoga Pravilnika.

Članak 22.

(1) Za provedbu članka 20. i 21. ovoga Pravilnika odgovoran je vlasnik dizala.

(2) Ispunjenje zahtjeva iz članka 20. i 21. ovoga Pravilnika potvrđuje ovlaštena organizacija iz članka 35. ovoga Pravilnika izdavanjem Izvješća o obavljenom pregledu.

Članak 23.

(1) Nadzor nad provedbom članka 20. i 21. ovoga Pravilnika provode nadležna inspekcijska tijela sukladno članku 19. ovoga Pravilnika.

(2) Ako vlasnik dizala ne osigura ispunjenje zahtjeva iz članka 20. ovoga Pravilnika nadležno inspekcijsko tijelo iz stavka 1. ovoga članka stavit će dizalo izvan uporabe.

V. IZVANREDNI PREGLED, REDOVNI PREGLED, ODRŽAVANJE DIZALA I SPAŠAVANJE OSOBA IZ DIZALA

Izvanredni pregled

Članak 24.

(1) Vlasnik dizala mora osigurati izvanredni pregled dizala. Zahtjev za izvanredni pregled mora biti dostavljen u pisanom obliku sa naznakom održavatelja dizala, odnosno izvođača radova na dizalu, i sa nazivom ovlaštene organizacije koja je vršila pregled dizala po čijem je Izvješću o pregledu došlo do promijene na dizalu u smislu članka 25. ovoga Pravilnika.

Izvanredni pregled dizala mora obaviti ista ovlaštena organizacija koja je izdala negativno Izvješće o pregledu.

(2) Izvanredni pregled provodi ovlaštena pravna osoba za pregled dizala iz članka 35. ovoga Pravilnika, a u skladu s odredbama ovoga Pravilnika (u daljnjem tekstu: ovlaštena organizacija).

(3) Izvanredni pregled provodi se u slučaju:

– nastalih osnovnih promjena na dizalu kao što je navedeno u članku 25. ovoga Pravilnika

– stavljanja dizala u uporabu nakon nezgoda

(4) Izvanredni pregled mora uzeti u obzir ocjenu rizika i mora utvrditi da su ispunjeni svi bitni zdravstveni i sigurnosni zahtjevi u skladu s Dodatkom I ovoga Pravilnika, odnosno zahtjevi iz članka 20. i 21. za dizala koja su ugrađena u građevinu do 31. ožujka 2006. godine.

(5) Ovlaštena organizacija sastavlja Izvješće o obavljenom pregledu i upisuje u knjigu održavanja dizala sukladno točki 6.2. Dodatka I ovoga Pravilnika datum kada je pregled obavljen i rezultate pregleda.

(6) Ovlaštena organizacija mora voditi popis obavljenih pregleda s podacima jednakim onima koji su upisani u knjigu održavanja dizala. Ovlaštena organizacija mora taj popis na zahtjev dostaviti ministarstvu nadležnom za gospodarstvo i nadležnim inspekcijskim tijelima.

Članak 25.

(1) Pod osnovnom promjenom na dizalu smatraju se:

(a) Promjene:

– nazivne brzine

– nazivne nosivosti

– težine kabine i protuutega

– visine dizanja

(b) Promjene ili zamjene:

– sistema upravljanja

– vodilica

– tipa vrata (ili dodatno ugrađivanje jednih ili više vrata ili vrata kabine)

– pogonskog stroja ili pogonske užnice

– sigurnosnih komponenta (prema Dodatku IV ovoga Pravilnika)

– nosivih elemenata

(2) Vlasnik dizala mora ovlaštenoj organizaciji prije pregleda dostaviti svu potrebnu dokumentaciju.

Redovni pregled dizala

Članak 26.

(1) Vlasnik je dužan osigurati redovni pregled dizala.

(2) Redovni pregled dizala obavlja ovlaštena organizacija iz članka 35. ovoga Pravilnika. Održavatelj dizala mora sudjelovati kod redovnog pregleda dizala. Ako na zahtjev vlasnika dizala, odnosno ovlaštene organizacije, održavatelj bez opravdanih razloga ne želi prisustvovati pregledu dizala, održavatelju se može oduzeti ovlaštenje za održavanje dizala i o tome obavijetiti ministartvo nadležno za gospodarstvo.

(3) Na zahtjev ovlaštene organizacije vlasnik dizala mora osigurati potrebne uvjete za pregled.

(4) Redovni pregled dizala mora se obaviti najmanje jedanput godišnje.

(5) Redovni pregled dizala obuhvaća sve postupke koji su potrebni da se provjeri da dizala stavljena u uporabu prije 31. ožujka 2006. godine zadovoljavaju zahtjeve iz članka 20., odnosno u slučaju rekonstrukcije dizala članka 21. ovoga Pravilnika, a dizala stavljena u uporabu nakon 31. ožujka 2006. godine da zadovoljavaju bitne zdravstvene i sigurnosne zahtjeve iz Dodatka I ovoga Pravilnika.

(6) Kod redovnog pregleda dizala ovlaštena organizacija provodi sljedeće postupke:

– provjerava ispravno djelovanje opreme za sigurnost i zaštitu

– provjerava ispravnost druge opreme koja bi mogla utjecati na sigurnost

– provjerava da li su na dizalu nastale promjene koje mogu utjecati na sigurnost

– provjerava da u okolini nisu nastale promjene koje mogu utjecati na sigurnost

– provjerava da kod uporabe dizala ne dolazi do promjena koje mogu utjecati na sigurnost

– mprovjerava da se na dizalu nalaze sve oznake i upute za uporabu, održavanje i spašavanje osoba iz dizala

– provjerava da li su u knjigu održavanja dizala upisane sve promjene nastale od posljednjeg redovnog pregleda

– provjerava da li su od posljednjeg redovnog pregleda uklonjeni svi nedostaci prema Izvješću o obavljenom pregledu.

(7) Ovlaštena organizacija nakon obavljenog pregleda dizala sastavlja Izvješće o obavljenom pregledu. Izvješće mora sadržavati sve eventualne nedostatke na dizalu i potrebne postupke za otklanjanje istih i rok za njihovo otklanjanje.

(8) Vlasnik dizala nakon dostavljenog Izvješća o obavljenom pregledu od ovlaštene organizacije, mora poduzeti sve potrebne radnje kako bi otklonio sve nedostatke utvrđene u Izvješću.

(9) Ovlaštena organizacija kod prvog redovnog pregleda dodjeljuje dizalu njegov identifikacijski broj. Taj broj je trajan i njega ovlaštena organizacija koja izvodi prvi redovni pregled dizala upisuje u knjigu održavanja dizala i stavlja ga na unutarnju stranu vrata ormarića za upravljanje dizala. Identifikacijski broj ostaje trajan u slučaju da se promijeni ovlaštena organizacija.

(10) U knjigu održavanja dizala ovlaštena organizacija upisuje datum obavljenog pregleda dizala, naziv ovlaštene organizacije koja je obavila redovni pregled, identifikacijski broj dizala, nedostatke koji bitno narušavaju sigurnost korisnika i rok za njihovo otklanjanje, te da li je dozvoljena uporaba dizala. Izvješća o pregledu treba čuvati zajedno s tehničkom dokumentacijom dizala.

(11) Ako dizalo ne zadovoljava zahtjeve iz stavka 5. ovoga članka koji bitno narušavaju sigurnost korisnika, ovlaštena organizacija privremeno će staviti dizalo van uporabe (isključiti pogon dizala). Ovlaštena organizacija o tome odmah obavješćuje nadležno inspekcijsko tijelo, održavatelja dizala i vlasnika dizala.

(12) Ovlaštena organizacija može dozvoliti rad dizala na određeno vrijeme, ako nije bitno narušena sigurnost korisnika dizala, u kojem vlasnik mora otkloniti nedostatke. Otklonjene nedostatke mora u knjizi održavanja dizala potvrditi održavatelj dizala te o tome obavijestiti vlasnika i ovlaštenu organizaciju. Ako vlasnik ne otkloni nedostatke u roku, ovlaštena organizacija mora o tome obavijestiti nadležno inspekcijsko tijelo.

(13) Vlasnik ne smije mijenjati ovlaštenu organizaciju dok god nisu otklonjeni svi nedostaci za koje je ovlaštena organizacija propisala rok za otklanjanje. Ista ovlaštena organizacija mora utvrditi da li su u roku otklonjeni svi nedostaci.

(14) U slučaju ugrožavanja sigurnosti i zdravlja korisnika dizala nadležna inspekcijska tijela moraju zabraniti uporabu dizala i po potrebi zahtijevati obavljanje izvanrednog pregleda.

Redovno održavanje dizala

Članak 27.

(1) Vlasnik je dužan osigurati redovno održavanje dizala. Održavanje dizala podrazumijeva potrebne postupke za vrijeme uporabnog vijeka dizala, za siguran rad dizala i njegovih sastavnih dijelova.

(2) Svako dizalo mora imati upute za uporabu i održavanje, te upute za spašavanje osoba iz dizala, kojih se mora pridržavati kod redovnog održavanja dizala i kod spašavanja osoba iz dizala.

(3) Ako za postojeća dizala nema potrebnih uputa za uporabu i održavanje, te uputa za spašavanje osoba, te ako su ona nepotpuna, vlasnik ih mora pribaviti od ugraditelja dizala ili osigurati njihovu izradu ili nadopunu. Za takve upute vlasnik mora ishoditi suglasnost od ovlaštene organizacije.

Članak 28.

(1) Redovno održavanje dizala obuhvaća: pregled postrojenja dizala i kontrolu njegova rada, prema uputi za uporabu i održavanje, otklanjanje utvrđenih nedostataka te zamjenu neispravnih i oštećenih elemenata, a osobito:

– provjeru ispravnosti rada svih sigurnosnih uređaja, osobito rada sigurnosnih uređaja kočnice pogonskog stroja, zahvatnog uređaja, graničnika brzine, krajnjih sklopki, odbojnika, vrata voznog okna i zabrave vrata voznog okna

– provjeru nosive užadi ili lanaca i njihove veze s kabinom i protuutegom

– provjeru vuče što se ostvaruje silom trenja

–provjeru izolacije svih strujnih krugova i njihovih veza s uzemljenjem pregledom izolacije

– provjeru priključaka na gromobransku instalaciju

– čišćenje i podmazivanje dijelova dizala

– provjeru ispravnosti rada dizala pri vožnji od stanice do stanice uzduž voznog okna u oba smjera te pri pristajanju

– provjeru nužnih izlaza

– provjeru ispravnosti pogonskih i upravljačkih uređaja dizala.

Članak 29.

(1) Redovno održavanje dizala mora se obaviti najmanje jedanput mjesečno.

(2) Kod redovnog održavanja moraju se bez odgode otklanjati svi nedostaci u radu dizala, a neispravni i oštećeni dijelovi moraju se zamijeniti ispravnima.

(3) Ako se pri održavanju dizala utvrde neispravnosti koje mogu dovesti do opasnoga pogonskog stanja, dizalo se mora privremeno staviti izvan uporabe (isključiti pogon dizala) dok se one ne uklone.

Članak 30.

(1) Održavanje dizala može obavljati registrirana pravna ili fizička osoba za tu djelatnost (u daljnjem tekstu: održavatelj), koji brine za održavanje dizala u ime vlasnika i izvodi provjere dizala prilikom rada te mora biti upoznat s uputama za uporabu i održavanje dizala, te uputama za spašavanje osoba iz dizala, te knjigom održavanja dizala.

(2) Održavatelj može obavljati održavanje dizala samo uz prethodnu suglasnost ovlaštene organizacije koja prije izdavanja iste provjerava stručnu osposobljenost održavatelja.

(3) Održavatelj mora o nedostacima koji se ne mogu odmah otkloniti, odmah obavijestiti vlasnika i zapisati ih u knjigu održavanja dizala. Ako nastali nedostaci ugrožavaju sigurnu uporabu dizala održavatelj mora dizalo privremeno staviti izvan uporabe (isključiti pogon dizala) i o tome obavijestiti vlasnika i ovlaštenu organizaciju.

(4) Ovlaštena organizacija dužna je obavijestiti ministarstvo nadležno za gospodarstvo i nadležno inspekcijsko tijelo o izdanim suglasnostima prema stavku 2 ovoga članka, navodeći naziv i adresu održavatelja te ime i prezime odgovorne osobe kod održavatelja.

(5) Ministarstvo nadležno za gospodarstvo objavljuje u »Narodnim novinama« popise održavatelja kojima su ovlaštene organizacije izdale suglasnost prema stavku 2 ovoga članka.

Spašavanje osoba iz dizala

Članak 31.

(1) Spašavanje osoba iz dizala obavlja u ime vlasnika održavatelj naveden u članku 30. stavak 1. ovoga Pravilnika.

(2) Tijekom spašavanja mora biti uspostavljen kontakt između spasioca i osoba u kabini dizala.

(3) Za poslove spašavanja osoba iz dizala održavatelj iz stavka 1. ovoga članka mora:

– u skladu s brojem dizala za koja obavlja poslove održavanja, raspolagati s dovoljnim brojem spasilačkog osoblja

– imati mogućnost doći do određene građevine i dizala

– vrijeme između poziva za spašavanje i uspostavljanja kontakta s osobama u kabini dizala mora biti najkraće moguće

– vrijeme između poziva za spašavanje i dolaska spasioca ne smije biti duže od 60 minuta osim ako se radi o izvanrednim uvjetima (prometni zastoj, snijeg, poplava itd.) te ako sjedište održavatelja nije u mjestu u kojem se nalazi dizalo. U takvim izvanrednim slučajevima održavatelj mora pozvati najbližeg drugog održavatelja koji ima suglasnost za poslove održavanja izdanog od ovlaštene organizacije prema članku 30. stavak 2.

(4) Podaci o spašavanju moraju se upisati u knjigu održavanja dizala.

Knjiga održavanja dizala

Članak 32.

(1) Svako dizalo mora imati knjigu održavanja dizala koja sadrži:

– opće podatke o dizalu (podatke o vlasniku i mjestu ugradnje dizala, podatke o ugraditelju dizala, te godinu ugradnje dizala)

– osnovne podatke o dizalu (vrstu dizala, nazivnu nosivost i brzinu, najveći broj uključenja na sat, broj sati rada u toku 24 sata, broj stanica i oznaku glavne stanice, visinu dizanja, vrstu električne energije i napona za strujne krugove, podatke o zaštiti od previsokog napona dodira, vrstu kabine, njezinu veličinu i materijal od kojeg je izrađena, podatke o konstrukciji kabine i poda kabine, mjere i podatke o ovješenju vodilica kabine, mjere i podatke o ovješenju vodilica protuutega, podatke o konstrukciji zahvatnog uređaja i veličinu puta zahvatanja, podatke o provjetravanju strojarnice i provjetravanju kabine, vrstu reduktora, broj hodova puža i zubaca na pužnom krugu, promjer užnice, obuhvatni kut i kut utora užnice, tehničke karakteristike čelične užadi za kabinu i protuuteg, podatke o uređaju za kompenzaciju, o graničniku brzine, o kopirnom uređaju i krajnjim sklopkama i tehničke karakteristike pogonskog motora (tip, snaga, broj okretanja, nazivna struja, zamašni moment i provjetravanje), podatke o sigurnosnim uređajima, broj komandnih ploča, presjek glavnog električnog voda i vrstu odbojnika ispod kabine odnosno protuutega)

– podatke o izmjenama općih podataka i osnovnih karakteristika dizala

– podatke o održavanju i isključivanju dizala iz uporabe radi neispravnosti, o pregledima dizala, nedostacima i otklanjanju istih, te zamijeni dijelova dizala

– podatke o održavatelju dizala

– identifikacijski broj dizala

– podatke o osobi ovlaštenoj za spašavanje osoba iz dizala.

Odgovornost vlasnika

Članak 33.

(1) Vlasnik dizala odgovoran je za sigurnu uporabu i održavanje dizala, te spašavanje osoba iz dizala u skladu s uputama o uporabi i održavanju, te uputama o spašavanju osoba iz dizala.

(2) Vlasnik dizala dužan je osigurati izvanredan pregled, sukladno članku 24. ovoga Pravilnika, redovni pregled dizala sukladno članku 26. ovoga Pravilnika, redovno održavanje dizala sukladno članku 27. ovoga Pravilnika i spašavanje osoba iz dizala sukladno članku 31. ovoga Pravilnika.

Odgovornost održavatelja

Članak 34.

(1) Održavatelj mora:

– za obavljanje poslova održavanja imati osposobljene osobe za obavljanje istih, te potrebnu opremu

– izraditi plan održavanja

– obavljati održavanje u skladu s uputama za održavanje i na temelju Izvješća ovlaštene organizacije o obavljenom redovnom pregledu dizala

– održavati dizalo da u tijeku uporabe zadovoljava zahtjeve ovoga Pravilnika

– privremeno staviti dizalo izvan uporabe (isključiti pogon dizala) u slučaju nedostataka koje nije moguće odmah ukloniti, a predstavljaju opasnost za sigurnost korisnika, te obavijestiti vlasnika o privremenom stavljanju dizala izvan uporabe

– voditi evidenciju o redovnom održavanju dizala i svakoj intervenciji na dizalu

– osigurati potrebne rezervne dijelove za popravke i zamjene

– obavješćivati vlasnika o potrebnim promjenama na dizalima

– obavješćivati vlasnika o potrebnim redovnim pregledima dizala

– biti prisutan kod redovnih pregleda dizala

– obaviti spašavanje osoba iz dizala bez posebnog naloga vlasnika dizala.

Ovlaštena organizacija za pregled dizala

Članak 35.

(1) Ovlaštena organizacija za pregled dizala obavlja izvanredne preglede dizala, redovne preglede dizala i provjerava zadovoljenje zahtjeva za poboljšanje postojećih dizala propisanih u članku 20. i 21. ovoga Pravilnika.

(2) Ovlaštena organizacija za pregled dizala mora imati sjedište u Republici Hrvatskoj.

(3) Ovlaštena organizacija za pregled dizala mora ispunjavati kriterije iz hrvatske norme HRN EN ISO/IEC 17020.

(4) Ovlaštena organizacija za pregled dizala mora biti neovisna, te ne smije projektirati, ugrađivati i održavati dizala, te ne smije biti ugraditelj dizala ili sigurnosnih komponenta, ni ovlašteni predstavnik bilo koje od tih stranaka. To ne isključuje mogućnosti razmjene tehničkih obavijesti s ugraditeljima dizala i proizvođačima sigurnosnih komponenti.

(5) Ovlaštenu organizaciju za pregled dizala ovlašćuje ministar nadležan za gospodarstvo na temelju dokaza o ispunjavanju kriterija iz stavka 2. i 3. ovoga članka.

(6) Ministarstvo nadležno za gospodarstvo objavljuje popis ovlaštenih organizacija za pregled dizala u »Narodnim novinama«.

(7) Ministar nadležan za gospodarstvo može povući ovlaštenje za obavljanje pregleda dizala ovlaštenoj organizaciji ako:

– prestane zadovoljavati propisane kriterije iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka

– preglede dizala ne obavlja u skladu s važećim propisima i odobrenim postupcima, te pravilima struke

– je protiv nje pokrenut postupak prisilne naplate, stečaja ili likvidacijski postupak ili je prestala poslovati na osnovi sudske ili druge prisilne odluke ili rješenja.

(8) Ovlaštena organizacija mora voditi i obnavljati popis dizala na kojima je obavila izvanredni pregled dizala ili redovni pregled dizala. Taj popis mora godišnje dostavljati ministarstvu nadležnom za gospodarstvo i nadležnom inspekcijskom tijelu.

(9) Ovlaštena organizacija dužna je dostavljati obavijesti ministarstvu nadležnom za gospodarstvo, i nadležnom inspekcijskom tijelu i drugim ovlaštenim tijelima o negativnim rezultatima pregleda dizala u uporabi navodeći vlasnika neispravnog dizala sa podacima o lokaciji, tvorničkom broju dizala i identifikacijskom broju dizala. Izvješće o pregledima sa navedenim nedostacima dostavljaju se vlasniku dizala.

(10) Ovlaštena organizacija ne smije prihvatiti zahtjev za preglede dizala ukoliko ima obavijesti da je postupak započet kod druge ovlaštene organizacije.

Članak 36.

(1) Kriteriji za stručno osoblje tijela za ocjenu sukladnosti iz članka 13. ovoga Pravilnika, osim kriterija propisanih u točki 4. Dodatka VII su:

– diplomirani inženjer elektrotehnike ili strojarstva, s najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima pregleda i ispitivanja dizala, za rukovođenje poslovima pregleda i ispitivanja dizala

– diplomirani inženjer elektrotehnike ili strojarstva, s najmanje tri godine radnog iskustva, odnosno inženjer elektrotehnike ili strojarstva, s najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima pregleda i ispitivanja dizala

– elektrotehničar ili strojarski tehničar s najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima pregleda i ispitivanja dizala

– stručni ispit iz elektrotehničke ili strojarske struke prema posebnim propisima o građenju.

(2) Kriteriji iz stavka 1. ovoga članka odnose se i na stručno osoblje ovlaštenih organizacija koje obavljaju preglede dizala iz članka 24. i članka 26. ovoga Pravilnika su:

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 37.

(1) Do pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji ili stupanja na snagu sporazuma o ocjeni sukladnosti i prihvaćanju industrijskih proizvoda s Europskom unijom ne primjenjuju se: odredbe članka 13. stavak 2. ovoga Pravilnika, kao ni dijelovi u Pravilniku i njegovim Dodacima koji se odnose na Europsku uniju i obveze prema Komisiji i državama članicama.

(2) Provedbu postupka iz članaka 8. i 9. ovoga Pravilnika nakon pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniju ili nakon stupanja na snagu sporazuma o ocjeni sukladnosti i prihvaćanju industrijskih proizvoda s Europskom Unijom provodit će samo tijela za ocjenu sukladnosti prijavljena Europskoj komisiji, (Prijavljena tijela).

(3) Označavanje sukladnosti dizala i sigurnosnih komponenti od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika do pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji ili stupanja na snagu sporazuma o ocjeni sukladnosti i prihvaćanju industrijskih proizvoda s Europskom unijom, obavlja se stavljanjem oznake sukladnosti »C« prema Pravilniku o obliku, sadržaju i izgledu oznake sukladnosti proizvoda s propisanim tehničkim zahtjevima (»Narodne novine« br. 46/08).

(4) Nakon pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji ili stupanja na snagu sporazuma o ocjeni sukladnosti i prihvaćanju industrijskih proizvoda s Europskom unijom, označavanje sukladnosti prema zahtjevima ovoga Pravilnika, obavlja se stavljanjem oznake sukladnosti, prema obliku danom u Dodatku III Ovoga Pravilnika.

Članak 38.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sigurnosti dizala (»Narodne novine« br. 97/09).

Članak 39.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/10-01/63

Urbroj: 526-03-01/1-10-1

Zagreb, 29. travnja 2010.

Ministar
mr. sc. Đuro Popijač, v. r.

DODATAK I

BITNI ZDRAVSTVENI I SIGURNOSNI ZAHTJEVI KOJI SE ODNOSE NA PROJEKTIRANJE I IZRADU DIZALA I SIGURNOSNIH KOMPONENTA

UVODNE NAPOMENE

1. Obveze utvrđene bitnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima primjenjuju se samo ako za dizala ili sigurnosne komponente postoji odgovarajuća opasnost kada se uporabljuju u uvjetima koje je predvidio ugraditelj dizala ili proizvođač sigurnosnih komponenta.

2. Bitni zdravstveni i sigurnosni zahtjevi propisani ovim Pravilnikom su obvezujući. Međutim, uzimajući u obzir trenutno stanje tehnike, nije uvijek moguće zadovoljiti ciljeve koje oni propisuju. U takvim slučajevima, dizala i sigurnosne komponente moraju biti projektirani i izrađeni na takav način da se što je moguće više približe tim ciljevima.

3. Proizvođači sigurnosnih komponenta i ugraditelji dizala dužni su procijeniti opasnosti kako bi utvrdili sve opasnosti koje se odnose na njihove proizvode, potom moraju projektirati i izrađivati dizala i sigurnosne komponente uzimajući u obzir takvu procjenu.

4. Bitni zahtjevi za građevinu propisani posebnim propisom koji se uređuje gradnja građevina primjenjuju se na dizala ako odgovarajući bitni zahtjevi nisu propisani ovim Pravilnikom, u skladu s člankom 17. ovoga Pravilnika.

1. OPĆENITO

1.1. Primjena Pravilnika o sigurnosti strojeva

Ako postoji određen rizik koji nije obuhvaćen Dodatkom I ovoga Pravilnika, vrijede bitni zdravstveni i sigurnosni zahtjevi Pravilnika o sigurnosti strojeva. Bitni zahtjevi propisani u točki 1.1.2. Dodatka I. Pravilnika o sigurnosti strojeva moraju se primijeniti u svim slučajevima.

2.2. Nosač

Nosač svakog dizala mora biti kabina. Kabina dizala mora biti projektirana i izrađena tako da ima prostor i čvrstoću koja odgovara maksimalnom broju osoba i nazivnoj nosivosti dizala kako je to odredio ugraditelj dizala.

U slučaju dizala namijenjenih za prijevoz osoba, kada dimenzije dizala to dopuštaju, kabina mora biti projektirana i izrađena tako da njene strukturne karakteristike ne remete i ne priječe pristup i korištenje invalidnim osobama, i isto tako da su moguće odgovarajuće prilagodbe kako bi se takvim osobama omogućila uporaba dizala.

2.3. Nosivi i potporni elementi

Nosivi i/ili potporni elementi kabine, njeni dodaci i svi krajnji dijelovi moraju biti izabrani i projektirani tako da osiguravaju odgovarajuću razinu ukupne sigurnosti i da se time svede rizik od padanja kabine na minimum, uzimajući u obzir uvjete uporabe, uporabljene materijale i uvjete proizvodnje.

Ukoliko se za nosive elemente kabine koriste užad i lanci, moraju postojati najmanje dvije zasebne užadi ili dva zasebna lanca, svaki sa svojim ovjesnim sistemom. Takva užad i lanci ne smiju imati užne spojnice ili stezaljke za uže, osim gdje je to potrebno, za pričvršćivanje i formiranje petlje.

1.4. Kontrola nosivosti (uključujući i prekomjernu brzinu)

1.4.1. Dizala moraju biti projektirana, izrađena i ugrađena tako da spriječe normalno pokretanje ako je premašena nazivna nosivost.

1.4.2. Dizala moraju biti opremljena graničnikom brzine.

Ovi zahtjevi ne odnose se na dizala u kojima je pogonski sustav projektiran tako da sprječava prekomjernu brzinu.

1.4.3. Brza dizala moraju biti opremljena uređajima koji stalno kontroliraju i ograničavaju brzinu.

1.4.4. Dizala s tarnim remenicama moraju biti projektirana tako da osiguraju stabilnost vučnih užadi na remenici.

1.5. Pogonski mehanizmi

1.5.1. Sva osobna dizala moraju imati svoje vlastite pogonske mehanizme. Ovaj zahtjev ne odnosi se na dizala u kojima su protuutezi zamijenjeni drugom kabinom.

1.5.2. Ugraditelj dizala mora osigurati da pristup pogonskom mehanizmu dizala i napravama povezanim s dizalom nije dostupan, osim pri održavanju i u slučajevima opasnosti.

1.6. Upravljanje

1.6.1. Upravljački uređaji, namijenjeni uporabi osobama s invaliditetom koje nisu u pratnji drugih osoba, moraju biti odgovarajuće projektirani i smješteni.

1.6.2. Funkcije upravljačkih uređaja moraju biti jasno naznačene.

1.6.3. Pozivni krugovi skupine dizala mogu biti skupni ili međusobno povezani.

4.4.4. Električna oprema mora biti ugrađena i spojena tako:

– da ne može doći do nikakve zamjene sa strujnim krugovima koji nemaju direktne veze s dizalom,

– da se napajanje električnom energijom može isključiti pod opterećenjem,

– da su pokreti dizala ovisni o električnim sigurnosnim uređajima u odvojenim električnim sigurnosnim krugovima,

– da greške u električnoj instalaciji ne uzrokuju opasne situacije.

2. OPASNOSTI ZA OSOBE IZVAN KABINE DIZALA

2.1. Dizalo mora biti projektirano i izrađeno tako da je vozno okno po kojem se kabina kreće nedostupno, osim za održavanje ili u slučaju opasnosti. Prije nego osoba uđe u vozno okno mora se onemogućiti normalna uporaba dizala.

2.2. Dizalo mora biti projektirano i izrađeno tako da se spriječi opasnost od ozljeda kada je kabina u jednom od svojih krajnjih položaja.

Cilj se postiže pomoću sigurnosnog prostora ili zakloništa iza krajnjih položaja kabine.

Međutim, u posebnim slučajevima kada se daje prethodno odobrenje, osobito u postojećim građevinama gdje je nemoguće ispuniti ovaj uvjet, mogu se dopustiti i drugi odgovarajući načini kako bi se izbjegla ova opasnost.

2.3. Postaje na ulasku i izlasku iz kabine moraju biti opremljena vratima voznog okna odgovarajuće mehaničke otpornosti za predviđene uvjete uporabe.

Zabrava mora kod normalnog djelovanja sprječavati:

– početno pokretanje kabine, bilo da je ili nije namjerno aktivirano, ukoliko sva vrata voznog okna nisu zatvorena i zabravljena,

– otvaranje vrata voznog okna dok se kabina još uvijek kreće i dok je izvan propisane zone pristajanja.

Međutim, dopuštaju se svi pokreti kod pristajanja s otvorenim vratima u posebno određenim zonama i pod uvjetom da se kontrolira brzina pristajanja.

3. OPASNOSTI ZA OSOBE U KABINI DIZALA

3.1. Kabine dizala moraju biti potpuno ograđene zidovima po cijeloj dužini, uključujući i odgovarajuće podove i stropove, osim ventilacijskih otvora, te moraju imati vrata po cijeloj dužini. Vrata moraju biti projektirana i ugrađena tako da se kabina ne može pokretati, osim kod pristajanja navedenih u točki 2.3 ovoga Dodatka, ukoliko vrata nisu zatvorena, te da dođe do zaustavljanja dizala ako su vrata otvorena.

Vrata kabine moraju ostati zatvorena i zabravljena ako se dizalo zaustavi između dvije razine gdje postoji opasnost padanja između kabine i okna dizala ili ako nema okna.

3.2. U slučaju prekida električnog napajanja ili kvara na komponentama, dizalo mora imati uređaje koji sprječavaju slobodni pad kabine ili nekontrolirano kretanje kabine prema gore.

Uređaj koji sprječava slobodni pad kabine mora biti neovisan od nosivih elemenata kabine.

Ovaj uređaj mora zaustaviti kabinu dok je pod nazivnim opterećenjem i pri maksimalnoj brzini kako ju je predvidio ugraditelj dizala. Svako zaustavljanje pod utjecajem ovoga uređaja ne smije uzrokovati takvo usporavanje koje je štetno za osobe bez obzira na uvjete opterećenja.

3.3. Moraju biti ugrađeni odbojnici između dna okna i poda kabine.

U ovom slučaju, sigurnosni prostor koji se navodi u točki 2.2 ovoga Dodatka mora se mjeriti s potpuno sabijenim odbojnicima.

Ovaj zahtjev ne odnosi se na dizala u kojima kabina ne može ući u sigurnosni prostor koji se navodi u točki 2.2 ovoga Dodatka ako je tako projektiran pogonski sustav.

3.4. Dizala moraju biti projektirana i izrađena tako da sprječavaju pokretanje ako uređaj naveden u točki 3.2 ovoga Dodatka nije u radnom položaju.

4. OSTALE OPASNOSTI

4.1. Vrata voznog okna i vrata kabine ili oboja vrata zajedno, ukoliko su pokretana motorom, moraju biti opremljena napravom koja sprječava rizik od ozljeda dok su u pokretu.

4.2. Vrata voznog okna, ukoliko su dio zaštite građevine od požara, uključujući i ona sa staklenim dijelovima, moraju biti primjereno otporna na požar u smislu svoje cjelovitosti i svojih svojstava koja se tiču izolacije (zadržavanje plamena) i prijenosa topline (toplinska zračenja).

4.3. Protuutezi moraju biti ugrađeni tako da se izbjegne rizik sudara s kabinom ili padanja na kabinu.

4.4. Dizala moraju imati opremu koja omogućuje da se ljudi koji se nalaze u kabini za vrijeme zastoja dizala oslobode i evakuiraju.

4.5. Kabina mora biti opremljena dvosmjernim uređajem za komunikaciju koji omogućava stalni kontakt sa spasilačkom službom.

4.6. Dizala moraju biti projektirana i izrađena tako da u slučaju da temperatura u stroju dizala premaši maksimalnu temperaturu koju je predvidio ugraditelj dizala, dizalo može završiti vožnje koje su u tijeku, ali i odbiti prihvaćanje nove komande.

4.7. Kabina mora biti projektirana i izrađena tako da je osigurana dovoljna ventilacija osobama u kabini, čak i u slučaju dužeg zastoja.

4.8. Kabina treba biti odgovarajuće osvijetljena kada se dizalo koristi ili kad su vrata otvorena, također mora postojati i osvjetljenje u slučaju opasnosti.

4.9. Uređaji za komunikaciju navedeni u točki 4.5 ovoga Dodatka i osvjetljenje u slučaju opasnosti navedeno u točki 4.8 ovoga Dodatka moraju biti projektirani i izrađeni tako da funkcioniraju i bez normalnog električnog napajanja. Njihov period djelovanja mora trajati dovoljno dugo da omogući normalan tijek spasilačkog postupka.

4.10. Upravljački strujni krugovi dizala, koji se mogu koristiti i za vrijeme požara, moraju biti projektirani i izrađeni tako da mogu spriječiti dizalo da se zaustavi na određenim razinama, tako da se omogući spasilačkim službama prioritetno upravljanje dizalom.

5. OZNAČAVANJE

5.1. Pored minimalnih zahtjeva koje trebaju ispunjavati strojevi sukladno zahtjevu iz točke 1.7.3 Dodatka I Pravilnika o sigurnosti strojeva, svaka kabina mora imati lako vidljivu natpisnu ploču koja jasno pokazuje nazivnu nosivost u kilogramima i maksimalan broj putnika koje dizalo može nositi.

5.2. Ako je dizalo projektirano tako da osobe uslijed zastoja mogu izaći bez pomoći izvana, upute za to moraju biti jasne i vidljive u kabini.

6. UPUTE ZA UPORABU

6.1. Uz sigurnosne komponente određene u Dodatku IV ovoga Pravilnika moraju biti priložene upute za uporabu sastavljene na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, odnosno na službenom jeziku države iz koje je ugraditelj dizala ili na drugom jeziku koji je ugraditelju dizala prihvatljiv, tako da se:

– sastavljanje

– povezivanje

– podešavanje i

– održavanje,

može provoditi efikasno i bez opasnosti.

6.2. Uz svako dizalo mora biti priložena dokumentacija sastavljena na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Dokumentacija sadržava najmanje:

– upute za uporabu koje sadrže nacrte i dijagrame potrebne kod normalne uporabe i kod održavanja, inspekcije, popravaka, redovnih pregleda i postupaka spašavanja navedenih u točki 4.4 ovoga Dodatka.

– knjigu održavanja dizala u koju se upisuju podaci o popravcima i redovnim pregledima.

DODATAK II

A) Sadržaj Izjave o sukladnosti za sigurnosne komponente[1]

Izjava o sukladnosti mora sadržavati sljedeće podatke:

– naziv i adresu proizvođača sigurnosnih komponenta[2],

– kad je to primjereno, naziv i adresu njegovog ovlaštenog predstavnika osnovanog u Republici Hrvatskoj2 ili u Europskoj uniji,

– opis sigurnosne komponente, pojedinosti o tipu ili seriji i serijski broj (ako postoji),

– sigurnosne funkcije sigurnosne komponente, ako to nije očito iz opisa,

– godinu proizvodnje sigurnosne komponente,

– sve odredbe kojima sigurnosna komponenta zadovoljava,

– kad je to primjereno, popis primijenjenih norma,

– kad je to primjereno, naziv, adresu i identifikacijski broj tijela za ocjenu sukladnosti koje je provelo pregled tipa u skladu sa stavkom (a) (I) i (II) članka 8. ovoga Pravilnika,

– kad je to primjereno, upućivanje na certifikat o pregledu tipa koji je izdalo tijelo za ocjenu sukladnosti,

– kad je to primjereno, naziv, adresu i identifikacijski broj tijela za ocjenu sukladnosti koje je provelo provjeru proizvodnje u skladu sa stavkom (a) (II) članka 8. ovoga Pravilnika,

– kad je to primjereno, naziv, adresu i identifikacijski broj tijela za ocjenu sukladnosti koje je provjerilo sustav osiguravanja kvalitete koje je proizvođač primijenio u skladu sa stavkom (a) (III) članka 8. ovoga Pravilnika,

– identifikaciju potpisnika opunomoćenog od proizvođača sigurnosnih komponenta ili njegovog ovlaštenog predstavnika osnovanog u Republici Hrvatskoj ili u Europskoj uniji.

B) Sadržaj Izjave o sukladnosti za ugrađena dizala[3]

Izjava o sukladnosti mora sadržavati sljedeće podatke:

– naziv i adresu ugraditelja dizala[4],

– opis dizala, pojedinosti o tipu ili seriji, serijski broj i adresu na kojoj je dizalo ugrađeno,

– godinu ugradnje dizala,

– sve odredbe kojima dizalo zadovoljava,

– kad je to primjereno, popis primijenjenih norma,

– kad je to primjereno, naziv, adresu i identifikacijski broj tijela za ocjenu sukladnosti koje je provelo pregled tipa uzorka dizala u skladu sa stavkom (I) i (II) članka 9. ovoga Pravilnika,

– kad je to primjereno, upućivanje na certifikat o pregledu tipa,

– kad je to primjereno, naziv, adresu i identifikacijski broj tijela za ocjenu sukladnosti koje je provelo ovjeru dizala u skladu sa stavkom (IV) članka 9. ovoga Pravilnika,

– kad je to primjereno, naziv, adresu i identifikacijski broj tijela za ocjenu sukladnosti koje je provelo završnu inspekciju dizala u skladu s alinejom 1 stavka (I), (II) i (III) članka 9. ovoga Pravilnika,

– kad je to primjereno, naziv, adresu i identifikacijski broj tijela za ocjenu sukladnosti koje je provelo inspekciju sustava osiguravanja kvalitete koji je primijenio ugraditelj dizala u skladu s alinejom 2 i 3 stavka (I), (II) i (III) i stavka (V) članka 9. ovoga Pravilnika

– identifikaciju potpisnika opunomoćenog da djeluje u ime ugraditelja dizala.

DODATAK III.

CE OZNAKA SUKLADNOSTI

CE oznaka sukladnosti sastoji se od početnih slova »CE« koja imaju sljedeći oblik:

Ako je CE oznaka smanjena ili uvećana, mora se poštivati omjer dan na gore prikazanom crtežu.

Različite komponente CE oznake moraju imati u osnovi iste vertikalne dimenzije koje ne mogu biti manje od 5 mm. Od ove minimalne dimenzije može se odustati u slučaju sigurnosnih komponenta malih dimenzija.

Nakon CE oznake uslijedit će identifikacijski broj prijavljenog tijela koje je uključeno u postupke propisane u članku 8. i 9. ovoga Pravilnika.

DODATAK IV

POPIS SIGURNOSNIH KOMPONENATA IZ ČLANKA 1. (1) I ČLANKA 8. OVOGA PRAVILNIKA

1. Uređaji za zabravljivanje vrata voznog okna (zabrava)

2. Uređaji za sprječavanje padova (zahvatni uređaji) navedeni u točki 3.2 Dodatka I ovoga Pravilnika, koji sprječavaju padanje kabine ili nekontrolirano kretanje prema gore.

3. Uređaji za prekoračenje brzine (graničnici brzine)

4. a) Odbojnici koji akumuliraju kinetičku energiju:

– bez prigušenja, ili

– s povratnim prigušenjem

b) Odbojnici s prigušenjem koji dio kinetičke energije mase kabine nepovratno pretvaraju u drugi oblik energije

5. Sigurnosni uređaji ugrađeni u mehanizme hidrauličnih krugova kada se ovi koriste kao uređaji za sprječavanje padova.

6. Električni sigurnosni uređaji u obliku sigurnosnih sklopki koje sadrže elektroničke komponente.

DODATAK V

PREGLED TIPA (modul B)

A. Pregled tipa sigurnosnih komponenta

1. Pregled tipa je postupak kojim tijelo za ocjenu sukladnosti utvrđuje i potvrđuje da će reprezentativni uzorak sigurnosne komponente omogućiti dizalu, na koje je pravilno ugrađena, da zadovolji zahtjeve ovoga Pravilnika.

2. Zahtjev za pregled tipa mora podnijeti proizvođač sigurnosne komponente ili njegov ovlašteni predstavnik osnovan u Republici Hrvatskoj ili u Europskoj uniji, tijelu za ocjenu sukladnosti po svom izboru.

Zahtjev mora sadržavati:

– naziv i adresu proizvođača sigurnosne komponente i njegovog ovlaštenog predstavnika, ako on predaje zahtjev, i mjesto proizvodnje sigurnosnih komponenta,

– pisanu izjavu da isti zahtjev nije predana niti jednom drugom tijelu za ocjenu sukladnosti,

– tehničku dokumentaciju,

– uzorak sigurnosne komponente ili obavijesti o mjestu na kojem se može pregledati. Tijelo za ocjenu sukladnosti može zatražiti više uzoraka.

3. Tehnička dokumentacija mora omogućiti ocjenu sukladnosti i primjerenosti sigurnosne komponente kako bi dizalo na koje je pravilno ugrađena bilo u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

Tehnička dokumentacija treba u mjeri u kojoj je to potrebno za ocjenu sukladnosti sadržavati sljedeće:

– opći opis sigurnosne komponente, uključujući njeno područje primjene (naročito ograničenja vezana uz brzinu, teret i snagu) i uvjete (naročito eksplozivnu okolinu i utjecaj na elemente),

– projekt i proizvodne crteže ili dijagrame,

– bitne zahtjeve koji su uzeti u obzir i načine na koji će biti zadovoljeni (npr. primjenjene norme iz članka 5. stavak 3. ovoga Pravilnika)

– rezultate ispitivanja ili proračuna koje obavlja proizvođač ili njegov podugovaratelj,

– kopiju uputa za sastavljanje sigurnosnih komponenta,

– mjere koje se poduzimaju u fazi proizvodnje kako bi se osiguralo da su serijski proizvedene sigurnosne komponente sukladne pregledanoj sigurnosnoj komponenti.

4. Tijelo za ocjenu sukladnosti mora:

– pregledati tehničku dokumentaciju u svrhu ocjene u kojoj mjeri postiže željene ciljeve,

– pregledati sigurnosnu komponentu kako bi se provjerila njena sukladnost s tehničkom dokumentacijom,

– obaviti, ili su obavljene, potrebne provjere i ispitivanja kako bi se provjerilo da li rješenja koja je primijenio proizvođač sigurnosne komponente zadovoljavaju zahtjeve ovoga Pravilnika i time omogućavaju sigurnosnoj komponenti da obavlja svoju funkciju kada je pravilno ugrađena na dizalo.

5. Ako uzorak sigurnosne komponente zadovoljava zahtjeve ovoga Pravilnika, tijelo za ocjenu sukladnosti mora podnositelju zahtjeva izdati certifikat o pregledu tipa. Certifikat mora sadržavati naziv i adresu proizvođača sigurnosne komponente, zaključke provjere, uvjete valjanosti certifikata i detalje potrebne za prepoznavanje odobrenog tipa.

Ministarstvo nadležno za gospodarstvo, nadležna inspekcijska tijela, Europska komisija, države članice i druga tijela za ocjenu sukladnosti mogu dobiti kopiju certifikata i na opravdan zahtjev, kopiju tehničke dokumentacije i izvješća o obavljenim pregledima, proračunima i ispitivanjima. Ako tijelo za ocjenu sukladnosti odbije proizvođaču izdati certifikat o pregledu tipa, mora detaljno navesti razloge za to odbijanje. Moraju se utvrditi odredbe za žalbeni postupak.

6. Proizvođač sigurnosne komponente, ili njegov ovlašteni osnovani u Republici Hrvatskoj ili u Europskoj uniji, mora obavijestiti tijelo za ocjenu sukladnosti o svim, čak i najmanjim izmjenama koje je napravio ili namjerava napraviti na odobrenoj sigurnosnoj komponenti, uključujući nova proširenja ili izmjene koje nisu navedene u izvornoj tehničkoj dokumentaciji navedenoj u stavku 3. točke A. ovoga Dodatka. Tijelo za ocjenu sukladnosti mora pregledati izmjene i obavijestiti podnositelja zahtjeva je li certifikat o pregledu tipa i dalje valjan[5].

7. Svako tijelo za ocjenu sukladnosti mora ministarstvu nadležnom za gospodarstvo, Komisiji i ostalim državama članicama proslijediti relevantne obavijesti o:

– izdanim certifikatima o pregledu tipa

– povučenim certifikatima o pregledu tipa

Svako tijelo za ocjenu sukladnosti mora drugim tijelima za ocjenu sukladnosti proslijediti podatke o povučenim certifikatima o pregledu tipa.

8. Certifikati o pregledu tipa i dokumentacija i prepiska vezana uz postupke pregleda tipa, moraju biti na hrvatskom jeziku ili na službenom jeziku države u kojoj je tijelo za ocjenu sukladnosti osnovano ili na jeziku koji je tom tijelu prihvatljiv.

9. Proizvođač sigurnosne komponente ili njegov ovlašteni predstavnik osnovani u Republici Hrvatskoj ili u Europskoj uniji moraju uz tehničku dokumentaciju čuvati kopije certifikata o pregledu tipa i njegove dodatke 10 godina nakon što je proizvedena zadnja sigurnosna komponenta.

Ako proizvođač sigurnosne komponente niti njegov ovlašteni predstavnik nisu osnovani u Republici Hrvatskoj ili u Europskoj uniji, obvezu čuvanja tehničke dokumentacije preuzima osoba koja stavlja sigurnosne komponente na tržište.

B. Pregled tipa dizala

1. Pregled tipa je postupak kojim tijelo za ocjenu sukladnosti utvrđuje i potvrđuje da uzorak dizala, ili da dizalo za koje se ne predviđaju proširenja ili izmjene, zadovoljava zahtjeve ovoga Pravilnika.

2. Zahtjev za pregled tipa mora predati ugraditelj dizala tijelu za ocjenu sukladnosti po svom izboru.

Zahtjev mora sadržavati:

– naziv i adresu ugraditelja dizala,

– pisanu izjavu da isti zahtjev nije predana niti jednom drugom tijelu za ocjenu sukladnosti

– tehničku dokumentaciju,

– obavijesti o mjestu na kojem se uzorak dizala može pregledati. Uzorak dizala koji se daje na pregled mora uključivati krajnje dijelove i mora raditi barem na tri razine (najvišoj, srednjoj i najnižoj).

3. Tehnička dokumentacija mora omogućiti ocjenu sukladnosti dizala s odredbama ovoga Pravilnika i razumijevanje projekta i rada dizala.

Tehnička dokumentacija treba, u mjeri u kojoj je to potrebno radi ocjene sukladnosti sadržavati sljedeće:

– opći opis reprezentativnog uzorka dizala. Tehnička dokumentacija treba jasno ukazivati na sva moguća proširenja uzorka koji se pregledava u odnosu na reprezentativni uzorak sukladno članku 1. stavak 4. ovoga Pravilnika,

– projekt i proizvodne crteže ili dijagrame,

– bitne zahtjeve koji su uzeti u obzir i načine na koje će biti ispunjeni (npr. primjenom norma iz članka 5. stavak 2. ovoga Pravilnika),

– kopiju Izjave o sukladnosti sigurnosnih komponenta koje su korištene u proizvodnji dizala,

– rezultate ispitivanja ili proračuna koje je obavio sam proizvođač ili njegov podugovaratelj,

– kopiju uputa za rukovanje dizalom,

– mjere koje se poduzimaju u fazi ugradnje kako bi se osiguralo da je serijski proizvedeno dizalo sukladno s odredbama ovoga Pravilnika.

4. Tijelo za ocjenu sukladnosti mora:

– pregledati tehničku dokumentaciju u svrhu ocjene u kojoj mjeri postiže željene ciljeve,

– pregledati uzorak dizala kako bi se provjerilo je li proizveden u skladu s tehničkom dokumentacijom,

– obaviti, ili su obavljene, potrebne provjere i ispitivanja kako bi se provjerilo odgovaraju li rješenja koja je primijenio ugraditelj dizala zahtjevima ovoga Pravilnika i time omogućavaju da dizalo zadovolji propisane zahtjeve.

5. Ako uzorak dizala zadovoljava zahtjeve ovoga Pravilnika, tijelo za ocjenu sukladnosti mora izdati certifikat o pregledu tipa. Certifikat mora sadržavati naziv i adresu ugraditelja dizala, zaključke provjere, uvjete valjanosti certifikata i detalje potrebne za prepoznavanje odobrenog tipa.

Ministarstvo nadležno za gospodarstvo, nadležna inspekcijska tijela, Europska komisija, države članice i druga tijela za ocjenu sukladnosti mogu dobiti kopiju certifikata i na opravdan zahtjev kopiju tehničke dokumentacije i izvješća o obavljenim pregledima, proračunima i ispitivanjima. Ako tijelo za ocjenu sukladnosti odbije proizvođaču izdati certifikat o pregledu tipa, mora detaljno navesti razloge za to odbijanje. Moraju se utvrditi odredbe za žalbeni postupak.

6. Ugraditelj dizala mora obavijestiti tijelo za ocjenu sukladnosti o svim, čak i najmanjim, izmjenama koje je napravio ili namjerava napraviti na odobrenom dizalu, uključujući nova proširenja ili varijante koje nisu navedene u izvornoj tehničkoj dokumentaciji navedenoj u stavku 3. točke B. ovoga Dodatka. Tijelo za ocjenu sukladnosti mora pregledati izmjene i obavijestiti podnositelja zahtjeva je li certifikat o pregledu tipa i dalje valjan[6].

7. Svako tijelo za ocjenu sukladnosti mora ministarstvu nadležnom za gospodarstvo, Komisiji i drugim državama članicama proslijediti relevantne obavijesti o:

– izdanim certifikatima o pregledu tipa

– povučenim certifikatima o pregledu tipa.

Svako tijelo za ocjenu sukladnosti također mora drugim tijelima za ocjenu sukladnosti proslijediti relevantne podatke o povučenim certifikatima.

8. Certifikati o pregledu tipa, te dokumentacija i prepiska vezana uz postupke pregleda tipa moraju biti na hrvatskom jeziku ili na službenom jeziku države u kojoj je tijelo za ocjenu sukladnosti registrirano ili na jeziku koji je tom tijelu prihvatljiv.

9. Ugraditelj dizala mora, uz tehničku dokumentaciju, čuvati kopije certifikata o pregledu tipa i njegove dodatke najmanje 10 godina nakon što je proizvedeno zadnje dizalo u skladu s uzorkom dizala.

DODATAK VI

ZAVRŠNA INSPEKCIJA

1. Završna inspekcija je postupak kojim ugraditelj dizala, koji ispunjava obveze iz točke 2. ovoga Dodatka, osigurava i izjavljuje da dizalo koje se stavlja na tržište i u uporabu zadovoljava zahtjeve ovoga Pravilnika. Ugraditelj dizala stavlja oznaku sukladnosti u kabinu svakog dizala i sastavlja Izjavu o sukladnosti.

2. Ugraditelj dizala poduzima sve potrebne mjere kako bi osigurao da je dizalo koje se stavlja na tržište u skladu s uzorkom dizala koji je opisan u certifikatu o pregledu tipa i da zadovoljava bitne zdravstvene i sigurnosne zahtjeve koji se na njega primjenjuju.

3. Ugraditelj dizala čuva kopiju Izjave o sukladnosti i certifikat o završnoj inspekciji, koji se navodi u točki 6. ovoga Dodatka, 10 godina od dana kada je dizalo stavljeno na tržište.

4. Tijelo za ocjenu sukladnosti, koje je odabrao ugraditelj dizala, provodi ili je provelo završnu inspekciju prije stavljanja na tržište i u uporabu. Moraju se obaviti odgovarajuća ispitivanja i provjere određene primjenjenim normama iz članka 5. stavak 2. ovoga Pravilnika ili se moraju provesti jednako vrijedna ispitivanja, kako bi se osigurala sukladnost dizala sa zahtjevima ovoga Pravilnika.

Provjere i ispitivanja posebno obuhvaćaju:

a) pregled dokumentacije radi provjere da je dizalo u skladu s reprezentativnim uzorkom dizala, odobrenim u skladu s točkom B. Dodatka V ovoga Pravilnika,

b) – rad dizala, kako praznog dizala tako i s maksimalnim opterećenjem kako bi se osigurala pravilna ugradnja i rad sigurnosnih uređaja (krajnje sklopke, zabrave, itd.)

– rad dizala, kako s maksimalnim opterećenjem tako i praznog dizala kako bi se osigurao pravilan rad sigurnosnih uređaja u slučaju nestanka napajanja,

– statičko ispitivanje s opterećenjem jednakim 1,25 nazivne nosivosti.

Nazivna nosivost je navedena u točki 5. Dodatka I ovoga Pravilnika.

Nakon tih ispitivanja, tijelo za ocjenu sukladnosti provjerava da nije došlo do iskrivljenja ili kvara koji bi mogli ugroziti uporabu dizala.

5. Tijelu za ocjenu sukladnosti moraju biti dostavljeni sljedeći dokumenti:

– nacrti cijelog dizala,

– nacrti i dijagrami potrebni za završnu inspekciju, posebno sheme upravljačkih krugova,

– kopiju upute za uporabu navedene u točki 6.2 Dodatka I ovoga Pravilnika.

Tijelo za ocjenu sukladnosti ne mora tražiti detaljne nacrte ili precizne podatke koji nisu potrebni za provjeru sukladnosti dizala koje se stavlja na tržište s uzorkom dizala opisanim u izjavi o pregledu tipa.

6. Ako dizalo zadovoljava odredbe ovoga Pravilnika, tijelo za ocjenu sukladnosti pričvršćuje, ili je dalo pričvrstiti, svoj identifikacijski broj pored oznake sukladnosti u skladu s Dodatkom III ovoga Pravilnika i sastavlja certifikat o završnoj inspekciji u kojem se navode provedene provjere i ispitivanja.

Tijelo za ocjenu sukladnosti u knjigu održavanja dizala upisuje odgovarajuće podatke određene u točki 6.2 Dodatka I ovoga Pravilnika.

Ako tijelo za ocjenu sukladnosti odbije izdati certifikat o završnoj inspekciji mora podrobno navesti razloge za to odbijanje i predložiti načine s kojima se prihvatljivost može postići. Ako ugraditelj dizala ponovno podnese zahtjev za završnu inspekciju, mora zahtjev podnijeti istom tijelu za ocjenu sukladnosti.

7. Certifikat o završnoj inspekciji sastavlja se na hrvatskom jeziku, dokumentacija i prepiska vezani uz postupak inspekcije sastavljaju se na hrvatskom jeziku ili na službenom jeziku države u kojoj je tijelo za ocjenu sukladnosti registrirano ili na jeziku koji je tom tijelu prihvatljiv.

DODATAK VII

MINIMALNI KRITERIJI KOJE JE POTREBNO ZADOVOLJITI PRI OVLAŠĆIVANJU TIJELA ZA OCJENU SUKLADNOSTI

1. Tijelo, odgovorna osoba i osoblje odgovorno za obavljanje poslova ovjere ne mogu biti projektant, izrađivač, dobavljač ili proizvođač sigurnosnih komponenta ili ugraditelj dizala nad kojima tijela obavljaju propisane postupke ocjene sukladnosti, niti ovlašteni predstavnik bilo koje od tih stranaka. Osim toga, tijelo, odgovorna osoba i osoblje odgovorno za nadzor sustava osiguravanja kvalitete navedenih u člancima 8. i 9. ovoga Pravilnika ne mogu biti projektant, izrađivač, dobavljač ili proizvođač sigurnosnih komponenta ili ugraditelj dizala nad kojima oni vrše inspekciju, niti ovlašteni predstavnik bilo koje od tih strana. Ne mogu sudjelovati u projektiranju, izgradnji, marketingu ili održavanju sigurnosnih komponenta ili ugradnji dizala niti izravno niti kao ovlašteni predstavnici. To ne isključuje mogućnost razmjena tehničkih obavijesti između proizvođača sigurnosnih komponenta ili ugraditelja dizala i tijela za ocjenu sukladnosti.

2. Tijelo i njegovo osoblje moraju provoditi postupke inspekcije ili nadzora s najvećim stupnjem profesionalnosti i stručne osposobljenosti te ne smiju biti pod pritiskom ili utjecajem, posebno ne financijskim, od strane osoba ili grupa u čijem su interesu rezultati inspekcije, a što bi moglo utjecati na njihov sud ili rezultate inspekcije.

3. Tijelo mora raspolagati potrebnim osobljem i posjedovati potrebne prostore kako bi bilo u mogućnosti pravilno izvršiti zadatke tehničke i administrativne prirode vezano za provjere i nadzor te također mora imati pristup opremi potrebnoj za provedbu posebnih ovjera.

4. Osoblje odgovorno za inspekciju mora imati sljedeće:

– odgovarajuće stručno i profesionalno obrazovanje,

– zadovoljavajuće poznavanje zahtjeva za ispitivanje koja provodi te iskustvo na tom području,

– sposobnost potrebnu za izdavanje certifikata, zapisa i izvještaja koji pokazuju da je provjera provedena.

5. Nepristranost osoblja zaduženog za inspekciju mora biti zajamčena. Njihova naknada ne smije ovisiti o broju provedenih pregleda, a niti o dobivenim rezultatima.

6. Tijelo mora sklopiti ugovor o osiguranju od odgovornosti osim ako njegovu odgovornost ne preuzme država u skladu s nacionalnim propisima ili ako sama država nije izravno odgovorna za ispitivanja.

7. Osoblje tijela mora poštivati tajnost informacija koje dobije prilikom izvršavanja zadataka (osim prema nadležnim administrativnim tijelima države u kojoj se odvijaju njihove aktivnosti) u okviru ovog Pravilnika ili bilo kojeg propisa koje mu omogućuje djelovanje.

DODATAK VIII

OSIGURAVANJE KVALITETE PROIZVODA (modul E)

1. Osiguravanje kvalitete proizvoda je postupak kojim proizvođač sigurnosne komponente koji ispunjava obveze iz točke 2. ovoga Dodatka osigurava i izjavljuje da su sigurnosne komponente sukladne s tipom opisanim u certifikatu o pregledu tipa i zadovoljavaju zahtjeve ovoga Pravilnika koji se na njih primjenjuju, te osigurava i izjavljuje da će sigurnosna komponenta omogućiti da dizalo, u koje je pravilno ugrađena, zadovolji odredbe ovoga Pravilnika.

Proizvođač sigurnosne komponente ili njegov ovlašteni predstavnik osnovan u Republici Hrvatskoj ili u Europskoj uniji, mora pričvrstiti oznaku sukladnosti na svaku sigurnosnu komponentu i sastaviti Izjavu o sukladnosti. Uz oznaku sukladnosti mora se nalaziti i identifikacijski broj tijela za ocjenu sukladnosti odgovornog za nadzor prema točki 4. ovoga Dodatka.

2. Proizvođač mora primijeniti odobreni sustav osiguravanja kvalitete za završnu inspekciju sigurnosne komponente i ispitivanje prema točki 3. ovoga Dodatka i mora biti podvrgnut nadzoru kako je određeno u točki 4. ovoga Dodatka.

3. Sustav osiguravanja kvalitete

3.1. Proizvođač sigurnosne komponente mora zatražiti ocjenu svog sustava osiguravanja kvalitete za sigurnosne komponente od tijela za ocjenu sukladnosti po svom izboru.

Zahtjev mora sadržavati:

– sve potrebne obavijesti o sigurnosnim komponentama,

– dokumentaciju sustava osiguravanja kvalitete,

– tehničku dokumentaciju o odobrenim sigurnosnim komponentama i kopiju certifikata o pregledu tipa.

3.2. U sklopu sustava osiguravanja kvalitete, svaka se sigurnosna komponenta mora pregledati i odgovarajuće ispitati kako je određeno u normama iz članka 5. stavak 3. ovoga Pravilnika, ili se moraju provesti jednako vrijedna ispitivanja, kako bi se osigurala sukladnost sa zahtjevima ovoga Pravilnika.

Svi elementi sustava, zahtjevi i odredbe koje je usvojio proizvođač sigurnosnih komponenta moraju se dokumentirati na sustavan i uredan način u obliku pisanih mjera, postupaka i uputa. Ova dokumentacija sustava osiguravanja kvalitete mora osigurati opće razumijevanje programa kvalitete, planova, priručnika i zapisa.

Dokumentacija mora sadržavati odgovarajući opis:

a) ciljeva kvalitete,

b) organizacijsku strukturu, odgovornosti i ovlasti uprave u odnosu na kvalitetu sigurnosnih komponenta,

c) pregleda i ispitivanja koji će se obavljati nakon proizvodnje,

d) način provjere učinkovitog djelovanja sustava osiguravanja kvalitete,

e) zapisa o kvaliteti kao što su inspekcijska izvješća, podaci o ispitivanjima, o umjeravanju, izvješća o osposobljenosti uključenog osoblja, itd.

3.3. Tijelo za ocjenu sukladnosti mora ocijeniti sustav osiguravanja kvalitete kako bi utvrdilo zadovoljava li zahtjeve navedene u točki 3.2. ovoga Dodatka. Pretpostavlja se sukladnost s tim zahtjevima kod sustava osiguravanja kvalitete koji primjenjuje odgovarajuće usklađene norme[7].

Skupina nezavisnih ocjenitelja mora se sastojati od barem jednog člana s iskustvom u ocjenjivanju dotične tehnologije dizala. Postupak ocjenjivanja mora uključivati pregled proizvodnje sigurnosnih komponenta.

O odluci treba obavijestiti proizvođača sigurnosnih komponenta. Obavijest mora sadržavati zaključke pregleda i obrazloženu odluku o ocjeni.

3.4. Proizvođač sigurnosnih komponenta mora se obvezati na ispunjavanje obveza koje proizlaze iz odobrenog sustava osiguravanja kvalitete i osigurati da se sustav održava na odgovarajući i učinkovit način.

Proizvođač sigurnosnih komponenta ili njegov ovlašteni predstavnik, osnovani u Republici Hrvatskoj ili u Europskoj uniji, mora obavješćivati tijelo za ocjenu sukladnosti, koje je odobrilo sustav osiguravanja kvalitete, o svim namjerama poboljšavanja sustava osiguravanja kvalitete.

Tijelo za ocjenu sukladnosti mora ocijeniti predložene izmjene i odlučiti zadovoljava li još uvijek tako izmijenjen sustav osiguravanja kvalitete zahtjeve navedene u točki 3.2. ovoga Dodatka ili je potrebno novo ocjenjivanje.

O svojoj odluci mora obavijestiti proizvođača. Obavijest mora sadržavati zaključke pregleda i obrazloženu odluku o ocjeni.

4. Nadzor za koji je odgovorno tijelo za ocjenu sukladnosti

4.1. Svrha nadzora je provjeriti ispunjava li proizvođač sigurnosne komponente u potpunosti obveze koje proizlaze iz odobrenog sustava osiguravanja kvalitete.

4.2. Proizvođač mora dozvoliti tijelu za ocjenu sukladnosti da u svrhu inspekcije ima pristup lokacijama za inspekciju, ispitivanje i skladištenje te mu pružiti sve potrebne obavijesti, posebno:

– dokumentaciju sustava osiguravanja kvalitete,

– tehničku dokumentaciju,

– zapise o kvaliteti kao što su inspekcijska izvješća, podaci o ispitivanjima, o umjeravanju, izvješća o osposobljenosti uključenog osoblja, itd.

4.3. Tijelo za ocjenu sukladnosti mora periodično obavljati nezavisne ocjene kako bi utvrdilo da proizvođač sigurnosnih komponenta održava i primjenjuje sustav osiguravanja kvalitete i mora osigurati da se izvješće o nezavisnoj ocjeni dostavi proizvođaču sigurnosnih komponenta.

4.4. Dodatno, tijelo za ocjenu sukladnosti može nenajavljeno provesti nadzor kod proizvođača sigurnosnih komponenta.

Kod takvog nadzora, tijelo za ocjenu sukladnosti može provesti ispitivanja sustava, ili je provedeno, u cilju provjere djelotvorne primjene sustava osiguravanja kvalitete ako je potrebno; mora proizvođaču sigurnosnih komponenta dati izvješće o nadzoru i, ako je provedeno ispitivanje, izvješće o ispitivanju.

5. Proizvođač mora, u razdoblju od 10 godina nakon što je proizvedena posljednja sigurnosna komponenta, čuvati i dati državnim tijelima na uvid:

– dokumentaciju navedenu u alineji 3. stavka 2. točke 3.1. ovoga Dodatka,

– dokumentaciju o poboljšavanju sustava kvalitete navedenu u stavku 2. točke 3.4. ovoga Dodatka,

– odluke i izvješća tijela za ocjenu sukladnosti navedena u zadnjem stavku točke 3.4., u točki 4.3. i 4.4.ovoga Dodatka.

6. Svako tijelo za ocjenu sukladnosti mora proslijediti ostalim tijelima za ocjenu sukladnosti relevantne obavijesti o izdanim i povučenim odobrenjima sustava osiguravanja kvalitete.

DODATAK IX

POTPUNO OSIGURAVANJE KVALITETE
(modul H)

1. Potpuno osiguravanje kvalitete je postupak kojim proizvođač sigurnosnih komponenta, koji ispunjava obveze iz točke 2. ovoga Dodatka, osigurava i izjavljuje da sigurnosne komponente zadovoljavaju zahtjeve ovoga Pravilnika koji se na njih primjenjuju i da će sigurnosna komponenta omogućiti dizalu u koje je pravilno ugrađena da zadovolji zahtjeve ovoga Pravilnika.

Proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik, osnovani u Republici Hrvatskoj ili u Europskoj uniji, mora na svaku sigurnosnu komponentu pričvrstiti oznaku sukladnosti i sastaviti Izjavu o sukladnosti. Uz oznaku sukladnosti mora se nalaziti i identifikacijski broj tijela za ocjenu sukladnosti odgovornog za nadzor prema točki 4. ovoga Dodatka.

2. Proizvođač mora primijeniti odobreni sustav osiguravanja kvalitete za projektiranje, proizvodnju i završnu inspekciju sigurnosnih komponenta i ispitivanja prema točki 3. ovoga Dodatka i mora biti podvrgnut nadzoru kako je određeno u točki 4. ovoga Pravilnika.

3. Sustav osiguravanja kvalitete

3.1. Proizvođač mora od tijela za ocjenu sukladnost zatražiti ocjenu svog sustava osiguravanja kvalitete.

Zahtjev mora sadržavati:

– sve potrebne obavijesti o sigurnosnim komponentama,

– dokumentaciju sustava osiguravanja kvalitete.

3.2. Sustav osiguravanja kvalitete mora osigurati sukladnost sigurnosnih komponenta sa zahtjevima ovoga Pravilnika koji se na njih primjenjuje i omogućiti dizalima na koja su pravilno ugrađena da zadovolje te zahtjeve.

Svi elementi sustava, zahtjevi i odredbe koje je usvojio proizvođač sigurnosnih komponenta moraju se dokumentirati na sustavan i uredan način u obliku pisanih mjera, postupaka i uputa. Ova dokumentacija sustava osiguravanja kvalitete mora osigurati razumijevanje programa kvalitete, planova, priručnika i zapisa.

Dokumentacija mora sadržavati odgovarajući opis:

– ciljeva kvalitete i organizacijske strukture, odgovornosti i ovlasti uprave u odnosu na projektiranje i kvalitetu sigurnosnih komponenta,

– tehničke projektne specifikacije, uključujući norme koje će se primijeniti, i ako se norme navedene u članku 5. ovoga Pravilnika neće u potpunosti primijeniti, način kojim će se zadovoljiti bitni zahtjevi ovoga Pravilnika koji se primjenjuju na sigurnosne komponente,

– tehnika kontrole projekta i ovjere projekta, postupaka i sustavnih aktivnosti koje će se koristiti kod projektiranja sigurnosnih komponenta,

– odgovarajućih tehnika proizvodnje, kontrole i osiguravanja kvalitete, postupaka i sustavnih aktivnosti koje će se koristiti,

– pregleda i ispitivanja koji će se provoditi prije, tijekom i nakon proizvodnje i učestalosti kojom će se obavljati,

– zapisa o kvaliteti, kao što su inspekcijska izvješća i podaci o ispitivanjima, o umjeravanju, izvješća o osposobljenosti uključenog osoblja, itd.,

– načine sustavnog praćenja postizanja zahtijevane kvalitete projektiranja i kvalitete proizvoda i učinkovitosti sustava osiguravanja kvalitete.

3.3. Tijelo za ocjenu sukladnosti mora ocijeniti sustav osiguravanja kvalitete kako bi utvrdilo zadovoljava li zahtjeve navedene u točki 3.2. ovoga Dodatka. Pretpostavlja se sukladnost s tim zahtjevima kod sustava osiguravanja kvalitete koji primjenjuje odgovarajuće norme[8].

Skupina nezavisnih ocjenitelja mora se sastojati od barem jednog člana s iskustvom u ocjenjivanju dotične tehnologije dizala. Postupak ocjenjivanja mora uključivati pregled proizvodnje sigurnosnih komponenta.

O odluci treba obavijestiti proizvođača sigurnosnih komponenta. Obavijest mora sadržavati zaključke pregleda i obrazloženu odluku o ocjeni.

3.4. Proizvođač sigurnosnih komponenta mora jamčiti ispunjavanje obveza koje proizlaze iz odobrenog sustava osiguravanja kvalitete i osigurati da se sustav održava na odgovarajući i učinkovit način.

Proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik, osnovani u Republici Hrvatskoj ili u Europskoj uniji, mora obavješćivati tijelo za ocjenu sukladnosti, koje je odobrilo sustav osiguravanja kvalitete, o svim namjerama poboljšavanja sustava osiguravanja kvalitete.

Tijelo za ocjenu sukladnosti mora ocijeniti predložene izmjene i odlučiti zadovoljava li još uvijek tako izmijenjen sustav osiguravanja kvalitete zahtjeve navedene u točki 3.2. ovoga Dodatka ili je potrebno novo ocjenjivanje.

O svojoj odluci mora obavijestiti proizvođača sigurnosne komponente. Obavijest mora sadržavati zaključke pregleda i obrazloženu odluku o ocjeni.

4. Nadzor za koji je odgovorno tijelo za ocjenu sukladnosti

4.1. Svrha nadzora je provjeriti ispunjava li proizvođač sigurnosnih komponenta u potpunosti obveze koje proizlaze iz odobrenog sustava osiguravanja kvalitete.

4.2. Proizvođač sigurnosnih komponenta mora dozvoliti tijelu za ocjenu sukladnosti da u svrhu inspekcije ima pristup lokacijama za projektiranje, proizvodnju, inspekciju i ispitivanja i skladištenje te mu pružiti sve potrebne obavijesti, posebno:

– dokumentaciju sustava osiguravanja kvalitete,

– zapise o kvaliteti iz dijela sustava osiguravanja kvalitete koji se odnosi na projektiranje, kao što su rezultati analiza, proračuna, ispitivanja, itd.

– zapise o kvaliteti iz dijela sustava osiguravanja kvalitete koji se odnose na proizvodnju kao što su inspekcijska izvješća, podaci o ispitivanjima, o umjeravanjima, izvješća o osposobljenosti uključenog osoblja, itd.

4.3. Tijelo za ocjenu sukladnosti mora periodično obavljati nezavisne ocjene kako bi utvrdilo da proizvođač sigurnosnih komponenta održava i primjenjuje sustav osiguravanja kvalitete i mora izvješće o nezavisnoj ocjeni dostaviti proizvođaču sigurnosnih komponenta.

4.4. Dodatno, tijelo za ocjenu sukladnosti može nenajavljeno provesti nadzor kod proizvođača sigurnosnih komponenta. Kod takvog nadzora tijelo za ocjenu sukladnosti može provesti ispitivanja sustava, ili je provedeno, u cilju provjere djelotvorne primjene sustava osiguravanja kvalitete ako je potrebno; mora proizvođaču sigurnosnih komponenta dati izvješće o nadzoru i, ako je provedeno ispitivanje, izvješće o ispitivanju.

5. Proizvođač sigurnosnih komponenta ili njegov ovlašteni predstavnik osnovani u Republici Hrvatskoj ili u Europskoj uniji mora u razdoblju od 10 godina nakon što je proizvedena posljednja sigurnosna komponenta čuvati i dati državnim tijelima na uvid:

– dokumentaciju navedenu u alineji 2. stavka 2. točke 3.1. ovoga Dodatka,

– dokumentaciju o poboljšavanju sustava kvalitete navedenu u stavku 2. točke 3.4. ovoga Dodatka,

– odluke i izvješća tijela za ocjenu sukladnosti navedena u zadnjem stavku točke 3.4., u točki 4.3. i 4.4. ovoga Dodatka.

Ako proizvođač sigurnosnih komponenta niti njegov ovlašteni predstavnik nisu osnovani u Republici Hrvatskoj ili u Europskoj uniji, osoba koja stavlja sigurnosne komponente na tržište odgovorna je za čuvanje tehničke dokumentacije.

6. Svako tijelo za ocjenu sukladnosti mora proslijediti ostalim tijelima za ocjenu sukladnosti relevantne obavijesti o izdanim i povučenim odobrenjima sustava osiguravanja kvalitete.

7. Dokumentacija i prepiska koja se odnosi na postupke potpunog osiguravanja kvalitete mora se sastaviti na hrvatskom jeziku ili na službenim jezicima države u kojoj je tijelo za ocjenu sukladnosti registrirano ili na jeziku koji je tijelu prihvatljiv.

DODATAK X

POJEDINAČNA OVJERA (modul G)

1. Pojedinačna ovjera je postupak kojim ugraditelj dizala osigurava i izjavljuje da je dizalo koje je stavljeno na tržište i u uporabu i koje je dobilo certifikat o sukladnosti naveden u točki 4. ovoga Dodatka, sukladno sa zahtjevima ovoga Pravilnika. Ugraditelj dizala mora pričvrstiti oznaku sukladnosti u kabini dizala i sastaviti Izjavu o sukladnosti.

2. Ugraditelj dizala podnosi zahtjev za pojedinačnu ovjeru tijelu za ocjenu sukladnosti po svom izboru.

Zahtjev sadrži:

– naziv i adresu ugraditelja dizala i mjesto na kojem je dizalo ugrađeno,

– pisanu izjavu da slična prijava nije podnesena nekom drugom tijelu za ocjenu sukladnosti

– tehničku dokumentaciju.

3. Svrha tehničke dokumentacija je omogućiti ocjenu sukladnosti dizala sa zahtjevima ovoga Pravilnika i omogućiti razumijevanje projekta, načina na koji je dizalo ugrađeno i rada dizala.

U svrhu ocjene sukladnosti, tehnička dokumentacija sadrži sljedeće:

– opći opis dizala,

– projektne i proizvodne nacrte i dijagrame,

– bitne zahtjeve i prihvaćena rješenja s kojima su zadovoljeni (npr. normama iz članka 5. stavak 2. ovoga Pravilnika),

– rezultate ispitivanja i proračuna koje je proveo ugraditelj dizala ili njegov podugovaratelj,

– kopiju uputa za uporabu dizala,

– kopije certifikata o pregledu tipa sigurnosnih komponenta koje su korištene.

4. Tijelo za ocjenu sukladnosti mora pregledati tehničku dokumentaciju i dizalo i obaviti odgovarajuća ispitivanja kako je navedeno u normama iz članka 5. stavak 2. ovoga Pravilnika ili jednako vrijedna ispitivanja, kako bi se osigurala sukladnost dizala sa zahtjevima ovoga Pravilnika.

Ako dizalo zadovoljava zahtjeve ovoga Pravilnika, tijelo za ocjenu sukladnosti stavlja, ili zatraži stavljanje, identifikacijskog broja pored oznake sukladnosti u skladu s Dodatkom III ovoga Pravilnika i sastavlja certifikat o sukladnosti prema provedenim ispitivanjima.

Tijelo za ocjenu sukladnosti u knjigu održavanja dizala upisuje podatke određene u točki 6.2 Dodatka I ovoga Pravilnika

Ako tijelo za ocjenu sukladnosti odbije izdati certifikat o sukladnosti, mora detaljno obrazložiti razloge tog odbijanja i naznačiti kako se sukladnost može postići. Kada ugraditelj dizala ponovno zatraži ovjeru, mora se prijaviti istom tijelu za ocjenu sukladnosti.

5. Certifikat o sukladnosti, te dokumentacija i prepiska koja se odnosi na postupke pojedinačne ovjere mora se izraditi na hrvatskom jeziku ili na službenom jeziku države u kojoj se je osnovano tijelo za ocjenu sukladnosti ili na jeziku koji je tijelu prihvatljiv.

6. Ugraditelj dizala uz tehničku dokumentaciju čuva kopiju certifikata o sukladnosti 10 godina od datuma kada je dizalo stavljeno na tržište.

DODATAK XI

SUKLADNOST S TIPOM UZ SLUČAJNE PROVJERE (modul C)

1. Sukladnost s tipom je postupak pri kojem proizvođač sigurnosnih komponenta ili njegov ovlašteni predstavnik osnovani u Republici Hrvatskoj ili u Europskoj uniji osigurava i izjavljuje da su sigurnosne komponente sukladne s tipom opisanim u certifikatu o pregledu tipa, da zadovoljavaju zahtjeve ovoga Pravilnika koji se na njih primjenjuju i omogućavaju svakom dizalu na koja su pravilno ugrađene da zadovolji bitne zdravstvene i sigurnosne zahtjeve ovoga Pravilnika.

Proizvođač sigurnosnih komponenta ili njegov ovlašteni predstavnik osnovani u Republici Hrvatskoj ili u Europskoj uniji mora staviti oznaku sukladnosti na svaku sigurnosnu komponentu i sastaviti Izjavu o sukladnosti.

2. Proizvođač sigurnosnih komponenta mora poduzeti sve potrebne mjere kako bi osigurao da proces proizvodnje osigurava sukladnost proizvedenih sigurnosnih komponenta s tipom opisanim u certifikatu o pregledu tipa i sa zahtjevima ovoga Pravilnika koji se na njih primjenjuje.

3. Proizvođač sigurnosnih komponenta ili njegov ovlašteni predstavnik osnovani u Republici Hrvatskoj ili u Europskoj uniji moraju čuvati kopiju Izjave o sukladnosti 10 godina nakon proizvedene posljednje sigurnosne komponente.

Ako niti proizvođač sigurnosnih komponenta niti njegov ovlašteni predstavnik nisu osnovani u Republici Hrvatskoj ili u Europskoj uniji, osoba koja stavlja sigurnosne komponente na tržište je odgovorna za čuvanje tehničke dokumentacije.

4. Tijelo za ocjenu sukladnosti koje odabire proizvođač, mora obaviti, ili su obavljene, provjere sigurnosnih komponenta u slučajnim vremenskim razdobljima. Prikladan uzorak dovršenih sigurnosnih komponenta, koji je na mjestu proizvodnje uzelo tijelo za ocjenu sukladnosti, mora se pregledati i provesti odgovarajuća ispitivanja prema normama iz članka 5. stavak 3. ovoga Pravilnika, ili se moraju obaviti jednako vrijedna ispitivanja, kako bi se provjerila sukladnost proizvodnje sa zahtjevima ovoga Pravilnika. U slučajevima kada jedna ili više provjeravanih sigurnosnih komponenta nisu sukladne, tijelo za ocjenu sukladnosti mora poduzeti odgovarajuće mjere.

Točke koje treba uzeti u obzir kod provjere sigurnosnih komponenta definirat će se zajedničkim sporazumom između svih tijela za ocjenu sukladnosti odgovornih za taj postupak, uzimajući u obzir osnovna obilježja sigurnosnih komponenta određena u Dodatku IV ovoga Pravilnika.

Na odgovornost tijela za ocjenu sukladnosti proizvođač mora pričvrstiti identifikacijski broj tog tijela tijekom proizvodnje.

5. Dokumentacija i prepiska koja se odnosi na postupke provjere u slučajnim vremenskim razdobljima navedena u točki 4. ovoga Dodatka mora se izraditi na hrvatskom jeziku ili na službenom jeziku države u kojoj je osnovano tijelo za ocjenu sukladnosti ili na jeziku koji je tijelu prihvatljiv.

DODATAK XII

OSIGURAVANJE KVALITETE PROIZVODA ZA DIZALA (modul E)

1. Osiguravanje kvalitete proizvoda je postupak pri kojem ugraditelj dizala koji ispunjava obveze iz točke 2. ovoga Dodatka osigurava i izjavljuje da su ugrađena dizala sukladna s tipom opisanim u certifikatu o pregledu tipa i zadovoljavaju zahtjeve ovoga Pravilnika koji se na njih primjenjuju.

Ugraditelj dizala mora pričvrstiti oznaku sukladnosti na svako dizalo i sastaviti Izjavu o sukladnosti. Uz oznaku sukladnosti mora se nalaziti identifikacijski broj tijela za ocjenu sukladnosti odgovornog za nadzor kako je navedeno u točki 4. ovoga Dodatka.

2. Ugraditelj dizala mora primijeniti odobreni sustav osiguravanja kvalitete za završnu inspekciju dizala i ispitivanja kako je navedeno u točki 3. ovoga Dodatka i mora biti podvrgnut nadzoru kako je navedeno u točki 4. ovoga Dodatka.

3. Sustav osiguravanja kvalitete

3.1. Ugraditelj dizala mora zatražiti ocjenu sustava osiguravanja kvalitete za dizala od tijela za ocjenu sukladnosti po svom izboru.

Zahtjev mora sadržavati:

– sve potrebne obavijesti o dizalu

– dokumentaciju sustava osiguravanja kvalitete

– tehničku dokumentaciju o odobrenom dizalu i kopiju certifikata o pregledu tipa.

3.2. U sklopu sustava osiguravanja kvalitete svako se dizalo mora pregledati i moraju se obaviti odgovarajuća ispitivanja navedena u normama iz članka 5. stavak 2. ovoga Pravilnika ili jednako vrijedna ispitivanja, kako bi se osigurala sukladnost dizala s odgovarajućim zahtjevima ovoga Pravilnika.

Svi elementi sustava, zahtjevi i odredbe koje je usvojio ugraditelj dizala moraju se dokumentirati na sustavan i uredan način u obliku pisanih mjera, postupaka i uputa. Ova dokumentacija sustava osiguravanja kvalitete mora osigurati razumijevanje programa kvalitete, planova, priručnika i zapisa.

Dokumentacija mora sadržavati odgovarajući opis:

a) ciljeva kvalitete,

b) organizacijske strukture, odgovornosti i ovlasti uprave u odnosu na kvalitetu dizala,

c) pregleda i ispitivanja koji će se obavljati prije stavljanja na tržište i u uporabu, uključujući barem ispitivanja određena u točki 4. b. Dodatka VI ovoga Pravilnika,

d) način provjere učinkovitosti djelovanja sustava osiguravanja kvalitete,

e) zapisa o kvaliteti kao što su inspekcijska izvješća, podaci o ispitivanjima, o umjeravanju, izvješća o osposobljenosti uključenog osoblja, itd.

3.3. Tijelo za ocjenu sukladnosti mora ocijeniti sustav osiguravanja kvalitete kako bi odredilo zadovoljava li zahtjeve navede u točki 3.2. ovoga Dodatka. Pretpostavlja se sukladnost s tim zahtjevima kod sustava osiguravanja kvalitete koji primjenjuje odgovarajuće norme[9].

Skupina nezavisnih ocjenitelja mora se sastojati od barem jednog člana s iskustvom u ocjenjivanju dotične tehnologije dizala. Postupak ocjenjivanja mora uključivati pregled proizvodnje kod ugraditelja dizala i pregled na mjestu ugradnje dizala.

O odluci treba obavijestiti ugraditelja dizala. Obavijest mora sadržavati zaključke pregleda i obrazloženu odluku o ocjeni.

3.4. Ugraditelj dizala mora jamčiti ispunjavanje obveza koje proizlaze iz odobrenog sustava osiguravanja kvalitete i osigurati da se održava na odgovarajući i učinkovit način.

Ugraditelj dizala mora tijelo za ocjenu sukladnosti koje je odobrilo sustav osiguravanja kvalitete obavješćivati o svim planiranim poboljšanjima sustava osiguravanja kvalitete.

Tijelo za ocjenu sukladnosti mora ocijeniti predložene izmjene i odlučiti zadovoljava li još uvijek tako izmjenjen sustav osiguravanja kvalitete zahtjeve navedene u točki 3.2. ovoga Dodatka ili je potrebno novo ocjenjivanje.

O svojoj odluci mora obavijestiti ugraditelja dizala. Obavijest mora sadržavati zaključke pregleda i obrazloženu odluku o ocjeni.

4. Nadzor za koji je odgovorno tijelo za ocjenu sukladnosti

4.1. Svrha nadzora je provjeriti ispunjava li ugraditelj dizala u potpunosti obveze koje proizlaze iz odobrenog sustava osiguravanja kvalitete.

4.2. Ugraditelj dizala mora dozvoliti tijelu za ocjenu sukladnosti da u svrhu inspekcije ima pristup lokacijama za inspekciju i ispitivanje te mu pružiti sve potrebne obavijesti, posebno:

– dokumentaciju sustava osiguravanja kvalitete

– tehničku dokumentaciju

– zapise o kvaliteti kao što su inspekcijska izvješća, podaci o ispitivanjima, o umjeravanjima, izvješća o osposobljenosti uključenog osoblja, itd.

4.3. Tijelo za ocjenu sukladnosti mora periodično obavljati nezavisne ocjene kako bi utvrdilo da ugraditelj dizala održava i primjenjuje sustav osiguravanja kvalitete i mora izvješće o nezavisnoj ocjeni dostaviti ugraditelju dizala.

4.4. Dodatno, tijelo za ocjenu sukladnosti može nenajavljeno provesti nadzor kod ugraditelja dizala.

Kod takvog nadzora, tijelo za ocjenu sukladnosti može provesti ispitivanja, ili je provedeno, u cilju provjere djelotvorne primjene sustava osiguravanja kvalitete ako je potrebno; mora ugraditelju dizala dati izvješće o nadzoru i ako je provedeno ispitivanje, izvješće o ispitivanju.

5. Ugraditelj dizala mora, u razdoblju od 10 godina nakon što je proizvedeno posljednje dizalo, čuvati i dati državnim tijelima na uvid:

– dokumentaciju navedenu u alineji 3. stavka 2. točke 3.1. ovoga Dodatka,

– dokumentaciju o poboljšavanju sustava kvalitete navedenu u stavku 2. točke 3.4. ovoga Dodatka,

– odluke i izvješća tijela za ocjenu sukladnosti navedena u zadnjem stavku točke 3.4., u točki 4.3. i 4.4.ovoga Dodatka.

6. Svako tijelo za ocjenu sukladnosti mora proslijediti ostalim tijelima za ocjenu sukladnosti relevantne obavijesti o izdanim i povučenim odobrenjima sustava osiguravanja kvalitete.

DODATAK XIII

POTPUNO OSIGURAVANJE KVALITETE DIZALA (modul H)

1. Potpuno osiguravanje kvalitete je postupak kojim ugraditelj dizala, koji ispunjava obveze iz točke 2. ovoga Dodatka osigurava i izjavljuje da dizala zadovoljavaju zahtjeve ovoga Pravilnika koji se na njih primjenjuju.

Ugraditelj dizala mora na svako dizalo pričvrstiti oznaku sukladnosti i sastaviti Izjavu o sukladnosti. Uz oznaku sukladnosti mora se nalaziti i identifikacijski broj tijela za ocjenu sukladnosti odgovornog za nadzor prema točki 4. ovoga Dodatka.

2. Ugraditelj dizala mora provoditi odobreni sustav osiguravanja kvalitete za projektiranje, proizvodnju, sastavljanje, ugradnju i završnu inspekciju dizala i ispitivanja kako je određeno u točki 3. ovoga Dodatka i mora biti podvrgnut nadzoru kako je određeno u točki 4. ovoga Dodatka.

3. Sustav osiguravanja kvalitete

3.1. Ugraditelj dizala mora od tijela za ocjenu sukladnosti zatražiti ocjenu svog sustava osiguravanja kvalitete.

Zahtjev mora sadržavati:

– sve potrebne obavijesti o dizalima, osobito obavijesti koje omogućavaju razumijevanje odnosa između projekta i rada dizala te sukladnosti koja se ocjenjuje prema zahtjevima ovoga Pravilnika,

– dokumentaciju sustava osiguravanja kvalitete.

3.2. Sustav osiguravanja kvalitete mora osigurati sukladnost dizala sa zahtjevima ovoga Pravilnika koji se na njih primjenjuju.

Svi elementi sustava, zahtjevi i odredbe koje je usvojio ugraditelj dizala moraju se dokumentirati na sustavan i uredan način u obliku pisanih mjera, postupaka i uputa. Ova dokumentacija sustava osiguravanja kvalitete mora osigurati razumijevanje postupaka kao što su programi, planovi, priručnici i zapisi kvalitete.

Dokumentacija mora posebno sadržavati odgovarajući opis:

– ciljeva kvalitete i organizacijske strukture, odgovornosti i ovlasti uprave u odnosu na projekt i kvalitetu dizala,

– tehničke projektne specifikacije, uključujući norme koje će se primijeniti, i ako se norme navedene u članku 5. stavak 2. ovoga Pravilnika ne mogu u potpunosti primijeniti, način kojim će se zadovoljiti bitni zahtjevi ovoga Pravilnika koji se primjenjuju na dizala,

– tehnika kontrole projekta i ovjere projekta, postupaka i sustavnih aktivnosti koje će se koristiti kod projektiranja dizala,

– pregleda i ispitivanja koji će se provoditi kod prihvaćanja materijala, komponenta i podsklopova,

– tehnika sastavljanja, ugradnje i kontrole kvalitete, postupaka i sustavnih aktivnosti koje će se koristiti,

– pregleda i ispitivanja koji će se provoditi prije (inspekcija uvjeta ugradnje: vozno okno, strojarnica, itd.), tijekom i nakon ugradnje (uključujući najmanje ispitivanja propisana u točki 4.b. Dodatka VI ovoga Pravilnika),

– zapise o kvaliteti, kao što su inspekcijska izvješća i podaci o ispitivanjima, o umjeravanju, izvješća o osposobljenosti uključenog osoblja, itd.,

– načine sustavnog praćenja postizanja zahtijevane kvalitete projektiranja i ugradnje i učinkovitosti sustava osiguravanja kvalitete.

3.3. Inspekcija projekta

Ako projekt nije u potpunosti u skladu s usklađenim normama, tijelo za ocjenu sukladnosti mora provjeriti zadovoljava li projekt zahtjeve ovoga Pravilnika i ako da, izdati ugraditelju dizala certifikat o pregledu projekta, navodeći ograničenja valjanosti certifikata i dati pojedinosti potrebne za prepoznavanje odobrenog projekta.

3.4. Ocjena sustava osiguravanja kvalitete

Tijelo za ocjenu sukladnosti mora ocijeniti sustav osiguravanja kvalitete kako bi utvrdilo zadovoljava li zahtjeve navedene u točki 3.2. ovoga Dodatka. Pretpostavlja se sukladnost s tim zahtjevima za sustave osiguravanja kvalitete koji primjenjuju odgovarajuće norme[10].

Skupina nezavisnih ocjenitelja mora se sastojati od barem jednog člana s iskustvom u ocjenjivanju dotične tehnologije dizala. Postupak ocjenjivanja mora uključivati provjeru proizvodnje kod ugraditelja dizala i provjeru na mjestu ugradnje dizala.

O odluci treba obavijestiti ugraditelja dizala. Obavijest mora sadržavati zaključke pregleda i obrazloženu odluku o ocjeni.

3.5. Ugraditelj dizala mora se obvezati na ispunjavanje obveza koje proizlaze iz odobrenog sustava osiguravanja kvalitete i osigurati da se održava na odgovarajući i učinkovit način.

Ugraditelj dizala mora obavješćivati tijelo za ocjenu sukladnosti, koje je odobrilo sustav osiguravanja kvalitete, o svim namjerama poboljšavanja sustava osiguravanja kvalitete.

Tijelo za ocjenu sukladnosti mora ocijeniti predložene izmjene i odlučiti zadovoljava li još uvijek tako izmijenjen sustav osiguravanja kvalitete zahtjeve određene u točki 3.2. ovoga Dodatka, ili je potrebno novo ocjenjivanje.

O svojoj odluci mora obavijestiti ugraditelja dizala. Obavijest mora sadržavati zaključke pregleda i obrazloženu odluku o ocjeni.

4. Nadzor za koji je odgovorno tijelo za ocjenu sukladnosti

4.1. Svrha nadzora je provjeriti ispunjava li ugraditelj dizala u potpunosti obveze koje proizlaze iz odobrenog sustava osiguravanja kvalitete.

4.2. Ugraditelj dizala mora dozvoliti tijelu za ocjenu sukladnosti da u svrhu inspekcije ima pristup lokacijama za projektiranje, proizvodnju, sastavljanje, ugradnju, inspekciju, ispitivanja i skladištenje te mu pružiti sve potrebne obavijesti, posebno:

– dokumentaciju sustava osiguravanja kvalitete,

– zapise o kvaliteti iz dijela sustava osiguravanja kvalitete koji se odnosi na projektiranje, kao što su rezultati analiza, proračuna, ispitivanja, itd.

– zapise o kvaliteti iz dijela sustava osiguravanja kvalitete koji se odnosi na prihvatljivost nabavka i ugradnje, kao što su inspekcijska izvješća, podaci o ispitivanjima, o umjeravanju, izvješća o osposobljenosti uključenog osoblja, itd.

4.3. Tijelo za ocjenu sukladnosti mora periodično obavljati nezavisne ocjene kako bi utvrdilo da ugraditelj dizala održava i primjenjuje sustav osiguravanja kvalitete i mora izvješće o nezavisnoj ocjeni dostaviti ugraditelju dizala.

4.4. Dodatno, tijelo za ocjenu sukladnosti može nenajavljeno provesti nadzor kod ugraditelja dizala ili na mjestu sastavljanja dizala. Kod takvog nadzora, tijelo za ocjenu sukladnosti može provesti ispitivanja, ili je provedeno, u cilju provjere djelotvorne provedbe sustava osiguravanja kvalitete ako je potrebno; mora ugraditelju dizala dati izvješće o nadzoru i ako je provedeno ispitivanje, izvješće o ispitivanju.

5. Ugraditelj dizala mora, u razdoblju od 10 godina nakon što je dizalo stavljeno na tržište čuvati i dati državnim tijelima na uvid:

– dokumentaciju navedenu u alineji 2. stavka 2. točke 3.1. ovoga Dodatka,

– dokumentaciju o poboljšavanju sustava kvalitete navedenu u stavku 2. točke 3.5. ovoga Dodatka

– odluke i izvješća tijela za ocjenu sukladnosti navedena u zadnjem stavku točke 3.5., u točki 4.3. i 4.4.ovoga Dodatka.

Kada ugraditelj nije osnovan u Republici Hrvatskoj ili u Europskoj uniji tu obvezu preuzima tijelo za ocjenu sukladnosti.

6. Svako tijelo za ocjenu sukladnosti mora proslijediti ostalim tijelima za ocjenu sukladnosti relevantne obavijesti o izdanim i povučenim odobrenjima sustava osiguravanja kvalitete.

7. Dokumentacija i prepiska koja se odnosi na postupke potpunog osiguravanja kvalitete mora se sastaviti na hrvatskom jeziku ili na službenim jezicima države u kojoj je tijelo za ocjenu sukladnosti osnovano ili na jeziku koji je tijelu prihvatljiv.

DODATAK XIV

OSIGURAVANJE KVALITETE PROIZVODNJE (modul D)

1. Osiguravanje kvalitete proizvodnje je postupak pri kojem ugraditelj dizala koji ispunjava obveze iz točke 2. ovoga Dodatka osigurava i izjavljuje da dizala zadovoljavaju zahtjeve ovoga Pravilnika koji se na njih primjenjuju.

Ugraditelj dizala mora pričvrstiti oznaku sukladnosti na svako dizalo i sastaviti pisanu Izjavu o sukladnosti. Uz oznaku sukladnosti mora se nalaziti identifikacijski broj tijela za ocjenu sukladnosti odgovornog za nadzor kako je određeno u točki 4. ovoga Dodatka.

2. Ugraditelj dizala mora provoditi odobreni sustav osiguravanja kvalitete za proizvodnju, ugradnju i završnu inspekciju dizala i ispitivanje kako je navedeno u točki 3. i podložan je nadzoru kako je određeno u točki 4. ovoga Dodatka.

3. Sustav osiguravanja kvalitete

3.1. Ugraditelj dizala mora zatražiti ocjenu sustava osiguravanja kvalitete od tijela za ocjenu sukladnosti po svom izboru.

Zahtjev mora sadržavati:

– sve potrebne obavijesti o dizalima

– dokumentaciju sustava osiguravanja kvalitete

– tehničku dokumentaciju odobrenog tipa i kopiju certifikata o pregledu tipa.

3.2. Sustav osiguravanja kvalitete mora osigurati da dizala zadovoljavaju zahtjeve Pravilnika koji se na njih primjenjuju.

Svi elementi sustava, zahtjevi i odredbe koje je usvojio ugraditelj dizala moraju se dokumentirati na sustavan i uredan način u obliku pisanih načela, postupaka i uputa. Ova dokumentacija sustava osiguravanja kvalitete mora osigurati dosljedno tumačenje programa, planova, priručnika i zapisa kvalitete.

Dokumentacija mora posebno sadržavati odgovarajući opis:

– ciljeva kvalitete i organizacijske strukture, odgovornosti i ovlasti uprave u odnosu na kvalitetu dizala,

– tehnika proizvodnje, upravljanja kvalitetom i osiguravanja kvalitete, postupaka i sustavnih aktivnosti koje će se primjenjivati,

– pregleda i ispitivanja koji će se provoditi prije, tijekom i nakon ugradnje[11],

– zapisa o kvaliteti, kao što su inspekcijska izvješća i podaci o ispitivanjima, o umjeravanjima, izvješća o osposobljenosti uključenog osoblja, itd.,

– načine sustavnog praćenja postizanja zahtijevane kvalitete dizala i učinkovitosti sustava osiguravanja kvalitete.

3.3. Tijelo za ocjenu sukladnosti mora ocijeniti sustav osiguravanja kvalitete kako bi odredilo zadovoljava li zahtjeve određene u točki 3.2. ovoga Dodatka. Pretpostavlja se sukladnost s tim zahtjevima kod sustava osiguravanja kvalitete koji primjenjuje odgovarajuće norme[12].

Skupina nezavisnih ocjenitelja mora se sastojati od barem jednog člana s iskustvom u ocjenjivanju dotične tehnologije dizala. Postupak ocjenjivanja mora uključivati inspekciju proizvodnje kod ugraditelja dizala.

O odluci treba obavijestiti ugraditelja dizala. Obavijest mora sadržavati zaključke pregleda i obrazloženu odluku o ocjeni.

3.4. Ugraditelj dizala mora se obvezati na ispunjavanje obveza koje proizlaze iz odobrenog sustava osiguravanja kvalitete i osigurati da se održava na odgovarajući i učinkovit način.

Ugraditelj dizala mora tijelo za ocjenu sukladnosti koje je odobrilo sustav osiguravanja kvalitete obavješćivati o svim namjerama poboljšavanja sustava osiguravanja kvalitete.

Tijelo za ocjenu sukladnosti mora ocijeniti predložene promjene i odlučiti zadovoljava li još uvijek tako izmijenjen sustav osiguravanja kvalitete zahtjeve navedene u točki 3.2. ovoga Dodatka ili je potrebno novo ocjenjivanje.

O svojoj odluci mora obavijestiti ugraditelja dizala. Obavijest mora sadržavati zaključke pregleda i obrazloženu odluku o ocjeni.

4. Nadzor za koji je odgovorno tijelo za ocjenu sukladnosti

4.1. Svrha nadzora je provjeriti ispunjava li ugraditelj dizala u potpunosti obveze koje proizlaze iz odobrenog sustava osiguravanja kvalitete.

2.2. Ugraditelj dizala mora dozvoliti tijelu za ocjenu sukladnosti da u svrhu inspekcije ima pristup lokacijama za proizvodnju, inspekciju, sastavljanje, ugradnju, ispitivanja i skladištenje te mu pružiti sve potrebne obavijesti, posebno:

– dokumentaciju sustava osiguravanja kvalitete,

– zapise o kvaliteti kao što su inspekcijska izvješća, podaci o ispitivanjima, o umjeravanjima, izvješća o osposobljenosti uključenog osoblja, itd.

4.3. Tijelo za ocjenu sukladnosti mora periodično obavljati nezavisne ocjene kako bi utvrdilo da ugraditelj dizala održava i primjenjuje sustav osiguravanja kvalitete i mora izvješće o nezavisnoj ocjeni dostaviti ugraditelju dizala.

4.4. Dodatno, tijelo za ocjenu sukladnosti može nenajavljeno provesti nadzor kod ugraditelja dizala. Kod takvog nadzora tijelo za ocjenu sukladnosti može provesti ispitivanja, ili je provedeno, u cilju provjere djelotvorne provedbe sustava osiguravanja kvalitete ako je potrebno; mora ugraditelju dizala dati izvješće o nadzoru i, ako je provedeno ispitivanje, izvješće o ispitivanju.

5. Ugraditelj dizala mora, u razdoblju od 10 godina nakon što je proizvedeno posljednje dizalo, čuvati i dati državnim tijelima na uvid:

– dokumentaciju navedenu u stavku 2. točke 3.1. ovoga Dodatka,

– dokumentaciju o poboljšavanju sustava kvalitete navedenu u stavku 2. točke 3.4. ovoga Dodatka,

– odluke i izvješća tijela za ocjenu sukladnosti određena u zadnjem stavku točke 3.4., u točki 4.3. i 4.4. ovoga Dodatka.

6. Svako tijelo za ocjenu sukladnosti mora proslijediti ostalim tijelima za ocjenu sukladnosti relevantne obavijesti o izdanim i povučenim odobrenjima sustava osiguravanja kvalitete.

7. Dokumentacija i prepiska koja se odnosi na postupke osiguravanja kvalitete proizvodnje mora se sastaviti na hrvatskom jeziku ili na službenom jeziku države u kojoj je tijelo za ocjenu sukladnosti osnovano ili na jeziku koji je tijelu prihvatljiv.

[1]Izjava mora biti sastavljena na istom jeziku na kojem je sastavljena uputa za uporabu navedena u Dodatku I, točka 6.1. ovoga Pravilnika i mora biti napisana pisaćim strojem ili tiskana.

[2]Naziv poduzeća, adresa, u slučaju ovlaštenog predstavnika, također navesti naziv poduzeća i adresu proizvođača sigurnosnih komponenta.

[3]Izjava mora biti sastavljena na istom jeziku na kojem je sastavljena uputa za uporabu navedena u Dodatku I točka  6.2. ovoga Pravilnika i mora biti napisana pisaćim strojem ili tiskana.

[4]Naziv poduzeća i adresa.

[5] Ako tijelo za ocjenu sukladnosti  smatra potrebnim može izdati dodatak izvornom  certifikatu o pregledu tipa ili tražiti podnošenje novog zahtjeva

[6]6 Ako tijelo za ocjenu sukladnosti  smatra potrebnim može izdati dodatak izvornom  certifikatu o pregledu tipa ili tražiti podnošenje novog zahtjeva

[7]Norma HRN EN ISO 9001, nadopunjena kad je potrebno kako bi se uzela u obzir posebna obilježja sigurnosnih komponenta.

[8]Norma HRN EN ISO 9001, nadopunjena kad je potrebno kako bi se uzela u obzir posebna obilježja sigurnosnih komponenta.

[9]Norma HRN EN ISO 9001, nadopunjena kada je potrebno kako bi se uzela u obzir posebna obilježja dizala.

[10]Norma HRN EN ISO 9001., nadopunjena kada je potrebno kako bi se uzela u obzir posebna obilježja dizala.

[11]Ispitivanja uključuju ispitivanja ne manje od određenih u Dodatku VI,  točka 4 b.

[12]Norma HRN EN 9001., nadopunjena kada je potrebno kako bi se uzela u obzir posebna obilježja dizala.