Pravilnik o jednostavnim tlačnim posudama

NN 58/2010 (11.5.2010.), Pravilnik o jednostavnim tlačnim posudama

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

1386

Na temelju članka 5. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (»Narodne novine«, br. 20/2010) ministar gospodarstva, rada i poduzetništva donosi

PRAVILNIK

O JEDNOSTAVNIM TLAČNIM POSUDAMA

I. PODRUČJE PRIMJENE, NAZIVI, STAVLJANJE NA TRŽIŠTE I SLOBODA KRETANJA

Članak 1.

(1) Ovaj se Pravilnik odnosi na serijski proizvedene jednostavne tlačne posude.

(2) Ovaj se Pravilnik ne odnosi na:

a) posude posebno namijenjene za nuklearna postrojenja, čije oštećenje može izazvati emisiju radioaktivnosti

b) posude posebno namijenjene za ugradnju na brodove i zrakoplove i njihov pogon,

c) protupožarne aparate.

(3) Nazivi koji se upotrebljavaju u smislu odredaba ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

1. »Jednostavna tlačna posuda« ili »posuda« označuje svaku zavarenu posudu izvrgnutu unutarnjem pretlaku većem od 0,5 bara, koja je namijenjena za zrak ili dušik i nije loživa.

2. »Tlak« označava relativni tlak u odnosu na atmosferski tlak, odnosno pretlak.

3. »Najveći dozvoljeni tlak PS« označava najveći radni tlak, a utvrđuje ga proizvođač.

4. »Najveća/najmanja dozvoljena temperatura Tmax/Tmin« označava najvišu/najnižu temperaturu za koju je posuda konstruirana, a utvrđuje ju proizvođač.

5. »Volumen V« predstavlja unutarnji volumen posude, uključujući volumen priključaka do prvog spoja ili zavara.

(4) Izvedba posude

1. Dijelovi i sklopovi koji doprinose čvrstoći jednostavne tlačne posude (u daljnjem tekstu posuda) moraju biti izrađeni od kvalitetnog nelegiranog čelika, nelegiranog aluminija ili aluminijskih legura koje s vremenom ne otvrdnjuju,

2. Posuda se sastoji od:

d) cilindričnog dijela kružnog presjeka zatvorenog vanjskim ispupčenim i/ili ravnim podnicama koje nastaju rotacijom oko iste osi kao i cilindrični dio,

e) ili od dvije ispupčene podnice koje nastaju rotacijom oko iste osi,

3. Maksimalni radni tlak posude ne smije biti veći od 30 bara, a umnožak tlaka i volumena posude (PS × V) ne smije biti veći od 10 000 bar × l,

4. Minimalna radna temperatura ne smije biti niža od minus 50°C, a maksimalna viša od 300 °C za čelične posude, odnosno 100 °C
za aluminijske ili posude od aluminijskih legura.

Članak 2.

(1) Posude iz članka 1. ovoga Pravilnika mogu se stavljati na tržište i u uporabu samo kada ne ugrožavaju zdravlje i sigurnost ljudi, te gdje je to primjereno, domaćih životinja i imovine, pod uvjetom da su ispravno ugrađene, održavane i upotrebljavane u skladu sa svojom namjenom.

(2) Drugim propisima mogu se propisati i drugi zahtjevi za zaštitu ljudi, a posebno radnika za vrijeme korištenja tlačne posude, pod uvjetom da odredbe tih propisa nisu u suprotnosti s odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 3.

(1) Posude kod kojih je umnožak PS i V veći od 50 bar × l, moraju zadovoljiti bitne sigurnosne zahtjeve iz Dodatka I. ovoga Pravilnika.

(2) Posude kod kojih umnožak PS i V iznosi 50 bar × l ili manje, izrađuju su u skladu s prihvaćenom dobrom inženjerskom praksom i imaju oznake navedene u točki 1. Dodatka II. ovoga Pravilnika, s izuzećem oznake sukladnosti propisane u članku 16. ovoga Pravilnika.

Članak 4.

(1) Ne smije se spriječiti stavljanje na tržište i u uporabu posuda koje zadovoljavaju zahtjeve ovoga Pravilnika.

(2) U svrhu sigurne i pravilne uporabe posuda na teritoriju Republike Hrvatske upute za uporabu, montažu i održavanje iz Dodatka II. ovoga Pravilnika moraju biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Članak 5.

(1) Pretpostavlja se da su zadovoljeni bitni sigurnosni zahtjevi iz članka 3. ovoga Pravilnika za posude koje imaju oznaku sukladnosti i koje su u skladu s odgovarajućim usklađenim normama čiji podaci su objavljeni u Službenom glasilu Europske unije i/ili s hrvatskim normama kojima su prihvaćene usklađene europske norme i čije je referentne brojeve ministarstvo nadležno za gospodarstvo objavilo u »Narodnim novinama«.

(2) Popis hrvatskih norma iz stavka 1. ovoga članka objavljuje ministarstvo nadležno za gospodarstvo u »Narodnim novinama«.

(3) Pretpostavlja se da su zadovoljeni bitni sigurnosni zahtjevi iz članka 3. ovoga Pravilnika za posude na koje proizvođač nije ili je samo djelomično primijenio norme iz stavka 1. ovoga članka ili za posude za koje ne postoje takve norme, u slučaju kada je nakon primitka certifikata o pregledu tipa, njihova sukladnost s odobrenim tipom potvrđena stavljanjem oznake sukladnosti.

(4) Kad posuda podliježe zahtjevima drugih propisa koji zahtijevaju stavljanje oznake sukladnosti, ta oznaka označava da je posuda sukladna i sa zahtjevima tih propisa.

Međutim, u slučaju da jedan ili više propisa dozvoljavaju proizvođaču da odabere koje će propise primijeniti, oznaka sukladnosti označava sukladnost samo s onim propisima koje je proizvođač primijenio. U tom slučaju, pojedinosti o tim propisima moraju se navesti u dokumentima, obavijestima i uputama koje ti propisi zahtijevaju i koji moraju biti priloženi uz posudu.

Članak 6.

(1) Ako se utvrdi da hrvatske norme iz članka 5. stavka 1. ovoga Pravilnika ne zadovoljavaju u potpunosti bitne zahtjeve iz članka 3. ovoga Pravilnika provest će se postupak sukladno članku 5. stavku 5. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti i te će se norme brisati iz popisa hrvatskih norma.

(2) Ministarstvo nadležno za gospodarstvo obavješćuje javnost o poduzetim mjerama objavljivanjem istih u »Narodnim novinama«.

Članak 7.

(1) Kada nadležno inspekcijsko tijelo utvrdi da bi posuda koja nosi oznaku sukladnosti te se koristi u svrhe za koje je namijenjena, mogla ugroziti sigurnost ljudi, domaćih životinja ili imovine, poduzet će mjere za povlačenje proizvoda sa tržišta, odnosno zabraniti ili ograničiti njihovo stavljanje na tržište i u uporabu i o tome mora obavijestiti ministarstvo nadležno za gospodarstvo navodeći razloge za poduzete mjere, a posebno navodeći sljedeće razloge nesukladnosti:

(a) neudovoljavanje bitnim zahtjevima iz članka 3. ovoga Pravilnika, u slučaju kada posuda nije izrađena prema normama iz članka 5. stavka 1. ovoga Pravilnika;

(b) nepravilna primjena norma iz članka 5. stavka 1. ovoga Pravilnika;

(c) nedostaci u normama iz članka 5. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(2) Ministarstvo nadležno za gospodarstvo odmah će obavijestiti Europsku komisiju (u daljnjem tekstu: Komisija) o poduzetim mjerama sukladno članku 20. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti.

(3) Kada tlačna posuda koja ne zadovoljava zahtjeve ovoga Pravilnika nosi oznaku sukladnosti, nadležno inspekcijsko tijelo poduzet će mjere protiv osobe(a) koje su neosnovano stavile oznaku sukladnosti.

(4) Ministarstvo nadležno za gospodarstvo obavješćuje javnost o poduzetim mjerama objavljivanjem istih u »Narodnim novinama«.

II. OCJENA SUKLADNOSTI

Postupci ocjene sukladnosti

Članak 8.

(1) Prije proizvodnje tlačnih posuda kod kojih je umnožak PS i V veći od 50 bar × l i koje su u skladu s normama iz članka 5. stavka 1. ovoga Pravilnika, proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik osnovani u Republici Hrvatskoj ili u Europskoj uniji, prema vlastitom izboru, mora:

(a) izvijestiti tijelo za ocjenu sukladnosti iz članka 9. ovoga Pravilnika, koje nakon ispitivanja konstrukcije i postupaka izrade navedenih u točki 3. Dodatka II. ovoga Pravilnika izdaje certifikat kojim se potvrđuje da postupak izrade zadovoljava, ili

(b) dostaviti prototip posude na pregled tipa, kako je navedeno u članku 10. ovoga Pravilnika.

(2) Prije proizvodnje tlačnih posuda kod kojih je umnožak PS i V veći od 50 bar × l i koje nisu ili su djelomično u skladu s normama iz članka 5. stavka 1. ovoga Pravilnika, proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik osnovani u Republici Hrvatskoj ili u Europskoj uniji dostavlja prototip posude na pregled tipa prema članku 10. ovoga Pravilnika.

(3) Posude koje su izrađene u skladu s normama iz članka 5. stavka 1. ovoga Pravilnika ili za koje je prototip odobren, prije stavljanja na tržište podliježu:

(a) ovjeri prema članku 11. ovoga Pravilnika ukoliko je umnožak PS i V veći od 3000 bar × l.

(b) ukoliko umnožak PS i V nije veći od 3000 bar × l, ali je veći od 50 bar × l, prema izboru proizvođača:

– izjavi o sukladnosti prema članku 12. ovoga Pravilnika, ili

– ovjeri prema članku 11. ovoga Pravilnika.

(4) Zapisi i korespondencija koji se odnose na postupak certifikacije prema stavcima 1. i 2. ovoga članka, moraju biti na službenom jeziku države iz koje je tijelo za ocjenu sukladnosti ili na jeziku koji je to tijelo prihvatilo.

Članak 9.

(1) Provedbu postupaka iz članka 8. stavka 1. i 2. ovoga Pravilnika mogu obavljati tijela za ocjenu sukladnosti na temelju rješenja ministra nadležnog za gospodarstvo ukoliko je njihova osposobljenost u skladu s kriterijima propisanim u Dodatku III. ovoga Pravilnika.

(2) Tijelo za ocjenu sukladnosti iz stavka 1. ovoga članka ispunjava kriterije iz Dodatka III. ovoga Pravilnika ukoliko zadovoljava zahtjeve za osposobljenost koji su utvrđeni u odgovarajućim hrvatskim normama.

(3) Ministar nadležan za gospodarstvo povući će rješenje ako utvrdi da tijelo za ocjenu sukladnosti više ne zadovoljava kriterije iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Ministarstvo nadležno za gospodarstvo objavljuje i obnavlja popis tijela za ocjenu sukladnosti u »Narodnim novinama«.

(5) Nadzor nad radom i zadovoljavanjem kriterija za tijela iz stavka 1. ovoga članka provodi ministarstvo nadležno za gospodarstvo.

(6) Ministarstvo nadležno za gospodarstvo izvještava Komisiju i ostale države članice Europske unije (u daljnjem tekstu države članice) o tijelima koja je ovlastilo, prema članku 17. stavku 7. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti, za provedbu postupaka prema stavku 1. ovoga članka zajedno s njihovim ovlastima i identifikacijskim brojevima koje im je dodijelila Komisija, kao i o onima koja više ne zadovoljavaju propisane kriterije.

Komisija objavljuje i obnavlja u Službenom listu Europskih zajednica popis prijavljenih tijela zajedno s njihovim identifikacijskim brojevima i ovlastima.

Pregled tipa

Članak 10.

(1) Pregled tipa je postupak kojim tijelo za ocjenu sukladnosti provjerava i potvrđuje da prototip posude zadovoljava odredbe ovoga Pravilnika.

(2) Proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik osnovani u Republici Hrvatskoj ili u Europskoj uniji podnose samo jednom tijelu za ocjenu sukladnosti zahtjev za pregled tipa i to za prototip posude ili za prototip koji predstavlja familiju posuda.

Zahtjev mora sadržavati:

a) naziv i adresu proizvođača ili ovlaštenog predstavnika te mjesto proizvodnje posuda

b) konstrukcijsku i proizvodnu dokumentaciju prema točki 3. Dodatka II. ovoga Pravilnika.

Uz zahtjev se prilaže primjerak posude planirane za proizvodnju.

(3) Tijelo za ocjenu sukladnosti provodi pregled tipa kako slijedi:

U svrhu provjere sukladnosti tijelo za ocjenu sukladnosti ispituje konstrukciju, postupak izrade i dostavljenu posudu. Tijekom ispitivanja posude tijelo za ocjenu sukladnosti:

(a) provjerava je li posuda izrađena u skladu s konstrukcijskom i proizvodnom dokumentacijom te može li se sigurno koristiti u predviđenim radnim uvjetima,

(b) provodi odgovarajuća ispitivanja i provjere za utvrđivanje sukladnosti posude s bitnim zahtjevima koji se na nju odnose.

(4) Ukoliko prototip zadovoljava zahtjeve tijelo za ocjenu sukladnosti izdaje certifikat o pregledu tipa koji prosljeđuje podnositelju zahtjeva. U certifikatu se navode zaključci pregleda, uvjeti pod kojima je izdan, a prilažu mu se opisi i crteži potrebni za identifikaciju odobrenog prototipa.

(5) Ministarstvo nadležno za gospodarstvo, nadležna inspekcijska tijela i druga tijela za ocjenu sukladnosti mogu dobiti kopiju certifikata i na zahtjev kopiju konstrukcijske i proizvodne dokumentacije te izvještaje o provedenim pregledima i ispitivanjima.

(6) Tijelo za ocjenu sukladnosti koje odbije izdati certifikat o pregledu tipa, o tome izvješćuje ostala tijela za ocjenu sukladnosti.

(7) Tijelo za ocjenu sukladnosti koje povuče određeni certifikat o pregledu tipa o tome izvješćuje ministarstvo nadležno za gospodarstvo i nadležna inspekcijska tijela.

(8) Ministarstvo nadležno za gospodarstvo obavješćuje ostale države članice i Komisiju o postupcima iz stavka 7. ovoga članka uz obrazloženje odluke. Komisija i druge države članice mogu na zahtjev dobiti dokumentaciju iz stavka 5. ovoga članka.

Ovjera

Članak 11.

(1) Ovjera sukladnosti je postupak kojim proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik osnovani u Republici Hrvatskoj ili u Europskoj uniji osigurava i izjavljuje da su posude, ispitane u skladu sa stavkom 3. ovoga članka, sukladne tipu opisanom u certifikatu o pregledu tipa ili u konstrukcijskoj i proizvodnoj dokumentaciji iz točke 3. Dodatka II. ovoga Pravilnika za koju je sukladnost potvrđena.

(2) Proizvođač mora poduzeti sve potrebne mjere da kroz proces proizvodnje osigura sukladnost posuda s tipom opisanim u certifikatu o pregledu tipa ili s konstrukcijskom i proizvodnom dokumentacijom iz točke 3. Dodatka II. ovoga Pravilnika. Proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik osnovani u Republici Hrvatskoj ili u Europskoj uniji stavlja oznaku sukladnosti na svaku posudu i izdaje Izjavu o sukladnosti.

(3) Tijelo za ocjenu sukladnosti provest će odgovarajuće preglede i ispitivanja kako bi utvrdilo sukladnost posuda sa zahtjevima ovoga Pravilnika kako slijedi:

1. Kad proizvođač predloži proizvodnju posuda u istovrsnim serijama mora poduzeti sve potrebne mjere kako bi kroz proizvodni proces osigurao jednakost svake proizvedene serije.

2. Svakoj seriji mora biti priložen certifikat o pregledu tipa izdan prema članku 10. ovoga Pravilnika ili, tamo gdje posude nisu proizvedene u skladu s potvrđenim prototipom, konstrukcijska i proizvodna dokumentacija iz točke 3. Dodatka II. ovoga Pravilnika. U tom će slučaju, prije ovjere sukladnosti tijelo za ocjenu sukladnosti pregledati dokumentaciju.

3. Tijekom ispitivanja serije tijelo za ocjenu sukladnosti mora utvrditi da su posude proizvedene i provjerene u skladu s konstrukcijskom i proizvodnom dokumentacijom. Također mora provesti hidrostatsku ili pneumatsku tlačnu probu jednakog učinka na svakoj posudi iz serije s tlakom Ph koji je 1,5 puta veći od proračunskog tlaka posude, kako bi se uvjerilo u čvrstoću posude. Pneumatska tlačna proba se provodi sukladno sigurnosnim zahtjevima za ispitivanje.

Tijelo za ocjenu sukladnosti će prema odluci proizvođača, također provesti ispitivanja na uzorcima uzetim iz reprezentativnog proizvodnog uzorka ili iz posude, kako bi ispitalo kvalitetu zavara. Ispitivanja se provode na uzdužnim zavarima. Ako se, međutim, za uzdužne i kružne zavare koriste različite tehnologije zavarivanja, ispitivanja će se ponoviti i za kružne zavare.

Za posude iz točke 2.1.2. Dodatka I ovoga Pravilnika ispitivanja na probnim uzorcima se zamjenjuju hidrostatskom tlačnom probom na slučajnom uzorku od pet posuda iz svake serije, kako bi se provjerila sukladnost sa zahtjevima iz točke 2.1.2. Dodatka I ovoga Pravilnika.

4. Kad je serija prihvaćena, tijelo za ocjenu sukladnosti će staviti ili dati staviti svoj identifikacijski broj na svaku posudu i izdati certifikat o sukladnosti koji se odnosi na provedena ispitivanja. Sve posude iz serije mogu se staviti na tržište, osim onih koje nisu zadovoljile hidrostatsku ili pneumatsku tlačnu probu.

Kad serija nije prihvaćena, tijelo za ocjenu sukladnosti ili drugo nadležno tijelo mora poduzeti mjere da spriječi stavljanje serije na tržište. U slučaju čestog neprihvaćanja serija, tijelo za ocjenu sukladnosti može ukinuti statističku ovjeru sukladnosti.

Na odgovornost tijela za ocjenu sukladnosti, proizvođač stavlja identifikacijski broj toga tijela na posude.

5. Proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik moraju na zahtjev dati na uvid certifikat o sukladnosti iz točke 4. stavka 3. ovoga članka.

Izjava o sukladnosti

Članak 12.

(1) Proizvođač koji ispunjava uvjete iz članka 13. ovoga Pravilnika, stavlja oznaku sukladnosti propisanu u članku 16. ovoga Pravilnika, na posude za koje izjavi da su sukladne sa:

a) konstrukcijskom i proizvodnom dokumentacijom iz točke 3. Dodatka II. ovoga Pravilnika i za koje ima certifikate

b) s odobrenim prototipom

(2) Proizvođač, u okviru postupka Izjave o sukladnosti podliježe nadzoru u slučajevima kada je umnožak PS i V veći od 200 bar × l.

Svrha nadzora je provjera proizvođača, kako je propisano u članku 14. stavku 2. ovoga Pravilnika, da li u potpunosti ispunjava obveze koje proizlaze iz članka 13. stavka 2. ovoga Pravilnika. Nadzor provodi tijelo za ocjenu sukladnosti koje je izdalo certifikat o pregledu tipa prema članku 10. ovoga Pravilnika kad su posude proizvedene u skladu s odobrenim prototipom ili, ukoliko to nije slučaj, tijelo za ocjenu sukladnosti kojem je dostavljena dokumentacija za konstrukciju i postupci izrade u skladu s člankom 8. stavkom 1.(a) ovoga Pravilnika.

Članak 13.

(1) Ako proizvođač primjenjuje postupak prema članku 3. ovoga Pravilnika, on mora prije početka proizvodnje tijelu za ocjenu sukladnosti koje je izdalo certifikat o pregledu tipa ili certifikat kojim se potvrđuje da postupak izrade zadovoljava, dostaviti dokument u kojem se opisuju postupci proizvodnje i sve predviđene mjere, koje se poduzimaju kako bi se osigurala sukladnost posuda s normama iz članka 5. stavka 1. ovoga Pravilnika ili s odobrenim prototipom.

(2) Dokument iz stavka 1. mora sadržavati:

a) opis sredstava za proizvodnju i kontrolu prikladnih za izradu posuda,

b) dokument o inspekciji u kojem se opisuju odgovarajući pregledi i ispitivanja, zajedno s opisom postupaka proizvodnje i učestalošću provjera koje se moraju provesti tijekom proizvodnje,

c) obvezu provedbe pregleda i ispitivanja u skladu s gore navedenim dokumentom o inspekciji i obvezu provedbe hidrostatske probe ili, ako je dopušteno pneumatske probe prema važećim propisima, na svakoj proizvedenoj posudi s probnim tlakom koji je 1,5 puta veći od proračunskog tlaka.

Pregledi i ispitivanja se provode pod odgovornošću stručnog osoblja koje je dovoljno neovisno od proizvodnog osoblja, i za njih se daje izvještaj.

d) adrese proizvodnih i skladišnih lokacija te datum početka proizvodnje.

(3) Ako je umnožak PS i V veći od 200 bar × l, proizvođač mora tijelima za ocjenu sukladnosti odgovornim za nadzor dozvoliti i pristup spomenutim proizvodnim i skladišnim lokacijama i uzimanje uzoraka posuda te dati sve potrebne podatke, a posebno:

(b) konstrukcijsku i proizvodnu dokumentaciju

(c) izvještaj o kontroli

(d) certifikat o pregledu tipa ili certifikat kojim se potvrđuje da postupak izrade zadovoljava,

(e) izvještaj o provedenim pregledima i ispitivanjima.

Članak 14.

Ako se posude ne izrađuju u skladu s odobrenim prototipom, tijelo za ocjenu sukladnosti koje je izdalo certifikat o pregledu tipa ili certifikat kojim se potvrđuje da postupak izrade zadovoljava, prije datuma početka proizvodnje mora pregledati dokument izdan prema članku 13. stavku 1. ovoga Pravilnika i konstrukcijsku i proizvodnu dokumentaciju prema točki 3. Dodatka II. ovoga Pravilnika, kako bi se utvrdila njihova sukladnost.

Ako je umnožak PS i V veći od 200 bar × l, tijekom proizvodnje to tijelo mora:

a) osigurati da proizvođač stvarno provjerava serijski proizvedene posude u skladu s člankom 13. stavkom 1.(c) ovoga Pravilnika,

b) uzeti slučajne uzorke iz proizvodnje ili skladišta radi kontrole.

Tijelo za ocjenu sukladnosti dostavlja primjerak izvještaja o provedenoj kontroli ministarstvu nadležnom za gospodarstvo.

Primjerak izvještaja iz stavka 3. ovoga članka dostavlja se, na zahtjev, drugim prijavljenim tijelima, ostalim državama članicama i Komisiji.

III. OZNAČAVANJE SUKLADNOSTI

Članak 15.

(1) Kada nadležno inspekcijsko tijelo utvrdi da je oznaka sukladnosti neopravdano stavljena, proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik osnovani u Republici Hrvatskoj ili u Europskoj uniji dužni su uskladiti proizvod s odredbama koje se odnose na stavljanje oznake sukladnosti.

(2) Kada proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik osnovani u Republici Hrvatskoj ili u Europskoj uniji ne postupi na način kako je to propisano stavkom 1. ovoga članka nadležno inspekcijsko tijelo mora poduzeti sve odgovarajuće mjere da ograniči ili spriječi stavljanje na tržište i u uporabu takvog proizvoda ili mora osigurati da se taj proizvod povuče s tržišta u skladu s postupcima propisanim u članku 7. ovoga Pravilnika.

Članak 16.

(1) Oznaka sukladnosti i natpisi propisani u točki 1. Dodatka II ovoga Pravilnika, stavljaju se na posudu tako da su vidljivi, lako čitljivi i neizbrisivi ili na pločicu s podacima koja se ne može odvojiti od posude.

(2) Oznaka sukladnosti mora biti u skladu s propisanim oblikom prema članku 20. stavku 6. i 7. ovoga Pravilnika. Uz oznaku sukladnosti navodi se identifikacijski broj tijela koje provodi ocjenu sukladnosti tlačne posude sa zahtjevima ovoga Pravilnika.

(3) Zabranjeno je stavljati na posude oznake čiji bi sadržaj ili oblik mogli navesti treće strane da ih zamjene za oznaku sukladnosti. Dozvoljeno je stavljanje svih drugih oznaka na posudu ili njenu pločicu s podacima pod uvjetom da se time ne smanjuje vidljivost ili čitljivost oznake sukladnosti.

Članak 17.

Svaka odluka kojom se ograničava stavljanje na tržište i u uporabu ili kojom se zahtijeva povlačenje s tržišta tlačne posude u skladu s ovim Pravilnikom mora biti detaljno obrazložena. O toj se odluci odmah obavještavaju zainteresirane strane kao i o pravnom lijeku u skladu s važećim propisima.

Članak 18.

Inspekcijski nadzor nad stavljanjem tlačnih posuda na tržište i u uporabu obavljaju inspektori sukladno članku 22. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti u skladu s njihovim nadležnostima.

IV PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o jednostavnim tlačnim posudama (»Narodne novine«, br. 135/05 i 126/08).

Članak 20.

(1) Do pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji ili stupanja na snagu sporazuma o ocjeni sukladnosti i prihvaćanju industrijskih proizvoda s Europskom unijom ne primjenjuju se članak 7. stavak 2., članak 9. stavak 6., i članak 10. stavak 8. ovoga Pravilnika, kao ni dijelovi u Pravilniku i njegovim Dodacima koji se odnose na Europsku uniji i obveze prema Komisiji i državama članicama.

(2) Nakon pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji ili stupanja na snagu sporazuma o ocjeni sukladnosti i prihvaćanju industrijskih proizvoda s Europskom unijom sukladnost tlačnih posuda sa zahtjevima iz ovoga Pravilnika provodit će samo tijela za ocjenu sukladnosti prijavljena Europskoj komisiji (Prijavljena tijela).

(3) Označavanje sukladnosti prema zahtjevima ovoga Pravilnika, od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika do pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji ili stupanja na snagu sporazuma o ocjeni sukladnosti i prihvaćanju industrijskih proizvoda s Europskom unijom, obavlja se stavljanjem oznake sukladnosti »C« prema Pravilniku o obliku, sadržaju i izgledu oznake sukladnosti proizvoda s propisanim tehničkim zahtjevima (»Narodne novine«, br. 46/08).

(4) Nakon pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji ili stupanja na snagu sporazuma o ocjeni sukladnosti i prihvaćanju industrijskih proizvoda s Europskom unijom, označavanje sukladnosti prema zahtjevima ovoga Pravilnika obavlja se stavljanjem oznake sukladnosti prema obliku danom u točki 1.1 Dodatka II. ovoga Pravilnika.

Članak 21.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/10-01/60
Urbroj: 526-03-01/1-10-1
Zagreb, 29. travnja 2010.

Ministar
mr. sc. Đuro Popijač, v. r.

DODATAK I

BITNI SIGURNOSNI ZAHTJEVI

1. MATERIJALI

Materijali se biraju prema namjeni posuda i u skladu s točkama 1.1. do 1.4. ovoga Dodatka.

1.1. Dijelovi pod tlakom

Materijali navedeni u članku 1. ovoga Pravilnika a koji se koriste za izradu dijelova pod tlakom, moraju biti:

a) zavarljivi

b) plastični i žilavi, tako da pri minimalnoj radnoj temperaturi ne dođe do drobljenja ili krtog loma,

c) otporni na starenje.

Materijali za čelične posude moraju dodatno zadovoljiti zahtjeve utvrđene u točki 1.1.1., a za aluminijske posude ili posude od aluminijskih legura zahtjeve iz točke 1.1.2. ovoga Dodatka.

Uz njih se prilaže zapisnik o kontroli materijala koji sastavlja proizvođač materijala prema Dodatku II. ovoga Pravilnika

1.1.1. Čelične posude

Nelegirani kvalitetni čelici moraju zadovoljavati sljedeće zahtjeve:

a) mora biti u umirenom normaliziranom ili njemu istovjetnom stanju;

b) udio ugljika mora biti manji od 0,25%, udio sumpora manji od 0,05%, i fosfora manji od 0,05%;

c) svaki proizvod mora imati sljedeća mehanička svojstva:

– maksimalna vlačna čvrstoća Rm,max manja od 580 N/mm2

– produljenje nakon loma,

za uzorke uzete u smjeru valjanja:

debljina ≥ 3 mm: A ≥ 22%,

debljina < 3 mm: A 80 mm ≥ 17%

za uzorke uzete okomito na smjer valjanja:

debljina ≥ 3 mm: A ≥ 20%

debljina < 3 mm: A 80 mm ≥ 15%

– prosječna energija loma KCV za tri uzdužna ispitna uzorka kod minimalne radne temperature ne smije biti manja od 35 J/cm2. Samo za jedan od tri rezultata provedenih pokusa smije biti manja od 35 J/cm2, s minimumom od 25 J/cm2.

Za čelične posude čija je minimalna radna temperatura manja od – 10° C i debljina stijenke veća od 5 mm, ova svojstva moraju se dodatno provjeriti.

1.1.2. Alumnijske posude

Nelegirani aluminij mora sadržavati minimalno 99,5% aluminija, a legure navedene u članku 1. ovoga Pravilnika moraju biti odgovarajuće otporne na međukristaličnu koroziju pri maksimalnoj radnoj temperaturi.

Dodatno ovi materijali moraju zadovoljavati sljedeće uvjete:

a) moraju biti isporučeni u odžarenom stanju,

b) moraju imati sljedeća mehanička svojstva

– maksimalnu vlačnu čvrstoću Rm,max manju od 350 N/mm2,

– produljenje nakon loma

A ≥ 16% kad je ispitni uzorak uzet u smjeru valjanja

A ≥ 14% kad je ispitni uzorak uzet okomito na smjer valjanja

1.2. Materijali za zavarivanje

Materijali za zavarivanje koji se koriste pri izradi posude moraju biti odgovarajući i kompatibilni s osnovnim materijalom posude.

1.3. Pribor koji doprinosi čvrstoći posude

Pribor (vijci i matice) mora biti iz materijala specificiranog u točki 1.1. ovoga Dodatka ili nekog drugog materijala (čeličnog, aluminijskog ili od aluminijske legure) kompatibilnog s materijalima koji su korišteni za dijelove pod tlakom.

U tom slučaju oni moraju imati odgovarajuće produljenje nakon loma i moraju biti žilavi.

1.4. Dijelovi koji nisu pod tlakom

Dijelovi posude koji nisu pod tlakom moraju biti iz materijala koji je kompatibilan s materijalom posude na koji će biti zavareni.

2. KONSTRUKCIJA POSUDE

Prilikom konstruiranja posude proizvođač mora definirati njezinu namjenu i izabrati:

– minimalnu radnu temperaturu Tmin

– maksimalnu radnu temperaturu Tmax

– maksimalni radni tlak PS.

Kad je minimalna radna temperatura niža od –10 °C tražena svojstva materijala moraju zadovoljavati za temperaturu od –10 °C.

Proizvođač mora osigurati:

– mogućnost pregleda unutrašnjosti posude

– mogućnost drenaže posude

– postojana mehanička svojstva posude u predviđenom vijeku trajanja posude kad se ona koristi u namijenjene svrhe

– odgovarajuću zaštitu od korozije ovisno o namjeni posude i uvjetima rada

– da posuda ne bude izložena naprezanjima koja bi umanjila njezinu sigurnost

– da radni tlak ne može trajno biti veći od maksimalnog radnog tlaka PS uz mogućnost kratkotrajnog prekoračenja do 10%.

Kružni i uzdužni zavari moraju biti potpuno provareni zavari ili zavari istovjetne kvalitete. Ispupčene podnice, ukoliko nisu polukuglaste, moraju imati cilindrične krajeve.

2.1. Debljine stijenki

Kad umnožak PS i V nije veći od 3000 bar × l, proizvođač mora izabrati jednu od metoda opisanih u točkama 2.1.1. i 2.1.2. ovoga Dodatka za određivanje debljina stijenki posude.

Kad je umnožak PS i V veći od 3000 bar × l ili kad je maksimalna radna temperatura veća od 100 °C debljine stijenki se određuju prema metodi danoj u točki 2.1.1. ovoga Dodatka.

Izvedena debljina stijenki cilindričnog dijela i podnica ne smije biti manja od 2 mm za čelične posude, odnosno 3 mm za posude iz aluminija ili aluminijskih legura.

2.1.1. Proračunska metoda

Minimalna debljina dijelova pod tlakom mora se računati prema veličini naprezanja uz sljedeće uvjete:

– proračunski tlak ne smije biti manji od izabranog maksimalnog radnog tlaka

– dozvoljeno glavno membransko naprezanje ne smije biti veće od 0,6 Re/t ili 0,3 Rm. Proizvođač posude mora uzeti minimalne vrijednosti Re/t ili Rm za izabrani materijal, garantirane od strane proizvođača materijala, kad određuje dozvoljena naprezanja.

Kad cilindrični dio posude ima jedan ili više uzdužnih zavara koji se ne izvode automatskim postupcima zavarivanja, proračunski određena debljina stijenke mora se pomnožiti s koeficijentom 1,15.

2.1.2. Eksperimentalna metoda

Debljina stijenki može se odrediti na osnovi tlačne probe na temperaturi okoline, kod koje se posuda izvrgava tlaku koji je najmanje pet puta veći od maksimalnog radnog tlaka. Ostatna deformacija kružnosti cilindričnog dijela posude ne smije biti veća od 1%.

3. PROCES PROIZVODNJE

Posude se moraju izrađivati i kontrolirati u proizvodnji prema konstrukcijskoj i proizvodnoj dokumentaciji navedenoj u točki 3. Dodatka II. ovoga Pravilnika.

3.1. Priprema sastavnih dijelova

Priprema sastavnih dijelova (oblikovanje, izvlačenje) ne smije uzrokovati greške na površini, pukotine ili promjenu mehaničkih svojstava koje bi mogle utjecati na sigurnost posude.

3.2. Zavari na dijelovima pod tlakom

Karakteristike zavara i zona oko njih moraju biti identične onima koje ima materijal koji se zavaruje, a zavar mora biti bez površinskih ili unutrašnjih grešaka koje bi utjecale na sigurnost posude.

Zavarivanje moraju izvoditi kvalificirani zavarivači ili izvršioci uz odgovarajući nivo znanja u odnosu na odobrene postupke zavarivanja. Ova odobrenja i ispitivanja provodi ovlašteno tijelo za ocjenjivanje.

Proizvođač mora, za vrijeme proizvodnje, osigurati stalnu kvalitetu zavarivanja provodeći odgovarajuća ispitivanja i procedure. Za sva ispitivanja moraju se dati izvještaji.

4. STAVLJANJE POSUDE U UPORABU

Proizvođač mora uz posudu priložiti upute propisane u točki 2. Dodatka II. ovoga Pravilnika.

DODATAK II.

CE OZNAKA, NATPISI, UPUTSTVA, KONSTRUKCIJSKA I PROIZVODNA DOKUMENTACIJA, NAZIVI I OZNAKE

1. CE OZNAKA I NATPISI

1.1. CE oznaka

CE oznaka sukladnosti sastoji se od slova »CE« i ima sljedeći oblik:

Ukoliko se CE oznaka smanjuje ili povećava, odnosi dani na priloženom crtežu moraju se poštivati.

Različiti dijelovi oznake sukladnosti moraju imati iste vertikalne dimenzije koje ne smiju biti manje od 5 mm.

1.2. Natpisi

Posuda ili pločica s podacima mora imati minimalno sljedeće podatke:

– maksimalni radni tlak PS, bar

– maksimalna radna temperatura Tmax, C°

– minimalna radna temperatura Tmin, C°

– volumen posude V, litra

– naziv ili oznaku proizvođača

– tip i serijski broj posude ili broj serije

– posljednje dvije znamenke godine u kojoj je stavljena oznaka sukladnosti.

Kad se koristi pločica s podacima, ona mora biti tako postavljena da se ne može ponovo upotrijebiti i mora imati predviđen prazan prostor za dodatne informacije.

2. UPUTE ZA UPORABU

Upute za uporabu moraju sadržavati sljedeće:

– pojedinosti navedene u točki 1.2. izuzev serijskog broja posude,

– namjenu posude,

– zahtjeve za održavanje i postavljanje posude koji se odnose na sigurnost.

Upute moraju biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, te priložene uz posudu.

3. KONSTRUKCIJSKA I PROIZVODNA DOKUMENTACIJA

Konstrukcijska dokumentacija i postupak izrade moraju sadržavati opise postupaka kojima se zadovoljavaju bitni zahtjevi iz članka 3. ovoga Pravilnika ili norma iz članka 5. stavka 1. ovoga Pravilnika, i to:

(a) sklopni crtež tipa posude,

(b) upute za uporabu,

(c) dokument koji opisuje:

– odabrane materijale gradnje

– odabrane postupke zavarivanja

– odabrane provjere

– pojedinosti o posudi.

Kad se koriste postupci opisani u člancima 11. do 14. ovoga Pravilnika, dokumentacija mora sadržavati:

a) certifikate za postupke zavarivanja i certifikate o osposobljenosti zavarivača ili izvršilaca,

b) zapisnik o kontroli materijala korištenih za proizvodnju dijelova ili elemenata koji doprinose čvrstoći posude,

c) izvještaj o ispitivanjima i provjerama ili opis predviđenih provjera.

4. NAZIVI I OZNAKE

4.1. Nazivi

1. Proračunski tlak »P« je pretlak s kojim su određene debljine dijelova posude pod tlakom i kojeg odabire proizvođač.

2. Maksimalni radni tlak »PS« je maksimalni pretlak koji se može pojaviti u posudi kod normalne uporabe.

3. Minimalna radna temperatura »Tmin« je najniža dopuštena ustaljena temperatura stijenke posude u normalnim uvjetima uporabe.

4. Maksimalna radna temperatura »Tmax« je najviša dopuštena ustaljena temperatura stijenke posude u normalnim uvjetima uporabe.

5. »Re/t« granica razvlačenja, označava vrijednost na maksimalnoj radnoj temperaturi za:

– gornju granicu razvlačenja »Re/h«, materijala koji imaju gornju i donju granicu razvlačenja,

– konvencionalnu granicu razvlačenja »Rp/0,2« kod čeličnih materijala,

– konvencionalnu granicu razvlačenja »Rp/1,0« kod nelegiranog aluminija.

6. Familija posuda:

Posude čine familiju kad se od prototipa razlikuju jedino u promjeru, pod uvjetom da su zadovoljeni zahtjevi iz točaka 2.1.1. ili 2.1.2. Dodatka I. ovoga Pravilnika i/ili u duljini cilindričnog dijela unutar sljedećih ograničenja:

– kad prototip ima jedan ili više prstenastih ojačanja plašta povrh krajeva varijante unutar familije smiju imati najmanje jedno prstenasto ojačanje,

– kad prototip ima samo dvije ispupčene podnice, varijante unutar familije ne smiju imati prstenasto ojačanje.

Razlike u duljini cilindričnog dijela posude koje uzrokuju izmjene na otvorima i/ili priključcima moraju se prikazati na crtežu svake varijante.

7. Serija posuda sadrži najviše 3000 posuda istog tipa.

8. Serijska proizvodnja, prema ovom Pravilniku je, kad se tijekom određenog vremenskog razdoblja kontinuiranim proizvodnim postupkom proizvede više od jedne posude istog tipa, prema prihvaćenom crtežu koristeći iste proizvodne postupke.

9. Zapisnik o kontroli materijala je dokument kojim proizvođač materijala potvrđuje da dostavljeni proizvodi zadovoljavaju zahtjevima iz narudžbe. U njemu se navode rezultati kontrole tijekom proizvodnje, a posebno kemijski sastav i mehanička svojstva materijala izrađenih istim proizvodnim postupkom kao i isporučeni materijal, ali ne nužno i na onom dostavljenom.

4.2. Oznake

A produljenje nakon loma (Lo = 5,65)

%

A 8omm produljenje nakon loma (Lo=80 mm)

%

KCV energija loma

J/cm2

P proračunski tlak

bar

PS radni tlak

bar

Ph ispitni tlak

bar

Rp/ 0,2 konvencionalna granica razvlačenja kod 0,2%

N/mm2

Re/t granica razvlačenja na maksimalnoj temperaturi

N/mm2

Re/h gornja granica razvlačenja

N/mm2

R m vlačna čvrstoća

N/mm2

Rm,max maksimalna vlačna čvrstoća

N/mm2

Rp/1,0 konvencionalna granica razvlačenja kod 1,0%

N/mm2

Tmax maksimalna radna temperatura

°C

Tmin minimalna radna temperatura

°C

V volumen posude

litra

DODATAK III.

MINIMALNI KRITERIJI KOJE JE POTREBNO ZADOVOLJITI PRI OVLAŠĆIVANJU TIJELA ZA OCJENU SUKLADNOSTI

1. Tijelo, odgovorna osoba i osoblje odgovorno za provođenje postupaka ocjenjivanja i ovjere ne mogu biti konstruktor, proizvođač, dobavljač, montažer ili korisnik tlačne posude nad kojom to tijelo vrši kontrolu, a niti ovlašteni predstavnik tih strana. Oni ne smiju biti izravno uključeni u konstrukciju, izradu, marketing ili održavanje tlačne posude, a niti mogu predstavljati strane koje su uključene u te aktivnosti. To ne isključuje mogućnost razmjene tehničkih informacija između proizvođača tlačne posude te tijela za ocjenu sukladnosti.

2. Tijelo i njegovo osoblje moraju provoditi postupke ocjenjivanja i ovjere s najvećim stupnjem profesionalnog pristupa i stručne odgovornosti te ne smiju biti pod pritiskom ili utjecajem, posebno ne financijskim, od strane osoba ili grupa u čijem su interesu rezultati inspekcije, a što bi moglo utjecati na njihov sud ili rezultate ovjere.

3. Tijelo mora raspolagati potrebnim osobljem i posjedovati potrebne prostore kako bi bilo u mogućnosti pravilno izvršiti zadatke tehničke i administrativne prirode vezano za inspekcije i nadzor te također mora imati pristup opremi potrebnoj uz posebne provjere.

4. Osoblje odgovorno za inspekciju mora imati sljedeće:

– odgovarajuće stručno i profesionalno obrazovanje,

– adekvatno poznavanje zahtjeva inspekcija koje izvršava te iskustvo na tom području,

– sposobnost potrebnu za izdavanje certifikata, zapisa i izvještaja koji pokazuju da je inspekcija provedena.

5. Nepristranost osoblja zaduženog za inspekciju mora biti zajamčena. Njihova naknada ne smije ovisiti o broju provedenih inspekcija, a niti o dobivenim rezultatima.

6. Tijelo mora ugovoriti osiguranje od odgovornosti osim ako njegovu odgovornost ne preuzme država u skladu s nacionalnim zakonom ili ako sama država članica nije izravno odgovorna za inspekcije.

7. Osoblje tijela mora poštivati tajnost informacija koje dobije prilikom izvršavanja zadataka (osim prema nadležnim administrativnim tijelima države u kojoj se odvijaju njihove aktivnosti) u okviru ovog Pravilnika ili bilo koje odredbe nacionalnog zakona koja mu omogućuje djelovanje.