Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za mjerila mase - vage za građevinarstvo

NN 59/2010 (12.5.2010.), Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za mjerila mase - vage za građevinarstvo

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

1394

Na temelju članka 16. stavka 3. Zakona o mjeriteljstvu (»Narodne novine« broj 163/03, 194/03 i 111/07), ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O MJERITELJSKIM ZAHTJEVIMA ZA MJERILA MASE – VAGE ZA GRAĐEVINARSTVO

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se mjeriteljski zahtjevi za mjerila mase – vage za građevinarstvo (u nastavku teksta: vage) koje se upotrebljavaju pri pripremanju građevnog materijala.

Članak 2.

Vage u smislu ovoga Pravilnika su mjerila kojima se određuje masa sipkog i tekućeg materijala pri određivanju sastavnica, djelovanjem sile teže na tu masu.

Članak 3.

Vage mogu biti:

1) neautomatske (masu važe rukovatelj),

2) poluautomatske (masu važe rukovatelj pokretanjem poluautomatskog uređaja),

3) automatske (masa se važe automatski bez pomoći rukovatelja).

Članak 4.

Vage se prema točnosti vaganja materijala svrstavaju u razrede točnosti:

1) razred točnosti 1 – vage s pogreškom do ± 1% vagane mase,

2) razred točnosti 2 – vage s pogreškom do ± 2% vagane mase,

3) razred točnosti 3 – vage s pogreškom do ± 3% vagane mase.

Članak 5.

Mjerna naprava vage može se, u cijelosti ili djelomično, sastojati od mjerila mase s neautomatskim djelovanjem razreda točnosti ili .

Vage moraju udovoljavati zahtjevima iz ove tablice:

Razred točnosti

Broj podjeljaka

vage

mjerne naprave

najmanji

najveći

1

501

5 000

2

501

300

5 000

500

3

200

500

Članak 6.

Izrazi u ovom Pravilniku znače:

1) vrijednost podjeljka d (u nastavku teksta: »podjeljak«) je vrijednost iskazana u jedinici mase i predstavlja najmanju podjelu analogne (u daljem tekstu: »neprekidne«) ljestvice, odnosno razliku između dvaju uzastopnih digitalnih (u daljem tekstu: »prekidnih«) pokazivanja;

2) mjerno područje vage je područje vaganja ograničeno najmanjom (u nastavku teksta: »Min«) i najvećom (u nastavku teksta: »Max«) vrijednosti mase koja se može vagati, pri čemu su mjerne pogreške u granicama dopuštenih pogrešaka (u nastavku teksta: »GDP«) iz ovoga Pravilnika;

3) ništični položaj je područje u kojem se pokazivač ravnoteže mora nalaziti prije početka vaganja, kad prijamnik mase nije opterećen;

4) točnost mjernog uređaja je podudarnost između pokazivanja vage i mase radnog etalona;

5) mjerna ponovljivost je podudaranje mjernih rezultata pri ponovljenim vaganjima iste mase u nepromijenjenim uvjetima;

6) osjetljivost vage je odnos promjene pokazivanja vage i mase dometka kojim je uzrokovana ta promjena;

7) pogreška zbog zaokruživanja pri prekidnom pokazivanju je razlika između vrijednosti što je pokazuje prekidno pokazivanje i vrijednosti koja bi se dobila da je pokazivanje neprekidno i smije iznositi najviše 0,5 podjeljka;

8) pogreška pri vraćanju na ništicu je razlika između prethodnog pokazivanja neopterećene vage i pokazivanja neopterećene vage nakon uklanjanja tereta koji je na prijamniku opterećenja stajao 0,5 h;

9) točnost vage je podudaranje između pokazivanja vage i točne vrijednosti mjerene mase;

10) ciklus vaganja je skup radnji nakon kojih se sustav vraća u početni položaj;

11) granice dopuštenih pogrešaka (u daljnjem tekstu: GDP) jesu dopuštene vrijednosti odstupanja mjernih svojstava vage propisanih ovim Pravilnikom.

II. MJERITELJSKE ZNAČAJKE

Članak 7.

Osjetljivost mjernog uređaja mora biti takva da se stavljanjem ili uklanjanjem dometka, mase jednake vrijednosti podjeljka, uzrokuje trajan otklon pokazivala:

1) kod mjernog uređaja sa stalnim ravnotežnim položajem najmanje 2 mm,

2) kod mjernog uređaja s promjenljivim ravnotežnim položajem 0,7 podjeljka.

Osjetljivost vage s pokazivalom s prekidnim pokazivanjem mora biti takva da stavljanje i uklanjanje dometka mase jednake vrijednosti od jednog podjeljka do 1,4 podjeljka uzrokuje promjenu prethodnog pokazivanja za jedan podjeljak.

Članak 8.

GDP može biti:

1) GDP pri ispitivanju tipa i pregledu,

2) GDP u radu.

GDP prema načinu ispitivanja može biti:

1) GDP pri ispitivanju s radnim etalonima (statičko ispitivanje),

2) GDP pri ispitivanju s materijalom (dinamičko ispitivanje).

Članak 9.

GDP ništičnog položaja iznosi ± 0,5 podjeljka za neopterećenu vagu, pri čemu pokazivanje pokazivala mora najprije biti dovedeno u ništični položaj odnosno mora biti automatski ispravljeno odstupanje od ništičnog položaja.

Članak 10.

GDP vaganja za mjerni uređaj razreda točnosti pri ispitivanju s radnim etalonima iznosi:

1) ± 0,5 podjeljka od vrijednosti Min vaganja do 500 podjeljaka uključujući i 500. podjeljak,

2) ± 1 podjeljak za opterećenja veća od 500 podjeljaka do 2 000 podjeljaka uključujući i 2 000. podjeljak,

3) ± 1,5 podjeljka za opterećenja veća od 2 000 podjeljaka.

Članak 11.

GDP vaganja za mjerni uređaj razreda točnosti pri ispitivanju s radnim etalonima iznosi:

1) ± 0,5 podjeljka od vrijednosti Min vaganja do 50 podjeljaka uključujući i 50. podjeljak,

2) ± 1 podjeljak za opterećenja veća od 50 podjeljaka do 200 podjeljaka uključujući i 200. podjeljak,

3) ± 1,5 podjeljka za opterećenja veća od 200 podjeljaka.

Članak 12.

Kod mjernih uređaja s pokaznim uređajem s prekidnim pokazivanjem GDP iz čl. 10. i 11. ovoga Pravilnika moraju se primijeniti na mjerne rezultate koji su ispravljeni pogreškom zaokruživanja.

Apsolutna vrijednost GDP-a iz stavka 1. ovog članka kod uređaja s prekidnim pokazivanjem može se povećati za 0,2 podjeljka.

Članak 13.

GDP ponovljivosti jednaka je apsolutnoj vrijednosti GDP-a pri opterećenju danome u čl. 10. i 11. ovoga Pravilnika.

Mjerni rezultati iz stavka 1. ovoga članka kod mjernih uređaja s pokazivačima s prekidnim pokazivanjem moraju se najprije ispraviti za pogrešku zaokruživanja.

Članak 14.

GDP mjernog naprave, kad je izdvojena, iznosi 0,7 GDP-a propisanih u čl. 10. i 11. ovoga Pravilnika.

Članak 15.

GDP pri vraćanju pokazivala na ništicu iznosi 0,5 podjeljka.

Članak 16.

Ako vaga ima više pokaznih uređaja, razlika između njihovih međusobnih pokazivanja ne smije biti veća od apsolutne vrijednosti GDP-a propisanih u čl. 10. i 11. ovoga Pravilnika.

Članak 17.

GDP u radu može imati dvostruku vrijednost GDP-a iz čl. 10. i 11. ovoga Pravilnika.

Članak 18.

GDP pri ispitivanju s materijalom iznose:

1) ± 1% vagane mase – za vage razreda točnosti 1,

2) ± 2% vagane mase – za vage razreda točnosti 2,

3) ± 3% vagane mase – za vage razreda točnosti 3.

Članak 19.

Vrijednost Min vaganja mora iznositi najmanje:

1) 50 d – za vage razreda točnosti 1 i 2,

2) 35 d – za vage razreda točnosti 3.

Članak 20.

Vaga mora udovoljavati zahtjevima propisanim ovim Pravilnikom, ako se:

1) temperatura mijenja od – 10 °C do + 40 °C, pri čemu se temperatura ne smije promijeniti više od 5 °C na sat. Ako temperaturni raspon odstupa od navedenoga mora biti naznačen na vagi i ne smije biti manji od 30 °C,

2) napon izvora električne energije mijenja od – 15% do + 10% nazivne vrijednosti,

3) učestalost mijenja za ± 2% nazivne vrijednosti.

III. IZVEDBENE ZNAČAJKE

Članak 21.

Vage moraju imati ove sklopove:

1) uređaj za dovod materijala,

2) prijamnik mase,

3) uređaj za vaganje,

4) pokazni uređaj,

5) uređaj za prethodno određivanje mase,

6) upravljački uređaj,

7) regulacijski uređaj.

Osim sklopova iz stavka 1. ovog članka, vage mogu imati i ove sklopove:

1) uređaj za tiskanje mjernih rezultata,

2) uređaj za kontrolu ispravnosti rada,

3) uređaj za ispravljanje odstupanja od ništičnog položaja.

Članak 22.

Uređaj za dovod materijala (dozator) je sklop kojim se osigurava doprema materijala u prijamnik tereta.

Uređaj za prethodno određivanje mase je sklop koji omogućuje da se unaprijed odredi nazivna vrijednost mase koja će se vagati.

Uređaj za regulaciju je sklop koji služi za ugađanje naknadnog dovoda, tako da stvarna masa odgovara prethodno određenoj nazivnoj vrijednosti.

Članak 23.

Prijamnik tereta je dio vage koji služi za primanje mase vaganog materijala.

Uređaj za prijenos sile je dio vage koji prenosi silu od prijamnika opterećenja do uređaja za uravnoteženje.

Elektromehanički mjerni pretvornik je dio vage koji djelovanje sile pretvara u električni signal.

Članak 24.

Pokazni uređaj je dio vage koji služi za pokazivanje ravnoteže i mjernih rezultata.

Pokazni uređaj može biti s podjelom i bez podjele. Kod pokaznog uređaja s podjelom, pokazivanje može biti neprekidno ili prekidno.

Ako vaga ima više pokaznih uređaja, pod pokaznim se uređajem prema ovom Pravilniku podrazumijeva pokazni uređaj koji ima najmanju vrijednost podjeljka.

Pod pokaznim uređajima podrazumijevaju se i uređaji za tiskanje mjernih rezultata.

Članak 25.

Vrijednost podjeljka mora biti iskazana u obliku 1 × 10n, 2 × 10n ili 5 × 10n, gdje je n cijeli broj – pozitivan, negativan ili ništica.

Članak 26.

Širina podjeljka mora iznositi najmanje (L + 0,5) mm, gdje je L brojčano jednak udaljenosti očitavanja, iskazanoj u metrima, ali ne smije biti manja od 2 mm.

Članak 27.

Podjelne crte moraju biti jednako debele i nalaziti se između 1/10 i 3/10 širine podjeljka, ali ne smiju biti manje od 0,2 mm.

Duljina najkraćih podjelnih crta ne smije biti manja od najmanje širine podjeljka.

Članak 28.

Najviše svaka 25. podjelna crta mora biti obilježena brojem. Brojke moraju označivati vrijednost podjeljka u obliku 1 x 10k, 2 x 10k ili 5 x 10k, gdje je k cijeli broj – pozitivan, negativan ili ništica.

Članak 29.

Visina brojki iskazana u milimetrima mora biti jednaka najmanje trostrukom razmaku očitavanja, iskazanom u metrima i ne smije biti manja:

1) od 2 mm – kod uređaja s neprekidnim (analognim) pokazivanjem,

2) od 5 mm – kod uređaja s prekidnim (digitalnim) pokazivanjem.

Članak 30.

Uređaj za dovođenje pokazivača u ništični položaj odnosno uređaj za ispravljanje odstupanja od ništičnog položaja je dio vage namijenjen za dovođenje pokazivača u ništični položaj ili održavanje pokazivača u ništičnom položaju kad prijamnik mase nije opterećen, i može biti:

1) neautomatski uređaj za dovođenje pokazivača u ništični položaj (pokazivalo u ništični položaj dovodi rukovatelj),

2) poluatomatski uređaj za dovođenje pokazivača u ništični položaj (pokazivač u ništični položaj dovodi rukovatelj pokretanjem poluautomatskog uređaja),

3) automatski uređaj za dovođenje pokazivača u ništični položaj (pokazivač se u ništični položaj dovodi automatski bez pomoći rukovatelja),

4) automatski uređaj za ispravak odstupanja od ništičnog položaja koji automatski ispravlja rezultat svakog vaganja kod kojeg je bilo odstupanja od ništičnog položaja.

Upravljač uređaja za dovođenje u ništični položaj mora biti postavljen tako da rukovatelj pri rukovanju može vidjeti signalizaciju položaja ništice.

Članak 31.

Uređaj za kontrolu ispravnosti rada može biti s poluautomatskim ili automatskim djelovanjem s kontrolnim utegom (po konstrukciji određene mase) ili s oponašanjem, električnim putem, kontrolnog opterećenja na 80% do 95% Max vaganja u obliku kontrolnog broja koji smije odstupati najviše dva podjeljka od naznačene vrijednosti.

Članak 32.

Kod vaga za vaganje više sastavnica upravljački uređaj mora biti konstruiran tako da se svaka sastavnica može statički vagati.

Članak 33.

Konstrukcijom prijamnika opterećenja moraju se predvidjeti mjesta za utege u količini od Max vaganja.

Članak 34.

Konstrukcijom vage moraju se predvidjeti mjesta za utiskivanje žigova.

IV. NATPISI I OZNAKE

Članak 35.

Natpisi i oznake moraju biti ispisani na hrvatskom jeziku.

Članak 36.

Natpisi i oznake moraju biti jasni, dobro vidljivi u radnim uvjetima i ispisani tako da se ne mogu izbrisati ni skinuti bez oštećenja.

Članak 37.

Natpisi i oznake moraju biti na vidljivu mjestu na vagi ili na natpisnoj pločici i moraju sadržavati ove podatke:

1) tvrtku odnosno ime ili znak proizvođača

2) tip vage

3) serijski ili tvornički broj i godinu proizvodnje

4) mjerno područje od... do... ili Min... Max...

5) podjeljak d =...

6) razred točnosti (razred točnosti mjernog uređaja/razred točnosti vage, npr. /2)

7) službenu oznaku tipa vage ako je tip ispitan

8) temperaturno područje ako je drugačije od područja od – 10 °C do + 40 °C

9) električni priključak (napon i frekvencija).

Članak 38.

Natpisi mjerno područje (Min..., Max...) i podjeljak (d) moraju biti ispisani u blizini pokaznog uređaja.

U neposrednoj blizini pokazivača mase, a i pri tiskanju vrijednosti mase, mora biti oznaka jedinice za masu.

Na vagama s uređajem za kontrolu ispravnosti rada u blizini pokaznog uređaja mora biti naznačena vrijednost kontrolnog broja odnosno masa kontrolnog utega.

V. PRIJELAZNE ODREDBE

Članak 39.

Vage koje su u uporabi, imaju valjanu prvu ovjeru te ispunjavaju zahtjeve propisane ovim Pravilnikom mogu se podnositi na redovito odnosno izvanredno ovjeravanje u skladu s ovim Pravilnikom dok ispunjavaju te zahtjeve.

Vage koje ispunjavaju mjeriteljske zahtjeve za mjerila mase propisane ovim Pravilnikom mogu se staviti na tržište i/ili uporabu u Republici Hrvatskoj do isteka njihovog tipnog odobrenja, a najdulje do 30. listopada 2016. godine.

VI. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 40.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011- 02/10-03/01

Urbroj: 558-03-02/1-10-1

Zagreb, 4. svibnja 2010.

Ravnatelj
mr. sc. Krešimir Buntak, v. r.