Pravilnik o djelatnostima koje se mogu obavljati kao sezonski obrti

NN 60/2010 (13.5.2010.), Pravilnik o djelatnostima koje se mogu obavljati kao sezonski obrti

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

1941

Na temelju članka 1.a) stavka 4. Zakona o obrtu (»Narodne novine«, broj 77/93., 90/96., 102/98., 64/01., 49/03. – pročišćeni tekst, 68/07. i 79/07.), nakon prethodno pribavljena mišljenja Hrvatske obrtničke komore te uz suglasnost ministra regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva, ministra poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, ministra zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, ministra mora, prometa i infrastrukture te ministra turizma, ministar gospodarstva, rada i poduzetništva donosi

PRAVILNIK

O DJELATNOSTIMA KOJE SE MOGU OBAVLJATI KAO SEZONSKI OBRTI

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se djelatnosti koje se mogu obavljati kao sezonski obrti.

Članak 2.

Sezonski obrti mogu se obavljati u trajanju od najviše šest mjeseci godišnje, neprekidno ili s prekidima.

Članak 3.

Kao sezonski obrti mogu se obavljati djelatnosti označene brojčanom oznakom odjeljka, skupine i razreda prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (»Narodne novine«, broj 58/07.) te u skladu s pripadajućim tekstom:

NKD 2007

01.1

Uzgoj jednogodišnjih usjeva

01.2

Uzgoj višegodišnjih usjeva

01.3

Uzgoj sadnog materijala i ukrasnog bilja

01.49

Uzgoj ostalih životinja (uključuje uzgoj puževa)

01.61

Pomoćne djelatnosti za uzgoj usjeva

01.63

Djelatnosti koje se obavljaju nakon žetve usjeva (priprema usjeva za primarna tržišta)

01.64

Dorada sjemena za sjemenski materijal

02.10

Uzgoj šuma i ostale djelatnosti u šumarstvu te sve djelatnosti s njima povezane

02.30

Skupljanje šumskih plodova i proizvoda, osim šumskih sortimenata

02.40

Pomoćne usluge u šumarstvu

03.1

Ribolov

03.2

Akvakultura

10.1

Prerada i konzerviranje mesa te proizvodnja mesnih proizvoda

10.2

Prerada i konzerviranje riba, rakova i školjki

10.3

Prerada i konzerviranje voća i povrća

10.39

Ostala prerada i konzerviranje voća i povrća

(berba i prerada maslina)

10.85

Proizvodnja gotove hrane i jela

10.86

Proizvodnja ostale hrane, d.n.

11.0

Proizvodnja pića

13.30

Završna obrada tekstila

32.12

Proizvodnja nakita i srodnih proizvoda (uključujući popravak)

41

Gradnja zgrada

42

Gradnja građevina niskogradnje

43

Specijalizirane građevinske djelatnosti

NAPOMENA:

Djelatnosti koje se mogu obavljati kao sezonski obrti navedene u odjeljcima 41, 42 i 43 odnose se samo na građenje odnosno izvođenje radova za koje nije potrebna suglasnost Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva propisana člankom 38. Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, broj 152/08.).

46.11

Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živom stokom, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima

(Otkupne stanice)

47

Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

50

Vodeni prijevoz

52.22

Uslužne djelatnosti u vezi s vodenim prijevozom

55

Smještaj

56

Djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića

56.10

Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane

66.12

Djelatnost posredovanja u poslovanju vrijednosnim papirima i robnim ugovorima

77.12

Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) kamiona

77.21

Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) opreme za rekreaciju i sport

77.22

Iznajmljivanje videokaseta i diskova

77.29

Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) ostalih predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo

77.34

Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava

77.35

Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) zračnih prijevoznih sredstava

77.39

Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) ostalih strojeva, opreme i materijalnih dobara, d.n.

79

Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima

79.90

Ostale rezervacijske usluge i djelatnosti povezane s njima

81.30

Uslužne djelatnosti uređenja i održavanja okoliša

85.51

Obrazovanje i poučavanje u području sporta i rekreacije

93.11

Rad sportskih objekata

93.13

Fitness centri

93.19

Ostale sportske djelatnosti

93.21

Djelatnosti zabavnih i tematskih parkova

93.29

Ostale zabavne i rekreacijske djelatnosti d.n.

96.01

Pranje i kemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda

96.02

Frizerski saloni i saloni za uljepšavanje

96.04

Djelatnosti za njegu i održavanje tijela

96.09

Ostale osobne uslužne djelatnosti, d.n.

(uslužno pečenje plodina, uslužno piljenje drva i sl.)

Članak 4.

Fizička osoba može obavljati sezonski obrt ako pored općih ispunjava i posebne uvjete za obavljanje određene djelatnosti.

Članak 5.

Postojeći se obrti mogu obavljati kao sezonski, što će biti evidentirano upisom promjene u obrtnom registru nadležnog ureda državne uprave u županiji.

Članak 6.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o djelatnostima koje se mogu obavljati kao sezonski obrti (»Narodne novine«, broj 21/02.).

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/09-01/210

Urbroj: 526-12-01/1-10-10

Zagreb, 3. svibnja 2010.

Ministar
mr. sc. Đuro Popijač, v. r.