Pravilnik o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thynnus)

NN 60/2010 (13.5.2010.), Pravilnik o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thynnus)

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

1943

Na temelju članka 14. stavka 1. točke 1., 2., 4. i 5, članka 14. stavka 2. točke 1., 2., 3. i 4., članka 14. stavka 3. i članka 106. stavka 3. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 56/10) ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O ULOVU, UZGOJU I PROMETU TUNE
(Thunnus thynnus)

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

U svrhu racionalnog gospodarenja i zaštite tune ovim Pravilnikom propisuje se:

– dopuštena izlovna kvota tuna za 2010. godinu po pojedinim oblicima ribolova i ribolovnih alata;

– vremenska zabrana korištenja pojedinih ribolovnih alata;

– zabrana korištenja zrakoplova u ribolovu;

– minimalna ulovna veličina;

– način obavljanja sportskog ribolova;

– način obavljanja rekreacijskog ribolova;

– mjere obavljanja uzgoja;

– mjere upravljanja kapacitetom ribolovne flote za ulov;

– mjere upravljanja kapacitetom uzgojnih instalacija;

– dostava podataka o ulovu, prebacivanju, prekrcaju, prijevozu, iskrcaju i uzgoju;

– evidencija ulova i unakrsna provjera podataka;

– upotreba sustava praćenja plovila;

– program promatrača na ribarskim plovilima i uzgajalištima;

– tržišne mjere.

POJMOVNIK

Članak 2.

Pojedini pojmovi u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

a. »Čarter« podrazumijeva davanje u najam ribarskog plovila drugoj državi u svrhu komercijalnog lova tuna pod uvjetima koje propisuje Međunarodna komisija za očuvanje atlantskih tuna (u daljnjem tekstu: ICCAT);

b. »Duljina plovila« podrazumijeva duljinu preko svega;

c. ICCAT broj podrazumijeva jedinstveni broj plovila ili uzgajališta tune u ICCAT-ovom registru.

d. »ICCAT Bluefintuna Statistical Document – SD«, »ICCAT Bluefintuna Catch Document – BCD« i »ICCAT Bluefintuna Reexport Document – BFTRC« podrazumijevaju obrasce propisane od strane ICCAT-a koji moraju pratiti tunu u prometu;

e. »Iskrcaj« podrazumijeva iskrcaj ulovljene ribe na kopno;

f. »Izlovna kvota« podrazumijeva dopuštenu količinu ulova tuna u ribolovu na moru za razdoblje kalendarske godine;

g. »Plovilo za preradu« podrazumijeva brod tvornicu;

h. »Plovilo za tegalj« podrazumijeva plovilo angažirano za tegljenje plutajućeg kaveza sa živim tunama od ribarskog plovila do uzgajališta;

i. »Ponovni izvoz« podrazumijeva izvoz tuna uvoznog porijekla;

j. »Prebacivanje« podrazumijeva:

– pebacivanje žive tune iz mreže tunolovke u transportni kavez,

– prebacivanje žive tune iz transportnog kaveza u drugi transportni kavez,

– prebacivanje mrtve tune iz transportnog kaveza na pomoćno plovilo,

– prebacivanje tune iz uzgojnog kaveza na plovilo za preradu, plovilo za prijevoz ili na kopno;

k. »Prijevoz« podrazumijeva prebacivanje živih tuna od ribarskog plovila do uzgajališta;

l. »Prekrcaj« podrazumijeva prebacivanje ulovljenih tuna s jednog ribarskog plovila na drugo u luci;

m. »Ribarsko plovilo« podrazumijeva bilo koje plovilo koje se koristi u svrhu gospodarskog ulova tuna;

n. »Stavljanje u kaveze« podrazumijeva prebacivanje žive tune iz transportnog kaveza u uzgojni kavez;

o. »Tuna« podrazumijeva isključivo plavoperajnu tunu Thunnus thynnus;

p. »Uzgojni kapacitet« je najveća dozvoljena masa proizvedene ribe u kilogramima u tekućoj kalendarskoj godini po pojedinoj povlastici za uzgoj;

r. »VMS« podrazumijeva satelitski sustav nadzora plovila, sukladno odredbama Pravilnika o sustavu nadzora i praćenja ribarskih plovila (»Narodne novine«, broj 62/06, 135/06, 133/07, 130/08 i 37/09).

s. »Zajedničke ribarske radnje« podrazumijevaju sve radnje između dva ili više ribarskih plovila koji plove pod različitim zastavama, a gdje se ulov jednog broda upisuje kao ulov jednog ili više brodova koji sudjeluju u radnji po određenom unaprijed dogovorenom ključu.

Članak 3.

(1) Izlovna godišnja kvota tuna za 2010. godinu iznosi:

Godina

2010.

Količina (u tonama)

393,50 t

(2) Izlovna godišnja kvota tuna može se mijenjati u skladu s preporukama ICCAT-a.

(3) Bilo koji neostvareni ulov do ispunjenja kvote u 2010. godini ne može se prebacivati u 2011. godinu.

MINIMALNA ULOVNA VELIČINA

Članak 4.

(1) Zabranjen je ulov, zadržavanje na plovilu, prekrcavanje, iskrcaj, prijevoz, skladištenje, prerada i promet tuna ulovne veličine manje od 30 kg.

(2) Iznimno od ulovne veličine iz stavka 1. ovog članka, u Jadranu je dozvoljen ulov i prijevoz tune ulovne veličine veće od 8 kg isključivo u svrhu uzgoja.

(3) Zabranjeno je prebacivanje i promet tuna iz uzgoja veličine manje od 30 kg, osim živih tuna u svrhu daljnjeg uzgoja.

(4) U kavezima za uzgoj tuna ne smije biti jedinki veličine manje od one propisane u stavku 2. ovoga članka.

Članak 5.

(1) Gospodarski ribolov tune smije se obavljati samo uz uporabu sljedećih ribolovnih alata:

– plivarice tunolovke,

– odmeta, panule i plutajućeg parangala (u daljnjem tekstu: udičarski alati).

(2) Zabranjen je izlov, zadržavanje na plovilu, iskrcaj, prebacivanje, prekrcaj i uzgoj tune ulovljene ribolovnim alatima koji nisu navedeni u stavku 1. ovog članka.

(3) Gospodarski ribolov tune smije se obavljati samo plovilom na koje je izdana povlastica za obavljanje gospodarskog ribolova ribolovnim alatima iz stavka 1. ovog članka i koje je upisano u ICCAT-ov registar plovila (ICCAT Record of BFT Catching Vessels) temeljem Odluke o kriterijima za upis ribarskih plovila u registar ICCAT-a (Iccat Record of BFT Catching Vessels) (»Narodne novine«, broj 46/10).

(4) Obavljanje gospodarskog ribolova tune suprotno stavku 3. ovog članka smatra se obavljanjem gospodarskog ribolova bez povlastice.

(5) Izlovna godišnja kvota tune za plivarice tunolovke u 2010. godini iznosi 384,28 tona.

(6) Izlovna godišnja kvota za plivarice tunolovke rasporedit će se prema ovlaštenicima povlastica za gospodarski ribolov na moru koji obavljaju ribolov tuna u skladu s brojem povlastica i kriterijima o dodjeli izlovne kvote za ribolov tune koje odlukom određuje ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (u daljnjem tekstu: ministar), najkasnije do 31. siječnja tekuće godine, uz prethodno usuglašeno mišljenje Hrvatske gospodarske komore i Hrvatske obrtničke komore.

(7) Broj plovila ovlaštenih za ribolov tuna plivaricom tunolovkom u Jadranu u svrhu uzgoja iz članka 4. stavka 2. ovoga Pravilnika ne može biti veći od broja plovila koja su sudjelovala u ribolovu u svrhu uzgoja u 2008. godini.

(8) Plovila ovlaštena za ribolov tuna iz stavka 7. ovog članka iznimno mogu biti zamijenjena, ukoliko je ulovno plovilo spriječeno zbog operativnih razloga ili više sile. U tom slučaju ovlaštenik povlastice mora Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) dostaviti iscrpan izvještaj o razlozima zamjene i sve potkrjepljujuće dokaze i navode te sve detalje vezane uz zamjenu ulovnog plovila.

(9) Ukupni ulov tuna plivaricom tunolovkom u Jadranu u svrhu uzgoja iz članka 4. stavka 2. ovoga Pravilnika ne može biti veći od 90% ukupne izlovne kvote za tekuću godinu.

(10) Izlovna individualna godišnja kvota i pravo ribolova za plivarice tunolovke za 2010. godinu kao i trajni postotak sudjelovanja u godišnjoj izlovnoj kvoti određen je Odlukom o dodjeli izlovne kvote za ribolov tune (Thunnus thynnus) plivaricom tunolovkom u 2010. godini (»Narodne novine«, broj 51/10 i 53/10).

(11) Ovlaštenik povlastice za gospodarski ribolov na moru plivaricom tunolovkom dodijeljenu kvotu kao i trajni postotak sudjelovanja u individualnoj godišnjoj kvoti može ustupiti drugom ovlašteniku povlastice uz prethodnu dostavu izjave Ministarstvu (Prilog 1).

(12) Izjavu o ustupanju kvote za nastupajuću ribolovnu sezonu ovlaštenik povlastice dužan je dostaviti Ministarstvu najkasnije do 5. svibnja tekuće godine.

(13) Obavljanje gospodarskog ribolova tune plivaricom tunolovkom

– plovilom koje nema dodijeljenu izlovnu kvotu;

– plovilom koje je dodijeljenu izlovnu kvotu ustupilo drugom plovilu;

– plovilom koje je izlovilo dodijeljenu izlovnu kvotu

smatra se obavljanjem gospodarskog ribolova bez povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova.

(14) Sportski i rekreacijski ribolov tune smiju se obavljati samo uz uporabu udičarskih alata odmeta i panule.

(15) Izlovna godišnja kvota tuna za udičarske alate za 2010. godinu po pojedinim vrstama ribolova iznosi:

Gospodarski ribolov

Rekreacijski ribolov

Sportski ribolov

6,16 t

1,53 t

1,53 t

Članak 6.

(1) Nakon što Ministarstvo, na temelju dostavljenih podataka o ulovu tuna, utvrdi da je izlovljena dopuštena godišnja izlovna kvota tuna za plivarice tunolovke i/ili udičarske alate, ministar donosi odluku o zabrani daljnjeg ribolova tuna za tekuću godinu uz uporabu određenih ribolovnih alata.

(2) Nakon što Ministarstvo, na temelju dostavljenih podataka o ulovu tuna, utvrdi da je izlovljena dopuštena godišnja izlovna kvota tuna za plivarice tunolovke sukladno podjeli po ovlaštenicima povlastice iz članka 4. stavka 2. ovoga Pravilnika, ministar donosi odluku o zabrani daljnjeg ribolova tuna za tekuću godinu za pojedinog ovlaštenika povlastice za plivarice tunolovke.

Članak 7.

(1) Ministarstvo na temelju dostavljenih podataka o planiranim ribolovnim aktivnostima, za svaku ribolovnu sezonu izrađuje godišnji plan ulova tune najkasnije do 1. ožujka tekuće godine.

(2) Godišnji plan ulova tune iz stavka 1. ovoga članka sadrži popis plovila koja sudjeluju u ribolovu u nastupajućoj ribolovnoj sezoni, njihovu dodijeljenu kvotu i kriterije dodjele, te planirano vrijeme i područje ribolova.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, za ribolovnu sezonu 2010. godine godišnji plan ulova tune izrađuje se najkasnije do 20. svibnja 2010. godine.

Članak 8.

(1) Trgovački aranžmani i/ili transfer ulovnih kvota s drugim članicama ICCAT-a dozvoljeni su isključivo uz odobrenje Ministarstva, autorizaciju relevantne članice ICCAT-a i autorizaciju ICCAT-a.

(2) U 2010. godini nisu dozvoljene čarter operacije.

Članak 9.

(1) Zajedničke ribarske radnje dozvoljene su isključivo uz prethodnu dozvolu Ministarstva.

(2) Ministarstvo će izdati dozvolu za zajedničke ribarske radnje iz stavka 1. ovoga članka ukoliko se utvrdi da plovila koja traže dozvolu imaju određenu individualnu kvotu, da su jasno naznačeni uvjeti zajedničke operacije te da su unaprijed određeni kriteriji podjele ulovljene količine tuna između plovila koja sudjeluju u zajedničkim ribarskim radnjama.

(3) U zahtjevu za obavljanje zajedničkih ribarskih radnji, plovila moraju dostaviti Obrazac o zajedničkim ribarskim radnjama (Prilog 12.).

(4) Od 2010. godine dozvoljena je jedna (1) zajednička ribarska radnja godišnje.

VREMENSKA ZABRANA UPOTREBE POJEDINIH RIBARSKIH ALATA

Članak 10.

(1) Zabranjen je ribolov tune ribarskim plovilima koja love plutajućim parangalima, dužine preko 24 m preko svega, u razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca.

(2) Zabranjen je ribolov tune plivaricom tunolovkom u razdoblju od 15. lipnja do 15. svibnja.

(3) Zabranjen je športski i rekreacijski ribolov tune u razdoblju od 15. listopada do 15. lipnja.

KORIŠTENJE ZRAKOPLOVA

Članak 11.

Zabranjeno je korištenje zrakoplova za traženje tuna.

ŠPORTSKI RIBOLOV TUNE

Članak 12.

(1) Športski ribolov tune dozvoljen je isključivo u okviru športskih natjecanja, sukladno propisima koji reguliraju športski ribolov na moru.

(2) Organizator natjecanja u športskom ribolovu obvezan je dostaviti Ministarstvu pismeni izvještaj o ulovu tune s podacima o broju i težini ulovljenih i zadržanih primjeraka, na Obrascu prijave ulova tuna u sportskom ribolovu (Prilog 3.), u roku od 24 sata nakon završetka natjecanja.

(3) U natjecanjima iz stavka 1. ovog članka, pojedino plovilo dnevno smije izvući na plovilo i zadržati samo jednu jedinku tune.

(4) Za potrebe športskog ribolova tune zabranjeno je korištenje nehrđajućih udica.

(5) Godišnju kvotu tuna za športski ribolov iz članka 5. stavka 12. raspodijelit će Hrvatski športski savez za ribolov na moru uz prethodnu suglasnost Ministarstva, po pojedinom natjecanju, sukladno kalendaru natjecanja za tekuću godinu.

(6) Raspodjelu kvote po pojedinom natjecanju iz stavka 5. ovoga članka, Hrvatski športski savez dužan je dostaviti Ministarstvu na suglasnost najkasnije do 10. lipnja tekuće godine.

REKREACIJSKI RIBOLOV TUNE

Članak 13.

(1) Rekreacijski ribolov tune obavlja se sukladno propisima koji reguliraju rekreacijski ribolov na moru.

(2) Osoba koja obavlja ribolov iz stavka 1. ovoga članka obavezna je prijaviti ulov Ministarstvu, na Obrascu prijave ulova tuna u rekreacijskom ribolovu (Prilog 2.), u roku od 24 sata od ostvarenog ulova.

(3) Za potrebe rekreacijskog ribolova tune zabranjeno je korištenje nehrđajućih udica.

MJERE UPRAVLJANJA KAPACITETOM FLOTE

Članak 14.

(1) Ministarstvo će izraditi plan upravljanja kapacitetom flote za razdoblje 2010. – 2013. godine, najkasnije do 15. rujna 2010. godine.

(2) Planom iz stavka 1. ovoga članka definirat će se sljedeće:

– Kapacitet flote po broju plovila, koji ne smije biti veći od broja plovila koja su na bilo koji način bila uključena u ulov, prebacivanje, prekrcaj, iskrcaj ili uzgoj tune u razdoblju od 1. siječnja 2007. do 1. srpnja 2008. godine, uz mogućnost povećanja broja plovila za ona plovila koja nisu sudjelovala u ribolovu radi više sile;

– Kapacitet će se definirati po vrsti alata i vrsti plovila;

– Ukoliko se može dokazati da je kapacitet nedostatan za izlov tune, zamrzavanje kapaciteta neće se primjenjivati. Određeni kapacitet smanjit će na način da ukupni kapacitet odgovara potrebnome za izlov kvote, i to na način da se razlika između postojećeg i onoga koji je dostatan za izlov kvote smanji za 25% u 2010. godini, najmanje 50% u 2011. godini, 20% u 2012. godini i 5% u 2013. godini. Da bi se izračunao kapacitet, u obzir će se uzeti godišnji ulov po brodu i vrsta alata. Smanjenje se neće primjenjivati ukoliko se može dokazati da kapacitet odgovara kvoti. Smanjenje ukupnog kapaciteta za 2010. godinu se izračunava prema sljedećoj formuli:

(C8-C10) / (C8-Q10)

gdje je C8 ukupni kapacitet u 2008. godini, C10 ukupni kapacitet u 2010. godini, Q10 dozvoljena ulovna kvota za 2010. godinu.

(3) U jednoj ribolovnoj sezoni, pojedino plovilo može biti registrirano ili za ulov ili za drugu aktivnost (plovilo koje pomaže u ribolovu, uzgoju ili tegljač), i može se u registru ICCAT-a upisati samo na jednu listu.

MJERE UPRAVLJANJA UZGOJNIM KAPACITETOM

Članak 15.

(1) Ukupni uzgojni kapacitet ograničava se na onaj prijavljen ICCAT-u na dan 1. srpnja 2008. godine.

(2) Ulazna količina tuna na pojedina uzgajališta za 2010. godinu raspoređuje se prema ovlaštenicima povlastica za uzgoj tuna u skladu s Odlukom o kriterijima za raspodjelu maksimalno dozvoljene ulazne količine divljih tuna na uzgajališta u 2010. godini (»Narodne novine« br. 120/09).

(3) Samo nositelji povlastice za uzgoj tuna upisani u Registar ICCAT-a smiju obavljati djelatnost uzgoja tune.

ULOV TUNE

Članak 16.

Fizičke i pravne osobe, ovlaštenici povlastice za gospodarski ribolov na moru koji obavljaju ribolov tune (u daljnjem tekstu: ovlaštenici povlastice) obavezni su dostavljati Ministarstvu očevidnik o ulovu tune (u daljnjem tekstu: očevidnik) (Prilog 4.).

Članak 17.

(1) Očevidnik se vodi kao knjiga formata A4.

(2) Na naslovnoj stranici svake knjige otiskan je naziv očevidnika.

(3) Svaki očevidnik popunjava se na osnovi uputstava za popunjavanje očevidnika koja su sastavni dio očevidnika.

Članak 18.

(1) Ovlaštenik povlastice ima sljedeće obveze:

1. pravovremeno i dnevno unošenje podataka u obrazac očevidnika u skladu s uputstvima,

2. očevidnik se mora popunjavati svaki dan (najkasnije do 23:59 sati) ili prije samog ulaska u luku,

3. očevidnik se ispunjava za svaki izlazak u ribolov, za svaki dan proveden na moru, bez obzira da li se lovila tuna ili ne,

4. očevidnik se mora nalaziti na plovilu,

5. podaci o iskrcanom/prebačenom/prekrcanom ulovu u obrazac očevidnika moraju biti uneseni prije iskrcaja/prebacivanja/prekrcaja ulovljene tune iz plovila,

6. podaci uneseni u očevidnik moraju biti čitljivi i neizbrisivi,

7. uneseni podaci ne smiju se brisati i mijenjati, a u slučaju pogreške, odnosni podatak se precrtava jednom linijom te se unosi točan podatak uz paraf ovlaštenika povlastice ili zapovjednika plovila,

8. u roku od 24 sata od ostvarenog ulova, za tune namijenjene daljnjem uzgoju, obvezno je Ministarstvu dostaviti original obrasca faksom, poštom ili osobno u nadležnu područnu jedinicu,

9. iznimno od točke 8. ovog stavka, za plovila koja obavljaju ribolov tuna i koja se nakon ostvarenog ulova ne vraćaju u luku, već nastavljaju ribolov, faksom se mora dostaviti druga preslika očevidnika u roku od 24 sata od ostvarenog ulova, a original se mora dostaviti osobno ili poštom u roku od 3 dana nakon povratka iz ribolova,

10. ukoliko se očevidnik dostavlja poštom, obvezno je slanje pošiljke uz dostavnicu, a u slučaju kada se dostavlja faksom, obvezna je naknadna dostava poštom, najkasnije u roku od 3 dana od dana slanja faksom.

(2) Obrazac očevidnika ispunjava se u tri primjerka tako da se original obrasca očevidnika dostavlja Ministarstvu, prvu presliku ovlaštenik povlastice zadržava za osobnu evidenciju u knjizi, koju je obvezan čuvati na plovilu kroz razdoblje od godinu dana, a drugu presliku treba dostaviti faksom u roku od 24 sata od ostvarenog ulova za plovila koja se nakon ostvarenog ulova ne vraćaju u luku.

Članak 19.

(1) Podatke u očevidnik mora unositi ovlaštenik povlastice osobno ako sam obavlja ribolov ili zapovjednik plovila ili voditelj brodice koji za ovlaštenika povlastice obavlja ribolov.

(2) Osobe iz stavka 1. ovoga članka obvezne su u očevidnik unositi i dostavljati cjelovite i točne podatke o ribolovu tune.

(3) Ako osobe iz stavka 1. ovoga članka u očevidnik ne unose cjelovite i točne podatke i ne dostavljaju u propisanom roku podatke o ribolovu tune sukladno odredbama ovoga Pravilnika, smatra se da očevidnik nije vođen.

Članak 20.

(1) Ministarstvo sve očevidnike s podacima o ulovu tuna, koji su u prethodnoj godini obavljali ovlaštenici povlastica, čuva u arhivi dvije godine.

(2) Očevidnik o ulovu tuna ovlaštenici povlastica dužni su preuzeti u područnim jedinicama Ministarstva, uz davanje na uvid ispunjene knjige očevidnika o ulovu tune koju su prethodno preuzeli.

UZGOJ TUNA

Članak 21.

(1) Zabranjeno je stavljati u kavez tunu bez prethodnog odobrenja Ministarstva. Zahtjev za odobrenje podnose fizičke i pravne osobe, ovlaštenici povlastice za uzgoj tune, putem web-aplikacije Ministarstva na obrascu Zahtjeva za stavljanje tuna u uzgojne kaveze (Prilog 6).

(2) Zabranjeno je stavljati u kaveze tunu koju ne prati ispunjen i ovjeren obrazac BCD (Prilog 15) i ispunjena Deklaracija o prebacivanju/prijevozu/prekrcaju tuna (Prilog 8.).

(3) Zabranjeno je stavljati u kaveze tunu koje je ulovilo ribarsko plovilo koje nije ovlašteno za ulov tune, koje nema ICCAT broj i koje nema instalirani VMS.

(4) Zabranjeno je stavljanje u kavez tune koje je prijevoz obavljalo plovilo za tegalj koje nema ICCAT broj i instalirani VMS.

(5) Zabranjeno je stavljanje tune u kavez bez prisutnosti promatrača, u skladu s člankom 30. ovoga Pravilnika.

(6) Stavljanje tune u kaveze mora biti praćeno podvodnim videokamerama. Ova radnja nije obavezna u slučaju kada se transportni kavez koristi za daljnji uzgoj i direktno sidri na uzgajalištu.

(7) Svaki uzgojni kavez mora biti označen posebnim brojem.

(8) Zabranjeno je stavljati u isti kavez tune ulovljene pod različitim zastavama, kao i tunu iz različitih ulovnih godina.

(9) Ovlaštenici povlastice za uzgoj tuna dužni su najkasnije 5 dana prije početka ribolovne sezone za plivarice tunolovke dostaviti Ministarstvu sljedeće podatke:

a) količinu (kg) i broj komada ribe po kavezu

b) godinu ulova

c) težinski raspon ribe po kavezu

d) porijeklo, ICCAT broj i naziv plovila koje je ulovilo ribu za koju se podnosi izvještaj

e) broj BCD koje prati ribu za koju se podnosi izvještaj

f) ICCAT broj uzgajališta

g) broj kaveza

h) količinu (kg) ribe koja je izlovljena u razdoblju između dva izvještaja u prijenosu ribe

(10) Podaci iz stavka (9) ovog članka dostavljaju se putem web-
-aplikacije Ministarstva i elektronski na obrascu Godišnji izvještaj o prijenosu tuna u uzgoju (Prilog 17.)

Članak 22.

(1) Podaci o zaprimljenim tunama na uzgajalištu dostavljaju se Ministarstvu najkasnije u roku od 3 dana od završenog zaprimanja ulovljenih tuna putem web-aplikacije Ministarstva i elektronskim putem na obrascu ICCAT deklaracije o stavljanju tuna u uzgojne kaveze (Prilog 5) ovjerenom od strane promatrača.

(2) Ministarstvo će zaprimljene podatke iz prethodnog stavka proslijediti tajništvu ICCAT-a, a u slučaju uvoza i državi pod čijom zastavom je registrirano plovilo koje je ulovilo tunu.

(3) Ministarstvo će na temelju zaprimljenih podataka rješenjem narediti puštanje tuna iz kaveza ukoliko država pod čijom zastavom je tuna ulovljena utvrdi i dostavi podatke:

a) da ribarsko plovilo koje je prijavilo ulov tune nije imalo dovoljnu kvotu za ulov tune, ili

b) da nije pravovremeno izviještena o količini ulovljenih tune, te da količina nije uzeta u obračun za kalkulaciju kvote, ili

c) da ribarsko plovilo koje je prijavilo ulov tune nije ovlašteno za ulov tune.

(4) Fizičke i pravne osobe iz članka 21. stavka 1. ovoga Pravilnika dužne su jednom godišnje Ministarstvu dostavljati podatke o uzgoju tuna sukladno odredbama Pravilnika o očevidniku o uzgoju ribe i drugih morskih organizama.

(5) Ovlaštenici povlastice za uzgoj tune koji obavljaju prebacivanje tune iz kaveza dužni su najmanje 8 sati prije očekivanog vremena prebacivanja poslati obavijest o prebacivanju putem web-aplikacije Ministarstva na obrascu Obavijest o prebacivanju tuna iz uzgojnih kaveza (Prilog 9).

(6) Zabranjeno je prebacivanje tuna iz uzgojnih kaveza bez prisutnosti promatrača i ribarske inspekcije. Sva prebačena tuna mora biti izvagana.

(7) Konačni podaci o prebacivanju tuna iz uzgajališta dostavljaju se za svaki kavez posebno putem web-aplikacije Ministarstva najkasnije u roku od 48 sati od završenog prebacivanja tuna na Obrascu prijave prebacivanja tuna iz uzgajališta (Prilog 7).

(8) Ovlaštenici povlastice za uzgoj tune moraju omogućiti nesmetani rad i pružiti tehničku, stručnu i drugu pomoć osobama ovlaštenim od Ministarstva za provođenje monitoringa.

(9) Na temelju ICCAT programa uzorkovanja u svrhu dobivanja podataka o dužini i težini tuna izlovljenih iz kaveza, mora se uzorkovati 100 komada za svakih 100 tona žive tune, odnosno 10% od ukupnog broja tuna u pojedinom kavezu. Uzorkovanje se mora provesti prilikom svakog izlova na svim uzgojnim kavezima od strane osoba odabranih od Ministarstva za provođenje monitoringa.

(10) Ovlaštenici povlastice za uzgoj tune moraju omogućiti nesmetani rad i pružiti tehničku, stručnu i drugu pomoć osobama ovlaštenim od strane ICCAT-a za provođenje Regionalnog programa promatrača.

(11) Ribarska inspekcija prilikom nadzora prebacivanja tuna s uzgajališta na plovilo za preradu i prijevoz kontrolira ispravnost i usklađenost svih radnji i dokumentacije s odredbama ovog Pravilnika.

(12) Po završetku prebacivanja tuna s uzgajališta, ribarska inspekcija evidentira količinu tuna ispod minimalne veličine od 30 kg, te ovlašteniku povlastice za uzgoj tune u zapisniku naređuje postupanje.

PRIJEVOZ TUNA

Članak 23.

(1) Prijevoz tuna smiju obavljati isključivo plovila za tegalj koja imaju ICCAT broj i instalirani VMS.

(2) Zahtjev za dobivanje ICCAT broja podnosi se Ministarstvu.

(3) Zabranjeno je preuzimati tune u prijevoz bez prethodnog odobrenja Ministarstva. Zahtjev za odobrenje podnosi se putem web-aplikacije Ministarstva na obrascu Obavijest o prebacivanju tune (Prilog 14).

(4) Ukoliko Ministarstvo utvrdi da:

a) ribarsko plovilo koje je prijavilo ulov tuna nije imalo dovoljnu kvotu za ulov tune,

b) nije pravovremeno izviještena o količini ulovljenih tuna, te da količina nije uzeta u obračun za kalkulaciju kvote,

c) ribarsko plovilo koje je prijavilo ulov tuna nije ovlašteno za ulov tune,

d) plovilo za tegalj nema ICCAT broj i instalirani VMS,

zabranit će se preuzimanje tuna u tegalj i narediti ribarskom plovilu koje je obavilo ulov tuna puštanje tuna u more.

(5) Zabranjuje se preuzimanje u tegalj tuna ulovljenih od strane drugih država bez prethodne suglasnosti države pod čijom je zastavom obavljen ulov tuna.

(6) Kapetan ribarskog plovila dužan je dostaviti Ministarstvu ispunjenu ICCAT deklaraciju o prebacivanju/prijevozu/prekrcaju tuna odmah nakon izvršenog prebacivanja tuna na plovilo za tegalj, te kopiju dostavljene deklaracije zadržati na plovilu na način da se u svako doba može obaviti pregled.

(7) ICCAT deklaracija o prebacivanju/prijevozu/prekrcaju tuna mora pratiti ribu za vrijeme čitavog postupka prijevoza od ribarskog plovila do uzgajališta.

(8) Izdavanje odobrenja za prijevoz tuna ne odnosi se i za stavljanje tuna u kavez.

(9) Fizičke i pravne osobe, ovlaštenici povlastice za uzgoj tuna, koje zaprimaju ulovljene tune na uzgajalištu u svrhu uzgoja, dužne su osigurati praćenje prebacivanja tuna podvodnim video kamerama.

(10) Ribarski inspektor može usmenim rješenjem u zapisniku narediti da se prilikom prebacivanja tuna iz transportnog u uzgojni kavez pusti u more riba koji prelazi broj prijavljenih riba u očevidnicima o ulovu tune.

Članak 24.

(1) Deklaracija o prebacivanju/prijevozu/prekrcaju iz članka 21. stavka 2. ovoga Pravilnika vodi se kao knjiga formata A4.

(2) Na naslovnoj stranici svake knjige otiskan je naziv deklaracije.

(3) Zapovjednik plovila koje obavlja prebacivanje/prijevoz/prekrcaj ima sljedeće obveze:

1. pravovremeno i točno unošenje podataka u obrazac deklaracije,

2. podaci uneseni u deklaraciju moraju biti čitljivi i neizbrisivi,

3. uneseni podaci ne smiju se brisati i mijenjati, već ukoliko je napravljena greška ona se precrta jednom linijom te se unese pravi podatak uz paraf ovlaštenika povlastice ili zapovjednika plovila.

(4) Obrazac deklaracije ispunjava se u 4 primjerka tako da se treća kopija obrasca deklaracije dostavlja Ministarstvu faksom u roku od 24 sati nakon završetka prebacivanja/prekrcaja, druga kopija izdaje se plovilu koje je obavilo ribolov, prvu kopiju zadržava plovilo koje obavlja tegalj, preradu ili prijevoz tuna za osobnu evidenciju u knjizi koju je dužno na plovilu čuvati najmanje godinu dana, dok se original dostavlja Ministarstvu poštom ili osobno u roku od 3 dana nakon povratka iz ribolova.

ISKRCAJ I PREKRCAJ

Članak 25.

Fizičke i pravne osobe, ovlaštenici povlastice za gospodarski ribolov na moru koji obavljaju ribolov tune i ovlaštenici povlastice za uzgoj tuna, mogu prekrcavati i iskrcavati tune samo u lukama određenim od Ministarstva.

Članak 26.

Iskrcaj i prekrcaj tuna dozvoljen je u svim uzgajalištima ovlaštenim za uzgoj tuna koja imaju ICCAT broj, te u sljedećim lukama:

a) Dubrovnik – Gat Petka,

b) Vela Luka,

c) Komiža,

d) Hvar – Vira,

e) Brač – Postira – Milna – Sumartin,

f) Split – Sjeverna luka,

g) Kaštel Sućurac – Sveti Kajo,

h) Primošten,

i) Tribunj,

j) Biograd,

k) Kali,

l) Zadar – Gaženica,

m) Mali Lošinj,

n) Rijeka,

o) Pula,

p) Umag,

r) Tkon.

Članak 27.

(1) Ovlaštenici povlastice za gospodarski ribolov na moru koje obavljaju iskrcaj tuna obavezne su dostaviti Ministarstvu sljedeće podatke:

a) očekivano vrijeme i mjesto iskrcaja,

b) očekivanu količinu tune za iskrcaj,

c) ispunjeni obrazac Očevidnika o ulovu tuna (Prilog 4.), za tunu od koje se obavlja iskrcaj.

(2) Podaci iz stavka 1.točke a) i točke b) ovoga članka dostavljaju se elektronski na obrascu Obavijest o iskrcaju tuna s ribarskog plovila (Prilog 10.) najmanje 8 sati prije očekivanog vremena iskrcaja.

Članak 28.

(1) U slučaju prekrcaja tuna, fizičke i pravne osobe u čijem je vlasništvu plovilo koje zaprima tune (bilo da se radi o plovilu koje lovi ili prerađuje ulov) ili njegov predstavnik, obavezne su dostaviti Ministarstvu sljedeće podatke:

a) datum i luku prekrcaja,

b) predviđeno vrijeme dolaska,

c) kopiju ispunjenog obrasca Očevidnika o ulovu tuna (Prilog 4.), za tunu od koje se obavlja prekrcaj;

d) naziv i ICCAT broj plovila koje je izvršilo ulov tuna koje se prekrcavaju,

e) naziv plovila koji zaprima, njegov broj u ICCAT-ovoj evidenciji,

f) težinu tune koju treba prekrcati.

(2) Podaci iz stavka 1. ovoga članka dostavljaju se elektronski putem web-aplikacije na obrascu Obavijest o prekrcaju tuna s jednog ribarskog plovila na drugo ribarsko plovilo (Prilog 11.), najmanje 8 sati prije očekivanog vremena prekrcaja.

(3) Fizičke i pravne osobe u čijem je vlasništvu plovilo koje je ulovilo tunu ili njegov predstavnik u vrijeme prekrcaja moraju obavijestiti Ministarstvo o sljedećem:

a) količini tune uključene u prekrcaj,

b) datumu i luci prekrcaja,

c) nazivu plovila koji zaprima, zastavu i njegov broj u ICCAT-ovoj evidenciji,

(4) Za svaki prekrcaj tune potrebno je prethodno odobrenje Ministarstva.

(5) U slučaju prekrcaja tuna ulovljenih pod stranom zastavom Ministarstvo dostavlja zapis o prekrcaju nadležnom tijelu države čije je plovilo ulovilo tunu u roku od 48 sati nakon završetka prekrcaja.

(6) Ribarska inspekcija pregledava plovilo koje zaprima tunu na dolasku u luku i provjerava teret i dokumentaciju koja se odnosi na prekrcajne radnje.

PROGRAM PRAĆENJA PLOVILA

Članak 29.

(1) Ovlaštenici povlastice za gospodarski ribolov na moru, koji obavljaju ribolov tuna, obavezni su primjenjivati sustav za praćenje plovila (VMS).

(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka, plovila koja obavljaju ribolov tune udičarskim alatima, a duljine su manje od 15 m preko svega, ne moraju primjenjivati VMS.

PROMATRAČI NA RIBARSKIM PLOVILIMA I UZGAJALIŠTIMA

Članak 30.

(1) ICCAT regionalni promatrači na ribarskim plovilima koja su ovlaštena za ulov tuna dugim preko 24 metra, kao i na svim plovilima koja učestvuju u zajedničkim ribarskim radnjama bez obzira na njihovu duljinu, moraju biti prisutni na 100% aktivnih plivarica tunolovki.

(2) Promatrači na ribarskim plovilima koja su ovlaštena za ulov tuna dugim preko 15 metara moraju biti prisutni na:

a. 20% aktivnih plivarica tunolovki duljine od 15 do 24 metra,

b. 20% aktivnih plovila koja love tunu plutajućim parangalima.

(3) Zadaci promatrača su sljedeći:

a. bilježenje i izvještavanje o ribarskim aktivnostima,

b. promatranje i procjena ulova,

c. ovjeravanje podataka unesenih u Očevidnik o ulovu tune,

d. ovjeravanje podataka unesenih u Deklaracije o prebacivanju/prijevozu/prekrcaju,

e. promatranje i vođenje evidencije o plovilima koja love suprotno ICCAT-ovim mjerama očuvanja,

f. prikupljanje uzoraka na zahtjev Ministarstva, za provođenje znanstvene aktivnosti.

(4) Ovlaštenici povlastica za ulov tuna dužni su osigurati prisustvo promatrača na plovilu te mu omogućiti obavljanje svih zadataka.

(5) Program promatrača provodi se sukladno Odluci o provedbi ICCAT regionalnog programa promatrača na ribarskim plovilima.

(6) ICCAT regionalni program promatrača u 2010. godini provodi se sukladno Program promatrača provodi se sukladno Odluci o provedbi ICCAT regionalnog programa promatrača na ribarskim plovilima koja obavljaju ribolov tuna (Thunnus thynnus) (»Narodne novine«, broj 44/10),

Članak 31.

(1) Na svim ovlaštenim uzgajalištima tuna moraju biti prisutni promatrači za cijelo vrijeme stavljanja tune u kaveze, kao i za vrijeme izlova ribe iz kaveza.

(2) Program promatrača provodi se sukladno Odluci o provedbi ICCAT regionalnog programa promatrača na uzgajalištima tuna.

PROMET

Članak 32.

(1) Zabranjuje se uvoz, izvoz, provoz, uzgoj i promet na domaćem tržištu tune koju ne prati ispunjeni i ovjereni BCD (ICCAT BLUEFIN TUNA CATCH DOCUMENT) obrazac (Prilog 15.).

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, zabranjuje se, izvoz, provoz, uzgoj i promet tune ulovljene pod zastavom RH prije 2008. godine koje ne prati ispunjen i ovjeren obrazac SD (ICCAT STATISTICAL DOCUMENT) (Prilog 16.).

(3) Postupanje protivno stavku 1. i stavku 2. ovog članka smatra se stavljanjem tune iz negospodarskog ribolova u promet.

(4) BCD i SD obrasce izdaje Ministarstvo svakom plovilu koje je ovlašteno za gospodarski ribolov tuna i koje ima ICCAT broj. Ovi obrasci su neprenosivi i imaju jedinstveni identifikacijski broj.

(5) SD obrasce ispunjava odgovorna osoba na uzgajalištu, prodavač/izvoznik ili njegov ovlašteni zastupnik.

(6) BCD obrasce ispunjava zapovjednik ribarskog plovila ili njegov ovlašteni zastupnik u dijelu »CATCH INFORMATION« i »TRANSFER INFORMATION«, odgovorna osoba na uzgajalištu ili njegov ovlašteni zastupnik u dijelu »FARMING INFORMATION« i »HARVESTING INFORMATION«. U dijelu koji se odnosi na »TRADE INFORMATION« obrazac ispunjava i potpisuje prodavač/izvoznik, kupac/uvoznik ili njihov ovlašteni zastupnik.

(7) BCD obrazac potpisuje regionalni promatrač ovlašten od strane ICCAT-a u dijelu koji se odnosi na »FARMING INFORMATION« i »HARVESTING INFORMATION«.

(8) SD i BCD obrasce ovjerava Ministarstvo. BCD obrazac ovjerava se nakon svake izvršene radnje i kopija se dostavlja u Tajništvo ICCAT-a. Prilikom ovjere dijela obrasca koji se odnosi na »FARMING INFORMATION« u slučaju da se radi o tuni iz uvoza kopija ovjerenog obrasca se dostavlja i državi pod čijom je zastavom tuna ulovljena. Prilikom ovjere dijela koji se odnosi na »TRADE INFORMATION« u slučaju izvoza kopija ovjerenog obrasca se dostavlja i državi u koju se tuna izvozi.

(9) Za izračunavanje faktora konverzije primjenjuju se faktori usvojeni od strane ICCAT-a (Prilog 13.).

Članak 33.

Inspekciju ulova, prebacivanja, prekrcaja, prijevoza i prometa tunom u vodama kojima upravlja ICCAT, a nalaze se izvan voda nacionalne jurisdikcije, obavlja Zajednička međunarodna ICCAT inspekcija sukladno Odluci o primjeni ICCAT nacrta Zajedničke međunarodne inspekcije.

PRIJELAZNE ODREDBE

Članak 34.

(1) Uz vođenje očevidnika o ulovu tune sukladno članku 17., članku 18. i članku 19. ovog Pravilnika, od 15. svibnja 2010. godine ovlaštenici povlastice za gospodarski ribolov na moru koji obavljaju ribolov tune plivaricom tunolovkom dužni su voditi očevidnik i u elektronskom obliku kroz web-aplikaciju Ministarstva.

(2) Opremu, instalaciju, troškove održavanja u garantnom roku te troškove prijenosa podataka u količini od 512 MB u domaćem prometu i 10 MB u roamingu iz stavaka 1. i 2. ovoga članka ovlaštenicima povlastice za gospodarski ribolov na moru koji obavljaju ribolov tune plivaricom tunolovkom osigurat će Ministarstvo.

(3) Troškove održavanja i instalacije izvan garantnog roka i troškove prijenosa podataka većih od dodijeljenih iz stavka 4. ovoga članka snosi ovlaštenik povlastice za gospodarski ribolov na moru koji obavlja ribolov tune plivaricom tunolovkom.

(4) Nakon instalacije opreme iz stavka 4. ovoga članka Ministarstvo i ovlaštenik povlastice za gospodarski ribolov na moru koji obavlja ribolov tune plivaricom tunolovkom sklopit će ugovor o iznajmljivanju opreme za elektronski prijenos podataka.

Članak 35.

Prilozi 1 – 17 tiskani su u dodatku ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

Članak 36.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o ulovu, uzgoju i prometu tuna (Thunnus thynnus) (»Narodne novine«, broj 39/09, 67/09, 9/10 i 44/10) osim sljedećih Odluka donesenih temeljem istog:

– Odluka o provedbi ICCAT regionalnog programa promatrača na ribarskim plovilima koja obavljaju ribolov tuna (Thunnus thynnus) (»Narodne novine«, broj 44/10),

– Odluka o kriterijima za upis ribarskih plovila u registar ICCAT-a (Iccat Record of BFT Catching Vessels) (»Narodne novine«, broj 46/10),

– Odluka o dodjeli izlovne kvote za ribolov tune (Thunnus thynnus) plivaricom tunolovkom u 2010. godini (»Narodne novine«, broj 51/10 i 53/10).

Članak 37.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/10-01/124
Urbroj: 525-08-1-0314/10-1
Zagreb, 12. svibnja 2010.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.

PRILOZI