Naredba o zabrani prometa sredstvima za zaštitu bilja koja sadrže aktivnu tvar tolilfluanid

NN 60/2010 (13.5.2010.), Naredba o zabrani prometa sredstvima za zaštitu bilja koja sadrže aktivnu tvar tolilfluanid

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

1945

Na temelju članka 12. stavka 2. Zakona o sredstvima za zaštitu bilja (»Narodne novine«, br. 70/05) ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, donosi

NAREDBU

O ZABRANI PROMETA SREDSTVIMA ZA ZAŠTITU BILJA KOJA SADRŽE AKTIVNU TVAR TOLILFLUANID[1]

I.

(1) Ovom se Naredbom zabranjuje promet sredstvima za zaštitu bilja koja sadrže aktivnu tvar tolilfluanid.

(2) Popis sredstava za zaštitu bilja koja sadrže aktivnu tvar iz stavka 1. ove točke naveden je u Prilogu ove Naredbe i njezin je sastavni dio.

II.

Prometom sredstvima za zaštitu bilja u smislu ove Naredbe se smatra bilo koja opskrba sredstvima za zaštitu bilja, bilo naplaćena ili besplatna, uporaba i primjena, te uvoz koji podrazumijeva unošenje sredstva na carinsko područje Republike Hrvatske, osim skladištenja radi otpreme s carinskog područja Republike Hrvatske ili skladištenja radi njihovog zbrinjavanja.

III.

Zakonski zastupnik proizvođača sredstava za zaštitu bilja iz točke I. ove Naredbe dužan je obavijestiti specijalizirane prodavaonice (poljoprivredne ljekarne – maloprodaju) o zabrani prometa sredstvima za zaštitu bilja iz točke I. ove Naredbe.

IV.

Specijalizirane prodavaonice (poljoprivredne ljekarne – maloprodaja) obvezne su na vidljivom mjestu u prodajnom prostoru izvijesiti ovu Naredbu i Prilog iz točke I. stavka 2. ove Naredbe te usmeno upozoriti krajnje korisnike o zabrani primjene sredstava za zaštitu bilja koja sadrže aktivnu tvar iz točke I. ove Naredbe.

V.

Sve zalihe sredstava za zaštitu bilja koje sadrže aktivnu tvar iz točke I. ove Naredbe proizvođači, zastupnici i veletrgovci su obvezni odstraniti u skladu s propisima koji uređuju opasni otpad.

VI.

Danom stupanja na snagu ove Naredbe prestaje valjanost rješenja o registraciji sredstava za zaštitu bilja koje sadržavaju aktivnu tvar tolilfluanid i aktivna tvar tolilfluanid se briše iz Popisa aktivnih tvari dopuštenih za uporabu u sredstvima za zaštitu bilja u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, br. 16/10)[2].

VII.

Ova Naredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/10-01/102
Urbroj: 525-02-2-0019/10-4
Zagreb, 30. travnja 2010.

Ministar
poljoprivrede, ribarstva i
ruralnog razvoja
Petar Čobanković, v. r.

PRILOG

POPIS SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA KOJA SADRŽE AKTIVNU TVAR TOLILFLUANID

R. BR.

AKTIVNA TVAR

TRGOVAČKI NAZIV SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA

NAMJENA

PROIZVOĐAČ

ZASTUPNIK

1.

tolilfluanid

EUPAREN MULTI WG 50

F

Bayer CropScience

Bayer d.o.o.

EUPAREN MULTI WP 50

F

Bayer CropScience

Bayer d.o.o.

FOLICUR MULTI (tebukonazol + tolilfluanid)

F

Bayer CropScience

Bayer d.o.o.

Značenje kratica:

F-Fungicid

[1] Naredbom o zabrani prometa sredstvima za zaštitu bilja koja sadrže aktivnu tvar tolilfluanid preuzimaju se odredbe Direktive Komisije 2010/20/EU od 9. ožujka 2010. godine kojom se izmjenjuje i nadopunjuje Direktiva Vijeća 91/414/EEC uklanjanjem tolilfluanida kao aktivne tvari te povlačenjem registriranih sredstava za zaštitu bilja koja sadrže tu aktivnu tvar.

[2] Popisom aktivnih tvari dopuštenih za uporabu u sredstvima za zaštitu bilja u Republici Hrvatskoj preuzimaju se odredbe Priloga I. Direktive Vijeća 91/414/EEC od 15. srpnja 1991. godine o stavljanju sredstava za zaštitu bilja na tržište i on se redovito usklađuje s izmjenama i dopunama Priloga I. navedene Direktive.