Pravilnik o poslovima na kojima se ne smije zaposliti maloljetnik

NN 62/2010 (21.5.2010.), Pravilnik o poslovima na kojima se ne smije zaposliti maloljetnik

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

1978

Na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o radu (»Narodne novine« broj 149/09), uz suglasnost ministra zdravstva i socijalne skrbi, ministar gospodarstva, rada i poduzetništva donosi

PRAVILNIK

O POSLOVIMA NA KOJIMA SE NE SMIJE ZAPOSLITI MALOLJETNIK

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom, radi zaštite maloljetnika od posebnih opasnosti za njegovu sigurnost, zdravlje, ćudoređe ili razvoj, utvrđuju poslovi na kojima se, zbog nedostatka iskustva prilikom obavljanja poslova, zbog nedostatka svijesti o postojećim ili mogućim opasnostima prilikom obavljanja poslova ili činjenice da još uvijek nije u potpunosti zreo, ne smije zaposliti maloljetnik.

Članak 2.

(1) Poslovi na kojima se ne smije zaposliti maloljetnik zbog zaštite od posebnih opasnosti u smislu članka 1. ovoga Pravilnika su:

1) poslovi koji su prema propisima zaštite na radu utvrđeni kao poslovi s posebnim uvjetima rada,

2) poslovi koji su prema posebnim propisima utvrđeni kao osobito teški i za zdravlje štetni te se na njima staž osiguranja računa s povećanim trajanjem,

3) poslovi koji su objektivno iznad njegovih fizičkih ili psiholoških sposobnosti; koji uključuju štetno izlaganje agensima koji su otrovni, kancerogeni, koji uzrokuju nasljedna genetska oštećenja ili štete nerođenom djetetu, ili koji na bilo koji način dugotrajno utječu na ljudsko zdravlje; koji obuhvaćaju štetno izlaganje zračenju; koji obuhvaćaju opasnost od ozljeda na radu (nesretnih slučajeva) za koje se može pretpostaviti da ih maloljetnik ne može prepoznati ili izbjeći uslijed njegove nedostatne pozornosti na sigurnost, ili nedostatka iskustva ili obuke; kod kojih postoji opasnost za život zbog izloženosti ekstremnoj hladnoći ili toplini; kod kojih postoji opasnost od buke ili vibracija.

(2) Poslovi iz stavka 1. ovoga članka su i svi oni poslovi koji uključuju ili bi mogli uključivati posebne opasnosti za maloljetnika u smislu članka 1. ovoga Pravilnika, zbog:

1) rada uz štetno izlaganje fizikalnim, biološkim i kemijskim agensima utvrđenim Prilogom 1. ovoga Pravilnika koji čini njegov sastavni dio,

2) obavljanja postupaka i rada utvrđenih Prilogom 2. ovoga Pravilnika koji čini njegov sastavni dio.

Članak 3.

Radi zaštite ćudoređa, maloljetnika se ne smije zaposliti na poslovima u kockarnicama, salonima za igre na sreću, disko klubovima, noćnim barovima, noćnim klubovima i sličnim poslovima koji potencijalno mogu ugroziti ćudoređe maloljetnika.

Članak 4.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika, prestaje važiti Pravilnik o poslovima na kojima se ne smije zaposliti malodobnik i o poslovima na kojima može raditi samo nakon prethodnog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (»Narodne novine« broj 59/02 i 144/09).

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/09-01/236

Urbroj: 526-08-01/1-10-1

Zagreb, 11. svibnja 2010.

Ministar
mr. sc. Đuro Popijač, v. r.

PRILOG 1.

FIZIKALNI, BIOLOŠKI I KEMIJSKI AGENSI

1. Fizikalni agensi

1.1. Ionizirajuće zračenje

1.2. Atmosfera visokog tlaka (poslovi u posudama pod tlakom, ronjenje i slično).

2. Biološki agensi

2.1. Biološki agensi koji mogu izazvati teške bolesti i predstavljaju ozbiljnu opasnost za radnike te mogu predstavljati opasnost širenja na društvo, ali se obično uspješno sprječavaju i liječe,

2.2. Biološki agensi koji izazivaju teške bolesti i opasnost za radnike te mogu predstavljati opasnost širenja na društvo, a obično nema učinkovite prevencije niti liječenja.

3. Kemijski agensi

3.1. Tvari i pripravci klasificirani u skladu s Pravilnikom o razvrstavanju, označavanju, obilježavanju i pakiranju opasnih kemikalija (»Narodne novine« broj 23/08 i 64/09) kao otrovni (T), vrlo otrovni (T+), nagrizajući (C) ili eksplozivni (E),

3.2. Tvari i pripravci klasificirani u skladu s Pravilnikom o razvrstavanju, označavanju, obilježavanju i pakiranju opasnih kemikalija (»Narodne novine« broj 23/08 i 64/09) kao štetni (Xn) i s jednom ili više od sljedećih opasnosti:

– opasnost od vrlo teških neprolaznih oštećenja (R39),

– ograničena saznanja o kancerogenim učincima (R40),

– udisanje može izazvati preosjetljivost (R42),

– u dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost (R43),

– može izazvati rak (R45),

– može izazvati nasljedna genetska oštećenja (R46),

– opasnost od teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju (R48),

– može izazvati rak ako se udiše (R 49),

– može smanjiti plodnost (R60),

– može štetno djelovati na plod (R61),

3.3. Tvari i pripravci klasificirani u skladu s Pravilnikom o razvrstavanju, označavanju, obilježavanju i pakiranju opasnih kemikalija (»Narodne novine« broj 23/08 i 64/09) kao nadražujuće (Xi) i s jednom ili više od sljedećih opasnosti:

– vrlo lako zapaljivo (R12),

– udisanje može izazvati preosjetljivost (R42),

– u dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost (R43),

3.4. Tvari i pripravci navedeni u članku 2. stavku 1. podstavku 2. Pravilnika o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti kancerogenim i/ili mutagenim tvarima (»Narodne novine« broj 40/07),

3.5. Olovo i njegovi spojevi ukoliko ljudski organizam može apsorbirati sredstva o kojima je riječ,

3.6. Azbest.

PRILOG 2.

POSLOVI, POSTUPCI I RAD

1. Postupci na radu te pripravci i tvari navedeni u Prilogu I Pravilnika o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim i/ili mutagenim tvarima (»Narodne novine« broj 40/07).

2. Poslovi proizvodnje i rukovanja napravama, pirotehničkim sredstvima i drugim predmetima koji sadrže eksplozive.

3. Poslovi koji uključuju rad s bijesnim, otrovanim i otrovnim životinjama.

4. Poslovi klanja životinja u industrijskim razmjerima.

5. Poslovi koji obuhvaćaju rukovanje opremom za proizvodnju, skladištenje ili korištenje stlačenih, tekućih ili otopljenih plinova.

6. Poslovi koji uključuju rad s bačvama, cisternama, rezervoarima ili staklenkama koje sadrže kemijske agense navedene u Prilogu 1. točka 3. ovoga Pravilnika.

7. Poslovi kod kojih postoji opasnost od rušenja građevina.

8. Poslovi kod kojih postoji opasnost od visokonaponskog elektriciteta.

9. Poslovi čiji tempo određuju strojevi, a obuhvaća plaćanje prema rezultatu.