Pravilnik o poslovima na kojima maloljetnik može raditi i o aktivnostima u kojima smije sudjelovati

NN 62/2010 (21.5.2010.), Pravilnik o poslovima na kojima maloljetnik može raditi i o aktivnostima u kojima smije sudjelovati

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

1979

Na temelju članka 19. stavka 4. Zakona o radu (»Narodne novine« broj 149/09), uz suglasnost ministra zdravstva i socijalne skrbi, ministar gospodarstva, rada i poduzetništva donosi

PRAVILNIK

O POSLOVIMA NA KOJIMA MALOLJETNIK MOŽE RADITI I O AKTIVNOSTIMA U KOJIMA SMIJE SUDJELOVATI

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom radi zaštite zdravlja, sigurnosti i razvoja, utvrđuju poslovi na kojima maloljetnik može raditi samo nakon prethodnog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za obavljanje tih poslova, te način utvrđivanja zdravstvene sposobnosti, rokovi u kojima se mora ponoviti utvrđivanje zdravstvene sposobnosti, sadržaj i način izdavanja svjedodžbe o zdravstvenoj sposobnosti i druga pitanja važna za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti maloljetnika kao i aktivnosti u kojima, uz prethodno odobrenje inspektora rada, smije uz naplatu sudjelovati osoba mlađa od petnaest godina ili osoba s petnaest i starija od petnaest, a mlađa od osamnaest godina koja pohađa obvezno osnovno obrazovanje.

1. Poslovi na kojima maloljetnik može raditi samo nakon prethodnog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za obavljanje tih poslova

Članak 2.

(1) Maloljetnik može, osim na poslovima na kojima se sukladno posebnom propisu ne smije zaposliti, raditi na drugim poslovima samo nakon prethodnog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za obavljanje tih poslova (u daljnjem tekstu: zdravstvena sposobnost).

(2) Zdravstvena sposobnost iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se zdravstvenim pregledom prije početka rada te tijekom rada, najkasnije protekom godine dana rada maloljetnika, a i prije isteka toga roka kada to ocijeni izabrani doktor opće/obiteljske medicine ili nadležni specijalist medicine rada ili kada to zatraži maloljetnik, odnosno njegov zakonski zastupnik.

Članak 3.

(1) Zdravstveni pregled maloljetnika obavlja se na temelju uputnice za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti maloljetnika koju izdaje poslodavac (Obrazac MA-1).

(2) Uputnica iz stavka 1. ovoga članka naročito sadrži podatke o poslu na kojemu će maloljetnik raditi ili radi, trajanju posla te opasnostima i štetnostima kojima tijekom posla maloljetnik može biti izložen.

Članak 4.

(1) Zdravstveni pregled za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti maloljetnika obavlja se prema doktrini i kriterijima medicine rada, a sadržaj toga pregleda određuje nadležni specijalist medicine rada, ovisno o poslovima koje maloljetnik obavlja.

(2) Nakon obavljenog zdravstvenog pregleda izdaje se svjedodžba o zdravstvenoj sposobnosti maloljetnika za obavljanje određenih poslova (Obrazac MA-2).

(3) Svjedodžbu o zdravstvenoj sposobnosti maloljetnika izdaje zdravstvena ustanova koja u svom sastavu ima djelatnost medicine rada ili privatna ordinacija medicine rada ili trgovačko društvo koje u svom sastavu ima djelatnost medicine rada i s poslodavcem ima ugovor za obavljanje specifične zdravstvene zaštite sukladno posebnom propisu.

(4) U svjedodžbi se naročito navodi na kojim poslovima maloljetnik može raditi kao i rok za ponovnu provjeru zdravstvene sposobnosti.

Članak 5.

(1) Na ocjenu zdravstvene sposobnosti, maloljetnik odnosno poslodavac imaju pravo žalbe u pisanom obliku, u roku od petnaest dana od dana primitka svjedodžbe o zdravstvenoj sposobnosti maloljetnika. Žalba se podnosi povjerenstvu pri Hrvatskom zavodu za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), koje ravnatelj toga Zavoda imenuje za svaki pojedini slučaj podnošenja žalbe.

(2) Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i dva člana, doktora medicine specijalista medicine rada iz zdravstvene ustanove koja u svom sastavu ima djelatnost medicine rada ili privatne ordinacije medicine rada.

(3) Svi doktori medicine specijalisti medicine rada, koji obavljaju djelatnost medicine rada, osim onih koji su sudjelovali u zdravstvenom pregledu maloljetnika u prvom stupnju, dužni su na poziv sudjelovati u radu Povjerenstva.

(4) Povjerenstvo može donijeti ocjenu zdravstvene sposobnosti i bez ponovnog zdravstvenog pregleda maloljetnika, samo na osnovi priložene medicinske dokumentacije, a o žalbi iz stavka 1. ovoga članka, dužno je odlučiti u roku od trideset dana od dana primitka žalbe.

(5) Povjerenstvu mora biti dostupna medicinska dokumentacija o prethodnim zdravstvenim pregledima maloljetnika, a po potrebi i medicinska dokumentacija od izabranog doktora opće/obiteljske medicine maloljetnika o čijoj se zdravstvenoj sposobnosti odlučuje.

(6) Ako Povjerenstvo zatraži medicinsku dokumentaciju maloljetnika, nadležni doktor iz stavka 5. ovoga članka dužan je Povjerenstvu istu dostaviti najkasnije u roku od osam dana od dana primitka zahtjeva.

(7) Ocjena zdravstvene sposobnosti Povjerenstva je konačna i dostavlja se pregledanom maloljetniku, poslodavcu i Hrvatskom zavodu za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu.

(8) Odluku o visini naknade za rad Povjerenstva donosi Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu.

Članak 6.

Obrasci uputnice za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti maloljetnika (MA-1) i svjedodžbe o zdravstvenoj sposobnosti maloljetnika (MA-2), u prilogu su ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

2. Aktivnosti u kojima uz prethodno odobrenje inspektora rada smije uz naknadu sudjelovati osoba mlađa od petnaest godina ili osoba s petnaest i starija od petnaest, a mlađa od osamnaest godina koja pohađa obvezno osnovno obrazovanje

Članak 7.

(1) Osoba mlađa od petnaest godina ili osoba s petnaest i starija od petnaest, a mlađa od osamnaest godina koja pohađa obvezno osnovno obrazovanje, smije uz prethodno odobrenje inspektora rada uz naplatu sudjelovati u snimanju filmova, pripremanju i izvođenju umjetničkih, scenskih ili drugih sličnih djela, na način, u opsegu i na poslovima koji ne ugrožavaju njezino zdravlje, sigurnost, ćudoređe, školovanje ili razvoj.

(2) Ukupno razdoblje trajanja aktivnosti, dnevno i tjedno trajanje aktivnosti te odmori za vrijeme trajanja tih aktivnosti osobe iz stavka 1. ovoga članka ne smiju ugrožavati zdravlje, ćudoređe, školovanje ili razvoj maloljetnika te ne smiju biti nepovoljniji od prava koja su u propisima o radu za maloljetnike propisana odgovarajućim odredbama o radnom vremenu, stanci, dnevnom i tjednom odmoru.

(3) Odobrenje iz stavka 1. ovoga članka inspektor rada izdaje na temelju zahtjeva zakonskog zastupnika maloljetnika, a primjerak istoga dostavlja i nadležnom centru za socijalnu skrb.

(4) Zahtjev iz stavka 3. ovoga članka, zakonski zastupnik maloljetnika podnosi u roku petnaest dana prije početka sudjelovanja maloljetnika u aktivnostima iz stavka 1. ovoga članka, a inspektor rada dužan je o istomu riješiti u roku osam dana od dostave zahtjeva.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/09-01/148

Urbroj: 526-08-01/1-10-1

Zagreb, 11. svibnja 2010.

Ministar
mr. sc. Đuro Popijač, v. r.

UPUTNICA
za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti maloljetnika


UVJERENJE
o zdravstvenoj sposobnosti maloljetnika