Dopuna Liste tradicionalnih izraza za vino

NN 62/2010 (21.5.2010.), Dopuna Liste tradicionalnih izraza za vino

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

1980

Na temelju članka 81. stavka 3. Zakona o vinu (»Narodne novine« br. 96/03), Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja objavljuje

DOPUNU LISTE

TRADICIONALNIH IZRAZA ZA VINO

I.

U Listi tradicionalnih izraza za vino (»Narodne novine« br. 96/07) iza točke II. dodaje se nova točka III. koja glasi: »Prijelazno razdoblje za usklađivanje sa zahtjevima navedenima u Dodacima I. do VI. u Listi tradicionalnih izraza za vino je 31. prosinca 2011. godine.«.

Dosadašnja točka III. postaje točka IV.

II.

Ova Dopuna Liste tradicionalnih izraza za vino objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 080-01/10-01/89

Urbroj: 525-02-3-0033/10-3

Zagreb, 12. svibnja 2010.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.