Pravilnik o izmjeni Pravilnika o iskaznici turističkog vodiča

NN 62/2010 (21.5.2010.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o iskaznici turističkog vodiča

MINISTARSTVO TURIZMA

1982

Na temelju članka 32. stavka 2. Zakona o pružanju usluga u turizmu (»Narodne novine« broj 68/07), ministar turizma donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O ISKAZNICI TURISTIČKOG VODIČA

Članak 1.

U Pravilniku o iskaznici turističkog vodiča (»Narodne novine«, broj 50/08, 90/08, 112/09 i 33/10) u članku 5. stavku 4. riječi: »1. lipnja« zamjenjuju se riječima: »30. listopada«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/10-02/3

Urbroj: 529-04-10-03

Zagreb, 11. svibnja 2010.

Ministar
Damir Bajs, v. r.