Plan prijama u državnu službu u tijela državne uprave i urede Vlade Republike Hrvatske za 2010. godinu

NN 62/2010 (21.5.2010.), Plan prijama u državnu službu u tijela državne uprave i urede Vlade Republike Hrvatske za 2010. godinu

MINISTARSTVO UPRAVE

1983

Na temelju članka 43. stavka 2. Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, broj 92/05., 107/07. i 27/08.), uz prethodnu suglasnost Ministarstva financija, ministar uprave donosi

PLAN PRIJAMA

U DRŽAVNU SLUŽBU U TIJELA DRŽAVNE UPRAVE I UREDE VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2010. GODINU

I.

Na temelju prijedloga tijela državne uprave i ureda Vlade Republike Hrvatske i uz prethodnu suglasnost Ministarstva financija, donosi se Plan prijama u državnu službu u 2010. godini (kratkoročni plan).

II.

Za provedbu IPA programa planira se zapošljavanje 145 državnih službenika s radnim iskustvom u skladu s Odlukom Vlade Republike Hrvatske o aktivnostima koje ministarstva i ostale institucije uključene u provedbu IPA programa trebaju poduzeti do kraja 2010. godine s ciljem dobivanja dozvole za rad sustava upravljanja pretpristupnim programima Europske unije bez prethodne (ex-ante) kontrole od strane Delegacije Europske unije, klasa: 400-01/05-02/01, urbroj: 5030120-10-5 od 19. veljače 2010. godine.

Tijela u kojima se planira zapošljavanje i planirani broj državnih službenika iz stavka 1. ove točke utvrđuju se u Tablici 1. koja je sastavni dio ovog Plana.

III.

Iznimno od točke II. ovog Plana, planira se zapošljavanje 462 državna službenika s radnim iskustvom radi izvršavanja obveza preuzetih prema Europskoj uniji u skladu s točkom II. Odluke o zabrani novog zapošljavanja državnih službenika i namještenika u tijelima državne uprave, stručnim službama i uredima Vlade Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 153/09.).

Tijela u kojima se planira zapošljavanje i planirani broj državnih službenika iz stavka 1. ove točke utvrđuju se u Tablici 2. koja je sastavni dio ovog Plana.

Postupci zapošljavanja iz stavka 1. ove točke provodit će se nakon analize opravdanosti zapošljavanja koju će provesti Ministarstvo uprave i Ured glavnog pregovarača s Europskom unijom.

IV.

Prilikom popunjavanja radnih mjesta, tijela državne uprave dužna su provoditi odredbe zakona kojima je regulirano osiguravanje zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina u tijelima državne uprave i voditi računa o zapošljavanju osoba s invaliditetom.

V.

Tijela državne uprave i uredi Vlade Republike Hrvatske popunjavat će radna mjesta prema ovom Planu u skladu s pravilnikom o unutarnjem redu.

Popunjavanje radnih mjesta provodit će se postupno tijekom godine, prilagođavajući dinamiku zapošljavanja osiguranim financijskim sredstvima.

Prije raspisivanja javnog natječaja za popunjavanje radnih mjesta tijela će razmotriti mogućnost preraspodjele poslova između postojećih državnih službenika, premještaja državnih službenika iz drugih državnih tijela ili rasporeda državnih službenika temeljem raspisanog internog oglasa.

VI.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno posebnom zakonu dužne su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

VII.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«, najmanje jednom dnevnom listu koji se prodaje na cijelom području Republike Hrvatske i web-stranici Ministarstva uprave.

Klasa: 112-01/10-01/0038
Urbroj: 515-04-01/1-10-130
Zagreb, 12. svibnja 2010.

Ministar
Davorin Mlakar, v. r.

Tablica 1. Zapošljavanje državnih službenika u tijelima uključenim u provedbu IPA programa

Ministarstva

Ministarstvo financija

Horizontalne funkcije: Sektor za poslove nacionalnog fonda

8

Horizontalne funkcije: Samostalni odjel za suzbijanje nepravilnosti i prijevara

4

Jedinice unutarnje revizije

1

ukupno:

13

Ministarstvo unutarnjih poslova

Jedinice unutarnje revizije

1

ukupno:

1

Ministarstvo pravosuđa

OS Pomoć u tranziciji i jačanje institucija

3

Jedinice unutarnje revizije

4

ukupno:

7

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

OS Pomoć u tranziciji i jačanje institucija

3

OS Regionalna konkurentnost

17

OS Razvoj ljudskih potencijala

10

Jedinice unutarnje revizije

3

ukupno:

33

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

OS Pomoć u tranziciji i jačanje institucija

1

OS Promet

12

Jedinice unutarnje revizije

4

ukupno:

17

Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

OS Pomoć u tranziciji i jačanje institucija

1

ukupno:

1

Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi

OS Pomoć u tranziciji i jačanje institucija

3

OS Razvoj ljudskih potencijala

4

Jedinice unutarnje revizije

1

ukupno:

8

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

OS Regionalna konkurentnost

9

OS Razvoj ljudskih potencijala

3

Jedinice unutarnje revizije

3

ukupno:

15

Ministarstvo kulture

OS Pomoć u tranziciji i jačanje institucija

2

Jedinice unutarnje revizije

1

ukupno:

3

Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva

OS Pomoć u tranziciji i jačanje institucija

2

OS Prekogranična suradnja

7

OS Zaštita okoliša

7

OS Regionalna konkurentnost

6

Jedinice unutarnje revizije

5

ukupno:

27

Ministarstvo uprave

OS Pomoć u tranziciji i jačanje institucija

3

Jedinice unutarnje revizije

2

ukupno:

5

Središnji državni uredi

SDU za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU

Horizontalne funkcije

3

Jedinice unutarnje revizije

1

ukupno:

4

Državne upravne organizacije

Državni zavod za statistiku

OS Pomoć u tranziciji i jačanje institucija

1

Jedinice unutarnje revizije

1

ukupno:

2

Uredi Vlade Republike Hrvatske

Ured za ljudska prava

OS Pomoć u tranziciji i jačanje institucija

2

ukupno:

2

Ured za udruge

OS Pomoć u tranziciji i jačanje institucija

2

ukupno:

2

Ured za unutarnju reviziju

Jedinice unutarnje revizije

3

ukupno:

3

Ured za zakonodavstvo

OS Pomoć u tranziciji i jačanje institucija

2

ukupno:

2

UKUPNO SVA TIJELA:

145

Tablica 2: Zapošljavanje državnih službenika zbog izvršavanja obveza prema Europskoj uniji

Naziv tijela

Broj službenika koje je potrebno zaposliti zbog izvršavanja obveza prema Europskoj uniji

Ministarstva

Ministarstvo financija

28

Ministarstvo pravosuđa

222

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

7

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

48

Ministartstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti

3

Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

39

Ministarstvo turizma

6

Ministarstvo uprave

6

Državne upravne organizacije

Državna geodetska uprava

60

Državni hidrometeorološki zavod

1

Državni inspektorat

15

Državni zavod za mjeriteljstvo

1

Državni zavod za nuklearnu sigurnost

2

Državni zavod za statistiku

13

Uredi državne uprave u:

Ličko-senjskoj županiji

1

Primorsko-goranskoj županiji

1

Virovitičko-podravskoj županiji

1

Tajništvo i uredi Vlade Republike Hrvatske

Ured za nacionalne manjine

1

Ured za ravnopravnost spolova

1

Ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga

2

Ured za zakonodavstvo

4

Ukupno:

462