Uredba o indeksu razvijenosti

NN 63/2010 (24.5.2010.), Uredba o indeksu razvijenosti

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1999

Na temelju članka 22. stavka 2. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 153/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29. travnja 2010. godine donijela

UREDBU

O INDEKSU RAZVIJENOSTI

Članak 1.

Ovom Uredbom propisuju se pokazatelji za izračun indeksa razvijenosti, izračun vrijednosti indeksa razvijenosti, udio pojedinog pokazatelja u ukupnoj vrijednosti indeksa razvijenosti i druga pitanja s tim u vezi.

Članak 2.

Indeks razvijenosti izračunava se na temelju sljedećih pokazatelja:

1. stope nezaposlenosti,

2. dohotka po stanovniku,

3. proračunskih prihoda jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave po stanovniku,

4. općega kretanja stanovništva,

5. stope obrazovanosti.

Članak 3.

Stopa nezaposlenosti iz članka 2. točke 1. ove Uredbe izračunava se kao omjer broja nezaposlenih i zbroja svih zaposlenih te nezaposlenih osoba na području pojedine jedinice lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave.

Za izračun pokazatelja iz stavka 1. ovoga članka koriste se podatci Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o broju registriranih nezaposlenih osoba, te podatci Porezne uprave o broju zaposlenih osoba na razini jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave tijekom jedne kalendarske godine.

Članak 4.

Dohodak po stanovniku iz članka 2. točke 2. ove Uredbe izračunava se kao omjer ukupnog iznosa dohotka kojega su tijekom jednoga poreznog razdoblja (kalendarska godina) ostvarili porezni obveznici, fizičke osobe s prebivalištem ili uobičajenim boravištem na području jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave za koju se vrši izračun, i broja stanovnika koji žive na području te jedinice.

Dohodak iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se prema Zakonu o porezu na dohodak i uključuje ukupni iznos ostvarenog dohotka prema svim izvorima oporezivog dohotka sukladno tom Zakonu.

U ukupan iznos dohotka iz stavka 1. ovoga članka uračunava se i dobit koju su ostvarile fizičke osobe od obavljanja samostalne djelatnosti tijekom jednoga poreznog razdoblja (kalendarska godina) na području jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave za koju se vrši izračun.

Dohotkom od samostalne djelatnosti u smislu stavka 1. ovoga članka smatra se dohodak umanjen za propisana umanjenja i preneseni gubitak, sukladno Zakonu o porezu na dohodak.

Dobiti iz stavka 3. ovoga članka smatra se dobit nakon propisanih umanjenja i uvećanja dobiti, sukladno Zakonu o porezu na dobit.

Za izračun pokazatelja iz stavka 1. ovoga članka koriste se podatci Porezne uprave o isplaćenim dohotcima i podatci Državnog zavoda za statistiku o broju stanovnika na razini jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.

Članak 5.

Proračunski prihodi jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave po stanovniku iz članka 2. točke 3. ove Uredbe izračunavaju se kao omjer ostvarenih prihoda jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave, umanjenih za prihode:

– od domaćih i stranih pomoći i donacija

– iz posebnih ugovora: sufinanciranje građana za mjesnu samoupravu

– ostvarene na osnovi dodatnih udjela u porezu na dohodak i pomoći za izravnanja za financiranje decentraliziranih funkcija i

– od prireza porezu na dohodak,

i broja stanovnika na području jedinice lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave.

Za izračun pokazatelja iz stavka 1. ovoga članka koriste se podatci Ministarstva financija o prihodima proračuna jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave i Državnog zavoda za statistiku o broju stanovnika na razini jedinica lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave.

Članak 6.

Opće kretanje stanovništva iz članka 2. točke 4. ove Uredbe izračunava se kao omjer usporedivog broja stanovnika jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave u dva zadnja popisa stanovništva Republike Hrvatske.

Za izračun pokazatelja iz stavka 1. ovoga članka koriste se podatci Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske o broju stanovnika jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave, prema rezultatima dvaju zadnjih popisa stanovništva Republike Hrvatske.

Članak 7.

Stopa obrazovanosti iz članka 2. točke 5. ove Uredbe izračunava se kao udjel stanovništva sa završenom srednjom školom i višom razinom obrazovanosti u ukupnom stanovništvu, u dobi između 16 i 65 godina, na području jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.

Za izračun pokazatelja iz stavka 1. ovoga članka koriste se podatci Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske o obrazovnoj strukturi stanovništva Republike Hrvatske i broju stanovnika u dobi između 16 i 65 godina na razini jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.

Članak 8.

Pokazatelji iz članka 2. ove Uredbe imaju sljedeće udjele u ukupnoj vrijednosti indeksa razvijenosti:

1. stopa nezaposlenosti – 30%,

2. dohodak po stanovniku – 25%,

3. proračunski prihodi jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave po stanovniku – 15%,

4. opće kretanje stanovništva – 15%,

5. stopa obrazovanosti – 15%.

Članak 9.

Pokazatelji iz članka 2. ove Uredbe izračunavaju se na temelju podataka u razdoblju od tri godine koje prethode postupku ocjenjivanja, odnosno podataka prema rezultatima zadnjeg popisa stanovništva, ukoliko godišnje serije podataka nisu dostupne.

Članak 10.

Vrijednost indeksa razvijenosti izračunava se kao ponderirani prosjek odstupanja standardiziranih vrijednosti pokazatelja iz članka 2. ove Uredbe od prosjeka Republike Hrvatske.

Vrijednost indeksa razvijenosti iz stavka 1. ovoga članka izračunava se na dvije decimale.

Članak 11.

Postupak standardizacije pokazatelja iz članka 10. ove Uredbe provodi se na temelju sljedeće formule:

pri čemu xi predstavlja vrijednost pokazatelja za pojedinu jedinicu lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave, dok xmin i xmax predstavljaju minimalnu, odnosno maksimalnu vrijednost pokazatelja na razini svih jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.

Članak 12.

Vrijednosti indeksa razvijenosti i pokazatelja iz članka 2. ove Uredbe, korišteni u postupku razvrstavanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u skladu s člancima 24. i 25. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske, objavljuju se na službenoj internetskoj stranici Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva u roku od 8 dana od dana donošenja odluke iz članka 27. stavka 1. navedenog Zakona.

Članak 13.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 302-01/10-01/02
Urbroj: 5030112-10-1
Zagreb, 29. travnja 2010.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.