Pravilnik o provedbi mjera strukturne politike u ribarstvu kroz "Sufinanciranje troškova provedbe ICCAT regionalnog programa promatrača na uzgajalištima tuna i ribarskim plovilima" u 2010. godini

NN 63/2010 (24.5.2010.), Pravilnik o provedbi mjera strukturne politike u ribarstvu kroz "Sufinanciranje troškova provedbe ICCAT regionalnog programa promatrača na uzgajalištima tuna i ribarskim plovilima" u 2010. godini

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

2003

Na temelju članka 17. stavka 3. Zakona o strukturnoj potpori i uređenju tržišta u ribarstvu (»Narodne novine« br. 153/09), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI MJERA STRUKTURNE POLITIKE U RIBARSTVU KROZ »SUFINANCIRANJE TROŠKOVA PROVEDBE ICCAT REGIONALNOG PROGRAMA PROMATRAČA NA UZGAJALIŠTIMA TUNA I RIBARSKIM PLOVILIMA« U 2010. GODINI

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti i način ostvarivanja prava na potporu u okviru mjera strukturne politike, korisnici te način njihove provedbe.

Članak 2.

Pojmovi korišteni u ovome Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) – je tijelo nadležno za provedbu mjera strukturne politike.

2. ICCAT – Međunarodna komisija za zaštitu atlantskih tuna

3. Korisnik – je svaka fizička ili pravna osoba koja zadovolji uvjete ovoga Pravilnika i Natječaja u okviru sufinanciranja mjera strukturne politike kroz sufinanciranje troškova provedbe ICCAT regionalnog programa promatrača na ribarskim plovilima i uzgajalištima tuna u 2010. godini (u daljnjem tekstu: Natječaj).

4. Ministar – čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove ribarstva.

5. Ministarstvo – središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove ribarstva.

6. Podnositelj – je svaka fizička ili pravna osoba koja podnosi prijavu temeljem Natječaja.

7. Regionalni program promatrača (ROP)– ICCAT regionalni program promatrača na uzgajalištima tune i ribarskim plovilima koji se provodi temeljem Odluke o provedbi ICCAT regionalnog programa promatrača na uzgajalištima tuna (Thunnus thynnus) (»Narodne novine« br. 76/09) i Odluke o provedbi ICCAT regionalnog programa promatrača na ribarskim plovilima koja obavljaju ribolov tuna (Thunnus thynnus) (»Narodne novine« br. 44/10), a sukladno odredbama Pravilnika o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thynnus) (»Narodne novine« br. 60/10).

8. Ulaganje – prihvatljivi trošak za koji se traži potpora kroz mjere strukturne politike (u daljnjem tekstu: potpora).

Članak 3.

(1) Potpora je namijenjena ostvarivanju ciljeva strukturne politike u ribarstvu definiranih u članku 6. Zakona o strukturnoj potpori i uređenju tržišta u ribarstvu (»Narodne novine« br. 153/09) (u daljnjem tekstu: Zakon).

(2) Temeljem ovog Pravilnika, potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih, bespovratnih novčanih sredstava iz Državnog proračuna Republike Hrvatske kojima se sufinanciraju troškovi provedbe ROP-a na ribarskim plovilima i uzgajalištima tuna u 2010. godini.

II. MJERE STRUKTURNE POLITIKE

Korisnik potpore

Članak 4.

(1) Za dodjelu potpore za provedbu ROP-a na uzgajalištima tuna, korisnik je svaka pravna i fizička osoba registrirana za obavljanje djelatnosti uzgoja tuna što podrazumijeva:

a) da je korisnik potpore ovlaštenik povlastice za uzgoj riba i drugih morskih organizama u kojem je tuna navedena kao vrsta u uzgoju sukladno Zakonu o morskom ribarstvu (»Narodne novine« br. 56/10);

b) da uzgajalište na kojemu korisnik potpore obavlja uzgoj tuna posjeduje ICCAT broj;

c) da je korisnik potpore potpisao Memorandum o razumijevanju s tvrtkom ovlaštenom od ICCAT-a u dijelu provedbe ROP-a.

(2) Za dodjelu potpore za provedbu ROP-a na ribarskim plovilima, korisnik je svaka pravna i fizička osoba registrirana za obavljanje djelatnosti ulova što podrazumijeva:

d) da je korisnik potpore ovlaštenik povlastice za gospodarski ribolov na moru sukladno Zakonu o morskom ribarstvu (»Narodne novine« br. 56/10);

e) da ribarsko plovilo kojim se obavlja ribolov tuna posjeduje ICCAT broj;

f) da je korisnik potpore potpisao Memorandum o razumijevanju s tvrtkom ovlaštenom od ICCAT-a u dijelu provedbe ROP-a.

Iznosi potpore po mjerama

Članak 5.

(1) Najviši iznos potpore po korisniku za provedbu ROP-a na uzgajalištima tuna iznosi do 80 % ulaganja, a najviše do 200.000,00 kn.

(2) Najviši iznos potpore po korisniku za provedbu ROP-a na ribarskim plovilima iznosi do 70% ulaganja.

III. PROVEDBA NATJEČAJA

Opće odredbe

Članak 6.

(1) Odluku o raspoređivanju i korištenju sredstava namijenjenih za dodjelu novčanih sredstava donosi ministar.

(2) Odlukom iz stavka 1. ovoga članka određuju se ukupno raspoloživa sredstva Državnog proračuna Republike Hrvatske za provedbu Natječaja.

(3) Natječaj na prijedlog Ministarstva raspisuje i provodi Agencija za plaćanja, u roku od 20 dana od stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(4) Agencija za plaćanja vodi Evidenciju zaprimljenih Prijava, za koje su odobrene i isplaćene te odbijene potpore po mjerama i korisnicima.

(5) Agencija za plaćanja će dostaviti Ministarstvu izvješće o provedbi Natječaja.

Prijava na Natječaj

Članak 7.

(1) Prijava se podnosi se na temelju Natječaja.

(2) Natječaj se objavljuje u »Narodnim novinama« i na službenim internetskim stranicama Ministarstva (www.mps.hr) i Agencije za plaćanja (www.dmssa.hr).

(3) Natječajem se određuje sljedeće:

1. naziv i svrha pojedine mjere,

2. rokovi i uvjeti za podnošenje Prijava,

3. uvjeti koje korisnici moraju zadovoljavati.

(4) Prijave se podnose na Obrascu I i/ili II koji su Prilog ovoga Pravilnika, zajedno sa traženom dokumentacijom u Natječaju, isključivo u tiskanom obliku, preporučenom poštom s povratnicom na adresu objavljenu u Natječaju.

Obrada Prijava

Članak 8.

(1) Prijave pristigle po objavljenom Natječaju, obrađuju se po redoslijedu zaprimanja.

(2) Prilikom administrativne obrade prijava utvrđuje se pravovremenost, potpunost i udovoljavanje Prijave uvjetima propisanim ovim Pravilnikom i Natječajem.

(3) Za nepotpune, ali pravodobno podnesene prijave izdaje se Zahtjev za dopunu kojim se od podnositelja traži dostavljanje dodatne dokumentacije u roku od 10 dana od dana primitka Zahtjeva.

(4) Potpune i pravovremeno dopunjene prijave ulaze u daljnju obradu.

Odluka o sufinanciranju mjera strukturne politike

Članak 9.

(1) Podnositelj čija prijava udovoljava uvjetima propisanim ovim Pravilnikom i Natječajem, o tome će biti obaviješten pisanim putem Odlukom o sufinanciranju mjera strukturne politike.

(2) Odluka iz stavka 1. ovoga članka sadrži korisnike i odobrene iznose sufinanciranja ulaganja.

(3) Odluka iz stavka 1. ovoga članka izdat će se u roku od 30 radnih dana od dana završetka Natječaja te će se ista poslati korisniku preporučenom poštom s povratnicom.

Odluka o odbijanju Prijave

Članak 10.

(1) Podnositelj čija Prijava ne udovoljava uvjetima propisanim ovim Pravilnikom i Natječajem o tome će biti obaviješten pisanim putem, Odlukom o odbijanju Prijave.

(2) Neudovoljavanje uvjetima u smislu stavka 1. ovog članka smatrat će se:

a) neispunjavanje uvjeta i kriterija propisanih ovim Pravilnikom i Natječajem,

b) namjerno davanje krivih podataka u Prijavi od strane podnositelja.

(3) Odluka iz stavka 1. ovoga članka izdat će se u roku od 60 radnih dana od dana završetka Natječaja te će se ista poslati podnositelju Prijave preporučenom poštom s povratnicom.

IV. ISPLATA POTPORE

Isplata potpore

Članak 11.

Na temelju Odluke o sufinanciranju mjera strukturne politike, isplaćuje se potpora na račun korisnika u roku od 30 dana od donošenja ove Odluke.

Povrat sredstava

Članak 12.

(1) Odlukom o povratu isplaćenih sredstava od korisnika će se zahtijevati povrat u slučaju:

a) administrativne pogreške;

b) ukoliko se utvrdi da je korisnik nezakonito ostvario potporu.

(2) Korisnik je dužan isplaćenu potporu vratiti u roku od 15 dana od dana primitka Odluke iz stavka 1. ovoga članka.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/10-01/128

Urbroj: 525-08-2-0339/10-1

Zagreb, 18. svibnja 2010.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.