Naredba o zaštiti riba i drugih morskih organizama

NN 63/2010 (24.5.2010.), Naredba o zaštiti riba i drugih morskih organizama

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

2007

Na temelju članka 14. stavka 1. točke 4. i 5. i čl. 16. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 56/10), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

NAREDBU

O ZAŠTITI RIBA I DRUGIH MORSKIH ORGANIZAMA

I.

Ovom Naredbom određuje se:

– što se razumijeva pod nedoraslim ribama i drugim morskim organizmima,

– najmanja veličina gospodarski važnih vrsta riba i drugih morskih organizama ispod koje se ne smiju loviti, sakupljati niti stavljati u promet,

– lovostaj za pojedine vrste morskih riba i drugih morskih organizama, odnosno vrijeme kad se ne smiju loviti, sakupljati niti stavljati u promet.

II.

Nedoraslim ribama i drugim morskim organizmima smatraju se svi razvojni oblici riba i drugih morskih organizama koji su ispod veličina propisanih ovom Naredbom.

III.

Najmanje veličine gospodarski važnih vrsta riba i drugih morskih organizama ispod koje se ne smiju loviti, sakupljati niti stavljati u promet jesu:

1. Za ribe (PISCES)

Arbun (Pagellus erythrinus) 12 cm

Cipal bataš (Mugil cephalus) 20 cm

Cipli (Liza sp., Chelon sp.) 16 cm

Fratar, pic, šarag (Diplodus spp.) 15 cm

Gof (Seriola dumerili) 45 cm

Iglan (Tetrapturus belone) 120 cm

Iglun (Xiphias gladius) 120 cm

Inćun (Engraulis encrasicolus) 9 cm

Kantar (Spondyliosoma cantharus) 18 cm

Kavala (Sciaena umbra) 30 cm

Kirnja (Epinephelus spp.) 45 cm

Komarča (Sparus aurata) 20 cm

List (Solea vulgaris) 20 cm

Lubin (Dicentrarchus labrax) 23 cm

Oslić (Merluccius merluccius) 16 cm

Pagar (Pagrus pagrus) 30 cm

Palamida (Sarda sarda) 45 cm

Papalina (Sprattus phalericus) 8 cm

Skuša (Scomber scombrus) 18 cm

Srdela (Sardina pilchardus) 10 cm

Škrpina (Scorpaena scrofa) 25 cm

Trlja (Mullus spp.) 11 cm

Tuna (Thunnus thynnus) 30 kg

Zubatac (Dentex dentex) 30 cm

2. Za rakove (CRUSTACEA)

Hlap (Hommarus gammarus) 24 cm

Jastog (Palinurus elaphas) 24 cm

Rakovica (Maja squinado) 10 cm

Škamp (Nephrops norvegicus) 7 cm

3. Za školjke (BIVALVIA)

Dagnja (Mytilus galloprovincialis) 6 cm

Kamenica (Ostrea edulis) 7 cm

Jakovljeva kapica (Pecten jacobaeus) 10 cm

Kokoš, prnjavica (Venus spp.) 5 cm

Kućica (Ruditapes decussatus) 2,5 cm

Kunjka (Arca noae) 5 cm

Iznimno od odredbe iz stavka 1. točke 1. ove glave dozvoljen je ribolov tune (Thunnus thynnus) u svrhu daljnjeg uzgoja najmanje veličine 8 kg.

IV.

Ribe, rakovi i školjke koje su ispod propisanih veličina navedenih u glavi III. ne smiju se prerađivati, zadržavati na palubi, prenositi na drugo plovilo, iskrcavati, transportirati, skladištiti ili stavljati u promet, nego se trebaju odmah vratiti u more.

V.

Veličina u smislu ove Naredbe:

1. za ribe je dužina tijela izmjerena od vrška glave do kraja ispružene repne peraje ili pojedinačne mase u kilogramima;

2. za rakove je dužina tijela izmjerena od vrha šiljka (rostruma) do kraja ispružene repne peraje, a za rakovicu je to najveća širina oklopa;

3. za školjkaše je njihov najveći promjer.

Grafički prikazi mjerenja veličine riba i drugih morskih organizama dani su u prilogu 1., 2., i 3. ove Naredbe i čine njen sastavni dio.

VI.

Vrijeme lovostaja, odnosno razdoblje u godini, u kojem se ribe ili drugi morski organizmi ne smiju loviti niti stavljati u promet, bilo živi ili u svježem stanju je:

1. Ribe (PISCES):

Drozd (Labrus viridis) – trajno;

Kavala (Sciena umbra) – od 15. svibnja do 15. srpnja;

Kirnje (Epinephelus spp) – od 1. srpnja do 31. kolovoza;

2. Rakovi (CRUSTACEA):

Hlap (Hommarus gammarus) – od 10. rujna do 15. svibnja;

Jastog (Palinurus elaphas) – od 10. rujna do 15. svibnja;

Rakovica (Maja squinado) – od 1. lipnja do 30. studenoga.

Iznimno od odredbe iz stavka 1., u promet se mogu staviti, pet dana nakon početka lovostaja ribe ili drugi morski organizmi u svježem stanju ili živi, ulovljeni prije početka lovostaja, što se dokazuje očevidnikom ili izvješćem o ulovu.

VII.

Bez obzira na njihovu veličinu, u more se moraju odmah nakon ulova vratiti ženke:

– jastoga i hlapa s vanjskim jajima;

– rakovice sa zatamnjenim vanjskim jajima.

VIII.

Odredbe ove Naredbe o najmanjoj veličini i lovostaju ne odnose se na ribe i druge morske organizme iz uzgoja.

IX.

Danom stupanja na snagu ove Naredbe prestaje važiti Naredba o zaštiti riba i drugih morskih organizama (»Narodne novine«, br. 101/02, 96/05, 53/06, 30/07, 131/09 i 51/10).

X.

Ova Naredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/10-01/131

Urbroj: 525-08-1-0338/10-1

Zagreb, 18. svibnja 2010.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.

PRILOG 1.

PRILOG 2.

PRILOG 3.