Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o prostornim, tehničkim i sigurnosnim zahtjevima koje moraju zadovoljiti prodavaonice pirotehničkih sredstava

NN 65/2010 (26.5.2010.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o prostornim, tehničkim i sigurnosnim zahtjevima koje moraju zadovoljiti prodavaonice pirotehničkih sredstava

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

2022

Na temelju članka 30. stavka 8. Zakona o eksplozivnim tvarima (»Narodne novine«, broj: 178/04., 109/07. i 67/08.), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROSTORNIM, TEHNIČKIM I SIGURNOSNIM ZAHTJEVIMA KOJE MORAJU ZADOVOLJITI PRODAVAONICE PIROTEHNIČKIH SREDSTAVA

Članak 1.

U Pravilniku o prostornim, tehničkim i sigurnosnim zahtjevima koje moraju zadovoljiti prodavaonice pirotehničkih sredstava (»Narodne novine«, broj: 141/08.) u članku 4. iza stavka 2. dodaju se stavci 3., 4. i 5. koji glase:

»Osim upisnika iz stavka 1. ovog članka, pravne osobe ili obrtnici dužni su voditi i upisnik o prodanim pirotehničkim sredstvima III. razreda.

Pravne osobe ili obrtnici dužni su podatke u upisniku iz stavka 3. ovog članka čuvati 5 godina od dana upisa.

Izgled i sadržaj upisnika iz stavka 3. ovog članka propisan je u prilogu I ovog Pravilnika i njegov je sastavni dio.«.

Članak 2.

U članku 6. stavku 1. podstavak 1. mijenja se i glasi:

»– mora biti izgrađena od materijala minimalne otpornosti na požar REI 60. i to zidovi, pod, strop, vrata i prozori.«

Članak 3.

U članku 8. stavak 1. briše se.

Stavci 2. i 3. postaju stavci 1. i 2.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-20269-2010.

Zagreb, 17. svibnja 2010.

Ministar
Tomislav Karamarko, v. r.

PRILOG I