Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu provedbe sigurnosnih mjera kod skladištenja eksplozivnih tvari

NN 66/2010 (28.5.2010.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu provedbe sigurnosnih mjera kod skladištenja eksplozivnih tvari

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

2047

Na temelju članka 44. stavka 8. Zakona o eksplozivnim tvarima (»Narodne novine«, broj: 178/04., 109/07. i 67/08.), ministar unutarnjih poslova, uz suglasnost ministrice zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU PROVEDBE SIGURNOSNIH MJERA KOD SKLADIŠTENJA EKSPLOZIVNIH TVARI

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima i načinu provedbe sigurnosnih mjera kod skladištenja eksplozivnih tvari (»Narodne novine«, broj: 26/09. i 41/09. – ispr.) u članku 2. stavku 1. iza podstavka 58. dodaje se podstavak 59. koji glasi:

»- privremeno skladište – je objekt za privremeno skladištenje eksplozivnih tvari, a može biti i prijenosni spremnik ili druga građevina koja zadovoljava uvjete propisane za objekte u kojima se skladište eksplozivne tvari te ima odobrenje Ministarstva unutarnjih poslova.«.

Članak 2.

Članak 4. mijenja se i glasi:

»Članak 4.

1) Nosive konstrukcije, zidovi na granicama požarnih sektora, podovi i krovovi trebaju biti izgrađeni od građevnih proizvoda najmanje razreda otpornosti na požar REI 30, vrata na granici požarnih sektora, elementi pokrova, pregradni zidovi i vanjski ne nosivi zidovi moraju biti najmanje razreda otpornosti na požar EI 30 prema normama HRN EN 1365, 1364, 1634 ili normama skupine HRN DIN 4102.

2) Prodori kroz zidove i stropove, obloge kanala, požarne zaklopke postavljene na granicama požarnih sektora moraju biti od građevnih proizvoda koji imaju istu otpornost na požar kao i konstruktivni elementi kroz koje prolaze prema normama skupine HRN EN 1366, ili normama skupine HRN DIN 4102, odnosno Naputku o postupku ispitivanja i o klasama otpornosti prema požaru zaklopki za zaštitu od požara u ventilacijskim i klimatizacijskim kanalima (»Narodne novine« broj 10/94.).

3) Zidne i stropne obloge moraju biti izrađene od građevnih proizvoda razreda reakcije na požar A1 ili A2,-s1,d0 sukladno razredbi prema normi HRN EN 13501-1 ili klasama gorivosti A1 ili A2 prema normama skupine HRN DIN 4102.

4) Završni sloj podne obloge mora biti od građevnih proizvoda razreda reakcije na požar A1fl, ili, A2fl-s1, odnosno A2fl –s2 sukladno razredbi prema normi HRN EN 13501-1. Iznimno, završni sloj podne obloge može biti od građevnih proizvoda razreda reakcije na požar Bfl-s1, Bfl-s2 ili Cfl-s1 sukladno razredbi prema normi HRN EN 13 501-1, ili u klasi B1 sukladno normama skupine HRN DIN 4102.«.

Članak 3.

U članku 7. iza stavka 5) dodaju se stavci 6) i 7) koji glase:

»6) Privremeno skladište mora imati 24-satnu tjelesnu ili tehničku zaštitu.

7) Ako se provodi tehnička zaštita na privremenim skladištima, minimalno mora biti ispunjen uvjet V. kategorije – NIŽI STUPANJ ZAŠTITE, po posebnom propisu, koji predviđa: ugrađenu mehaničku i tehničku zaštitu kojom se na licu mjesta zvučno ili svjetlosno signalizira neovlašten ulazak u štićeni prostor i dojavljuje se osobi koju svojim općim aktom odredi pravna osoba ili obrtnik.«.

Članak 4.

U članku 15. podstavku 6) iza riječi: »područja skladišta.« dodaje se nova rečenica koja glasi: »Iznimno, za privremena skladišta, visina ograde je najmanje 180 cm, u pojasu od najmanje 5 m od vanjskih obrisa skladišta.«.

Članak 5.

U članku 17. stavku 1) riječi: »građevinskih i konstrukcijskih materijala« zamjenjuju se riječima: »građevnih proizvoda«.

U podstavku 1. točka a) mijenja se i glasi:

»a) građevni proizvodi od kojih je izrađen konstrukcijski dio skladišta moraju imati razred otpornosti na požar REI 30 sukladno normama iz članka 4. stavka 1. točke 1. ovoga Pravilnika,«.

U točki f) riječi: »negorivog materijala, klasi« zamjenjuju se riječima: »građevnim proizvodima reakcije na požar«, a riječ: »klasifikaciji« zamjenjuje se riječju: »razredbi«.

U podstavku 2. točka c) mijenja se i glasi:

»c) materijal završnog sloja mora biti od građevnih proizvoda razreda reakcije na požar A1 ili A2,-s1, d0, sukladno razredbi prema normi HRN EN 13501-1 ili klasama gorivosti A1 ili A2 prema normama skupine HRN DIN 4102. Iznimno, građevni proizvod završnog sloja može biti razreda reakcije na požar Cfl-s1 sukladno razredbi prema normi HRN EN 13501-1 ili klasi B1 sukladno normama skupine HRN DIN 4102,«.

U podstavku 3. točki a) iza riječi: »imati« dodaje se riječ: »razred«, a broj i riječ: »30 minuta« zamjenjuju se slovima i brojem: »EI 30«.

U točki b) riječi: »negorivim ili teško gorivim materijalom« zamjenjuju se riječima:

»građevnim proizvodima razreda reakcije na požar A1 ili A2«.

Točka c) mijenja se i glasi:

»c) ako se unutarnja obloga izvodi građevnim proizvodima razreda reakcije na požar A2 (tvrdo drvo i sl.), debljina ne smije biti manja od 50 mm, te se glede postizavanja otpornosti na požar između vanjskog lima i unutarnje obloge stavlja sloj građevnog proizvoda razreda reakcije na požar A1 odgovarajuće debljine,«.

U podstavku 4. točke f) i g) mijenjaju se i glase:

»f) ako su sjenila izvedena od drveta ili sličnog građevnog proizvoda, moraju biti impregnirana zaštitnim premazima kojima se smanjuje razred reakcije na požar na B-s3,d2 ili C-s3,d2 sukladno razredbi prema normi HRN EN 13 501-1 ili klasi B1 prema normama skupine HRN DIN 4102,

g) za bojanje prozorskih okvira, sjenila i drugog, smiju se uporabljivati samo boje razreda reakcije na požar B-s3,d2 ili C-s3,d2 sukladno razredbi prema normi HRN EN 13 501-1 ili klasi B1 prema normama skupine HRN DIN 4102 i boje koje sa supstancama eksplozivnih tvari ne stvaraju zapaljivo-eksplozivne smjese,«.

Članak 6.

U članku 20. stavku 2) podstavku 1. točka c) mijenja se i glasi:

»c) stijenke skladišta, uključujući pokrovni dio i vrata, moraju biti izgrađene od građevnih proizvoda najmanjeg razreda otpornosti na požar EI 30 sukladno normama iz članka 4. stavka 1) točke 1. ovoga Pravilnika«.

U točki f) riječ: »tražene« zamjenjuje se riječima:« zadanog razreda«, a riječi: »negorivog materijala« zamjenjuju se riječima: »građevnog proizvoda razreda reakcije na požar A1«.

U podstavku 2. točki a) riječi: »negorivog ili teško gorivog materijala, klasama« zamjenjuju se riječima: »građevnim proizvodima razreda reakcije na požar«, a riječ: »klasifikaciji« zamjenjuje se riječju: »razredbi«.

Članak 7.

U članku 22. stavku 2) podstavku 1. točke b) i d) mijenjaju se i glase:

»b) mora biti razreda otpornosti na požar od najmanje REI 30 sukladno normama iz članka 4. stavka 1) točke 1. ovoga Pravilnika

d) vrata moraju biti razreda otpornosti na požar od najmanje EI 30 sukladno normama iz članka 4. stavka 1) točke 1. ovoga Pravilnika«.

Članak 8.

Svojstvo reakcije na požar smije se u projektima, koji se izrađuju u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje prostorno uređenje i gradnja, iskazivati prema odredbama koje se odnose na primjenu normi niza HRN DIN 4102 te prema pravilima koja su važila do stupanja na snagu ovog Pravilnika najkasnije do 31. prosinca 2010. godine.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-20268-2010.

Zagreb, 17. svibnja 2010.

Ministar
Tomislav Karamarko, v. r.