Pravilnik o pogodnostima zatvorenika

NN 66/2010 (28.5.2010.), Pravilnik o pogodnostima zatvorenika

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

2048

Na temelju članka 132. stavka 5. Zakona o izvršavanju kazne zatvora («Narodne novine«, broj: 128/99., 55/00., 59/00., 129/00., 59/01., 67/01., 11/02., 190/03. – pročišćeni tekst, 76/07., 27/08. i 83/09.), ministar pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O POGODNOSTIMA ZATVORENIKA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti stjecanja, postupak odobravanja i način korištenja pogodnosti zatvorenika tijekom izvršavanja kazne zatvora.

Članak 2.

(1) Pogodnosti se sastoje od:

1. ublažavanja uvjeta unutar kaznionice, odnosno zatvora,

2. češćih dodira s vanjskim svijetom.

(2) Vrsta i opseg pogodnosti ovisi o stupnju sigurnosti i ograničenju slobode kretanja zatvorenika u kaznionici, odnosno zatvoru, ponašanju zatvorenika, procjeni uspješnosti provođenja pojedinačnog programa izvršavanja kazne zatvora, procjeni rizika zlouporabe pogodnosti te okolnostima u zajednici.

(3) Troškove nastale u svezi s korištenjem pogodnosti iz stavka 1. ovoga članka snosi zatvorenik.

II. POGODNOSTI UBLAŽAVANJA UVJETA UNUTAR KAZNIONICE I ZATVORA

Članak 3.

Pogodnosti ublažavanja uvjeta unutar kaznionice, odnosno zatvora jesu:

1. korištenje vlastitog televizijskog prijemnika (veličina ekrana do 55 cm), te vlastitih audio-vizualnih i informatičkih uređaja bez mogućnosti komunikacije, na način kojim se ne ometa zatvorenike koji borave u istoj sobi,

2. samostalna priprava hrane i napitaka,

3. uređenje životnog prostora osobnim stvarima (fotografije, sobno bilje i sliku nastalu njegovim radom u slobodno vrijeme), primjerenog etičkog sadržaja na način da se ne narušava funkcionalnost životnog prostora i ne ometa zatvorenike koji borave u istoj prostoriji,

4. češće primanje paketa i primanje paketa čija težina ne prelazi sedam kilograma,

– u zatvorenoj kaznionici i zatvoru jedanput mjesečno,

– u poluotvorenoj kaznionici ili u poluotvorenom odjelu zatvorene kaznionice ili zatvora dva puta mjesečno,

– u otvorenoj kaznionici ili otvorenom odjelu poluotvorene kaznionice ili zatvora tri puta mjesečno,

5. slobodno raspolaganje određenim novčanim iznosom s pologa unutar kaznionice, odnosno zatvora,

6. nagrađivanje novčano u visini do 20% od utvrđene bruto osnovice za obračun plaća državnih službenika i namještenika s kojim slobodno raspolaže ili nagrađivanje u stvarima za osobnu uporabu u vrijednosti do 10% od utvrđene bruto osnovice za obračun plaća državnih službenika i namještenika do tri puta u dvanaest mjeseci,

7. nezaključavanje prostorija za smještaj i boravak zatvorenika u trajanju duljem od propisanog kućnim redom,

8. produljeni boravak u zajedničkim prostorijama u trajanju duljem od propisanog kućnim redom,

9. produljeni boravak na zraku u trajanju duljem od propisanog kućnim redom,

10. korištenje dijela godišnjeg odmora ili cijelog godišnjeg odmora u poluotvorenom ili otvorenom odjelu kaznionice, odnosno zatvora,

11. raspored u odjel s blažim uvjetima izdržavanja kazne iste kaznionice, odnosno zatvora.

III. POGODNOSTI ČEŠĆIH DODIRA S VANJSKIM SVIJETOM

Članak 4.

(1) Pogodnosti češćih dodira s vanjskim svijetom jesu:

1. češći i dulji posjeti obitelji i trećih osoba s nadzorom ili bez nadzora u kaznionici, odnosno zatvoru,

2. telefoniranje bez nadzora,

3. boravak s bračnim ili izvanbračnim drugom u posebnoj prostoriji bez nadzora,

4. izlazak s posjetiteljem u mjestu u kojem se nalazi kaznionica, odnosno zatvor ili drugo mjesto u trajanju od dva do osam sati,

5. izlazak bez posjetitelja u mjesto u kojem se nalazi kaznionica, odnosno zatvor u trajanju od dva do četiri sata,

6. izlazak u mjesto prebivališta, odnosno boravišta ili drugo mjesto, ili izlazak radi posjeta članovima obitelji ili drugoj osobi u ukupnom trajanju do sto dvadeset sati mjesečno, a u mjesecima u kojima su blagdani do sto četrdeset četiri sata,

7. korištenje dijela godišnjeg odmora ili cijelog godišnjeg odmora u mjestu prebivališta, odnosno boravišta ili drugom mjestu,

8. izlazak zbog potrebe izvršavanja posebnog programa u zajednici u trajanju do dvanaest sati.

(2) Pogodnosti češćih dodira s vanjskim svijetom iz točke 4., 5., 6. i 7. stavka 1. ovoga članka koriste se u pravilu neradnim danom i blagdanom i njihov broj ne može iznositi više od broja nedjelja i blagdana u mjesecu u kojem se koriste.

1. Posjet zatvoreniku u kaznionici, odnosno zatvoru

Članak 5.

(1) Povrh prava na posjete propisane člankom 117. Zakona o izvršavanju kazne zatvora (u daljnjem tekstu: Zakona) zatvoreniku se kao pogodnost može odobriti češća i dulja posjeta:

1. u zatvorenoj kaznionici, odnosno zatvoru posjet članova obitelji s nadzorom ili bez nadzora jedan put mjesečno u trajanju do dva sata,

2. u poluotvorenom odjelu zatvorene kaznionice, odnosno zatvora posjet članova obitelji s nadzorom ili bez nadzora do dva puta mjesečno u trajanju do tri sata,

3. u poluotvorenoj kaznionici i otvorenom odjelu zatvora posjet članova obitelji do tri puta mjesečno u trajanju do tri sata,

4. u otvorenom odjelu poluotvorene kaznionice posjet članova obitelji do tri puta mjesečno u trajanju do četiri sati,

5. u otvorenoj kaznionici posjet članova obitelji do tri puta mjesečno u trajanju do pet sati.

(2) Zatvoreniku koji nema obitelj ili ga članovi obitelji ne mogu posjećivati, može se odobriti posjet treće osobe pod uvjetima iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Pogodnosti češćih i duljih posjeta i prava na posjete iz članka 117. Zakona o izvršavanju kazne zatvora ukupno ne mogu iznositi više od broja nedjelja i blagdana u mjesecu.

2. Boravak u posebnoj prostoriji bez nadzora

Članak 6.

(1) U zatvorenoj kaznionici, odnosno zatvoru zatvoreniku se može odobriti boravak s bračnim ili izvanbračnim drugom u posebnoj prostoriji bez nadzora do četiri puta mjesečno, u trajanju do četiri sata.

(2) Boravak iz stavka 1. ovoga članka smatra se pogodnošću posjete iz članka 5.

3. Korištenje godišnjeg odmora

Članak 7.

(1) U zatvorenoj kaznionici ili zatvoru, zatvoreniku se može odobriti korištenje dijela ili cijelog godišnjeg odmora u poluotvorenom odjelu iste kaznionice, odnosno zatvora.

(2) U poluotvorenom odjelu zatvorene kaznionice ili zatvora, zatvoreniku se može odobriti korištenje dijela ili cijelog godišnjeg odmora u otvorenom odjelu iste kaznionice, odnosno zatvora.

(3) U poluotvorenoj i otvorenoj kaznionici zatvorenik koji koristi pogodnost izlaska u mjesto prebivališta, odnosno boravišta ili drugo mjesto, u pravilu će se odobriti korištenje godišnjeg odmora izvan kaznionice.

(4) U poluotvorenim i otvorenim odjelima zatvorenih kaznionica i zatvora zatvoreniku koji koristi pogodnost izlaska u mjesto prebivališta, odnosno boravišta ili drugo mjesto može se odobriti i pogodnost korištenja dijela ili cijelog godišnjeg odmora izvan kaznionice.

4. Izlazak s posjetiteljem u mjesto u kojem se nalazi kaznionica, odnosno zatvor

Članak 8.

Zatvoreniku se može odobriti izlazak s posjetiteljem u mjesto u kojem se nalazi kaznionica, odnosno zatvor ili drugo mjesto određeno kućnim redom:

1. u zatvorenoj kaznionici, odnosno zatvoru, jedan put mjesečno i blagdanom, do osam sati,

2. u poluotvorenom i otvorenom odjelu zatvorene kaznionice, odnosno zatvora, dva puta mjesečno i blagdanom do osam sati,

3. u poluotvorenoj kaznionici tri puta mjesečno i blagdanom do osam sati,

4. u otvorenoj kaznionici i otvorenom odjelu poluotvorene kaznionice četiri puta mjesečno i blagdanom do osam sati.

5. Izlazak bez posjeta u mjesto u kojem se nalazi kaznionica, odnosno zatvor ili drugo mjesto

Članak 9.

Zatvoreniku koji ne koristi pogodnosti izlaska iz članka 8. i 10. ovoga Pravilnika može se odobriti izlazak bez posjetitelja u mjesto u kojem se nalazi kaznionica, odnosno zatvor ili drugo mjesto u skladu s kućnim redom:

1. u zatvorenoj kaznionici i zatvoru do četiri sata, dva puta u dvanaest mjeseci,

2. u poluotvorenom i otvorenom odjelu zatvorene kaznionice i zatvora od dva do četiri sata, četiri puta u dvanaest mjeseci,

3. u poluotvorenoj kaznionici od dva do četiri sata, šest puta u dvanaest mjeseci,

4. u otvorenoj kaznionici i otvorenom odjelu poluotvorene kaznionice od dva do četiri sata, osam puta u dvanaest mjeseci.

6. Izlazak u mjesto prebivališta, odnosno boravišta ili drugo mjesto

Članak 10.

(1) Zatvoreniku se može odobriti izlazak u mjesto prebivališta, odnosno boravišta ili drugo mjesto u trajanju od najmanje dvanaest sati:

1. u zatvorenoj kaznionici i zatvoru do četrdeset osam sati mjesečno, a u mjesecu u kojem je blagdan, do sedamdeset dva sata,

2. u poluotvorenom odjelu zatvorene kaznionice, odnosno zatvora do sedamdeset dva sata mjesečno, a u mjesecu u kojem je blagdan, do devedeset šest sati,

3. u poluotvorenoj kaznionici i otvorenom odjelu zatvorene kaznionice ili zatvora do devedeset šest sati mjesečno, a u mjesecu u kojem je blagdan, do sto dvadeset sati,

4. u otvorenoj kaznionici i otvorenom odjelu poluotvorene kaznionice do sto dvadeset sati mjesečno, a u mjesecu u kojem je blagdan, do sto četrdeset četiri sata.

(2) U mjesecu u kojem će zatvorenik biti otpušten s izdržavanja kazne, odnosno u kojem će koristiti godišnji odmor izvan kaznionice, prilikom određivanja trajanja izlaska, u skladu s kućnim redom, uzet će se u obzir broj dana provedenih u kaznionici, odnosno zatvoru u tom mjesecu.

(3) Spajanje odobrene pogodnosti izlaska može se odobriti iznimno, u skladu s kućnim redom, ako zatvorenik iz opravdanih razloga ne iskoristi odobreni izlazak, u kojem slučaju trajanje izlaska ne može biti dulje od sto dvadeset sati, a u mjesecu u kojem je blagdan dulje od sto četrdeset četiri sata.

(4) Pogodnost izlaska ne može se spajati s pogodnošću korištenja godišnjeg odmora izvan kaznionice ili otpuštanjem.

(5) Korištenje pogodnosti izlaska ne može započeti prije 06,00 ni završiti nakon 22,00 sata.

7. Izlazak zbog potreba izvršavanja posebnih programa u zajednici

Članak 11.

(1) Zatvoreniku koji je uključen u posebni program može se jedan put u mjesecu odobriti izlazak u trajanju do dvanaest sati radi izvršavanja posebnog programa u zajednici ako je takav izlazak predviđen tim posebnim programom i ako zatvorenik koristi pogodnost izlaska u mjesto prebivališta, odnosno boravišta.

(2) Izlazak radi potrebe provođenja posebnog programa u zajednici može se spojiti s pogodnosti izlaska u mjesto prebivališta, odnosno boravišta.

IV. POSEBNI UVJETI ZA STJECANJE I ODOBRAVANJE POGODNOSTI

8. Posebni uvjeti za stjecanje pogodnosti izlaska

Članak 12.

(1) Prije odlučivanja o odobravanju pogodnosti izlaska s posjetiteljem i izlaska u mjesto prebivališta, odnosno boravišta zatvoreniku osuđenom za kazneno djelo nasilničkog ponašanja u obitelji, uvažit će se mišljenje nadležnog centra za socijalnu skrb.

(2) Prije odlučivanja o odobravanju pogodnosti iz članka 4. stavak 1. točka 4., 5. i 6., za zatvorenika na kojeg se za odobravanje pogodnosti primjenjuje članak 131. stavak 4. Zakona o izvršavanju kazne zatvora, obvezno će se zatražiti i uzeti u obzir sigurnosna procjena i mišljenje PNUSKOK-a.

(3) Prije odlučivanja o odobravanju pogodnosti iz članak 4. stavak 1. točka 4., 5. i 6., za zatvorenika na kojeg se za odobravanje pogodnosti primjenjuje članak 131. stavak 5. Zakona o izvršavanju kazne zatvora, obvezno će se zatražiti podaci i mišljenje nadležnog centra za socijalnu skrb i policijske uprave, koji će se uzeti u obzir kao jedan od elemenata za odobravanje pogodnosti.

(4) Prije odlučivanja o odobravanju pogodnosti iz članka 4. stavak 1. točka 4., 6., 7. i 8. ovoga Pravilnika kaznionica, odnosno zatvor procijenit će rizičnost zlouporabe pogodnosti izlaska zatvorenika uvažavajući:

– procjenu uspješnosti provedbe pojedinačnog programa izvršavanja kazne zatvora,

– omjer izdržanog i neizdržanog dijela kazne,

– vrstu kaznenog djela i duljinu kazne,

– način dolaska na izdržavanje kazne zatvora,

– kriminaliziranost,

– sklonost rizičnim ponašanjima,

– pribavljene procjene, mišljenja i podatke iz ovoga članka,

– obiteljske prilike i podrška,

– rezultate procjene na instrumentima za procjenu kriminogenih rizika i tretmanskih potreba,

– pripremu pomoći poslije otpusta,

– izrečene sigurnosne mjere,

– druge pokazatelje koji se u konkretnom slučaju pokažu relevantnima.

9. Odlučivanje o pogodnostima

Članak 13.

(1) Uspješnost zatvorenika u provođenju pojedinačnog programa izvršavanja kazne zatvora procjenjuje se najmanje trideset dana nakon njegovog donošenja kod dolaska na izdržavanje kazne, premještaja i nakon povratka s prekida izdržavanja kazne zatvora. Uspješnost provođenja pojedinačnog programa izvršavanja procjenjuje se: I. naročito uspješan, II. uspješan, III. zadovoljava i IV. ne zadovoljava.

(2) Zatvorenik koji je premješten u iste ili blaže uvjete izvršavanja kazne, u pravilu zadržava vrstu i opseg pogodnosti do procjene uspješnosti iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Ocjenjivanje pojedinih područja iz pojedinačnog programa izvršavanja kazne zatvora obavljaju članovi tima tretmanske skupine u skladu sa svojim poslovima jedanput mjesečno, a po potrebi češće. Tim tretmanske skupine čine: službenik tretmana, pravosudne policije, strukovni učitelj i ostali službenici koji sudjeluju u provođenju pojedinačnog programa izvršavanja kazne zatvora. Tim tretmanske skupine predlaže stručnom timu procjenu uspješnosti cjelokupnog pojedinačnog programa izvršavanja kazne zatvora.

(4) Procjenu uspješnosti iz stavka 1. donosi upravitelj na prijedlog stručnog tima kaznionice, odnosno zatvora koji čine: svi službenici tretmana, službenik odjela osiguranja, rada i strukovne izobrazbe i zdravstvene zaštite, a ista se unosi u osobnik.

(5) Na temelju procjene uspješnosti iz stavka 1. ovoga članka te uvjeta za stjecanje pogodnosti iz članka 12. ovoga Pravilnika, stručni tim predlaže upravitelju donošenje odluke o opsegu i vrsti pogodnosti. Utvrđena vrsta i opseg pogodnosti upisuje se u osobnik.

(6) Kod utvrđivanja mogućnosti korištenja pogodnosti iz članka 3. točka 11. i članka 4. stavak 1. točka 4., 6., 7. i 8. ovoga Pravilnika, osim uvjeta utvrđenih ovim Pravilnikom, uzet će se u obzir i:

– vrsta i okolnost počinjenog kaznenog djela,

– stav zatvorenika prema počinjenom kaznenom djelu,

– reakcija žrtve i obitelji žrtve na mogućnost odobravanja pogodnosti,

– aktualno stanje u obitelji zatvorenika,

– aktualne okolnosti u zajednici.

(7) Prilikom odobravanja pojedine pogodnosti izlaska, zatvoreniku će se utvrditi uvjeti pod kojima koristi pogodnost i obveze koje mora izvršiti tijekom korištenja pogodnosti (neposjećivanje određenih mjesta i javnih priredbi, javljanje policijskoj upravi, odnosno postaji, ispunjavanje obveza i mjera propisanih programom izvršavanja).

(8) Zatvoreniku koji nije procijenjen ili mu je utvrđena procjena »IV. ne zadovoljava«, neće se odobriti korištenje pogodnosti.

(9) U slučaju saznanja o počinjenju stegovnog prijestupa, ranije odobrene pogodnosti zatvorenik neće koristiti do donošenja konačne odluke u stegovnom postupku, a navedeno će se upisati u osobnik.

(10) U slučaju potrebe za preispitivanjem procjene rizičnosti zlouporabe pogodnosti izlaska zatvorenika, ranije odobrene pogodnosti zatvorenik neće koristiti, a navedeno će se upisati u osobnik.

Članak 14.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o pogodnostima zatvorenika (»Narodne novine«, broj 125/08.).

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 730-04/10-03/6

Urbroj: 514-13-10-1

Zagreb, 10. svibnja 2010.

Ministar
dr. sc. Ivan Šimonović, v. r.