Pravilnik o načinu pečaćenja oruđa, strojeva i drugih sredstava za rad izvođača na gradilištu

NN 66/2010 (28.5.2010.), Pravilnik o načinu pečaćenja oruđa, strojeva i drugih sredstava za rad izvođača na gradilištu

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

2052

Na temelju članka 288. stavka 6. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, broj 76/07 i 38/09), ministrica zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva donosi

PRAVILNIK

O NAČINU PEČAĆENJA ORUĐA, STROJEVA I DRUGIH SREDSTAVA ZA RAD IZVOĐAČA NA GRADILIŠTU

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način pečaćenja oruđa, strojeva i drugih sredstava za rad, koje izvođač, odnosno više izvođača koriste radi građenja, odnosno izvođenja radova na gradilištu, odnosno dijelu gradilišta.

Članak 2.

Oruđem, strojevima i drugim sredstvima za rad koje izvođač koristi na gradilištu, odnosno dijelu gradilišta (u daljnjem tekstu: sredstva za rad), u smislu ovog Pravilnika smatraju se:

– oruđa (strojni alati – pneumatski čekić, bušilica, vibro-ploča, pervibrator i dr.),

– građevinski strojevi (radno sredstvo za građenje, koje za rad i kretanje koristi bilo koju vrstu motora – bageri, dozeri, utovarivači, grejderi, valjci, dizalica i dr.),

– privremene građevine izgrađene ili postavljene za potrebe gradilišta (betonare, asfaltne baze, separacije agregata, gradilišne trafostanice i sl.),

– gradilišni priključci na vodovodnu, elektroenergetsku i telekomunikacijsku mrežu.

Članak 3.

Građevinski inspektor naredit će pečaćenje sredstava za rad na licu mjesta ako utvrdi da su ispunjeni propisani uvjeti za izricanje te mjere.

Naredbu o pečaćenju sredstava za rad građevinski inspektor utvrđuje zapisnikom o inspekcijskom pregledu.

Sastavni dio zapisnika o inspekcijskom pregledu je obvezno i popis zapečaćenih sredstava za rad koji sadrži vrstu, naziv i broj komada zapečaćenih sredstava za rad.

Zapečaćena sredstva za rad koja ostaju na gradilištu, obvezno se fotografiraju, a fotografije su sastavni dio zapisnika iz stavka 2. ovoga članka.

Građevinski inspektor će, ukoliko izvođač potpiše izjavu u zapisnik da će u roku od tri dana premjestiti sredstva za rad izvan gradilišta, odnosno dijela gradilišta, zapečatiti ta sredstva nakon protjeka toga roka ako izvođač ne postupi u skladu s izjavom.

Članak 4.

Za pečaćenje koristi se žig izrađen od kovine koji se utiskuje u hladni pečatni vosak sa špagom ili jamstvenikom i/ili traka s nazivom »GRAĐEVINSKA INSPEKCIJA – ZAPEČAĆENO«.

Članak 5.

Pečat se utiskuje na najprikladnijem i vidljivom mjestu na sredstva za rad, koja se pečate, vodeći računa da ih se ne ošteti.

Pečaćenje se obavlja na način da se sredstva za rad ne mogu koristiti, a da se pritom ne povrijedi službeni pečat, koji je građevinski inspektor postavio.

Prije pečaćenja građevinski inspektor može po potrebi odrediti mjesto na gradilištu na koje će izvođač premjestiti pokretna sredstva za rad i to upisati u zapisnik.

Pečaćenje gradilišnog priključka na vodovodnu, elektroenergetsku i telekomunikacijsku mrežu građevinski inspektor provodi na način da od nadležnog pružatelja usluga pisano zatraži isključenje gradilišnog priključka, koji je to dužan učiniti odmah po primitku zahtjeva građevinskog inspektora. Troškove isključenja priključka snosi investitor, odnosno vlasnik građevine.

Članak 6.

Ako je iz opravdanih razloga (hitne mjere, izvršenje inspekcijskog rješenja i sl.) potrebno nakon pečaćenja sredstava za rad izvršiti skidanje pečata, građevinski inspektor će to izvršiti uz sastavljanje zapisnika o tome, a po potrebi nakon prestanka razloga ponovo zapečatiti ista sredstava za rad.

Članak 7.

Nakon obavljenog pečaćenja, građevinski inspektor će na vidnom mjestu na gradilištu, odnosno dijelu gradilišta, istaknuti Obavijest o pečaćenju s upozorenjem, da je izvođač radova građenja dužan brinuti o sigurnosti zapečaćenih mu sredstava za rad i da je odgovoran u slučaju nastanka štete.

Obrazac Obavijesti sastavni je dio ovog Pravilnika.

Članak 8.

Nakon što građevinski inspektor utvrdi da su prestali propisani uvjeti za izricanje mjere pečaćenja, skinut će službeni pečat najkasnije idući dan po utvrđenju i o tome sastaviti zapisnik.

U slučaju izvršenja inspekcijskog rješenja putem druge osobe, građevinski inspektor će skinuti službeni pečat na dan pristupanja izvršenju.

Članak 9.

Likovni prikaz službenog pečata s pripadajućim tekstom sastavni je dio ovoga Pravilnika.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 362-01/10-01/348

Urbroj: 531-07-10-01

Zagreb, 26. svibnja 2010.

Ministrica
Marina Matulović Dropulić, dipl. ing. arh., v. r.

Likovni prikaz sluŽbenog PEČATA (mjere u mm):

Likovni prikaz žiga:

Likovni prikaz trake:

OPIS: Traka je žute, a tekst crne boje.

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA,

PROSTORNOG UREĐENJA

I GRADITELJSTVA

UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

Sektor nadzora građevinske inspekcije

Odjel inspekcijskog nadzora

.......................................................................

KLASA: ........................................................

URBROJ: ......................................................

.......................................................................

(mjesto i datum)

OBAVIJEST

O PEČAĆENJU

Na k.č.br. ......................, k.o. ......................., izvođaču .........................

..................................................... iz .........................................................

koji izvodi radove građenja za investitora ......................................... su na temelju odredbe članka 288. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine«, broj: 76/07 i 38/09) zapečaćena sredstva za rad zbog nezakonitog izvođenja radova sukladno članku ............ stavku ............... istoga Zakona.

UPOZORENJE

Skidanje i povreda službenog pečata je kazneno djelo prema Kaznenom zakonu.

Izvođač radova ................................... iz ................................................

dužan je brinuti o sigurnosti zapečaćenih mu sredstava za rad i odgovoran je u slučaju nastanka štete.

GRAĐEVINSKI INSPEKTOR
__________________________