Pravilnik o ustrojavanju i vođenju Središnje elektroničke baze razvojnih projekata

NN 66/2010 (28.5.2010.), Pravilnik o ustrojavanju i vođenju Središnje elektroničke baze razvojnih projekata

MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

2053

Na temelju članka 15. stavka 5. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 153/09), ministar regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O USTROJAVANJU I VOĐENJU SREDIŠNJE ELEKTRONIČKE BAZE RAZVOJNIH PROJEKATA

DEFINICIJE I OPĆI POJMOVI

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje ustrojavanje te vođenje središnje elektroničke baze razvojnih projekata (u daljnjem tekstu: Baza), utvrđuju se obveznici upisa projekata u Bazu, vlasništvo nad Bazom, način unosa podataka u Bazu te vrste podataka koji se unose u Bazu.

Članak 2.

(1) Baza se ustrojava radi učinkovitijeg planiranja i praćenja provedbe politike regionalnog razvoja.

(2) U Bazu se unose podaci o razvojnim projektima kojih su korisnici i/ili nositelji i/ili predlagatelji javnopravna tijela te koji se financiraju iz proračuna Republike Hrvatske i/ili Europske unije.

RAZVOJNI PROJEKTI

Članak 3.

(1) Razvojni projekti su projekti izgradnje i/ili obnove komunalne, gospodarske, socijalne, okolišne i energetske te druge potporne infrastrukture za razvoj, izgradnju i/ili jačanje obrazovnih, kulturnih, znanstvenih i drugih kapaciteta, jačanja i izgradnje društvenog kapitala te drugi projekti kojima se pridonosi regionalnom razvoju (u daljnjem tekstu: projekti).

(2) U smislu ovog Pravilnika projekti se dijele na:

a) lokalne,

b) županijske,

c) regionalne,

d) nacionalne.

Članak 4.

(1) Lokalni projekti iz članka 2. stavka 2. točke a) ovog Pravilnika su projekti koji imaju značenje i utjecaj na razvoj jedne ili više jedinica lokalne samouprave, a nisu prepoznati kao županijski projekti.

(2) Županijski projekti iz članka 2. stavka 2. točke b) ovog Pravilnika su projekti koji imaju značenje i utjecaj na razvoj jedne ili više jedinica regionalne (područne) samouprave, a nisu prepoznati kao regionalni projekti u skladu sa stavkom 3. ovog članka.

(3) Regionalni projekti iz članka 2. stavka 2. točke c) ovog Pravilnika jesu projekti koji imaju značenje i utjecaj na razvoj statističke regije, prepoznati su na partnerskom vijeću statističke regije, a nisu prepoznati kao nacionalni projekti.

(4) Nacionalni projekti iz članka 2. stavka 2. točke d) ovog Pravilnika jesu projekti od nacionalne važnosti te ih je takvima prepoznala Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog resornog ministarstva.

OVLAŠTENI UNOSITELJ PODATAKA I NOSITELJI RAZVOJNOG PROJEKTA

Članak 5.

(1) Ovlašteni unositelji podataka (u daljnjem tekstu: OUP) jesu subjekti upisani u Upisnik ustrojstvenih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, agencija i drugih pravnih osoba osnovanih s ciljem učinkovite koordinacije i poticanja regionalnog razvoja, koji vodi Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske, Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) te druga ministarstva i njihova provedbena tijela (u daljnjem tekstu: Središnja tijela i njihove agencije)

(2) Svaki OUP od Ministarstva dobiva svoj jedinstveni identifikacijski broj.

(3) Nositelji razvojnih projekata, ovisno o vrsti projekta iz članka 2. stavka 2. ovog Pravilnika, jesu: jedinice lokalne samouprave, jedinice područne (regionalne) samouprave, županijske razvojne agencije, Ministarstvo ili Središnja tijela i njihove agencije, a za koje upis u Bazu obavljaju tijela navedena u stavku 1. ovog članka.

Članak 6.

(1) Baza se osniva pri Ministarstvu.

(2) Ministarstvo je vlasnik Baze kao zbirke podataka uređene prema određenom sustavu i metodi u skladu s odredbama Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske i ovoga Pravilnika.

(3) Ministarstvo kao osnivač, nositelj prava nad Bazom i neograničeni korisnik Baze ima uvid u cjelokupnu Bazu, utvrđuje pojedine razine ovlaštenja (ograničenja) na druge korisnike te je nadležno za dodjelu i oduzimanje ovlasti pojedinim korisnicima Baze.

Članak 7.

(1) Unos podataka u Bazu obavlja OUP, odnosno za to ovlaštene osobe od strane OUP-a.

(2) OUP može izvršiti bilo koji akt korištenja ako je neophodan za pristup sadržaju Baze podataka i njegovo redovito korištenje.

(3) Ako je OUP ovlašten za korištenje samo dijela baze podataka, dopušteno je reproduciranje i prerada samo tog dijela.

Članak 8.

(1) U Bazu se unose podaci o projektima iz neovisno o fazi u kojoj se nalaze, ali do kraja realizacije, a za potrebe praćenja i vrednovanja projekata ovo se razdoblje može produžiti ovisno o projektu

(2) Projekt koji je završen ne može se ukloniti iz Baze već ostaje u njoj trajno pohranjen, a njegov sažetak javno je dostupan.

(3) Svaki projekt iz stavka 1. ovog članka prilikom inicijalnog unosa u Bazu dobiva svoju identifikacijsku oznaku projekta, koja je jedinstvena i nepromjenjiva u svim fazama projekta.

UNOS PODATAKA

Članak 9.

(1) Svaka ovlaštena osoba unutar OUP-a dobiva svoj jedinstveni identifikacijski broj i lozinku s kojom se prijavljuje u Bazu.

(2) Osobe iz stavka 1. ovoga članka obvezne su pristupiti edukaciji za korištenje Baze koju će organizirati Ministarstvo.

(3) O provedenoj edukaciji iz stavka 2. ovoga članka Ministarstvo izdaje potvrde.

(4) Osobe iz točke 1. ovog stavka sa svim projektima i podacima moraju postupati nepristrano, objektivno i profesionalno.

Članak 10.

(1) Svakom OUP-u rad mora biti organiziran tako da omogućava nesmetani i sustavni unos podataka u Bazu.

(2) Unos podataka obavlja se putem računala upisom u predviđene obrasce, na temelju Priručnika za korištenje Baze, propisanim redoslijedom i načinom.

(3) Izmjena i/ili ažuriranje određenih podataka mogu se obavljati konstantno za podatke za koje će biti predviđeno konstantno ažuriranje.

(4) Brisanje podataka izvršava isključivo Ministarstvo na pisani zahtjev OUP-a.

(5) Izmjena podataka koji su unijeti u Bazu pogreškom ovlaštenih osoba iz članka 9. stavka 1. ovog Pravilnika smatrat će se brisanjem podatka i postupit će se sukladno odredbama stavka 4. ovog članka.

Članak 11.

(1) Ministarstvo vodi popis OUP-a te ga objavljuje na službenim internetskim stranicama Ministarstva.

(2) Popis OUP-a ažurira se po potrebi, a najmanje jednom godišnje.

EVIDENTIRANJE IZMJENA

Članak 12.

Svaki unos, izmjena ili brisanje ostaju trajno zapisani u Bazi na način da se bilježi unos, odnosno izmjena, odnosno brisanje zajedno s datumom i vremenom te identifikacijskim brojem ovlaštene osobe koja unosi, izmjenjuje ili briše podatak.

RAZINE KORIŠTENJA BAZE

Članak 13.

(1) Pristup Bazi može biti ograničen i neograničen, ovisno o dozvoli koju posjeduje pojedini OUP.

(2) Dozvola za upravljanje Bazom dodjeljuje se u odnosu na vrstu podataka te se one mogu podijeliti na sljedeće razine:

a) razina 1. OUP-a (subjekti upisani u Upisnik iz članka 5. stavka 1. ovoga Pravilnika) – ograničen pristup,

b) razina 2. OUP-a (Središnja tijela i njihove agencije) – ograničen pristup,

c) razina 3. Ministarstvo – neograničen pristup,

d) razina javno dostupnih podataka.

KLASIFIKACIJA PODATAKA

Članak 14.

Za potrebe ovog Pravilnika, podaci u Bazi klasificiraju se kao:

a) javni ili povjerljivi,

b) opći ili posebni.

Članak 15.

(1) Javni podaci iz članka 14. točke a) ovog Pravilnika u pravilu su svi opći podaci te podaci iz grupe »pokazatelji« u skladu s člankom 16. stavkom 1. točkom (e) ovog Pravilnika te opći podaci svih ostalih projekata.

(2) Povjerljivim podacima iz članka 14. točke a) ovog Pravilnika smatraju se svi posebni podaci onih projekata koji nisu označeni kao »završeni«.

(3) Općim podacima iz članka 14. točke b) ovog Pravilnika smatra se grupa »identifikacija projekta« navedena u članku 16. stavku 1. točki (a) ovoga Pravilnika.

(4) Posebnim podacima iz članka 14. točke b) ovog Pravilnika smatraju se sve grupe podataka navedene u članku 16. stavku 1. točkama b) do d) ovog Pravilnika.

GRUPE PODATAKA

Članak 16.

(1) Podaci u Bazi svrstavaju se u sljedeće grupe:

a) identifikacija projekta,

b) sadržaj projekta,

c) financiranje projekta,

d) realizacija projekta,

e) pokazatelji projekta.

(2) Svaka grupa podataka iz stavka 1. ovog članka može sadržavati nekoliko podgrupa.

Članak 17.

Priručnik za korištenje Baze iz članka 10. stavka 2. ovoga Pravilnika izradit će Ministarstvo, u roku od 6 mjeseci od stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Članak 18.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/09-02/06

Urbroj: 538-01-10-13

Zagreb, 14. svibnja 2010.

Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske i ministar regionalnog razvoja, šumarstva
i vodnoga gospodarstva
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.