Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o načinu uporabe lovačkog oružja i naboja

NN 66/2010 (28.5.2010.), Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o načinu uporabe lovačkog oružja i naboja

MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

2054

Na temelju članka 66. stavka 8. Zakona o lovstvu (»Narodne novine«, broj 140/05 i 75/09) ministar regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O NAČINU UPORABE LOVAČKOG ORUŽJA I NABOJA

Članak 1.

U Pravilniku o načinu uporabe lovačkog oružja i naboja (»Narodne novine«, broj 68/06) u članku 4. stavak 4. mijenja se i glasi:

»Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, lovačko oružje i naboj mogu se upotrebljavati sukladno odredbama članka 62. točke 5. i članka 64. stavka 3. Zakona o lovstvu, te pri obavljanju lovo-
-čuvarske službe u skladu s posebnim propisom.«.

Članak 2.

U članku 10. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»U močvarnim staništima dozvoljen je odstrjel isključivo uporabom naboja s čeličnom sačmom.«.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članka 2. ovoga Pravilnika, koji stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj Uniji.

Klasa: 011-01/10-02/01

Urbroj: 538-08-10-01

Zagreb, 11. svibnja 2010.

Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske i ministar regionalnog razvoja, šumarstva
i vodnoga gospodarstva
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.