Pravilnik o izmjeni Pravilnika o postupku utvrđivanja i priznavanja ozljede na radu i profesionalne bolesti

NN 66/2010 (28.5.2010.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o postupku utvrđivanja i priznavanja ozljede na radu i profesionalne bolesti

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZAŠTITE ZDRAVLJA NA RADU

2057

Na osnovi članka 30. Zakona o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu (»Narodne novine« broj 85/06., 67/08.) i članka 25. točke 5. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu (»Narodne novine« broj 90/07., 112/07.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu na 32. sjednici održanoj 18. ožujka 2010. godine uz suglasnost ministra zdravstva i socijalne skrbi, donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O POSTUPKU UTVRĐIVANJA I PRIZNAVANJA OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI

Članak 1.

U Pravilniku o postupku utvrđivanja i priznavanja ozljede na radu i profesionalne bolesti (»Narodne novine«, broj 125/07., 4/08.) u članku 13. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) U postupku utvrđivanja činjenica radi priznavanja ozljede na radu obvezno se pribavlja nalaz, mišljenje i ocjena liječničkog povjerenstva Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu u slučaju iz članka 14. stavka 2. Pravilnika, osim u slučajevima kada za utvrđivanje činjeničnog stanja nije potrebna takva stručno-medicinska ocjena.«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/10-01/6

Urbroj: 339-01-01-10-1

Zagreb, 18. ožujka 2010.

Predsjednica Upravnog vijeća
Hrvatskog zavoda za zdravstveno
osiguranje zaštite zdravlja na radu
mr. Dubravka Jadro, v. r.