Pravilnik o minimalnim uvjetima za obavljanje audio i audiovizualnih medijskih usluga i vođenju očevidnika

NN 66/2010 (28.5.2010.), Pravilnik o minimalnim uvjetima za obavljanje audio i audiovizualnih medijskih usluga i vođenju očevidnika

VIJEĆE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE

2058

Na temelju članka 22. stavka 3. i članka 27. stavka 3. Zakona o elektroničkim medijima (»Narodne novine«, broj 153/09), uz prethodno mišljenje Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije o tehničkim i prostornim uvjetima, Vijeće za elektroničke medije, donosi

PRAVILNIK

O MINIMALNIM UVJETIMA ZA OBAVLJANJE AUDIO I AUDIOVIZUALNIH MEDIJSKIH USLUGA I VOĐENJU OČEVIDNIKA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju posebni tehnički, prostorni, financijski i kadrovski uvjeti za obavljanje audio i audiovizualnih medijskih usluga, način njihova utvrđivanja te način vođenja očevidnika audio i audiovizualnog programa.

MINIMALNI UVJETI

Minimalni tehnički uvjeti

Članak 2.

(1) Za pružanje medijske usluge radija ili televizije na području koncesije pružatelj medijske usluge mora raspolagati opremom i drugim tehničkim sredstvima koja osiguravaju kvalitetnu proizvodnju, prijenos i emitiranje programa sukladno programskoj osnovi, te čuvanje snimki objavljenog programa.

(2) Oprema mora biti funkcionalna, redovito servisirana i održavana, za što je odgovoran pružatelj medijske usluge.

(3) Ispunjavanje uvjeta iz stavka 1. i 2. ovoga članka dokazuje se Izjavom i Tehničkim pregledom.

(4) Vijeće za elektroničke medije (u daljnjem tekstu: Vijeće) će u slučaju pojave učestalih tehničkih grešaka, ispada ili niže kvalitete audio i/ili audiovizualnog programa od uobičajenih profesionalnih standarda u većem dijelu programa, poduzeti odgovarajuće mjere u skladu sa Zakonom o elektroničkim medijima.

(5) Pružatelji audio i audiovizualnih medijskih usluga koji za prijenos programa koriste kabel, internet, satelit i druge dopuštene oblike prijenosa ili pružaju usluge na zahtjev, ispunjavanje minimalnih tehničkih uvjeta dokazuju putem potpisane izjave o raspolaganju opremom iz stavka 1.

(6) U zahtjevu za izdavanje dopuštenja za pružanje medijskih usluga iz stavka 5. obvezno je navesti osnovne podatke o sustavima distribucije koje pojedini pružatelj namjerava koristiti (kabel, internet, satelit i ostalo).

(7) Pružatelji medijskih usluga iz stavka 5. dužni su prijaviti Vijeću sve promjene vezane uz sustav distribucije, lokacije emitiranja i ostalih tehničkih podataka dostavljenih uz izjavu.

(8) Pružatelji usluga iz ovoga članka koji ne posjeduju svoju opremu, odnosno dio ili cjelokupnu opremu osiguravaju kroz usluge drugih tvrtki, ispunjavanje uvjeta dokazuju odgovarajućim ugovorom ili drugim pravnim aktom.

Članak 3.

(1) Pružatelji medijskih usluga dužni su čuvati snimke objavljenoga programa 90 dana od dana objave, te ih na zahtjev Vijeća dostaviti u obliku multimedijskih datoteka putem elektroničkih komunikacija (FTP) na server Vijeća ili na prijenosnom digitalnom mediju u obliku kako slijedi:

a) Televizijski program

– Video koder: Windows Media Video, DivX, Xvid ili MPEG4

– Minimalna rezolucija slike: 384x288 pixela

– Broj slika u sekundi: 25

– Minimalna kvaliteta snimke: kao VHS

– Minimalna audio kvaliteta: 32kHz, 32kbit/s, stereo ili mono

b) Radijski program – audio koder

– MPEG-1 Layer 3 (ekstenzija.mp3) ili MPEG-1 Layer 2,

– Windows Media Audio (ekstenzija. wma),

– AAC+ (ekstenzija.aac),

– Minimalna audio kvaliteta: 32-64 kbit/s ovisno o vrsti kodiranja, stereo ili mono

(2) Uz sve snimke iz stavka 1. potrebno je dostaviti točnu informaciju o datumu i vremenu snimke s minimalnom točnošću mjereno sekundom. Informacija o datumu i vremenu treba biti sadržana u nazivu snimke, te se preporuča da on bude u formatu:

XXXXX-GGGGMMDDHHmmss.ext

xxxxx serijski broj datoteke; svaka nova datoteka ima broj za jedan veći, u slučaju da je broj kraći od 5 znamenki, s lijeve strane se dodaje odgovarajući broj 0 kako bi cijeli broj bio dug pet znamenki

GGGG godina*

MM mjesec*, 01 – 12

DD dan*, 01 – 31

HH sat*, 00 – 23

mm minuta*, 00 – 59

ss sekunda*, 00 – 59

ext ekstenzija* (mp3, aac, wmv…)

* obavezni podaci

(3) Ako pružatelj medijske usluge koristi neki drugi format za čuvanje snimki, potrebno je voditi računa da prilikom prebacivanja u jedan od formata iz stavka 1. ne dođe do zamjetne degradacije kvalitete snimljenog programa. Dostavu snimki u nekom drugom formatu, osim navedenih u stavku 1., potrebno je prethodno usuglasiti s Vijećem.

Teletekst i RDS

(4) Na zahtjev Vijeća pružatelj medijske usluge koji objavljuje teletekst i/ili RDS dužan je osigurati uvid u rekonstruirani sadržaj teleteksta i/ili RDS-a, identičan onom koji je bio objavljen u određenom trenutku unutar razdoblja obaveznog čuvanja snimki objavljenog programa.

(5) Ova obveza ne primjenjuje se na pružatelje medijske usluge koji koriste statički RDS kod kojega se parametri funkcija AF, PI, PS ne mijenjaju ili se to događa vrlo rijetko.

Medijske usluge na zahtjev

(6) Pružatelji medijskih usluga na zahtjev dužni su na zahtjev Vijeća osigurati uvid u katalog ponude audio i/ili audiovizualnih djela u razdoblju od 90 dana od dana objave. Minimalno moraju biti dostupne informacije o: imenu djela, vrsti, te oznaci sukladno Pravilniku o zaštiti maloljetnika. Pružatelj medijske usluge dužan je na zahtjev Vijeća dostaviti ponudu kataloga i/ili djela iz ponude na određeni dan na prijenosnom digitalnom mediju.

Elektroničke publikacije

(7) Obveza iz stavka 1. ovoga članka primjenjuje se i na pružatelje elektroničkih publikacija na način da su na zahtjev Vijeća dužni osigurati uvid u rekonstruirani sadržaj i ponašanje elektroničke publikacije unutar perioda obaveznog čuvanja snimke objavljenog programa.

Članak 4.

(1) Pružatelj medijske usluge televizije obvezan je mrežnim operaterima koje koristi za distribuciju svoga programskog kanala dostaviti osnovne podatke o emisijama i vremenima u kojima ih planira objaviti radi usluge elektroničkog programskog vodiča (EPG). Osnovni podaci moraju sadržavati ime emisije, vrstu, te odgovarajuće oznake propisane Pravilnikom za zaštitu maloljetnika. Pružatelj medijske usluge televizije dužan je dostaviti ove podatke najmanje za sedam dana unaprijed te ih održavati točnima.

(2) Podatke iz stavka 1. ovoga članka potrebno je čuvati 90 dana od dana objave programa te na zahtjev Vijeća dostaviti u odgovarajućem obliku na prijenosnom digitalnom mediju.

Članak 5.

(1) Pružatelj medijske usluge obvezan je redovito provjeravati ispravnost sustava za snimanje i čuvanje snimki objavljenoga programa utvrđenog u članku 2. i 3.

(2) Pružatelj medijske usluge koji zbog neispravnosti privremeno nije u mogućnosti ispunjavati obvezu iz prethodnoga stavka dužan je o nastanku i prestanku takvih okolnosti odmah obavijestiti Vijeće.

(3) Nakladnik koji ne postupi na način utvrđen u stavku 1. i 2. smatrat će se da ne izvršava obvezu čuvanja snimki utvrđenu u članku 27. Zakona o elektroničkim medijima.

Minimalni prostorni uvjeti

Članak 6.

(1) Za obavljanje djelatnosti medijskih usluga televizije i/ili radija za opći televizijski ili radijski program na području koncesije, nakladnik mora osigurati minimalne prostorne uvjete sukladno broju stanovnika na području koncesije za koju je raspisan natječaj.

(2) Minimalni prostorni uvjeti za obavljanje djelatnosti radija:

a) za područje koncesije do 49.999 stanovnika: minimalno 25 m²,

b) za područje koncesije od 50.000 do 99.999 stanovnika: minimalno 40 m²,

c) za područje koncesije od 100.000 do 499.999 stanovnika: minimalno 70 m²,

d) za područje koncesije od 500.000 do 999.000 stanovnika: minimalno 80 m²,

e) za područje koncesije više od 1.000.000 stanovnika: minimalno 90 m².

(3) Minimalni prostorni uvjeti za obavljanje djelatnosti televizije:

a) za područje koncesije do 99.999 stanovnika: minimalno 80 m²,

b) za područje koncesije od 100.000 do 299.999 stanovnika: minimalno 100 m²,

c) za područje koncesije od 300.000 do 999.999 stanovnika: minimalno 150 m²,

d) za područje koncesije više od 1.000.000 stanovnika: minimalno 200 m².

(4) Pružatelj medijskih usluga treba unutar poslovnog prostora iz stavka 2. i 3. osigurati odvojene prostorije za:

a) upravu i/ili glavnog urednika,

b) novinare (redakciju),

c) marketing i računovodstveno-knjigovodstvene poslove, ako pružatelj medijske usluge obavlja te poslove,

d) studio,

e) režiju

f) smještaj odašiljačke opreme.

(5) Pružatelji medijske usluge radija na područje koncesije do 49.999 stanovnika mogu u istoj prostoriji osigurati obavljanje poslova iz stavka 4. točka a)-c).

(6) Pružatelji medijske usluge radija mogu koristiti istu prostoriju za režiju i studio, ako oprema režije ne utječe na kvalitetu zvuka

(7) Prostorija za smještaj odašiljačke opreme mora osiguravati minimalne tehničke uvjete za optimalan rad odašiljačke tehnike.

Članak 7.

(1) Za obavljanje djelatnosti medijskih usluga televizije i/ili radija za specijalizirani televizijski ili radijski program na području koncesije, nakladnik mora osigurati minimalne prostorne uvjete sukladno broju stanovnika na području koncesije za koju je raspisan natječaj.

(2) Minimalni prostorni uvjeti za obavljanje djelatnosti radija:

a) za područje koncesije do 499.999 stanovnika: minimalno 50 m²,

b) za područje koncesije više od 500.000 stanovnika: minimalno 60 m².

(3) Minimalni prostorni uvjeti za obavljanje djelatnosti televizije:

a) za područje koncesije do 299.999 stanovnika: minimalno 80 m²,

b) za područje koncesije više od 300.000 stanovnika: minimalno 100 m².

(4) Pružatelj medijske usluge je obvezan unutar poslovnog prostora osigurati prostorije sukladno članku 6., stavak 4. -6.

Članak 8.

(1) Na pružatelje medijskih usluga televizije i/ili radija za opći televizijski ili radijski program koji koriste internetski, kabelski, satelitski i druge dopuštene oblike prijenosa odgovarajuće se primjenjuju minimalni prostorni uvjeti iz članka 6. sukladno broju stanovnika koji žive na području kojem se svojim programom obraćaju.

(2) Za obavljanje djelatnosti ostalih medijskih usluga, pružatelj mora osigurati minimalne prostorne uvjete sukladno vrsti djelatnosti:

a) za obavljanje djelatnosti pružatelja audiovizualnih medijskih usluga za specijalizirani televizijski ili radijski program koji koristi internetski, kabelski, satelitski i druge dopuštene oblike prijenosa: 50 m²,

b) za obavljanje medijskih usluga na zahtjev: minimalno 50 m².

Članak 9.

Ispunjavanje uvjeta iz članka 6., 7. i 8. dokazuje se vjerodostojnom ispravom o raspolaganju odgovarajućim poslovnim prostorom potrebnim za obavljanje djelatnosti, uključujući i raspolaganje na temelju ugovora o zakupu.

Minimalni kadrovski uvjeti

Članak 10.

(1) Za obavljanje djelatnosti medijskih usluga, pružatelj mora osigurati minimalne kadrovske uvjete i to:

a) Mora imati glavnog urednika koji je novinar i u radnom je odnosu na neodređeno vrijeme.

b) Direktor/predsjednik uprave/ravnatelj pružatelja medijske djelatnosti i glavni urednik mogu biti ista osoba.

c) Mora imati jednu tehničku osobu u radnom odnosu na neodređeno vrijeme.

(2) Pružatelji medijskih usluga televizije i/ili radija za specijalizirani program koji koriste internetski, kabelski, satelitski i druge dopuštene oblike prijenosa i pružatelji usluga na zahtjev mogu umjesto tehničke osobe iz stavka 1 točke c) imati u radnom odnosu na neodređeno vrijeme jednog novinara.

Članak 11.

(1) Pružatelji medijske usluge moraju ovisno o djelatnosti i broju stanovnika na području koncesije, uz ispunjavanje minimalnih uvjeta iz članka 10., osigurati ispunjavanje dodatnih uvjeta putem zapošljavanja na neodređeno vrijeme.

(2) Dodatni uvjeti za obavljanje djelatnosti medijskih usluga radija za opći radijski i/ili televizijski program na području koncesije:

a) za područje koncesije do 49.999 stanovnika: jedan novinar,

b) za područje koncesije od 50.000 do 99.999 stanovnika, dodatno u odnosu na točku a): urednik informativnog programa koji je novinar,

c) za područje koncesije od 100.000 do 499.999 stanovnika, dodatno u odnosu na točku b): jedan novinar,

d) za područje koncesije od 500.000 i više stanovnika, dodatno u odnosu na točku c): jedan novinar.

(3) Dodatni uvjeti za obavljanje djelatnosti medijskih usluga za specijalizirani radijski i/ili televizijski program na području koncesije:

a) na području koncesije do 499.999 stanovnika: jedan novinar,

b) za područje koncesije od 500.000 i više stanovnika, dodatno u odnosu na točku a): jedan novinar.

(4) Nakladnik radija i/ili televizije koji ima koncesije za pružanje medijske usluge na dva ili više područja dužan je za svako koncesijsko područje ispuniti minimalne kadrovske uvjete iz ovoga članka.

(5) Na pružatelje medijskih usluga televizije i/ili radija za opći televizijski ili radijski program koji koriste internetski, kabelski, satelitski i druge dopuštene oblike prijenosa odgovarajuće se primjenjuju dodatni kadrovski uvjeti iz stavka 2. sukladno broju stanovnika koji žive na području kojem se svojim programom obraćaju.

(6) Novinar je osoba koja je stekla potrebni visoki stručni stupanj školovanjem ili minimalno ima srednjoškolsko obrazovanje i iskustvo od najmanje 5 godina u obavljanju novinarskih poslova.

Članak 12.

Ispunjavanje minimalnih kadrovskih uvjeta dokazuje se vjerodostojnom ispravom o potrebnom broju radnika s odgovarajućom stručnom spremom ili ovjerenom izjavom o ispunjavanju tog uvjeta.

Minimalni financijski uvjeti

Članak 13.

(1) Za obavljanje djelatnosti medijskih usluga televizije i/ili radija i medijskih usluga na zahtjev pružatelji moraju osigurati početna financijska sredstva za rad u visini potrebnih sredstava dovoljnih za podmirenje troškova tromjesečnog poslovanja, ovisno o razini koncesije i drugim uvjetima, sukladno poslovnom planu pružatelja medijske usluge.

(2) Poslovni plan pružatelja medijske usluge izrađuje se za prve 3 godine, a obvezno sadrži:

a) izvore financiranja potrebne za pokretanje programskog kanala i za obavljanje djelatnosti

b) pregled planiranih prihoda i rashoda i drugih pretpostavki na kojima se temelji poslovni plan

(3) Ispunjavanje uvjeta iz stavka 1. ovoga članka dokazuje se vjerodostojnom ispravom o raspolaganju sredstvima na računu (izvod) ili osiguranju sredstava iz stavka 1. ovoga članka (pismo namjere financijske ustanove ili ovjerena izjava fizičke ili pravne osobe o davanju novčanih sredstava na raspolaganje).

(4) Postojeći pružatelji medijskih usluga ispunjavanje uvjeta iz stavka 1. dokazuju vjerodostojnom ispravom o bonitetu i solventnosti (BON 1 i BON 2).

UTVRĐIVANJE UVJETA

Članak 14.

(1) Podnositelj ponude na javni natječaj za dodjelu koncesije radija i/ili televizije dužan je podnijeti Vijeću dokaze o ispunjavanju uvjeta za obavljanje medijske djelatnosti radija i/ili televizije, propisane ovim Pravilnikom.

(2) Vijeće u postupku dodjele koncesije utvrđuje ispunjava li podnositelj iz stavka 1. ovoga članka uvjete propisane ovim Pravilnikom.

(3) Ispunjavanje minimalnih uvjeta, nakon dodjele koncesije, a prije potpisa ugovora o koncesiji utvrđuje nadležno tijelo za elektroničke komunikacije (HAKOM) na temelju tehničkog pregleda i o tome izvještava Vijeće.

(4) Tehničkim pregledom se minimalno provjeravaju dokazi o:

a) mogućnosti proizvodnje i odašiljanja (emitiranja) programa od studija do krajnje radijske postaje u lancu,

b) mogućnosti pohrane objavljenoga programa u propisanom obliku,

c) vlasništvu/najmu/pravu uporabe prostora za proizvodnju programa i smještaja radijske opreme,

d) vlasništvu/najmu/pravu uporabe opreme za proizvodnju i odašiljanje (emitiranje) programa,

e) redovitom servisiranju i održavanju radijske postaje i zadovoljavanju propisanih tehničkih uvjeta i normi, te da se smije koristiti u Republici Hrvatskoj.

Članak 15.

(1) Podnositelj zahtjeva za izdavanjem dopuštenja za obavljanje djelatnosti audiovizualnih i/ili audio medijskih usluga na zahtjev i pružanje medijskih usluga putem satelitskog, interenetskog, kabelskog i drugih dopuštenih oblika prijenosa audiovizualnog i/ili audio programa dužan je podnijeti Vijeću dokaze o ispunjavanju uvjeta za obavljanje medijske djelatnosti propisanih ovim Pravilnikom.

(2) Uz zahtjev je potrebno dostaviti sljedeće opće podatke:

a) naziv pružatelja medijske usluge,

b) sjedište pružatelja medijske usluge,

c) adresu poslužitelja za audio i/ili audiovizualni program,

d) nazivi i adrese sjedišta pružatelja usluga distribucije,

e) broj telefona i telefaksa, e-mail i web-adresu,

f) OIB pružatelja medijske usluge,

g) ime odgovorne osobe.

(3) Vijeće u postupku izdavanja dopuštenja utvrđuje ispunjava li podnositelj iz stavka 1. ovoga članka uvjete propisane ovim Pravilnikom i izdaje dopuštenje na razdoblje od 10 godine.

Članak 16.

Pružatelj medijske usluge koji obavlja radijsku i televizijsku djelatnost na temelju dopuštenja Vijeća dužan je ispuniti posebne uvjete za obavljanje djelatnosti radija i posebne uvjete za obavljanje djelatnosti televizije.

Članak 17.

Posebni uvjeti za obavljanje medijske usluge radija i/ili televizije, propisani člancima od 1. do 13. ovoga Pravilnika, predstavljaju minimalnu obvezu svakog podnositelja ponude u postupku za dodjelu koncesije ili izdavanja dopuštenja za obavljanje medijske usluge.

Članak 18.

Ako Vijeće utvrdi da pružatelj audio i audiovizualnih medijskih usluga više ne ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti propisane ovim Pravilnikom, odlukom će utvrditi primjereni rok u kojem je obvezan uskladiti obavljanje svoje djelatnosti s propisanim uvjetima. Ako pružatelj medijske usluge ne postupi prema odluci Vijeća u utvrđenom roku, Vijeće će donijeti odluku o privremenom ili trajnom oduzimanju koncesije ili dopuštenja.

VOĐENJE OČEVIDNIKA

Članak 19.

(1) Pružatelji medijskih usluga dužni su voditi dnevni očevidnik. Očevidnik mora sadržavati točno vrijeme početka objavljivanja svake emisije, njezino trajanje, naziv i vrstu, kao i objave unutar kataloga pružatelja medijskih usluga na zahtjev.

(2) Putem očevidnika mogu se voditi i podaci o pojedinačnim programskim sadržajima bitnim za praćenje poštivanja Zakona o elektroničkim medijima (vlastita proizvodnja, količina vijesti i obavijesti s područja koncesije), a pružatelji medijskih usluga televizije o:

a) količini komercijalnih audiovizualnih komunikacija,

b) količini europskih djela,

c) količini djela neovisnih europskih proizvođača

(3) Pružatelji medijskih usluga dužni su na zahtjev Vijeća dostaviti očevidnik elektroničkim putem ili u pisanom obliku.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

(1) Postojeći pružatelji medijske usluge radija i/ili televizije, te medijskih usluga na zahtjev, dužni su uskladiti svoje poslovanje s odredbama ovoga Pravilnika u roku od 3 mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(2) Rok za usklađivanje s obvezama iz članka 3. stavka 1. točke a) i b) i stavka 2. je 1. siječnja 2011. godine.

Članak 21.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o posebnim tehničkim, prostornim, financijskim i kadrovskim uvjetima za obavljanje djelatnosti radija i televizije (»Narodne novine«, broj 111/07).

(2) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-12/10-01/0072

Urbroj: 567-02/10-03

Zagreb, 25. svibnja 2010.

Predsjednik Vijeća za
elektroničke medije
Zdenko Ljevak, dipl. ing., v. r.