Pravilnik o načinu objave pravilnika o radu

NN 67/2010 (31.5.2010.), Pravilnik o načinu objave pravilnika o radu

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

2065

Na temelju članka 126. stavka 4. Zakona o radu (»Narodne novine« broj 149/09) ministar gospodarstva, rada i poduzetništva donosi

PRAVILNIK

O NAČINU OBJAVE PRAVILNIKA O RADU

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom uređuje način objave pravilnika o radu.

(2) Izrazi koji se za fizičke osobe u ovom Pravilniku koriste u muškom rodu su neutralni i odnose se na osobe muškog i ženskog spola.

Članak 2.

Poslodavac može donijeti pravilnik o radu koji se primjenjuje na sve radnike zaposlene kod toga poslodavca (u daljnjem tekstu: pravilnik) i pravilnike za pojedine skupine radnika ili za pojedine dijelove trgovačkog društva, poduzeća ili ustanove (u daljnjem tekstu: posebni pravilnici).

Članak 3.

(1) Pravilnik i posebne pravilnike poslodavac je dužan objaviti.

(2) Poslodavac je dužan na zahtjev radnika, omogućiti radniku izradu preslike pravilnika iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Troškove izrade preslike iz stavka 2. ovoga članka snosi radnik.

Članak 4.

Pravilnik i posebne pravilnike poslodavac je dužan objaviti na način da budu dostupni na uvid svim radnicima na koje se odnose i izloženi na vidljivom mjestu u prostorijama u kojima oni redovito borave tijekom radnog vremena.

Članak 5.

Poslodavac koji iz opravdanih razloga ne može pravilnik i posebne pravilnike objaviti na način utvrđen člankom 4. ovoga Pravilnika dužan je, odmah po njihovom donošenju, obavijestiti radnike o donošenju pravilnika pisanom objavom na vidljivom mjestu u svojim prostorijama ili putem osobe koja rukovodi pojedinom skupinom radnika, te odrediti osobu ili osobe kod kojih radnici tijekom radnog vremena mogu iste dobiti na uvid, a može ih objaviti i preko interne računalne mreže.

Članak 6.

Ako kod poslodavca djeluju sindikalni povjerenici ili je utemeljeno radničko vijeće, poslodavac je dužan, uz objavu pravilnika i posebnih pravilnika sukladno članku 4. i 5. ovoga Pravilnika, iste dostaviti sindikalnim povjerenicima i članovima radničkog vijeća.

Članak 7.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu objave pravilnika o radu (»Narodne novine« broj 8/96).

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/09-01/242

Urbroj: 526-08-01-01/5-10-1

Zagreb, 24. svibnja 2010.

Ministar
mr. sc. Đuro Popijač, v. r.