Pravilnik o djelatnostima koje se smatraju industrijom

NN 67/2010 (31.5.2010.), Pravilnik o djelatnostima koje se smatraju industrijom

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

2066

Na temelju članka 48. stavka 4. Zakona o radu (»Narodne novine« broj 149/09) ministar gospodarstva, rada i poduzetništva donosi

PRAVILNIK

O DJELATNOSTIMA KOJE SE SMATRAJU INDUSTRIJOM

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom uređuje koje se djelatnosti u smislu odredbe članka 48. stavka 2. Zakona o radu smatraju industrijom.

Članak 2.

Industrijom se u smislu članka 1. ovoga Pravilnika smatraju djelatnosti koje su Odlukom o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (»Narodne novine« broj 58/07 i 72/07 – ispravak Odluke) razvrstane u područja:

1) B – Rudarstvo i vađenje,

2) C – Prerađivačka industrija,

3) D – Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija,

4) E – Opskrba vodom: uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša,

5) F – Građevinarstvo.

Članak 3.

(1) Područje B – Rudarstvo i vađenje obuhvaća:

1) 05 – vađenje ugljena i lignita,

2) 06 – vađenje sirove nafte i prirodnog plina,

3) 07 – vađenje metalnih ruda,

4) 08 – ostalo rudarstvo i vađenje,

5) 09 – pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu.

(2) Područje C – prerađivačka industrija obuhvaća:

1) 10 – proizvodnju prehrambenih proizvoda,

2) 11 – proizvodnju pića,

3) 12 – proizvodnju duhanskih proizvoda,

4) 13 – proizvodnju tekstila,

5) 14 – proizvodnju odjeće,

6) 15 – proizvodnju kože i srodnih proizvoda,

7) 16 – preradu drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnju proizvoda od slame i pletarskih materijala,

8) 17 – proizvodnju papira i proizvoda od papira,

9) 18 – tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa,

10) 19 – proizvodnju koksa i rafiniranih naftnih proizvoda,

11) 20 – proizvodnju kemikalija i kemijskih proizvoda,

12) 21 – proizvodnju osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka,

13) 22 – proizvodnju proizvoda od gume i plastike,

14) 23 – proizvodnju ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda,

15) 24 – proizvodnju metala,

16) 25 – proizvodnju gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme,

17) 26 – proizvodnju računala te elektroničkih i optičkih proizvoda,

18) 27 – proizvodnju električne opreme,

19) 28 – proizvodnju strojeva i uređaja, d.n.,

20) 29 – proizvodnju motornih vozila, prikolica i poluprikolica,

21) 30 – proizvodnju ostalih prijevoznih sredstava,

22) 31 – proizvodnju namještaja,

23) 32 – ostalu prerađivačku industriju,

24) 33 – popravak i instaliranje strojeva i opreme.

(3) Područje D – Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija obuhvaća:

1) 35 – opskrbu električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciju.

(4) Područje E – Opskrba vodom: uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša obuhvaća:

1) 36 – skupljanje, pročišćavanje i opskrbu vodom,

2) 37 – uklanjanje otpadnih voda,

3) 38 – skupljanje otpada, djelatnosti obrade i zbrinjavanja otpada; oporabu materijala,

4) 39 – djelatnosti sanacije okoliša te ostale djelatnosti gospodarenja otpadom.

(5) Područje F – Građevinarstvo obuhvaća:

1) 41 – gradnju zgrada,

2) 42 – gradnju građevina niskogradnje,

3) 43 – specijalizirane građevinske djelatnosti.

Članak 4.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o djelatnostima koje se smatraju industrijom (»Narodne novine« broj 8/96).

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/09-01/239
Urbroj: 526-08-01-01/5-10-1
Zagreb, 24. svibnja 2010.

Ministar
mr. sc. Đuro Popijač, v. r.