Pravilnik o lovostaju

NN 67/2010 (31.5.2010.), Pravilnik o lovostaju

MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

2068

Na temelju članka 59. stavka 5. Zakona o lovstvu (»Narodne novine«, broj 140/05 i 75/09) i prethodnog mišljenja središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove zaštite prirode, ministar regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O LOVOSTAJU

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se razdoblja zabrane lova – lovostaji prema vrstama divljači, ovisno o njihovim biološkim svojstvima i ekološkim uvjetima u kojima obitavaju.

Članak 2.

Biološka svojstva divljači iz članka 1. ovoga Pravilnika jesu uzgojna vrijednost, dinamika rasta trofeja divljači, migracije divljači i proces razmnožavanja.

Članak 3.

Ekološki uvjeti iz članka 1. ovoga Pravilnika jesu osobitosti staništa u pogledu ishrane, zaklona i mjesta pogodnih za razmnožavanje pojedinih vrsta divljači.

Članak 4.

Određuju se razdoblja lovostaja po pojedinim vrstama divljači, kako slijedi:

A. KRUPNA DIVLJAČ

jelen (Cervus elaphus L.)

jelen – od 16. siječnja do 15. kolovoza

košuta – od 16. siječnja do 30. rujna

tele – od 1. ožujka do 30. rujna

jelen lopatar (Dama dama L.)

jelen – od 1. veljače do 15. rujna

košuta – od 1. veljače do 30. rujna

tele – od 1. ožujka do 30. rujna

jelen axis (Axis axis H. Smith)

jelen – kad nema očišćene i zrele rogove

košuta – kad je visoko bređa

tele – od 1. siječnja do 31. prosinca

srna (Capreolus capreolus L.)

srnjak – od 1. listopada do 30. travnja

srna i lane – od 1. veljače do 30. rujna

divokoza (Rupicapra rupicapra L.)

– od 1. veljače do 30. rujna

muflon (Ovis aries musimon Pall.)

muflon – nema lovostaja

muflonka i janje – od 1. siječnja do 31. srpnja

svinja divlja (Sus scrofa L.)

vepar, nazime i prase – nema lovostaja

krmača – od 1. veljače do 30. lipnja

medvjed (Ursus arctos L.)

– od 16. svibnja do 15. rujna i od 16. prosinca do 28. (29.) veljače

B. SITNA DIVLJAČ

jazavac (Meles meles L.)

– od 1. prosinca do 31. srpnja

mačka divlja (Felis silvestris Schr.)

od 1. veljače do 31. listopada

kuna bjelica (Martes foina EHR)

– nije propisan lovostaj, osim za ženku kad je visoko bređa ili dok vodi mladunčad

kuna zlatica (Martes martes L.)

– od 1. ožujka do 31. listopada

lasica mala (Mustela nivalis L.)

– od 1. siječnja do 31. prosinca

dabar (Castor fiber L.)

– od 1. siječnja do 31. prosinca

– u skladu s Planom gospodarenja dabrom u Republici Hrvatskoj i Akcijskim planom gospodarenja dabrom za pojedinu lovnu godinu

zec (Lepus europaeus Pall.)

– od 16. siječnja do 30. rujna

kunić divlji (Oryctolagus cuniculus L.)

– nije propisan lovostaj

puh veliki (Myoxus glis L.)

– od 1. prosinca do 30. rujna

lisica (Vulpes vulpes L.)

– nije propisan lovostaj, osim za ženku kad je visoko bređa ili dok vodi sitnu mladunčad

čagalj (Canis aureus L.)

– nije propisan lovostaj, osim za ženku kad je visoko bređa ili dok vodi sitnu mladunčad

tvor (Mustela putorius L.)

– nije propisan lovostaj, osim za ženku kad je visoko bređa ili dok vodi sitnu mladunčad

mungos (Herpestes ishneumon L.)

– nije propisan lovostaj, osim za ženku kad je visoko bređa ili dok vodi sitnu mladunčad

fazan-gnjetlovi (Phasianus sp. L.)

– od 1. veljače do 15. rujna

jarebice kamenjarke:

grivna (Alectoris graeca Meissn.) – od 16. siječnja do 30. rujna

čukara (Alectoris chucar) – od 16. siječnja do 30. rujna

trčka skvržulja (Perdix perdix L.) – od 1. siječnja do 31. kolovoza

prepelice:

pućpura (Coturnix coturnix L.) – od 1. prosinca do 15. kolovoza

virdžinijska (Coturnix virginiana L.) – od 1. veljače do 31. srpnja

šljuke:

bena (Scolopax rusticola L.) – od 1. ožujka do 30. rujna

kokošica (Gallinago gallinago L.) – od 1. veljače do 15. listopada

golub divlji:

grivnjaš (Columba palumbus L.) – od 1. veljače do 31. srpnja

pećinar (Columba livia Gmelin.) – od 1. veljače do 31. srpnja

guske divlje:

glogovnjača (Anser fabalis Latham.) – od 1. veljače do 31. listopada

lisasta (Anser albifrons Scopoli.) – od 1. siječnja do 31. prosinca

patke divlje:

gluhara (Anas platyrhynchos L.) – od 1. veljače do 31. kolovoza

glavata (Aythya ferina L.) – od 1. veljače do 31. kolovoza

krunasta (Aythya fuligula L.) – od 1. veljače do 31. kolovoza

pupčanica (Anas querquedula L.) – od 1. veljače do 31. kolovoza

kržulja (Anas crecca L.) – od 1. veljače do 31. kolovoza

liska crna (Fulica atra L.)

– od 1. veljače do 31. kolovoza

vrana siva (Corvus corone cornix L.)

– nije propisan lovostaj, osim kad sjedi na jajima i dok hrani mladunčad

vrana gačac (Corvus frugilegus L.)

– nije propisan lovostaj, osim kad sjedi na jajima i dok hrani mladunčad

čavka zlogodnjača (Coloeus monedula L.)

– nije propisan lovostaj, osim kad sjedi na jajima i dok hrani mladunčad

svraka (Pica pica L.)

– nije propisan lovostaj, osim kad sjedi na jajima i dok hrani mladunčad

šojka kreštalica (Garrulus glandarius L.)

– nije propisan lovostaj, osim kad sjedi na jajima i dok hrani mladunčad.

Članak 5.

Iznimno od članka 4. ovoga Pravilnika, na temelju dopuštenja ministarstva nadležnog za poslove lovstva, umjetno uzgojenu i odraslu pernatu divljač (osim divljih pataka) ispuštenu neposredno prije njezina izlova na posebno uređene površine u lovištu dopušteno je loviti do 31. ožujka pod uvjetima utvrđenim lovnogospodarskom osnovom ili programom uzgoja divljači.

Članak 6.

Divljač iz članka 4. ovoga Pravilnika za koju nije propisan lovostaj dopušteno je loviti samo do broja koji ne ugrožava biološku i ekološku ravnotežu prirodnih staništa divljači.

Članak 7.

1) Hvatanje žive divljači, u skladu s člancima 60. i 65. Zakona o lovstvu, dopušteno je uz sljedeće uvjete:

– muških grla krupne divljači, tijekom cijele godine;

– ženskih grla krupne divljači, kad nisu visoko bređe ili kad ne vode sitnu mladunčad;

– sitne divljači, u razdoblju dopuštenog lova, osim u uzgajalištima divljači gdje se može hvatati cijelu godinu.

2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, hvataljka mora biti postavljena i uređena na način koji onemogućava ranjavanje uhvaćenih životinja.

Članak 8.

Lov divljači pticama grabljivicama dopušten je u skladu s člancima 4. i 5. ovoga Pravilnika.

Članak 9.

Nakon pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji lovostaj za mačku divlju (Felis silvestris Schr.) iz članka 4. točke B ovoga Pravilnika određuje se u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca te će se njome gospodariti u skladu s Planom gospodarenja mačkom divljom u Republici Hrvatskoj i Akcijskim planom gospodarenja mačkom divljom.

Članak 10.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o lovostaji (»Narodne novine«, broj 155/05 i 82/06).

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/10-02/02

Urbroj: 538-08-10-10

Zagreb, 19. svibnja 2010.

Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske
i ministar regionalnog razvoja,
šumarstva i vodnoga gospodarstva
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.