Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-IP-114846/2009 i dr. od 19. svibnja 2010.

NN 67/2010 (31.5.2010.), Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-IP-114846/2009 i dr. od 19. svibnja 2010.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

2078

Ustavni sud Republike Hrvatske, u sastavu Jasna Omejec, predsjednica Suda, te suci Mato Arlović, Marko Babić, Snježana Bagić, Slavica Banić, Mario Jelušić, Davor Krapac, Ivan Matija, Antun Palarić, Aldo Radolović, Duška Šarin, Miroslav Šeparović i Nevenka Šernhorst, rješavajući o prijedlozima za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti zakona s Ustavom, na sjednici održanoj 19. svibnja 2010. godine, donio je

RJEŠENJE

I. Ne prihvaćaju se prijedlozi za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Zakona o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke (»Narodne novine« broj 94/09.).

II. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

1. Prijedloge za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom pojedinih odredbi Zakona o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke (»Narodne novine« broj 94/09., u daljnjem tekstu: ZoPPPM) ili ZoPPPM-a u cijelosti podnijelo je 1849 fizičkih i pravnih osoba (u daljnjem tekstu: predlagatelji). Podaci o predlagateljima sadržani su u posebnom dodatku rješenja koji se smatra njegovim sastavnim dijelom.

Dan objave u »Narodnim novinama«, službenom listu Republike Hrvatske, posebnog dodatka smatra se danom dostave ovog rješenja svakom pojedinom predlagatelju navedenom u posebnom dodatku.

2. Predlagatelji predlažu pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti osporenog zakona s Ustavom i njegovo ukidanje.

Prijedlozi nisu osnovani.

3. Osporeni zakon već je bio predmetom ocjene suglasnosti s Ustavom u postupku pred Ustavnim sudom. Odlukom i rješenjem broj: U-IP-3820/2009, U-IP-3826/2009 i dr. od 17. studenoga 2009., Ustavni sud je odbio zahtjev za ocjenom tog zakona i nije prihvatio prijedloge za ocjenu suglasnosti s Ustavom.

U tom rješenju, u točki 18. obrazloženja Ustavni sud je u sažetku naveo:

Ustavni je sud u ovom ustavnosudskom predmetu ocijenio sljedeće:

a) Nesuglasnost s Ustavom samo pojedinih odredbi ZoPPPM-a i, sukladno tome, njegovo djelomično ukidanje – kako je to istaknuto u zahtjevu podnositelja i u određenom broju prijedloga – nije moguće, jer se kod obuhvatnog poreznog predmeta kao što je ZoPPPM praktično ne može pronaći formulacija kojom bi se neosporeni dio razgraničio od osporenog dijela zakona.

b) U provedenom je ustavnosudskom postupku Ustavni sud utvrdio da je 1. listopada 2009., stupanjem na snagu ZoPPPSD-a, otklonjen ozbiljan prigovor neustavnosti ZoPPPM-a koji bi – da je opstao – morao dovesti do utvrđenja nesuglasnosti osporenog ZoPPPM-a s člankom 14. Ustava i njegova ukidanja.

c) Ustavni je sud također ocijenio da ZoPPPM ne uvažava načelo prema kojem iznos dužnog poreza ne smije biti veći od iznosa povećanja porezne osnovice koji je doveo do oporezivanja. Stoga je teret snošenja posebnog poreza nejednako raspodijeljen u graničnom području, na prijelazima platnih razreda, to jest među skupinama poreznih obveznika čija je visina primanja granična u smislu članka 5. ZoPPPM-a. On, međutim, nije prekomjeran ni za jednu skupinu adresata ZoPPPM-a, pa ni za one adresate primanja kojih ulaze u granično područje na prijelazu platnih razreda, jer i njima, nakon plaćanja posebnog poreza, ostaju primanja u iznosu od 2.940,80 kuna, dakle primanja iznad 2.814,00 kuna koliko iznosi visina zakonom zajamčene minimalne plaće. Postojanje eventualnog prekomjernog poreznog opterećenja navedenih adresata ZoPPPM-a u pojedinim konkretnim slučajevima Ustavni sud ne isključuje, ali se ta prekomjernost može ispitati samo u svjetlu osobitih okolnosti svakog konkretnog slučaja. U tim bi se postupcima zaštite pojedinačnih ljudskih prava onda primjenjivala i mjerila koja je s aspekta zaštite ljudskih prava ustanovio Europski sud u svojoj praksi, vezujući ih uz članak 3. Konvencije (prvi dio rečenice članka 23. stavka 1. hrvatskog Ustava).

d) Ustavni sud ocjenjuje da posebno značenje koje ZoPPPM ima za stabilnost javnih rashoda Republike Hrvatske trenutno ima prednost pred zahtjevima za ostvarenjem apsolutne jednakosti i pravednosti u ubiranju posebnog poreza. Privremeno ubiranje posebnog poreza zasnovano je na kvalificiranom javnom interesu, pa pojedine razlike koje ZoPPPM stvara među svojim adresatima, iako podložne kritici, ne dosižu stupanj zbog kojeg bi se taj zakon u ovom trenutku mogao proglasiti nesuglasnim s Ustavom.

Slijedi da poseban porez uveden ZoPPPM-om može u postojećem obliku biti privremeno zadržan u pravnom poretku Republike Hrvatske. Krajnja vremenska granica do koje je dopušteno važenje ZoPPPM-a, a time i ubiranje posebnog poreza (31. prosinca 2010.) razumno je postavljena, a Vlada Republike Hrvatske i unutar tog razdoblja ima obvezu pratiti i stalno ispitivati daljnje postojanje nužne potrebe za njegovom opstojnošću radi njegova eventualnog modificiranja ili ranijeg ukidanja.

e) ZoPPPM-om se ne narušava i ne ograničava poduzetnička i tržišna sloboda isplatiteljima poduzetnicima niti se njime utječe na njihovo sudjelovanje u gospodarskim odnosima. ZoPPPM-om se ne dira u pravo poduzetnika – isplatitelja plaća na samostalno određivanje plaća neovisno o tome je li riječ o određivanju plaća na način propisan Zakonom o radu ili Zakonom o trgovačkim društvima.

f) Privremena obustava usklađivanja rasta mirovina, propisana ZoPPPM-om, nije mjera koja bi bila nesuglasna Ustavu, jer ima legitiman cilj u javnom ili općem interesu. Ona vodi zadržavanju postojeće visine mirovina u slučaju smanjenja bruto plaća svih zaposlenih u Republici Hrvatskoj i smanjenja potrošačkih cijena, o kojima ovisi utvrđivanje aktualne visine mirovina.

g) ZoPPPM je donesen većinom glasova svih zastupnika Hrvatskog sabora, pa nije bilo potrebe da se u ovom ustavnosudskom postupku posebno ispituje je li ZoPPPM organski zakon ili ne.

h) Odnos između ZMO-a i ZoPPPM-a odnos je općeg i posebnog zakona koji se treba sagledavati u skladu s načelom »lex specialis derogat legi generali«.

i) ZoPPPM prihvaća opće načelo oporezivanja dohotka koje je propisano Zakonom o porezu na dohodak (tzv. načelo blagajne). Posebnim porezom oporezovale su se plaće, mirovine i drugi primici za srpanj 2009. (prije njegova stupanja na snagu 1. kolovoza 2009.), ali plaće, mirovine i drugi primici koji će se ostvariti u prosincu 2010., a koji će se isplatiti u siječnju 2011. ili kasnije neće podlijegati tom oporezivanju, čime je osigurana ravnoteža u razdoblju obračunavanja i plaćanja posebnog poreza. Stoga ZoPPPM ne djeluje povratno na način koji bi bio zabranjen člankom 89. stavkom 4. Ustava.

4. Na temelju članka 54. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 99/99., 29/02. i 49/02. – pročišćeni tekst), Ustavni sud može ocjenjivati suglasnost zakona s Ustavom i u slučaju kada je određeni zakon već ranije bio predmetom ustavnosudske ocjene.

U provedenom ustavnosudskom postupku utvrđeno je da predlagatelji nisu naveli nove razloge zbog kojih bi trebalo preispitati prethodno neprihvaćanje prijedloga za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom osporenog zakona, niti je Ustavni sud utvrdio da su u ustavnopravnom poretku Republike Hrvatske nastupile nove okolnosti koje bi dovele do promjene njegova stajališta obrazloženog u odluci i rješenju od 17. studenoga 2009. godine.

5. Na temelju članka 43. stavaka 1. i 2., u vezi s člankom 54. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske, riješeno je kao u izreci.

6. Odluka o objavi temelji se na članku 29. Ustavnog zakona.

Broj: U-IP-114846/2009 i dr.

Zagreb, 19. svibnja 2010.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednica
dr. sc. Jasna Omejec, v. r.

U-IP/114846/2009 – Čeljuska Vjera, Božidarevićeva 26, Zagreb

U-IP/114847/2009 – Čeljuska Tošev Elvira, Božidarevićeva 26, Zagreb

U-IP/114848/2009 – Rogić Jasminka, IV Andrilovečka 11, Zagreb

U-IP/114849/2009 – Roksandić Dragan, Ulica grada Vukovara 226/g, Zagreb

U-IP/114850/2009 – Hrnjak Mile, 3. Proveni put 10, Zagreb

U-IP/114851/2009 – Branković Gordana, Siječanjska 6, Vrbani, Zagreb

U-IP/114852/2009 – Sinanović Marinko, Brune Bjelinskog 18, Sesvete

U-IP/114853/2009 – Svjetlana Sinanović, Brune Bjelinskog 18, Sesvete

U-IP/114854/2009 – Mašić Ivanka, Kolodvorska 54, Erdut

U-IP/114855/2009 – Mašić Zvonko, Kolodvorska 54, Erdut

U-IP/114856/2009 – Mašić Ana, Kolodvorska 54, Erdut

U-IP/114857/2009 – Bošnjak Vladimira, Tratinska 26, Zagreb

U-IP/114858/2009 – Bošnjak Ivana, Mihovljanska 19, Zagreb

U-IP/114859/2009 – Bošnjak Marija, Tratinska 26, Zagreb

U-IP/114860/2009 – Hečimović Slavica, Bistrička 18, Zagreb

U-IP/114861/2009 – Savić Ana, Palmotićeva 56/1, Zagreb

U-IP/114862/2009 – Borak Marina, Fancevljev prilaz 9, Zagreb

U-IP/114863/2009 – Krajač Branka, Selišće 29 a, Zagreb

U-IP/114864/2009 – Jakupec Tamara, M. Gupca 63/II, Zabok

U-IP/114865/2009 – Šarić Grgo, Gornji Ratac 24, Tučepi

U-IP/114866/2009 – Baf Neven, Sveta Marina 6a, Labin

U-IP/114867/2009 – Tireli Alen, Vinež 512, Labin

U-IP/114868/2009 – Nežić Dunja, Sisačka 6, Pula

U-IP/114869/2009 – Batelić Marko, Karla Kranjca 50/19, Labin

U-IP/114870/2009 – Grbić Dragan, Ripenda Kras 49, Labin

U-IP/114871/2009 – Jusua Edi, Briševo 233, Zadar

U-IP/114872/2009 – Knaus Stiven, Kovačeva 1, Crni Lug

U-IP/114873/2009 – Žitnjak Ružica, O. Kučere 32, Bjelovar

U-IP/114874/2009 – Novak Vesna, Hvarska 6a, Zagreb

U-IP/114875/2009 – Vuradin Pavlina, Remetinec 209 a, Novi Marof

U-IP/114876/2009 – Toplek Barbalić Snježana, II Maksimirsko naselje 28, Zagreb

U-IP/114877/2009 – Kovačićek Milan, Donji Kraljevec 6, Budinšćina

U-IP/114878/2009 – Ferinović Denis, Naftaplinska 24, Ivaničko-Graberje

U-IP/114879/2009 – Haban Gabrijel, Donja Batina 24, Zlatar

U-IP/114880/2009 – Vabušek Zvonimir, I. G. Kovačića 61, Mihovljan, Čakovec

U-IP/114881/2009 – Udruga Hrvatska straža, Šamačka ulica br. II, Osijek

U-IP/114882/2009 – Klisović Zlatko, Lapovačka 6, Vinkovci

U-IP/114883/2009 – Kovač Ivanka, Glavna 256, Domažinec, Dekanovec

U-IP/114884/2009 – Filipović Nataša, Trpinjska 5, Zagreb

U-IP/114885/2009 – Valečić Hrvoje, Podbrežje 125, Ozalj

U-IP/114886/2009 – Valečić Helena, Stara Knežija 20, Zagreb

U-IP/114887/2009 – Ulamec Monika, Svetog Mateja 110, Zagreb

U-IP/114888/2009 – Halužan Katica, Mirka Deanovića 28, Zagreb

U-IP/114889/2009 – Kovač Kristijan, Glavna 256, Domašinec, Dekanovec

U-IP/114890/2009 – Jurinjak Ivana, Gacka 20, Zagreb

U-IP/114891/2009 – Nol Ksenija, Lanište 13, Zagreb

U-IP/114892/2009 – Trbović Ilija, Sv. Rok 84, Ogulin

U-IP/114893/2009 – Dananić Goran, Velika gora 13, Sveti Ivan Zelina

U-IP/114894/2009 – Pleša Đurđica, Trg hrvatskih branitelja 4, Garešnica

U-IP/114895/2009 – Morović Željko, Turanj 537, Turanj, Sveti Filip i Jakov

U-IP/114896/2009 – Licul-Kožljan, Miranda, Šumber 160, Nedešćina

U-IP/114897/2009 – Mohorović Roberta, Prilaz Griža 2, Labin

U-IP/114898/2009 – Mohorović Damir, Creska 27/2, Rabac

U-IP/114899/2009 – Črnjević Silvija, Mirkovec 69a, Sveti Križ Začretje

U-IP/114900/2009 – Vale Denis, Vrećari 26c, Nedešćina

U-IP/114901/2009 – Knežević Petar, Brig 4, Poljica-Brig

U-IP/114902/2009 – Vojnović Dražen, Tijani 15, Rijeka

U-IP/114903/2009 – Belušić Orijana, Titov trg 2, Labin

U-IP/114904/2009 – Stašić Miljenko, Frankopanska 17, Vrbnik

U-IP/114905/2009 – Habdija Šumak Saša, Vincenta iz Kastva 2, Zagreb

U-IP/114906/2009 – Takač Anuška, Varaždinska 28, Velika Gorica

U-IP/114907/2009 – Španić Marija, Jablanovečka 8, Zagreb

U-IP/114908/2009 – Ćavar Dragica, Fužinska 3, Zagreb

U-IP/114909/2009 – Žerjavić Romana, Labinska 11, Zagreb

U-IP/114910/2009 – Kapraljević Mirjana, Jurkovićeva 20, Zagreb

U-IP/114911/2009 – Kulji Nevenka, Zelenice 29, Labin

U-IP/114912/2009 – Petrov Leven, Novi Goljak 8, Zagreb

U-IP/114913/2009 – Plavšić Mirko, Papova 4, Zagreb

U-IP/114914/2009 – Plavšić Đorđe, Papova 4, Zagreb

U-IP/114915/2009 – Brčić Lapaš Morena, Kaštel Juki 157, Buje

U-IP/114916/2009 – Nemet Katarina, Vincent iz Kastva 1, Novigrad

U-IP/114917/2009 – Grozdanić Milka, Dante Alighieria 22, Umag

U-IP/114918/2009 – Krulčić Milena, Podravska 13, Novigrad

U-IP/114919/2009 – Hrnčić Branka, Cerjani 3, Kašteli

U-IP/114920/2009 – Paljun Sabina, Fiorini 340, Brtonigia

U-IP/114921/2009 – Šagi Marko, Zrinskih i Frankopana 11, Varaždin

U-IP/114922/2009 – Barišić Dubravka, Pilinka 8, Hrvatski Leskovac

U-IP/114923/2009 – Sokolič Maja, Imbriovec 109, Imbriovec Jalžabetski

U-IP/114924/2009 – Buhin Ivica, Ciglenica 25a, Garešnica

U-IP/114925/2009 – Šarić Dane, Kijevska 3, Zagreb

U-IP/114926/2009 – Šarić Ana, Kijevska 3, Zagreb

U-IP/114927/2009 – Bjelobrk Ljubica, M. Slatinskog 4, Velika Gorica

U-IP/114928/2009 – Palibrk Dušanka, Nazorova 60, Pula

U-IP/114929/2009 – Džafić Mersad, Plomin Luka 2/2, Plomin

U-IP/114930/2009 – Bosnić Mijo, Hrvatskog narodnog preporoda 36, Sisak

U-IP/114931/2009 – Prhat Irene, Čepić Polje 34, Kršan

U-IP/114932/2009 – Hilj Željko, Kukurini 24, Pićan

U-IP/114933/2009 – Blagajčević Denis, Perojska cesta 32, Fažana

U-IP/114934/2009 – Goleš Jure, Biogradska 5, Split

U-IP/114935/2009 – Fučkor Anka, Veliki Potočec 49, Krževci

U-IP/114936/2009 – Murić Ibro, Prvog maja 36, Rijeka

U-IP/114937/2009 – Šegedin Olivera, B. Papandopula 23, Split

U-IP/114938/2009 – Nemet Dražen, A. Šende 23, Đurđevac

U-IP/114939/2009 – Dent Đurđica, Grabrovnica 32, Pitomača

U-IP/114940/2009 – Gorski Ana, R. Boškovića 24, Split

U-IP/114941/2009 – Lopatič Josip, Trg hrvatskih pavlina 8, Zagreb

U-IP/114942/2009 – Filipović Vjekoslav, Bolnička cesta 95, Zagreb

U-IP/114943/2009 – Sandrin Damir, Preloška 40, Čakovec

U-IP/114944/2009 – Šarkezi Kata, Kralja Zvonimira 4A, Našice

U-IP/114945/2009 – Antolašić Mario, V. Nazora 75, Podturen

U-IP/114946/2009 – Zuljani Veljko, Plominska 48, Rabac

U-IP/114947/2009 – Dobrić Biljana, V. Čemparovica 44, Nedešćina

U-IP/114948/2009 – Pavlinović Damir, Ružići 3, Nedešćina

U-IP/114949/2009 – Nežić Darko, Sisačka 6, Pula

U-IP/114950/2009 – Žarak Matija, Vrh sela 80, Zaton

U-IP/114951/2009 – Pokšec Ivana, Zagrebačka 13, Karlovac

U-IP/114952/2009 – Sinković Željka, M. S. Bolšića 4, Zagreb

U-IP/114953/2009 – Pleša Boris, Trg hrvatskih branitelja 4, Garešnica

U-IP/114954/2009 – Katić Konrad, Dr. Franje Tuđmana 6, Velika

U-IP/114955/2009 – Luković Milošević Milica, Gruška 20, Zagreb

U-IP/114956/2009 – Pretković Darko, F. Livadića 19, Varaždin

U-IP/114957/2009 – Horvat Josip, B. I. Mažuranića 3A, Zlatar

U-IP/114958/2009 – Brlek Dražen, Koškovec 30A, Maruševec

U-IP/114959/2009 – Franković Ivana, Kolodvorska 18, Varaždin

U-IP/114960/2009 – Ulamec Mario, Sv. Mateja 110, Zagreb

U-IP/114961/2009 – Grlić Prahin Jelica, Vladimira Njegovana 6, Zagreb

U-IP/114962/2009 – Šebalj Vlado, Makedonska 69, Vinkovci

U-IP/114963/2009 – Grđan Zdravko, Habekov Jarek 10D, Hraščina, Trgovišće

U-IP/114964/2009 – Alošinac Marica, Braće Radića 38, Bistrinci, Belišće

U-IP/114965/2009 – Šubić Josip, Zvonimirova 1, Višnjevac

U-IP/114966/2009 – Katić Mile, Kralja Tomislava 21, Ravna Gora

U-IP/114967/2009 – Tomšić Marica, R. Boškovića 5, Mursko Središće

U-IP/114968/2009 – Tomić Ivka, Baštijanova 54, Zagreb

U-IP/114969/2009 – Prpić Danko, Ilica 60, Zagreb

U-IP/114970/2009 – Lulić Matija, Opatička 6, Zagreb

U-IP/114971/2009 – Barišić Dubravka, Pilinka 8, Hrvatski Leskovac

U-IP/114972/2009 – Herceg Pero, Naselje Stjepana Radića 47, Petrijanec

U-IP/114973/2009 – Greguranić Ivica, Matije Gupca 3, Kučanec, Sesvete

U-IP/114974/2009 – Nol Ivan, Lanište 13, Zagreb

U-IP/114975/2009 – Musulin Rade, V. I. Marinkovića 9, Ogulin

U-IP/114976/2009 – Skočibušić Marko, Voćarska 4, Samobor

U-IP/114977/2009 – Tkalčec Mladen, Zrinskih 25, Ivanovec, Čakovec

U-IP/114978/2009 – Bjelobrk Miroslav, Rujanska 3, Zagreb

U-IP/114979/2009 – Abazović Dino, Tonžino 7A, Rijeka

U-IP/114980/2009 – Morović Marija, Trg kardinala A. Stepinca 5, Benkovac

U-IP/114981/2009 – Gomuzak Dubravka, A. Fortisa 19, Zagreb

U-IP/114982/2009 – Gilezan Libuša, Bože Milanovića 17, Mali Lošinj

U-IP/114983/2009 – Rahmanović Sabit, Nikole Pavića 13, Zagreb

U-IP/114984/2009 – Curman Dario, Goljački breg 36, Zagreb

U-IP/114985/2009 – Đurinski Hrvoje, M. Gupca 93, Kupljenovo

U-IP/114986/2009 – Curman Klementina, Gajnice 18, Zagreb

U-IP/114987/2009 – Curman Slavko, Gajnice 18, Zagreb

U-IP/114988/2009 – Dijanić Ankica, Hvarska 3, Zagreb

U-IP/114989/2009 – Dijanić Ivan, Hvarska 3, Zagreb

U-IP/114990/2009 – Antelić Ovuka Lorna, Marcilnica 8, Labin

U-IP/114991/2009 – Ovuka Aleksandar, Marcilnica 8, Labin

U-IP/114992/2009 – Zgrablić Suzana, Medulinska cesta 49, Pula

U-IP/114993/2009 – Zgrablić Marko, Medulinska cesta 49, Pula

U-IP/114994/2009 – Ivanović Daniela, Velika Kosnica 36H, Velika Gorica

U-IP/114995/2009 – Ivanović Ivuša, Trg Hr. Pavlina 7, Zagreb

U-IP/114996/2009 – Tojaga Jelena, Srdoči 66, Rijeka

U-IP/114997/2009 – Pavetić Ana, Strossmayerova 5, Zabok

U-IP/114998/2009 – Goleš Dijana, Biogradska 5, Split

U-IP/114999/2009 – Staniša Vjeran, Viktora Šipeka 16, Stubičke Toplice

U-IP/115000/2009 – Goljevšček Marinko, Kraljice Jelene 1, Zagreb

U-IP/115001/2009 – Goljevšček Anđelka, Kraljice Jelene 1, Zagreb

U-IP/115002/2009 – Šarić Vesna, B. Magovca 58, Zagreb

U-IP/115003/2009 – Antinac Melita, Lonjska 10, Čepin

U-IP/115004/2009 – Antinac Mario, Lonjska 10, Čepin

U-IP/115005/2009 – Šestok Franjo, Školska 27, Velika Gorica

U-IP/115006/2009 – Vizek Ljerka, Naselje Kralja Petra Krešimira IV br. 15, Bjelovar

U-IP/115007/2009 – Skoliber Juraga Ivanka, Sv. Mateja 48, Zagreb

U-IP/115008/2009 – Drinčić Tomislav, Remete 166A, Zagreb

U-IP/115009/2009 – Draganić Ana, Matije Gupca 63, Zabok

U-IP/115010/2009 – Pobi Đurđica, Antuna Stipančića 3, Zagreb

U-IP/115011/2009 – Burić Mirjana, Kranjčevićeva 17, Split

U-IP/115012/2009 – Rajčić Martin, Kmanski prilaz IV/3, Split

U-IP/115013/2009 – Miličković Draga, S. L. Milenića 39, Rijeka

U-IP/115014/2009 – Kraljević Iskra, Petra Grgeca 25, Zagreb

U-IP/115015/2009 – Salamon Franko, Kožljak 69, Plomin

U-IP/115016/2009 – Mohorović Aldo, Kokoti 22, Raša

U-IP/115017/2009 – Rajković Denis, Istarska 5, Labin

U-IP/115018/2009 – Verbanac Moreno, Brnjci 21, Nedeščina

U-IP/115019/2009 – Ercegović Ante, Šibenska 8, Rogoznica

U-IP/115020/2009 – Misir Galić Lidija, Tina Ujevića 15, Sisak

U-IP/115021/2009 – Pavić Zoran, Vukovarska ulica 6, Knin

U-IP/115022/2009 – Budiselić Jurica, Novi Varoš 20, Mrkopalj

U-IP/115023/2009 – Bartolović Nenad, Branka Jaklića 62, Orahovica

U-IP/115024/2009 – Pavličić Marija, Žegar 1/36, Ogulin

U-IP/115025/2009 – Družić Sanja, Slave Raškaj 1, Plaški

U-IP/115026/2009 – Luković Tomislav, Lastovska 20, Zagreb

U-IP/115027/2009 – Blašković Michela, Ulica slobode 4, Rabac

U-IP/115028/2009 – Sgagliardi Trpčevski Agnese, Jeretova 48, Pula

U-IP/115029/2009 – Gačina Gordan, Fonde 10, Bale

U-IP/115030/2009 – Radović Marija, Lovežica 55, Pula

U-IP/115031/2009 – Lučevnjak Tatjana, Kralja Tomislava 40, Našice

U-IP/115032/2009 – Midžić Idriz, Ulica Veselke Tenžere 15/VI, Zagreb

U-IP/115033/2009 – Trbojević Blagoja, 77 sam. batalj. ZNG 56, Grubišno polje

U-IP/115034/2009 – Plužarić Mirko, Josipe Glembaj 21, Tenja

U-IP/115035/2009 – Novak Antonija, Duga ulica 56, Varaždinske toplice

U-IP/115036/2009 – Omanović Minela, Mutvoranska 29, Pula

U-IP/115037/2009 – Pizentić Danijel, Karla Kranjca 3/1, Labin

U-IP/115038/2009 – Franković Marko, Aldo Negri 5/3, Labin

U-IP/115039/2009 – Draganić Maja, Matije Gupca 63, Zagreb

U-IP/115040/2009 – Kosanović Saša, Bugarova 2a, Lučko, Zagreb

U-IP/115041/2009 – Baričević Lovro, Đure pl. Josipovića 13, Velika Gorica

U-IP/115042/2009 – Rimanić Rita, Istarska 16, Sveti Lovreč

U-IP/115043/2009 – Rimanić Mirko, Istarska 16, Sveti Lovreč

U-IP/115044/2009 – Jukan Esad, Ćrnjina 20, Pula

U-IP/115045/2009 – Kokorić Međed Tajana, F. Malnara V odvojak 1, Novi Zagreb

U-IP/115046/2009 – Mušterić Bože, Ivaniša Nelipića 31, Sinj

U-IP/115047/2009 – Maslać Pave, Podvor 7, Pridvorje, Konavle

U-IP/115048/2009 – Maslać Vlaho, Podvor 7, Pridvorje

U-IP/115049/2009 – Dragaš Milorad, Labinska 27, Rijeka

U-IP/115050/2009 – Radman Marina, Istarska obala 1c, Zadar

U-IP/115051/2009 – Radović Bušljeta Anita, Alojzija Stepinca 14, Starigrad

U-IP/115052/2009 – Krznarić Mile, Suvajska 19, Korenica

U-IP/115053/2009 – Šarić Vesna, B. Magovca 58, Novi Zagreb

U-IP/115054/2009 – Todorović Daliborka, A. Pilepića 17, Rijeka

U-IP/115055/2009 – Čekada Cezare, Paradiž 27a, Labin

U-IP/115056/2009 – Capurso Đino, Kunska 10, Dubrovnik

U-IP/115057/2009 – Frlan Heni, I. Filipovića 2, Rijeka

U-IP/115058/2009 – Milovac Maja, Krležina 14, Split

U-IP/115059/2009 – Kraljević Maja, Karasova 5, Zagreb

U-IP/115060/2009 – Miškulin Slavka, A. Musića 27, Zagreb

U-IP/115061/2009 – Midžić Vesna, Ulica Veselka Tenžere 15/VI, Zagreb

U-IP/115062/2009 – Ropret Sanja, Draškovićeva 47, Zagreb

U-IP/115063/2009 – Botić Antonija, Knežija 9, Zagreb

U-IP/115064/2009 – Koščić Dijana, Pržine 8, Kruševo, Obrovac

U-IP/115065/2009 – Takač Igor, Varaždinska 28, Velika Gorica

U-IP/115066/2009 – Dulava Vladimira, Buonarottijeva 15, Pula

U-IP/115067/2009 – Novosel Zdravko, M. Celjaka P. N. 88, Sisak

U-IP/115068/2009 – Novosel Sanja, Trg hrvatskih branitelja 16, Sisak

U-IP/115069/2009 – Benceković Goranka, Vurot 10a, Sisak

U-IP/115070/2009 – Abazović Davorka, Loš. pomoraca 7, Mali Lošinj

U-IP/115071/2009 – Okičan Daniela, A. Šenoe 80, Lužan, Belovar

U-IP/115072/2009 – Burić Ivo, Kranjčevićeva 17, Split

U-IP/115073/2009 – Lukinić Boris, M. Krleže 81c, Karlovac

U-IP/115074/2009 – Rupnik Joško, Z. Frankopanska 32, Split

U-IP/115075/2009 – Omanović Omer, Mutvoranska 29, Pula

U-IP/115076/2009 – Bulić Marko, S. Radića 105, Banova Jaruga

U-IP/115078/2009 – Sadžida Jukan, Ćrnjina 20, Pula

U-IP/115079/2009 – Pobi Miroslav, A. Stipančića 3, Zagreb

U-IP/115080/2009 – Stipić Ivan, Stenjevečka 33, Zagreb

U-IP/115081/2009 – Vojnić Žagar Nina, Koparska 37, Pula

U-IP/115082/2009 – Rimanić Eda, Martinkovec 144, Rijeka

U-IP/115083/2009 – Brezac Nevia, M. Tita 117, Labin

U-IP/115084/2009 – Rajčić Dragica, Kmanski Prilaz IV/3, Split

U-IP/115085/2009 – Benceković Boris, Vurot 10a, Sisak

U-IP/115086/2009 – Radočaj Anka, Dobrenići 18, Generalski Stol

U-IP/115087/2009 – Brezac Bruno, Barbići 26, Labin

U-IP/115088/2009 – Kosanović Štefa, Valtura 210, Pula

U-IP/115089/2009 – Hrvatin Bruna, Prilaz Vetva 2, Labin

U-IP/115090/2009 – Hrvatin Marina, Prilaz Vetva 2, Labin

U-IP/115091/2009 – Tičić Davorka, Držićeva 46b, Solin

U-IP/115092/2009 – Zorčić Edita, Sukoišanska 21, Split

U-IP/115093/2009 – Đikić Lidija, Marjanski put 12, Split

U-IP/115094/2009 – Svetac Ivo, I. Vojnovića 79, Dubrovnik

U-IP/115095/2009 – Radović Vlastimir, Lovežica 55, Pula

U-IP/115096/2009 – Jagić Mario, Malešnica odvojak 8, Zagreb

U-IP/115097/2009 – Burić Antun, Rudeska cesta 173, Zagreb

U-IP/115098/2009 – Mandić Burić Mirna, Rudeška cesta 173, Zagreb

U-IP/115099/2009 – Borojević Irena, Nikole Hečimovića 16, Zagreb

U-IP/115100/2009 – Molak Branimir, Buconjićeva 27, Zagreb

U-IP/115101/2009 – Matovina Božidar, Sv. Mateja 129/04, Zagreb

U-IP/115102/2009 – Molak Jasna, Buconjićeva 27, Zagreb

U-IP/115103/2009 – Samac Milovanović Milica, Gruška 12, Zagreb

U-IP/115104/2009 – Gvozdić Nikola, Senjska 6, Karlovac

U-IP/115105/2009 – Marković Ratko, Prikrilova 13, Zagreb

U-IP/115106/2009 – Pavičić Nikola, IV Andrilovečka 11, Zagreb

U-IP/115107/2009 – Mikac Radmila, Vukovićeva 5, Zagreb

U-IP/115108/2009 – Martinuš Marianne, Andrije Žaje 60, Zagreb

U-IP/115109/2009 – Watz Maja, Pašmanska 16, Zagreb

U-IP/115110/2009 – Jurković Valentina, Kranjčevićeva 37, Zagreb

U-IP/115111/2009 – Lazički Snježana, Hrvatskih branitelja 4/1, Strmec Samoborski

U-IP/115112/2009 – Lazički Leopold, Hrvatskih branitelja 4/1, Strmec Samoborski

U-IP/115113/2009 – Ružić Jasenka, Gorjanska 26, Zagreb

U-IP/115114/2009 – Ružić Dražen, Gorjanska 26, Zagreb

U-IP/115115/2009 – Jagić Vesna, Malešnica odvojak 8, Zagreb

U-IP/115116/2009 – Jagić Željko, Malešnica odvojak 8, Zagreb

U-IP/115117/2009 – Vunarić Vini, Hrgoviči 47, Zagreb

U-IP/115118/2009 – Faruk Yahia Abuel Gasim, Naselak 16, Zagreb

U-IP/115119/2009 – Mažar Snježana, Bolnička cesta 81e, Zagreb

U-IP/115120/2009 – Kaić Ivo, Buntićeva 1, Zagreb

U-IP/115121/2009 – Čizmić Indira, Kralja Zvonimira 65, Zagreb

U-IP/115122/2009 – Čizmić Ante, Kralja Zvonimira 65, Zagreb

U-IP/115123/2009 – Maras Mirjana, Rasadnička 17, Lukavec, Donja Lomnica

U-IP/115124/2009 – Sofilić Gaćeša, Platana 28, Strmec Samoborski, odvjetničko društvo Blajher & Partneri, Andrije Hebranga 33, Zagreb

U-IP/115125/2009 – Ćosić Mario, Rudolfa Donassya 8, Kutina, odvjetničko društvo Blajher & Partneri, Andrije Hebranga 33, Zagreb

U-IP/115126/2009 – Gaćeša Saša, Platana 28, Strmec Samoborski, odvjetničko društvo Blajher & Partneri, Andrije Hebranga 33, Zagreb

U-IP/115127/2009 – Horvat Tanja, Bleiweisova 21, Zagreb, odvjetničko društvo Blajher & Partneri, Andrije Hebranga 33, Zagreb

U-IP/115128/2009 – Perković Višnja, M. Krleže 2, Sisak, odvjetničko društvo Blajher & Partneri, Andrije Hebranga 33, Zagreb

U-IP/115129/2009 – Papić Natalija, Lipa 8, Strmec Samoborski, odvjetničko društvo Blajher & Partneri, Andrije Hebranga 33, Zagreb

U-IP/115130/2009 – Sentić Edita, Balotin prilaz 3, Zagreb, odvjetničko društvo Blajher i Partneri, Zagreb

U-IP/115131/2009 – Sofilić Tahir, Tina Ujevića 25, Sisak, odvjetničko društvo Blajher i Partneri, Zagreb

U-IP/115132/2009 – Cvitković-Sofilić Ljubomira, Tina Ujevića 25, Sisak, odvjetničko društvo Blajher i Partneri, Zagreb

U-IP/115133/2009 – Bućan Magdalena, Kneza Domagoja 6, Sisak, odvjetničko društvo Blajher & Partneri, Andrije Hebranga 33, Zagreb

U-IP/115134/2009 – Merle Vesna, Kneza Trpimira 10, Sisak, odvjetničko društvo Blajher & Partneri, Andrije Hebranga 33, Zagreb

U-IP/115135/2009 – Pavlović Ivan, Veleškovec 53, Zlatar Bistrica, odvjetničko društvo Blajher & Partneri, Andrije Hebranga 33, Zagreb

U-IP/115136/2009 – Galić Hrvoje, Zagrebačka 133, Gračec, Dugo Selo

U-IP/115137/2009 – Kozarić Tomislav, Posavska 21, Lekenik

U-IP/115138/2009 – Žučko Lidija, Barutanski jarak 142, Zagreb

U-IP/115139/2009 – Jakas Marija, Vojnovićeva 24, Zagreb

U-IP/115140/2009 – Jerković Perica, Ulica Ljiljana 21, Sesvete

U-IP/115141/2009 – Božić Josip, Hercegnovski put 38, Zagreb

U-IP/115142/2009 – Božić Dubravka, Hercegnovski put 38, Zagreb

U-IP/115143/2009 – Zorko Danijel, Braće Seljana 46, Zagreb

U-IP/115144/2009 – Zubović Trpimir, Brune Bušića 34, Zagreb

U-IP/115145/2009 – Zorko Zubović Tanja, Brune Bušića 34, Zagreb

U-IP/115146/2009 – Škrlec Ivan, Donje Psarjevo 7A, Sv. Ivan Zelina

U-IP/115147/2009 – Škrlec Nino, Miramarska cesta 15 b, Zagreb

U-IP/115148/2009 – Kelić Martina, Donje Psarjevo 7a, Sveti Ivan Zelina

U-IP/115149/2009 – Kelić Igor, Donje Psarjevo 7a, Sv. Ivan Zelina

U-IP/115150/2009 – Lešnjak Lidija, Slavka Kolara 23, V. Gorica

U-IP/115151/2009 – Kljajić Ronald, Koledinečka 5, Zagreb

U-IP/115152/2009 – Kljajić Željka, M. Lovraka 9, Zagreb

U-IP/115153/2009 – Bartula Mirko, I Resnik 87 K, Zagreb

U-IP/115154/2009 – Ožegović Marija, Novakova 8b, Zagreb

U-IP/115155/2009 – Senjanović Mario, Ulica grada Vukovara 62 D, Zagreb

U-IP/115156/2009 – Malenica Višnja, Nova cesta 19, Zagreb

U-IP/115157/2009 – Grbeša Silvana, Gjure Prejca 1/V, Zagreb

U-IP/115158/2009 – Sajko Josipa, Grada Chicaga 22, Zagreb

U-IP/115159/2009 – Forenbacher Dunja, Makančeva 4, Zagreb

U-IP/115160/2009 – Vidaković Vjera, J. Lučića 12, Zagreb

U-IP/115161/2009 – Krušelj Posavec Andreja, Dalmatinska 5, Zagreb, Jurički-Rajković Mirjana, Savski Gaj I Put 25 A, Zagreb, Markovina Zoran, Stube Vinka Mendekića 5, Zagreb

U-IP/115162/2009 – Mrakovčić Branko, Kornić 15, Kornić

U-IP/115163/2009 – Mihelić Tomić Marjana, Badema 23, Zagreb

U-IP/115164/2009 – Peruško Igor, Vrbani 27, Zagreb

U-IP/115165/2009 – Palijan Siniša, Kriška 107, Zagreb

U-IP/115166/2009 – Abram Mario, Prilaz V. Gortana 4, Rijeka

U-IP/115167/2009 – Igrec Franka, Nikole Tesle 17, Jastrebarsko

U-IP/115168/2009 – Žganec Goran, Aleja Ruža 1/A, Zagreb

U-IP/115169/2009 – Žganec Darija, Aleja Ruža 1/A, Zagreb

U-IP/115170/2009 – Đurđević Goran, Sigetje 8, Zagreb

U-IP/115171/2009 – Zvijerac Klaudija, Krležina 25, Pula

U-IP/115172/2009 – Grbac Carolina, Nikole Tesle 2, Opatija

U-IP/115173/2009 – Petrlić Andreja, Demšarova 31, Zagreb

U-IP/115174/2009 – Jabor Ivan, Potok 20, Rijeka

U-IP/115175/2009 – Ramljak Stanko, Valturska 78, Pula

U-IP/115176/2009 – Šumanovac Ramljak Tatjana, Hanamanova 1, Zagreb

U-IP/115177/2009 – Bušljeta Miro, Veli Kijec 16, Omišalj

U-IP/115178/2009 – Španjić Milivojević Franka, J. Pupačića BB, Krk

U-IP/115179/2009 – Milivojević Rajko, J. Pupačića bb, Krk

U-IP/115180/2009 – Peić Tomislav, Zagrebačka 45, Krk

U-IP/115181/2009 – Kukić Sonja, Pod lipama 6, Koprivnica

U-IP/115182/2009 – Trumbetaš Tomislav, Lukavečka 12, D. Lomnica

U-IP/115183/2009 – Ivančić Nives, Loborika 50, Marčana

U-IP/115184/2009 – Ivančić Mladen, Loborika 50, Marčana

U-IP/115185/2009 – Smolčec Božena, Zapoljska 38, Zagreb

U-IP/115186/2009 – Petrović Svenka, Trg slobode 6, Koprivnica

U-IP/115187/2009 – Podbojec Dubravka, Zagrebačka 11A, Turčin

U-IP/115188/2009 – Pernar Zrinka, Jeleranska 16, Hrvatski Leskovac

U-IP/115189/2009 – Galić Goran, Dragutina Jambrešćaka 6, Samobor

U-IP/115190/2009 – Kern Erika, Gornji Kraj 67, Samobor

U-IP/115191/2009 – Marelić Kristina, Hrvojeva 3, Zagreb

U-IP/115192/2009 – Šavonja Suzana, Pustodol Orehovečki 97A, Bedekovčina

U-IP/115193/2009 – Omerčić Gabrijela, Gornji Kraj 21, Samobor

U-IP/115194/2009 – Kukor Gordan, Česmanska 98, Novoselec

U-IP/115195/2009 – Štefičar Siniša, Vilišinec 2E, Lepoglava

U-IP/115196/2009 – Krvar Željka, Borovik 11, Lučko

U-IP/115197/2009 – Sudec Branka, Oštrice 133A, Novi Marof

U-IP/115198/2009 – Delcaro Nevio, Galižana 13, Pula

U-IP/115199/2009 – Erak Desanka, Valvazorova 5, Pula

U-IP/115200/2009 – Kovač Tihomir, III. Požarinje 3, Zagreb

U-IP/115201/2009 – Klisović Željko, J. Rakovca 14A, Umag

U-IP/115202/2009 – Klisović Dolores, J.Rakovca 14a, Umag

U-IP/115203/2009 – Popović Saša, Pulska 47, Poreč

U-IP/115204/2009 – Jozić Josip, Gradska vrata 5, Novigrad

U-IP/115205/2009 – Čačić Šime, Jarebička 7, Zagreb

U-IP/115206/2009 – Stublija Željko, Kralja P. Krešimira IV 1/3, Kutina

U-IP/115207/2009 – Brusić Marino, I. Žorža 11, Rijeka

U-IP/115208/2009 – Valčić Tamara, Stjepana Radića 8A, Zadar

U-IP/115209/2009 – Iličić Zvjezdana, Don J. Prodana 119, Slavonski Brod

U-IP/115210/2009 – Grivičić Ivica, Kumičićeva 137, Slavonski Brod

U-IP/115211/2009 – Kalanj Ivica, Šetalište V. Nazora 35, Crikvenica

U-IP/115212/2009 – Šćulac Dino, Cernik 34, Čavle

U-IP/115213/2009 – Ladišić Josip, Uspon V. Bukovca 3, Rijeka

U-IP/115214/2009 – Zaharija Dubravka, M. Franelića 1, Rijeka

U-IP/115215/2009 – Pavlić Vinko, M. Tita 67, Selce

U-IP/115216/2009 – Blašković Erkolino, Krnica 131, Krnica

U-IP/115217/2009 – Brenčić Branko, Tomasinijeva 20, Pula

U-IP/115218/2009 – Živić Radosav, Pomer 93, Pomer

U-IP/115219/2009 – Kolić Zlatko, Orbanići 29, Marčana

U-IP/115220/2009 – Pačić Dalibor, Pačići 50, Svetvičent

U-IP/115221/2009 – Piljan Darko, Bibić 24, Svetvinčenat

U-IP/115222/2009 – Breljak Stanić Marijana, Av. Marina Držića 71, Zagreb

U-IP/115223/2009 – Lubenjak Stjepan, Krčelićeva 27A, Zagreb

U-IP/115224/2009 – Prahović Ivica, Dr. Lavoslava Ružičke 24, Velika Gorica

U-IP/115225/2009 – Šarkezi Matija, Novogradiška 7A, Osijek

U-IP/115226/2009 – Marihov Josipa, Dolac BB, Primošten

U-IP/115227/2009 – Pehar Mira, Gornjoselska 6, Marija Bistrica

U-IP/115228/2009 – Grđan Spomenka, M. Krleže 5, Varaždin

U-IP/115229/2009 – Falaš Mira, R. Petrovića 40, Rijeka

U-IP/115230/2009 – Čaušević Fikret, I. M. Ronjgova 4c, Rijeka

U-IP/115231/2009 – Šarinić Nikolina, Skladišna 6, Karlovac

U-IP/115232/2009 – Maravić Ivanka, Seočani 40, Drežnica

U-IP/115233/2009 – Sclaunich Biserka, St. Dr. A. Mandića 2c, Ičići

U-IP/115234/2009 – Adamić Viktorija, Vide Solkola 4, Varaždin

U-IP/115235/2009 – Milošević Marija, Tripalov voćnjak 5, Sinj

U-IP/115236/2009 – Dojčić Siniša, Dubravička 140, Kraj Donji, M. Gorica

U-IP/115237/2009 – Hotko Vladimir, S. Topola 14, Drenje Brdovečko, Prigorje Brdovečko

U-IP/115238/2009 – Hotko Nikola, S. Topola 14, Drenje Brdovečko, Prigorje Brdovečko

U-IP/115239/2009 – Cerčić Tomislav, Mali Komor 43, Mače

U-IP/115240/2009 – Kovačić Nenad, Velika Petrovagorska 35B, Lobor

U-IP/115241/2009 – Šivalec Dalibor, Zabočka cesta 18, Zabok

U-IP/115242/2009 – Glavina Ana, Harambašićeva 66, Zagreb

U-IP/115243/2009 – Njegovan Milena, Pavla Lončara 10, Sesvete

U-IP/115244/2009 – Talajić Mirko, Lanište 9E, Zagreb

U-IP/115245/2009 – Raguž Hrvoje, Prilaz baruna Filipovića 19, Zagreb

U-IP/115246/2009 – Grgić Halić Andrea, I. Resnik 46, Zagreb

U-IP/115247/2009 – Pavelić Jelena, B. Trenka 77, Županja

U-IP/115248/2009 – Arbanas Josip, Matice Hrvatske 50, Velika Gorica

U-IP/115249/2009 – Beketić Vlatka, Žuti breg 132, Zagreb

U-IP/115250/2009 – Pajković Josip, Akvilejski prilaz 9, Pula

U-IP/115251/2009 – Knezović Ljubica, Mate Lovraka 13, Zagreb

U-IP/115252/2009 – Maržić Nada, Ilica 50, Zagreb

U-IP/115253/2009 – Barišić Ana, Vladimira Vidrića 44, Zagreb

U-IP/115254/2009 – Kosanović Nataša, Viktora Kovačića 30, Zagreb

U-IP/115255/2009 – Sajko Zlatica, Trnsko 28, Zagreb

U-IP/115256/2009 – Majetić Aziz, Petra Žgaljića 16, Krk

U-IP/115257/2009 – Pozzecco Klaudio, Rudine 2, Buje

U-IP/115258/2009 – Hlobik Dario, Marija Šimenca 6, Zagreb

U-IP/115259/2009 – Hlobik Josip, Marija Šimenca 6, Zagreb

U-IP/115260/2009 – Drenski Mario, Drenjska 16, B. Prigorje

U-IP/115261/2009 – Herger Marija, Otočka 56, Samoborski Otok

U-IP/115262/2009 – Črneić Melanija, Prevoj 28, Zagreb

U-IP/115263/2009 – Šplajt Gorana, Snježnička 2b, Osijek

U-IP/115264/2009 – Kubala Drinčić Helena, Remete 166a, Zagreb

U-IP/115265/2009 – Vlahović Branka, II. Poljski put 30, Zagreb

U-IP/115266/2009 – Gotovac Ante, Petra Kružića 34, Solin

U-IP/115267/2009 – Golić Said, Podgrađe pod Okićko 35a, Sveti Martin pod Okićem

U-IP/115268/2009 – Golić Tamara, Podgrađe pod Okićko 35a, Sveti Martin pod Okićem

U-IP/115269/2009 – Lukšić Danijel, Nova Ves 41, Plomin

U-IP/115270/2009 – Krešić Maja Laura, Lanište 1c, Zagreb

U-IP/115271/2009 – Dobrilović Marina, Starotrnjanska 55, Zagreb

U-IP/115272/2009 – Ćaćko Ksenija, Sibeliusova 6, Zagreb

U-IP/115273/2009 – Kovačević Katica, Radnička cesta 282 H, Zagreb

U-IP/115274/2009 – Tuđman Zdenko, A. Šenoe 24, Zagreb

U-IP/115275/2009 – Novosel-Žderić Lidija, Vumelje 14, Zagreb

U-IP/115276/2009 – Kordić Tamara, Odvojak Reber 27, Kašina

U-IP/115277/2009 – Šragalj Tonči, Grozdane 5, Vrbovsko

U-IP/115278/2009 – Ljubičić Vjekoslav, Grič 18, Skrad

U-IP/115279/2009 – Erdeš Tea Snježana, J. Kolarca 23, Vukovar

U-IP/115280/2009 – Dobrilović Krešimir, Starotrnjanska 55, Zagreb

U-IP/115281/2009 – Alač Tatjana, Šet. I. G. Kovačića 43, Rijeka

U-IP/115282/2009 – Babić Siniša, Ante Kovačića Prilaz 1 kbr. 1, Bjelovar

U-IP/115283/2009 – Šaš Milica, Mesnička 23, Zagreb

U-IP/115284/2009 – Barčić Robert, Umole 24, Dražice, Jelenje

U-IP/115285/2009 – Novak Vesel Ksenija, Svetice 50, Zagreb

U-IP/115286/2009 – Tomić Mladen, Badema 23, Zagreb

U-IP/115287/2009 – Pribil Branka, Kriška 107, Zagreb

U-IP/115288/2009 – Alagić Hamzo, Kolarova 11, Zagreb

U-IP/115289/2009 – Crnjac Ružica, Dubrava 167, Zagreb

U-IP/115290/2009 – Vratan Ivana, Z. Ljevakovića 24, Zagreb

U-IP/115291/2009 – Galić Ankica, Kamenički vrhovec 35, Lepoglava

U-IP/115292/2009 – Višić Hrvoje, R. Boškovića 7, Split

U-IP/115293/2009 – Pleše Josip, Supilova 146, Delnice

U-IP/115294/2009 – Podnar Darko, I. G. Kovačića 213, Ravna Gora

U-IP/115295/2009 – Šafar Dubravka, Selska 29, Crni Jug

U-IP/115296/2009 – Antolović Ranko, Dubrava 256b, Zagreb

U-IP/115297/2009 – Varezić Jelena, A. Hebranga 24, Dubrovnik

U-IP/115298/2009 – Kokijer Krunoslav, Vodovodna 17, Varaždin

U-IP/115299/2009 – Bogatinovski Mihaela, Lj. Gaja 7, K. Marof

U-IP/115300/2009 – Čurik Kristina, M. Pejač 11, Markovac N., Našice

U-IP/115301/2009 – Mikulandra Siniša, Lonjska 21, Osijek

U-IP/115302/2009 – Cvitanić Maja, Mažuranićevo šetalište 31, Split

U-IP/115303/2009 – Jerković Pavić Agueza, Sv. Mateja 5, Zagreb

U-IP/115304/2009 – Pavičić Jasminka, Držanička 24, Ivanovac

U-IP/115305/2009 – Pavlus Ivanka, Dore Pejačević 41, Našice

U-IP/115306/2009 – Mrakovčić Dragan, Kornić 15, Kornić

U-IP/115307/2009 – Galic Mario, Orehovička cesta 22, Bedekovčina

U-IP/115308/2009 – Blanuša Vlatka, Lukšić 19, Zagreb

U-IP/115309/2009 – Mataja Albert, A. Starčevića 10, Delnice

U-IP/115310/2009 – Vrbanc Dragan, Fužinski Benkovac 7, Fužine

U-IP/115311/2009 – Crljenak Radoslav, Paromlinska 7, Zagreb

U-IP/115312/2009 – Žgaljardić Mario, Floričići 49, Labin

U-IP/115313/2009 – Horvatinec Hrvoje, 6. kolovoza 1995. broj 5, Glina

U-IP/115314/2009 – Tatarević Vera, Hrvatske vojske 13, Bilje

U-IP/115315/2009 – Pejić Nikolina, I. L. Ribara 49, Kešinci

U-IP/115316/2009 – Šimunek Đurđa, Nova 49, Čeminac

U-IP/115317/2009 – Šimunek Oto, Nova 49, Čeminac

U-IP/115318/2009 – Atalić Vlasta, Vijenac A. Cesarca 1b, Osijek

U-IP/115319/2009 – Dener Tajana, Lađarska 10, Osijek

U-IP/115320/2009 – Gajčević Karolina, J. B. Jelačića 133, Budimci

U-IP/115321/2009 – Vuković Dubravka, J. Huttlera 11, Osijek

U-IP/115322/2009 – Roksandić Križan Ivana, Banjalučka 56, Osijek

U-IP/115323/2009 – Pintarić Marija, Lj. Posavskog 41, Osijek

U-IP/115324/2009 – Georgijevski Dragica, J. Huttlera 18, Osijek

U-IP/115325/2009 – Sabljić Snježana, Riječka 36, Sarvaš

U-IP/115326/2009 – Conjar Gordana, Vrtna 113, Briješće

U-IP/115327/2009 – Tuškan Gordana, Lj. Posavskog 45, Osijek

U-IP/115328/2009 – Čonka Nataša, Držanička 5, Ivanovac

U-IP/115329/2009 – Vidaković Zlata, Vukovarska 124, Osijek

U-IP/115330/2009 – Batorek Sofija, Gundulićeva 156, Osijek

U-IP/115331/2009 – Ivić Marija, Đ. Maričića 36, Ladimirevci

U-IP/115332/2009 – Jeršek Maja, Sunčana 25, Josipovac

U-IP/115333/2009 – Ružman Nataša, Cvjetkova 22a/2, Osijek

U-IP/115334/2009 – Bobinac Mirta, Sijenjak 50, Osijek

U-IP/115335/2009 – Vuksanović Dobrila, Vij. I. Meštrovića 11, Osijek

U-IP/115336/2009 – Teskera Suzana, Valpovačka 65, Bizovac

U-IP/115337/2009 – Kalkan Marija, K. Tomislava 380, Bizovac

U-IP/115338/2009 – Soldić Ivan, Crkvena 146a, Osijek

U-IP/115339/2009 – Soldić Pavica, Crkvena 146a, Osijek

U-IP/115340/2009 – Tatarević Srećko, Hrvatske vojske 13, Bilje

U-IP/115341/2009 – Merc Marko, Kneza Branimira 38, Josipovac

U-IP/115342/2009 – Mikić Josip, Bračka 140, Osijek

U-IP/115343/2009 – Mikić Emilija, Bračka 140, Osijek

U-IP/115344/2009 – Knežević Zvonimir, Srijemska 43, Osijek

U-IP/115345/2009 – Čorluka Antica, N. Š. Zrinskog 17, Višnjevac

U-IP/115346/2009 – Slovaček Mirta, Palagruška 5, Osijek

U-IP/115347/2009 – Bošnjak Zinka, Sjenjak 1, Osijek

U-IP/115348/2009 – Završki Petar, V. Nazora 6, Darda

U-IP/115349/2009 – Ferenčak Damir, Reisnerova 18, Osijek

U-IP/115350/2009 – Soldić Ljubomir, Crkvena 146a, Osijek

U-IP/115351/2009 – Terzić Sanja, Vij. G. Zobundžije 12, Osijek

U-IP/115352/2009 – Maurovic Mirta, Europske avenije 10, Osijek

U-IP/115353/2009 – Čangio Martina, Karašička 11, Čepin

U-IP/115354/2009 – Popović Lidija, Sjenjak 117, Osijek

U-IP/115355/2009 – Čičak Igor, Kolodvorska 5, Valpovo

U-IP/115356/2009 – Mihanić Lidija, Reisnerova 64, Osijek

U-IP/115357/2009 – Vavidec Danica, Kneza Trpimira 1b, Osijek

U-IP/115358/2009 – Perić Magdalena, Veliko Vukovje 158, Garešnica

U-IP/115359/2009 – Burian Sven, Branka Radičevića 23, Osijek

U-IP/115360/2009 – Bogojević Ljiljana, K. P. Svačića 3, Osijek

U-IP/115361/2009 – Prusac Jasna, Medarska 36, Zagreb

U-IP/115362/2009 – Palikuća Mirjana, Odvojak Veliki Brijeg 36, Kašina

U-IP/115363/2009 – Tuđman Marija, A. Šenoe 24, Zagreb

U-IP/115364/2009 – Meštrović Barica, Prespanska 8, Zagreb

U-IP/115365/2009 – Gregorčić Vesna, Sv. Mateja 73, Zagreb

U-IP/115366/2009 – Marić Nikolina, IV. Ravnice 21a, Zagreb

U-IP/115367/2009 – Ljubičić Tatijana, Mikulići 38, Zagreb

U-IP/115368/2009 – Zlodi Veronika, Ksaverska cesta 4, Zagreb

U-IP/115369/2009 – Karamatić Sandra, Vratnička 7, Dubrava, Zagreb

U-IP/115370/2009 – Grki Erak, Viška 30, Pula

U-IP/115371/2009 – Petković Nataša, Gospe Maslinske 1, Zadar

U-IP/115372/2009 – Bačić Slaven, A. Starčevića 14a, Zadar

U-IP/115373/2009 – Babić Gorana, Gornja Brela b.b., Zadvarje

U-IP/115374/2009 – Nerančić Vladimir, Pavla Radića 95, Požega

U-IP/115375/2009 – Perić Mato, A. Starčević 21a, Županja

U-IP/115376/2009 – Vicić Petar, V. Bastoji 159, Belej

U-IP/115377/2009 – Rimbaldo Davor, Crikvenička 5, Krk

U-IP/115378/2009 – Car Tončić, Žvankova 10, Šilo

U-IP/115379/2009 – Lovrić Josipa, Prodanjica 7, Rogoznica

U-IP/115380/2009 – Bogajčić Borislav, R. Boškovića 28, Split

U-IP/115381/2009 – Dobra – Opačić Zrinka, Ivana Gundulića 3e, Zadar

U-IP/115382/2009 – Hrupek Ivica, Ludbreška 50, Štefanec

U-IP/115383/2009 – Hrupek Valentina, Ludbreška 50, Štefanec, Trnovec

U-IP/115384/2009 – Hrašćanec Katarina, S. Radića 35, Kotoriba

U-IP/115385/2009 – Pichler Dubravko, Murska 8, Osijek

U-IP/115386/2009 – Barač Suzana, Mažuranićevo šetalište 31, Split

U-IP/115387/2009 – Hrunčev Natali, A. Hebranga 3, Zadar

U-IP/115388/2009 – Svaguša Vesna, Ninska 17, Split

U-IP/115389/2009 – Dinić Janesa, Nazorov prilaz 22, Split

U-IP/115390/2009 – Katavić Petar, R. Boškovića 12/2, Split

U-IP/115391/2009 – Petek Tanja, D. Drenova 4, D. Zelina

U-IP/115392/2009 – Šimić Jasenka, Strma cesta 18, Sveta Nedelja

U-IP/115393/2009 – Jakopčević Damir, Vižovlje 18, Zagreb

U-IP/115394/2009 – Zukanović Elvis, Jeretova 2, Pula

U-IP/115395/2009 – Zukanović Tofik, Jeretova 2, Pula

U-IP/115396/2009 – Zukanović Murisa, Jeretova 2, Pula

U-IP/115397/2009 – Todorić Stana, Domovinskog rata 8, Vukovar

U-IP/115398/2009 – Todorić Marko, Domovinskog rata 8, Vukovar

U-IP/115399/2009 – Benaković Anka, Kralja Petra Krešimira 88, Vukovar

U-IP/115400/2009 – Periša Ante, Marina Držića 20, Dugo Selo

U-IP/115401/2009 – Periša Katarina, M. Držića 20, Dugo Selo

U-IP/115402/2009 – Ažman Josip, Cvetkov trg 12, Rijeka

U-IP/115403/2009 – Ažman Ružica, Marohnićeva 4, Rijeka

U-IP/115404/2009 – Petaros Anja, Kvaternikova 29a, Rijeka

U-IP/115405/2009 – Ažman Anton, A. Barca 3a, Rijeka

U-IP/115406/2009 – Franulović – Ažman Marina, A. Barca 3a, Rijeka

U-IP/115407/2009 – Jurković Mladen, M. Ivaniševića 65, Vođinci

U-IP/115408/2009 – Škrabo Stjepan, B. Radića 3, Nuštar

U-IP/115409/2009 – Habazin Mirjana, V. Nazora 4, Kraj Donji, Marija Gorica

U-IP/115410/2009 – Fortunić Ivana, Poljana Josipa Brunšmida 4, Zagreb

U-IP/115411/2009 – Pastuović Tajana, E. Kvaternika 54, Višnjevac

U-IP/115412/2009 – Bogdanić Ljiljana, Vijenac Dinare 9, Osijek

U-IP/115413/2009 – Radoš Marijana, Vijenac Heijgla 48c, Tenja

U-IP/115414/2009 – Šolaja Vanda, Krstova 5, Osijek

U-IP/115415/2009 – Trac Stanka, Stanka Vraza 13, Višnjevac, Osijek

U-IP/115416/2009 – Strahinić Davor, Dunavska obala 23, Aljmaš

U-IP/115417/2009 – Kocijančić Erika, Frane Petrića 3, Zagreb

U-IP/115418/2009 – Despotović Mirela, Božidara Adžije 22, Zagreb

U-IP/115419/2009 – Čalopek Butković Andrea, Braće Domany 4, Zagreb

U-IP/115420/2009 – Kovačević Lana, Mate Ujevića 17, Slavonski Brod

U-IP/115421/2009 – Tajz Ivana, Krnjak 6, Krnjak

U-IP/115422/2009 – Margetić Blanka, Orljavska 72, Požega

U-IP/115423/2009 – Brancella Valter, Škurinjska cesta 28, Rijeka

U-IP/115424/2009 – Rožan Jasminka, Vile Velebita 11, Zagreb

U-IP/115425/2009 – Kovačević Nikola, Giordano Bruno 5, Rijeka

U-IP/115426/2009 – Čargonja Astrid, Brešca 15A, Jurdani

U-IP/115427/2009 – Vručinić Drago, B. Adžije 22, Zagreb

U-IP/115428/2009 – Zlatić Jasna, Bana J. Jelačića 116, Dalj

U-IP/115429/2009 – Drobec Snježana, Prigorska 133, Zagreb

U-IP/115430/2009 – Drobec Nenad, Liganjska 8, Zagreb

U-IP/115431/2009 – Buček Krunoslav, Našička 29, Osijek

U-IP/115432/2009 – Šargovinski Ivana, Risnjačka 2, Čepin

U-IP/115433/2009 – Buček Vesna, Našička 29, Osijek

U-IP/115434/2009 – Dorić Mara, B.J. Jelačića 190, Višnjevac

U-IP/115435/2009 – Majić Igor, Vijenac I. Meštrovića 50, Osijek

U-IP/115436/2009 – Borojević Dijana, Porečka 9, Osijek

U-IP/115437/2009 – Uršanić Lidija, Naselje V. Nazora 1, Osijek

U-IP/115438/2009 – Dakovac Ana, Marinići 140/A, Viškovo

U-IP/115439/2009 – Jakovac Ivan, Stari kraj 104, Mrkopalj

U-IP/115440/2009 – Erdelja Dora, Milana Artičeka 15, Zagreb

U-IP/115441/2009 – Trobić Zlata, Božidara Magovca 9, Zagreb

U-IP/115442/2009 – Franjić Vesna, A. Šenoe 2, Ladimirevci, Valpovo

U-IP/115443/2009 – Kralj Martina, Kupska 13a, Osijek

U-IP/115444/2009 – Šalavarda Davorka, Sv. Roka 6, Osijek

U-IP/115445/2009 – Musulin Stevan, Tonžino 11, Rijeka

U-IP/115446/2009 – Vinski Želimir, Kučevice 27, Netretić

U-IP/115447/2009 – Tatalović Marijana, Centar 1, Drežnica

U-IP/115448/2009 – Sikirica Branko, Jabuka 53A, Jabuka, Trilj

U-IP/115449/2009 – Filipović Grčić Vitomir, Domovinskog rata 22, Sinj

U-IP/115450/2009 – Repnjak Ivica, Kal. Ljubelj 26b, Ljubeščica

U-IP/115451/2009 – Ulamek Maja, Turanjski goljaci 36A, Karlovac

U-IP/115452/2009 – Cahunek Žunec Marija, Jurja Šižgorića 5, Zagreb

U-IP/115453/2009 – Radulović Sanja, Vijenac J.J. Strossmayera 28, Belišće

U-IP/115454/2009 – Diković Nada, Kurilovac 8, Ozalj

U-IP/115455/2009 – Veršec Josip, Žegar 2/1, Ogulin

U-IP/115456/2009 – Diković Robert, Kurilovac 8, Ozalj

U-IP/115457/2009 – Gagro Heide Snježana, Rimski jarak 22, Zagreb

U-IP/115458/2009 – Trobić Antun, B. Magovca 9, Zagreb

U-IP/115459/2009 – Kovačević Nenad, Jasenac BB, Jasenac

U-IP/115460/2009 – Musulin Đuro, Nova cesta 35, Ogulin

U-IP/115461/2009 – Juretić Dario, Marina Držića 5, Karlovac

U-IP/115462/2009 – Topolovec Jasna, Fruškogorska 26b, Osijek

U-IP/115463/2009 – Hajdić Korana, Palinovečka 36, Zagreb

U-IP/115464/2009 – Topolovec Slavica, Antuna Barca 3, Slavonski Brod

U-IP/115465/2009 – Dujmović Ivana, Bokeljska 12, Dubrovnik

U-IP/115466/2009 – Buratović Jozo, Sustjepanska obala 47, Mokošica

U-IP/115467/2009 – Šarac Ivana, Vukovarska 85, Split

U-IP/115468/2009 – Fabijanić Ante, Ferenci 46b, Viškovo

U-IP/115469/2009 – Fabijanić Sanja, Ferenci 46b, Viškovo

U-IP/115470/2009 – Šterk – Tudić Tatjana, V. Mačeka 9, Karlovac

U-IP/115471/2009 – Tomašević Anita, Slavka Kolara 23, Velika Gorica

U-IP/115472/2009 – Lazić Brankica, Galovićeva 6, Zagreb

U-IP/115473/2009 – Marković Marijana, Brezova Glava 3d, Tušilović

U-IP/115474/2009 – Marijanović Miodrag, Kralja Zvonimira 19, Slunj

U-IP/115475/2009 – Klipa Milodrag, Kartalije 6, Vojnić

U-IP/115476/2009 – Domazet Josipa, V. Holjevca 1, Vojnić

U-IP/115477/2009 – Cvijanović Marinka, Radnička 4, Vojnić

U-IP/115478/2009 – Jakumatović Ivanka, Krešimirova 10, Vojnić

U-IP/115479/2009 – Vinski Helena, Trg kralja Tomislava 4, Duga Resa

U-IP/115480/2009 – Rot Monika, Hrvatske republike 49, Dalj

U-IP/115481/2009 – Feldšar Dora, Grobnička cesta 34, Rijeka

U-IP/115482/2009 – Ljubić Antun, Vinogradci 5, Radovčići, Gruda

U-IP/115483/2009 – Vujnović Boris, Bogišićeva Tiha 25, Cavtat

U-IP/115484/2009 – Perlić Ivan, Drežnik IV. odvojak 4, Brezovica

U-IP/115485/2009 – Karabogdan Goran, Galdovačka 88, Sisak

U-IP/115486/2009 – Šporčić Josipa, Štosov trg 44, Varaždin

U-IP/115487/2009 – Melvan Sofija, Tolstojeva 28, Split

U-IP/115488/2009 – Delić Ada, Kmanski prilaz IV/3, Split

U-IP/115489/2009 – Dujmović Miroslav, Put Radoševca 32, Split

U-IP/115490/2009 – Poropat Ivan, Koparska 29, Pula

U-IP/115491/2009 – Delić Danijel, Ružice Mihić 17, Rijeka

U-IP/115492/2009 – Bačani Zdravko, Vinogradi Ludbreški 129, Ludbreg

U-IP/115493/2009 – Glavić Valdi, Ročko polje 7/2, Roč

U-IP/115494/2009 – Glavić Adelmo, Ročko pilje 7/2, Roč

U-IP/115495/2009 – Glavić Mira, Ročko polje 7/2, Roč

U-IP/115496/2009 – Bajs Željkica, Sajmišna 7, Sv. Ivan Zelina

U-IP/115497/2009 – Bajs Marinko, Sajmišna 7, Sv. Ivan Zelina

U-IP/115498/2009 – Marović Jasenka, Sv. Teka 28, Mravnice

U-IP/115499/2009 – Svaguša Branka, Ninska 17, Split

U-IP/115500/2009 – Bunčić Ivančica, I. Gundulića 9, Karlovac

U-IP/115501/2009 – Butorac Mladen, B. Stepčić 34, Rijeka

U-IP/115502/2009 – Bašić Zlatan, Dolac 7, Rijeka

U-IP/115503/2009 – Radiković Sandra, Z. Kučića 37, Rijeka

U-IP/115504/2009 – Ilakovac Mandica, I. Filipovića 117, Velika Kopanica

U-IP/115505/2009 – Balažić Anita, Vijenac Ivana Česmičkog 13, Osijek

U-IP/115506/2009 – Babić Dalibor, Paraćeva 12, Split

U-IP/115507/2009 – Mlinar Vjekoslav, Jadranska 7, Split

U-IP/115508/2009 – Vardić Ana, Doverska 24, Split

U-IP/115509/2009 – Bačani Kristina, Vinogradi Ludbreški 12, Ludbreg

U-IP/115510/2009 – Pomper Stjepan, Ivana Gundulića 33e, Sesvete

U-IP/115511/2009 – Lenić Petra, Podgori 70, Bribir

U-IP/115512/2009 – Plavčić Sanjin, Osječka 36, Rijeka

U-IP/115513/2009 – Ivančević Morana, Put Murata 5b, Zadar

U-IP/115514/2009 – Pulić Ognjen, Boljki 41, Heki, Pazin

U-IP/115515/2009 – Markota Mirjana, Javorska 11/1, Zagreb

U-IP/115516/2009 – Arbanas Vera, Matice hrvatske 50, Velika Gorica

U-IP/115517/2009 – Hamulić Bajro, Zagrebačka 18a, Krk

U-IP/115518/2009 – Lovrić Zuhra, Krugljica 5, Rogoznica

U-IP/115519/2009 – Lovrić Miroslav, Krugljica 5, Rogoznica

U-IP/115520/2009 – Tomašić Boris, Carmen Sylve 16, Opatija

U-IP/115521/2009 – Sodić Mario, Radmanovačka 6h, Zagreb

U-IP/115522/2009 – Pilato Livio, Mate Balote 16, Poreč

U-IP/115523/2009 – Čačić Andrea, Jarebička 7, Zagreb

U-IP/115524/2009 – Matijević Rukavina Karin, Nikole Tesle 2, Opatija

U-IP/115525/2009 – Draščić Ivan, Sv. Martin 56, Buzet

U-IP/115526/2009 – Ribić Dragutin, Klenovnik 191, Ivanec

U-IP/115527/2009 – Pavelić Zvonko, B. Trenka 77, Županja

U-IP/115528/2009 – Rastovčan Zora, Trg J. Runjanina 13, Vinkovci

U-IP/115529/2009 – Župan Anton, Sužan 1a, Dobrinj

U-IP/115530/2009 – Jaman Nikola, Plješevička 56, Osijek

U-IP/115531/2009 – Hosni Kristijan, Varaždinska 117, Tužno, Radovan

U-IP/115532/2009 – Želježić Dubravko, Ribić Breg 30c, Ivanec

U-IP/115533/2009 – Krajina Darija, Pavla Štousa 14, Slavonski Brod

U-IP/115534/2009 – Grgić Snježana, Trnsko 3c, Zagreb

U-IP/115535/2009 – Đinđić Zvjezdana, Štanjera 2, Rovinj

U-IP/115536/2009 – Grgić Ivica, Trnsko 3c, Zagreb

U-IP/115537/2009 – Čačić Milka, Jarebička 7, Zagreb

U-IP/115538/2009 – Ivančević Ana, Greda 175, Maruševec

U-IP/115539/2009 – Đurđević Verona, Viktora Kovačića 7, Zagreb

U-IP/115540/2009 – Seidl Mira, V. F. Gotovca 2, Zagreb

U-IP/115541/2009 – Grubelić Sunčica, Srima I/105, Vodice

U-IP/115542/2009 – Šebić Stamenko, R. Boškovića 28, Split

U-IP/115543/2009 – Brajković Predrag, Dr. A. Štampara 32, Otočac

U-IP/115544/2009 – Grubelić Marko, Srima I/105, Srima

U-IP/115545/2009 – Blažević Ivan, Dragutina Boranića 24, Zaprešić

U-IP/115546/2009 – Mlivić Edin, Osječka 81, Slavonski Brod

U-IP/115547/2009 – Kraljević Marko, M. Držića 1c, Karlovac

U-IP/115548/2009 – Josipović Željko, Petorice Alačevića 24A, Makarska

U-IP/115549/2009 – Stojaković Jadranka, Gundulićeva 10, Rijeka

U-IP/115550/2009 – Šverko Jadranka, Kochova 13, Pula

U-IP/115551/2009 – Iličić Zlatan, D. I. Prodana 119, Slavonski Brod

U-IP/115552/2009 – Igrec Julijana, Nikole Tesle 17, Jastrebarsko

U-IP/115553/2009 – Štuher Draga, Varaždinska 2, Novi Marof

U-IP/115554/2009 – Tojaga Milan, Ante Kovačića 20, Rijeka

U-IP/115555/2009 – Hrvatin Lučana, Ive Marinkovića 2, Rijeka

U-IP/115556/2009 – Sambol Nada, Brdo 4, Vrbovec

U-IP/115557/2009 – Žiher Ivka, V. Holjevca 38, Bjelovar

U-IP/115558/2009 – Valčić Mate, Stjepana Radića 8A, Zadar

U-IP/115559/2009 – Remenar Jasna, R. Horvata 30, Čakovec

U-IP/115560/2009 – Crnomarić Zvonimir, S. Vraza 59, Slavonski Brod

U-IP/115561/2009 – Karlavaris Rade, Vjekoslava Spinčića 14, Opatija

U-IP/115562/2009 – Mahmutović Maja, Stjepana Seljana 1, Karlovac

U-IP/115563/2009 – Pašalija Pavle, Podgorci 98, Predavac

U-IP/115564/2009 – Duvnjak Ante, 43. istarske divizije 1/8, Lovran

U-IP/115565/2009 – Brusić Renato, Stanka Frankovića 29, Rijeka

U-IP/115566/2009 – Polak Ljubica, Smiljanićeva 3, Split

U-IP/115567/2009 – Abram Milena, Prilaz Vladimira Gortana 4, Rijeka

U-IP/115568/2009 – Brkić Ahmo, F. Račkog 36, Rijeka

U-IP/115569/2009 – Kovačević Luka, Hahlić 17, Rijeka

U-IP/115570/2009 – Bubalo Stjepan, B. Radičevića 10, Osijek

U-IP/115571/2009 – Mojleš Andrijana, Kaniža bb, Ivanec

U-IP/115572/2009 – Petričević Jadranka, Pod bedemom 4, Zadar

U-IP/115573/2009 – Kolić Nadia, Štrfed 1, Vinkuran, Pula

U-IP/115574/2009 – Grgić Sanja, Frankopanska 1, Adžamovci

U-IP/115575/2009 – Nogić Ivica, Hrvatskog proljeća 18, Glina

U-IP/115576/2009 – Ciban Nikolina, Mladinska 4, Jastrebarsko

U-IP/115577/2009 – Vladić Kristina, Braće Radića 2, Zdenčina

U-IP/115578/2009 – Vladić Ivan, Jantolov breg 1, Dugo Selo

U-IP/115579/2009 – Češljar Dubravka, Ante Pilepića 8, Rijeka

U-IP/115580/2009 – Rukavina Franjo, Sv. Jelena 13, Brseč

U-IP/115581/2009 – Antunović Branka, Čavle 6a, Čavle

U-IP/115582/2009 – Antunović Jadran, Čavle 6a, Čavle

U-IP/115583/2009 – Vinković Dragutin, Gradac 37, Karlovac

U-IP/115584/2009 – Ulemek Vladimir, Turaljski Goljaci 36a, Karlovac

U-IP/115585/2009 – Mujagić Suvad, J. Rakovca 13, Buzet

U-IP/115586/2009 – Jan Manuela, J. Kozarca 1, Čepin

U-IP/115587/2009 – Martinović Nikola, Domovinskog rata 44/53, Vukovar

U-IP/115588/2009 – Džogaz Gruban, Vij. R. Boškovića 2/4, Vukovar

U-IP/115589/2009 – Mirosavljević Đorđe, Glavna 1, Borovo

U-IP/115590/2009 – Buršić Samanta, Akvilejski prilaz 2, Pula

U-IP/115591/2009 – Buršić Dean, Akvilejski prilaz 2, Pula

U-IP/115592/2009 – Peruško Ivan, Peruški 130, Krnica

U-IP/115593/2009 – Mujkanović Ramiz, Triglavska 17, Šibenik

U-IP/115594/2009 – Pavičić Robert, Sv. Jakov 37, Ogulin

U-IP/115595/2009 – Lončar Marija, Domovinskog rata 2/42, Vukovar

U-IP/115596/2009 – Rimac Dinka, I. G. Kovačića 16, Višnjevac

U-IP/115597/2009 – Plačko Ivan, Strossmayerova 344, Osijek

U-IP/115598/2009 – Mihić Jasna, Ulica Silvija Bačića 13, Rijeka

U-IP/115599/2009 – Grgurić Davorka, Minakov put 3, Rijeka

U-IP/115600/2009 – Peruško Suzana, Vrbani 27, Zagreb

U-IP/115601/2009 – Kovač Mirela, III. Požarinje 3, Zagreb

U-IP/115602/2009 – Bobinac Josip, B. Magovca 109/17, Novi Zagreb

U-IP/115603/2009 – Lukin Darko, Donje Selo 10, Fužine

U-IP/115604/2009 – Pilato Sandra, M. Balote 16, Poreč

U-IP/115605/2009 – Korenić Marino, Korenići 17, Kanfanar, Korenić Fumica, M. Marulića 6, Rovinj

U-IP/115606/2009 – Bušljeta Jasna, J. Pupačića 3, Krk

U-IP/115607/2009 – Aleksić Dušan, Ferenci 25, Vižinada

U-IP/115608/2009 – Petrlić Andreas, Demšarova 31, Zagreb

U-IP/115609/2009 – Pavlić Karlo, M. Tita 67, Selce

U-IP/115610/2009 – Labrtić Marija, Aleja matice hrvatske 33, Županja

U-IP/115611/2009 – Perajica Joško, Kašteline 30a, Kaštel Lukšić

U-IP/115612/2009 – Čurčija Milan, Meksička 5, Zagreb

U-IP/115613/2009 – Šarić Pero, Kukuljevićeva 20, Split

U-IP/115614/2009 – Zorić Biserka, Lj. Gaja 59, Valpovo

U-IP/115615/2009 – Glavaš Bojana, Tonžino 34, Rijeka

U-IP/115616/2009 – Josipović Sanja, Molzanskih hrvata 59, Makarska

U-IP/115617/2009 – Vizinger Ivica, Jurja Križanića 6, Nedelišće

U-IP/115618/2009 – Delić Dževad, Kmanski prilaz 4/3, Split

U-IP/115619/2009 – Dunger Željko, Orešje 22, Rijeka

U-IP/115620/2009 – Pilko Eduard, Pionirska 31, Rijeka

U-IP/115621/2009 – Franolić Gabrijela, Nenadići 27a, Malinska

U-IP/115622/2009 – Falaš Darko, Dirakovica 4, Dramalj

U-IP/115623/2009 – Petrošević Marko, Kula 84, Gorjani

U-IP/115624/2009 – Mičuda Darko, I. G. Kovačića 18, Valpovo

U-IP/115625/2009 – Kokić Biserka, B. Radića 4, Marjančaci

U-IP/115626/2009 – Guldan Zvonimir, Rukavec 21, Zagreb

U-IP/115627/2009 – Rall Dubravka, Vukovarska 87, Osijek

U-IP/115628/2009 – Bišćan Davor, Jurišićeva 10, Zagreb

U-IP/115629/2009 – Karačić Zvonimir, Ilica 63, Zagreb

U-IP/115630/2009 – Sedamak Stanislav, Lanište 9e, Zagreb

U-IP/115631/2009 – Jašarovski Senija, XI. Ferenščica 29, Zagreb

U-IP/115632/2009 – Samardžić Vinko, Kavanjinova 5/2, Split

U-IP/115633/2009 – Cetina Savo, Glavna 136, Borovo

U-IP/115634/2009 – Pivac Marin, Tići 22i, Rijeka

U-IP/115635/2009 – Andrijević Snježana, Šeferova 8, Zagreb

U-IP/115636/2009 – Luketić Ljubica, Giuseppea Verdia 19, Opatija

U-IP/115637/2009 – Jurjević Mate, Frankopanska 15, Vrbnik

U-IP/115638/2009 – Šuperina Silvana, Kuzminački put 16, Rijeka

U-IP/115639/2009 – Karabaić Bojan, Donja Kala 16, Punat

U-IP/115640/2009 – Dražić Ivan, Brešćenskog 8, Zagreb

U-IP/115641/2009 – Sajko Sanja, Trnsko 28, Zagreb

U-IP/115642/2009 – Kraljević Marijo, Braće Kaliterna 8, Split

U-IP/115643/2009 – Jelić Nevenka, Tuškanac 44, Zagreb

U-IP/115644/2009 – Karlović Zdravko, Stanka Vraza 45, Zaprešić

U-IP/115645/2009 – Jesih Žarko, Pere Devčića 38, Zaprešić

U-IP/115646/2009 – Valentić Krešimir, Češljakovci 82, Požega

U-IP/115647/2009 – Piršl Laura, 43. istarske divizije 6, Umag

U-IP/115648/2009 – Premec Ivan, Mihovilići 17, Vantačići, Malinska

U-IP/115649/2009 – Radetić Nataša, Naselje Franečići 23, Buzet

U-IP/115650/2009 – Radetić Daniel, Naselje Franečići 23, Buzet

U-IP/115651/2009 – Pulić Boris, Boljaki 41, Heki, Pazin

U-IP/115652/2009 – Vuk Vatroslav, Klarići 33, Velika Gorica

U-IP/115653/2009 – Mulc Boris, Zamost Brodski 20, Brod na Kupi

U-IP/115654/2009 – Pečar – Host Alemka, Pehlin 15, Rijeka

U-IP/115655/2009 – Pijaca Davor, Stara Baška 15, Punat, Krk

U-IP/115656/2009 – Bičvić Karlo, A. Mihića b/1, Rijeka

U-IP/115657/2009 – Kežman Aleksandar, Prisavlje 12, Zagreb

U-IP/115658/2009 – Kuzmić Darko, Cirkovljanska 2, Zagreb

U-IP/115659/2009 – Vugrin Dijana, Cerje 84, Samobor

U-IP/115660/2009 – Grivić Vedran, Lopatinečka 9, Zagreb

U-IP/115661/2009 – Ljaljić Damir, S. Ivšića 8, Vinkovci

U-IP/115662/2009 – Pavelić Terezija, B. Trenka 77, Županja

U-IP/115663/2009 – Poropat Tanja, Žrtava fašizma 12, Matulji

U-IP/115664/2009 – Poropat Bojana, Žrtava fašizma 12, Matulji

U-IP/115665/2009 – Poropat Sanjin, Žrtava fašizma 12, Matulji

U-IP/115666/2009 – Bratović Vlasta, Veli Brgud 87, Jurdani

U-IP/115667/2009 – Sterle Federiko, Primorska ulica 34, Ika, Lovran

U-IP/115668/2009 – Lemić Josipa, Trg slobode 10, Lovran

U-IP/115669/2009 – Štanc Boris, Lovranska draga 4, Lovran

U-IP/115670/2009 – Miculinić Nenad, Stari grad 1, Lovran

U-IP/115671/2009 – lić Milka, Budačka 10, Gospić

U-IP/115672/2009 – Brlek Josip, Zagrebačka 170, Gornja Gračenica, Voloder

U-IP/115673/2009 – Čar Renato, Vinogradska 60, Repušnica

U-IP/115674/2009 – Musulin Mane, Musulinski potok 6, Musulinski potok, Ogulin

U-IP/115675/2009 – Sušanj Nadja, Cesta 43. Istarske divizije 86a, Matulji

U-IP/115676/2009 – Sušanj Nikica, Cesta 43. Istarske divizije 86a, Matulji

U-IP/115677/2009 – Ljaljić Helena, S. Ivšića 8, Vinkovci

U-IP/115678/2009 – Fertalić Maja, Ilica 324, Zagreb

U-IP/115679/2009 – Jakšić Josip, Vrh 121, Krk

U-IP/115680/2009 – Ivančić Snježana, Grinjavečka 26, Zagreb

U-IP/115681/2009 – Šegota Marenić Marina, Ljudevita Gaja 3, Ivanić Grad

U-IP/115682/2009 – Marenić Tomislav, Ljudevita Gaja 3, Ivanić Grad

U-IP/115683/2009 – Hanžek Boris, G. Carducci 9, Buje

U-IP/115684/2009 – Hlobik Biserka, Marija Šimenca 6, Zagreb

U-IP/115685/2009 – Biočić Sanja, Kralja Držislava 2, Zagreb

U-IP/115686/2009 – Drenski Valerija, Drenjska 16, B. Prigorje

U-IP/115687/2009 – Kralj Vesna, Mirnovečka 29, Kladje, Samobor

U-IP/115688/2009 – Ivančić Miroslav, Varaždinska 93, Cestica

U-IP/115689/2009 – Kovačić Karlo, Braće Domany 4, Zagreb

U-IP/115690/2009 – Hrastović Dijana, Miramarska cesta 105, Zagreb

U-IP/115691/2009 – Sopina Josip, Graberje 133, Zagreb

U-IP/115692/2009 – Krepelnik Marelić Irena, Wenzelova 2, Rijeka

U-IP/115693/2009 – Radivoj Olga, V. Nazora 2, Krk

U-IP/115694/2009 – Hotko Dojčić Iva, S. Topola 14, Drenje Brdovečko, Prigorje Brdovečko

U-IP/115695/2009 – Marelić Srećko, Wenzelova 2, Rijeka

U-IP/115696/2009 – Barac Grum Vida, Nalješkovićeva 37/4, Zagreb

U-IP/115697/2009 – Marijanović Mirko, Vele Dražice 25, Dražice

U-IP/115698/2009 – Čemeljić Karabaić Anita, Donja Vala 16, Punat

U-IP/115699/2009 – Majetić Omer, Kornić 1D, Krk

U-IP/115700/2009 – Dražić Berislav, Brešćenskog 8, Zagreb

U-IP/115701/2009 – Mirilović Božica, K.Š. Đalskog 8, Zagreb

U-IP/115702/2009 – Šikljan Goran, Međašna 33, Đurđevac

U-IP/115703/2009 – Brisinello Lionella, Slavonska 29, Lipik

U-IP/115704/2009 – Jurić Ljerka, Listopadska 3, Zagreb

U-IP/115705/2009 – Jozić Jozef, Žabjak 57, Ravišće

U-IP/115706/2009 – Beštak Helena, Tratinska 67, Zagreb

U-IP/115707/2009 – Antolović Nenad, P. Krešimira 27, Dubrovnik

U-IP/115708/2009 – Burica Ida, 3. studenog 1944 2A, Šibenik

U-IP/115709/2009 – Vukičević Alica, Ražinska 2, Ražine, Šibenik

U-IP/115710/2009 – Jambor Sanjin, Potok 20, Rijeka

U-IP/115711/2009 – Popović Milorad, Slavka Tomašića 4, Rijeka

U-IP/115712/2009 – Prokopović Mario, A. Kovačića 17, Rijeka

U-IP/115713/2009 – Šarlija Vinko, Antuna Barca 7, Rijeka

U-IP/115714/2009 – Babić Šime, Primorska 15, Rijeka

U-IP/115715/2009 – Velkovski Ljupče, Trg sv. Andrije 262, Bakar

U-IP/115716/2009 – Vičević Dražen, Vrh Martinšćice 22, Kostrena

U-IP/115717/2009 – Besermenji Robert, Braće Fućak 4, Rijeka

U-IP/115718/2009 – Lemunović Predrag, Ivekovićeva 11, Rijeka

U-IP/115719/2009 – Ervačić Stjepan, J.J. Strossmayera 17, Koritna

U-IP/115720/2009 – Borković Ljubić Nikoleta, Vinogradci 5, Radovčići, Gruda

U-IP/115721/2009 – Feldšar Kornelija, Franje Horvata Kiša 5, Zagreb

U-IP/115722/2009 – Marković Marica, Splitska 7, Osijek

U-IP/115723/2009 – Skroza Snježana, Medovićeva 33, Rijeka

U-IP/115724/2009 – Svaguša Tade, Ninska 17, Split

U-IP/115725/2009 – Vrhar Dragica, I. P. Kovačića 22, Čakovec

U-IP/115726/2009 – Genzić Snježana, Glavna 69, Sesvetska sela, Sesvete

U-IP/115727/2009 – Smole Tomislav, Radićevo šetalište 14, Zagreb

U-IP/115728/2009 – Garojević Gordana, Zagrebačka 13, Varaždin

U-IP/115729/2009 – Milanović Nikola, Put plokita 44, Split

U-IP/115730/2009 – Milanović Iva, Put plokita 44, Split

U-IP/115731/2009 – Oremović Alen, Jurjenići 87, Kastav

U-IP/115732/2009 – Smokrović Zoran, Stupari 37, Viškovo

U-IP/115733/2009 – Šmogor Robert, Braće Bačić 7, Rijeka

U-IP/115734/2009 – Mišljenović Željko, Ratka Petrovića 76, Rijeka

U-IP/115735/2009 – Smiljanić Jasna, Lj. Gaja 17, Vinkovci

U-IP/115736/2009 – Čičak Vlasta, Kolodvorska 5, Valpovo

U-IP/115737/2009 – Lajk Ljubica, Braće Radića 5B, Tenja

U-IP/115738/2009 – Lajk Darijo, Braće Radića 5B, Tenja

U-IP/115739/2009 – Koljđeraj Daniela, Kolodvorska 2, Pula

U-IP/115740/2009 – Crnković Marija, Rastočine 7, Rijeka

U-IP/115741/2009 – Crnković Ognjen, Rastočine 7, Rijeka

U-IP/115742/2009 – Puran Jugoslav, Masarykova 12, Bjelovar

U-IP/115743/2009 – Lončarić Biljana, J.J. Strossmayera 62, Slavonski Brod

U-IP/115744/2009 – Lončarević Ivana, M. Gupca 18, Novska

U-IP/115745/2009 – Lončarić Ozren, J.J. Strossmayera 62, Slavonski Brod

U-IP/115746/2009 – Vuka Duje, Riječka 1, Split

U-IP/115747/2009 – Jović Boženko, Plivska 52, Osijek

U-IP/115748/2009 – Lončarić Marija, Žminjska 8, Rijeka

U-IP/115749/2009 – Zorić Ivan, Lj. Gaja 59, Valpovo

U-IP/115750/2009 – Troha Ivica, Karolinska cesta 27, Ravna Gora

U-IP/115751/2009 – Mataja Lucija, A. Starčevića 10, Delnice

U-IP/115752/2009 – Sabljak Marija, Franje Čandeka 31a, Rijeka

U-IP/115753/2009 – Vujović Branko, Pujanke 7, Split

U-IP/115754/2009 – Bočina Damir, Valpovačka 12, Split

U-IP/115755/2009 – Bočina Jasmina, Kneza Višeslava 1, Split

U-IP/115756/2009 – Mustać Andrea, Poljanska cesta 57, Ičići

U-IP/115757/2009 – Delaš Igor, Jasena 1, Strmec

U-IP/115758/2009 – Sendi Delaš Matilda, Jasena 1, Strmec

U-IP/115759/2009 – Vidosavljavić Domagoj, I. G. Kovačića 64, Vinkovci

U-IP/115760/2009 – Vidosavljavić Marina, I. G. Kovačića 64, Vinkovci

U-IP/115761/2009 – Rašo Ljubica, S. Radića 44, Banova Jaruga

U-IP/115762/2009 – Belši Mario, Sasužnja 10, Novalja

U-IP/115763/2009 – Belši Ivana, Kneza Domagoja 15, Kutina

U-IP/115764/2009 – Mulković Magdalena, V. Kovačića 32, Zagreb

U-IP/115765/2009 – Mulković Zvonimir, V. Kovačića 32, Zagreb

U-IP/115766/2009 – Gržetić Vesna, Kralja Tomislava 42, Crikvenica

U-IP/115767/2009 – Mehičić Goran, Od izvora 47, Mokošica

U-IP/115768/2009 – Mandurić Deni, Kunska 10, Dubrovnik

U-IP/115769/2009 – Radojičić Siniša, Voltićeva 5, Pula

U-IP/115770/2009 – Trobić Davorin, Trnsko 23, Zagreb

U-IP/115771/2009 – Trobić Bosiljka, Trnsko 23, Zagreb

U-IP/115772/2009 – Sentivanac Mario, P. E. Savojskog 53, Osijek

U-IP/115773/2009 – Šikač Ivica, Vidikovac 94, Bjelovar

U-IP/115774/2009 – Šikač Andrea, Vidikovac 94, Bjelovar

U-IP/115775/2009 – Drača Dejan, Slavka Kolara 35, Ivanska

U-IP/115776/2009 – Tonc Dalibor, N. V. Nazora 3, Osijek

U-IP/115777/2009 – Šarkezi Katica, Novogradiška 7a, Osijek

U-IP/115778/2009 – Erdelja Slavko, Milana Artičeka 15, Zagreb

U-IP/115779/2009 – Sunko Ana, Šetalište XIII. divizije 78, Rijeka

U-IP/115780/2009 – Kukić Davor, Pod lipama 6, Koprivnica

U-IP/115781/2009 – Antičević Mirjana, Osječka 1/5, Split

U-IP/115782/2009 – Cuculić Marijan, Grobnička cesta 34, Rijeka

U-IP/115783/2009 – Marović Nikša, Sv. Tekla 28, Mravnice

U-IP/115784/2009 – Jerić Dalibor, Gata bb, Gata

U-IP/115785/2009 – Pancir Vlasta, Gornji Banovec 23, Koprivnica

U-IP/115786/2009 – Kostur Anka, Ante Jakšića 17, Zagreb

U-IP/115787/2009 – Duvančić Anđelko, Plano b.b., Trogir

U-IP/115788/2009 – Marczius Damir, Divka Budaka 17, Zagreb, Odvj. Blagajac Alen, Petrova 81, Zagreb

U-IP/115789/2009 – Vidaković Mirko, Otok Ugljan Muline 85, Ugljan

U-IP/115790/2009 – Mioč Ivana, Zelengaj 68c, Zagreb

U-IP/115791/2009 – Mioč Željka, Zelengaj 68c, Zagreb

U-IP/115792/2009 – Ramadan Zrinka, A. Hebranga 23, Dubrovnik

U-IP/115793/2009 – Lovričević Zdravka, Papandopulova 15, Split

U-IP/115794/2009 – Marković Marina, Murterska 37, Osijek

U-IP/115795/2009 – Ćosić Milan, Ostravska 7, Split

U-IP/115796/2009 – Balent Jelena, Lojenov prilaz 10, Zagreb

U-IP/115797/2009 – Ćoralić Dževada, Jelićeva 7, Rijeka

U-IP/115798/2009 – Baksa Đurđica, Ivana pl. Zajca 57, Čakovec

U-IP/115799/2009 – Hlavati Miro, Željeznička 23, Markovec Našički, Našice

U-IP/115800/2009 – Hlavati Marija, Željznička 23, Markovec Našički, Našice

U-IP/115801/2009 – Martinčić Martina, Kornatska 1f, Zagreb

U-IP/115802/2009 – Jeseničnik Alenka, A. Handžića 5, Varaždin

U-IP/115803/2009 – Šodan Darija, Vinogradska 72, Split

U-IP/115804/2009 – Ljubešupčić Alan, Gornje Podotočje 117, Vukovina

U-IP/115805/2009 – Limtar Krešimir, B. Magovca 71, Novi Zagreb

U-IP/115806/2009 – Pancir Štefica, Gornji Banovec 23, Koprivnica

U-IP/115807/2009 – Kučić Robert, Melin 2/10, Cres

U-IP/115808/2009 – Štifanić Damir, Franečići 111/2, Buzet

U-IP/115809/2009 – Perošević Sandra, Kralja Zvonimira 25, Čepin

U-IP/115810/2009 – Vidosavljević Šima, Šimićeva 70, Split

U-IP/115811/2009 – Miletić Božo, Nikole Kramarića 23, Velika Mlaka

U-IP/115812/2009 – Dolčić Darko, Nikole Kramarića 23, Velika Mlaka

U-IP/115813/2009 – Dolčić Đurđica, Nikole Kramarića 23, Velika Mlaka

U-IP/115814/2009 – Rašo Sanja, Stjepana Radića 44, Banova Jaruga

U-IP/115815/2009 – Rašo Jasmina, Stjepana Radića 44, Banova Jaruga

U-IP/115816/2009 – Matković Miranda, Pujanke 28, Split

U-IP/115817/2009 – Glavaš Tonka, Bosančica 2, Podstrana

U-IP/115818/2009 – Glavaš Ivana, Goranska 22a, Zagreb

U-IP/115819/2009 – Bojanić Nikola, Domovinskog rata 21, Split

U-IP/115820/2009 – Prpić Katarina, Vukovarska 14, Split

U-IP/115821/2009 – Barić Jadrank, Naselje Resnik b.b., Kaštel Štafilić

U-IP/115822/2009 – Gubić Marija, S. S. Kranjčevića 14, Delnice

U-IP/115823/2009 – Lijac Marijan, Cernik 218, Čavle

U-IP/115824/2009 – Kazija Sandra, 1. Jazbinski Gaj 9a, Zagreb

U-IP/115825/2009 – Kazija Nenad, 1. Jazbinski Gaj 9a, Zagreb

U-IP/115826/2009 – Vujnović Miloš, F. Račkog 15, Vrbovsko

U-IP/115827/2009 – Špoljarić Lana, Hrastik 26, Valpovo

U-IP/115828/2009 – Sekla Mladen, M. Pejačević 11, Markovec Našički

U-IP/115829/2009 – Pulić Massimo, Boljki 41, Heki, Pazin

U-IP/115830/2009 – Lukić Goran, Rupnjak 6, Kanfanar

U-IP/115831/2009 – Sošić Ivan, Brajkovići 7, Kanfanar

U-IP/115832/2009 – Gajanić Sretan, Paška 4, Punat

U-IP/115833/2009 – Galjanić Ines, Paška 4, Punat

U-IP/115834/2009 – Špalj Ivica, Podgori 70, Bribir

U-IP/115835/2009 – Šepić Siniša, M. Špilera 5, Rijeka

U-IP/115836/2009 – Kosić Mladen, Vrh 96, Krk

U-IP/115837/2009 – Bosanac Dobrica, Vižinada 58a, Vižinada

U-IP/115838/2009 – Mikulić Slavica, Dr. Z. Benčevića 9, Đakovo

U-IP/115839/2009 – Erak Anita, Viška 30, Pula

U-IP/115840/2009 – Bencun Manda, Put stanova 19, Zadar

U-IP/115841/2009 – Ivančević Zvonko, Put Murata 5b, Zadar

U-IP/115842/2009 – Petković Dražen, Gospe Maslinske 1, Zadar

U-IP/115843/2009 – Bačić Katarina, Ivana Zadranina 3a, Zadar

U-IP/115844/2009 – Krile Stanka, Od Gaja 3, Dubrovnik

U-IP/115845/2009 – Cotić Danijela, Hektorovićeva 1, Solin

U-IP/115846/2009 – Milovac Luka, Krležina 14, Split

U-IP/115847/2009 – Stipić Milovan, Podhum 334, Jelenje

U-IP/115848/2009 – Lamza Ivana, Gospićka 8, Osijek

U-IP/115849/2009 – Kovačević Željko, Mate Ujevića 17, Slavonski Brod

U-IP/115850/2009 – Vidović Gordan, Kralja Zvonimira 37, Zagreb

U-IP/115851/2009 – Drobec Mario, Prigorska 133, Zagreb

U-IP/115852/2009 – Žlinić Miro, Veli Dol 69, Križišće

U-IP/115853/2009 – Stublija Valentina, Kralja P. Krešimira IV. 1/3, Kutina

U-IP/115854/2009 – Stojanović Dragan, Svilajska 7, Osijek

U-IP/115855/2009 – Mikulandra Tanja, Lonjska 21, Osijek

U-IP/115856/2009 – Tišljar Mirjana, Prgomelje 73, Prgomelje

U-IP/115857/2009 – Marković – Ćoso Ana, Massarykova 12, Bjelovar

U-IP/115858/2009 – Adamić – Antolović Ljiljana, Planinski odvojak 7, Sesvete

U-IP/115860/2009 – Vasilić Simo, Kumičićeva 87, Slavonski Brod

U-IP/115861/2009 – Petrović Marijan, Brajdine 6A, Lovran

U-IP/115862/2009 – Draženović Roza, Rade Končara 85, Selce

U-IP/115863/2009 – Ivošević Lazo, Krakar 18, Drežnica

U-IP/115864/2009 – Mioč Ivan, Zelengaj 68c, Zagreb

U-IP/115865/2009 – Krstić Slobodan, Lošinjska 27, Zagreb

U-IP/115866/2009 – Krstić Marija, Jurja ves 4, Zagreb

U-IP/115867/2009 – Arbanas Vlastimir, Goranska 5, Skrad

U-IP/115868/2009 – Host Romina, Pehlin 15, Rijeka

U-IP/115869/2009 – Šarar Saša, Šarari 14, Grižane

U-IP/115870/2009 – Kožić Ana Marija, Radnička 30, Dugo Selo

U-IP/115871/2009 – Prodan Nadija, 9. septembra 16, Buzet

U-IP/115872/2009 – Jakuš Dario, I. Mažuranića 13, Zaprešić

U-IP/115873/2009 – Lipovac Kruno, Froudeova 3, Zagreb

U-IP/115874/2009 – Širanović Tomislav, Brezovička cesta 113, Zagreb

U-IP/115875/2009 – Ivanović Tomislav, B. Trenka 20, Trenkovo

U-IP/115876/2009 – Petrinec Mirjana, Ilica 358A, Zagreb

U-IP/115877/2009 – Petrinec Josip, Ilica 358A, Zagreb

U-IP/115878/2009 – Hess Mirano, Klanac 175/8, Bakar

U-IP/115879/2009 – Nahod Dražen, Ivana Antunovića 21, Zagreb

U-IP/115880/2009 – Magaš Mira, Ive Senjanina 10F, Zagreb

U-IP/115881/2009 – Kovačević Mato, Ulica kralja Petra Svačića 10, Velika Gorica

U-IP/115882/2009 – Mujkić Aida, Gračani 10, Zagreb

U-IP/115883/2009 – Babić Klaudija, Sv. Vinka 17, Nova Gradiška

U-IP/115884/2009 – Pavelić Zajec Snježana, Kolodvorska 17, Garešnica

U-IP/115885/2009 – Sharma Mirella, Vinogradska 109, Zagreb

U-IP/115886/2009 – Ocvirek Veronika, Bistrec 5A, Lug Samoborski, Bregana

U-IP/115887/2009 – Sulja Karolina, Sopotski odvojak 18, Zagreb

U-IP/115888/2009 – Jelaš Duško, N. Š. Zrinskog 3, Grubišno Polje

U-IP/115889/2009 – Prović Ivo, A. B. Šimića 4/VII, Split

U-IP/115890/2009 – Glavaš Srećko, Bosančica 2, Podstrana

U-IP/115891/2009 – Štor Majstorović Nikolina, A. M. Tripala 7, Zagreb

U-IP/115892/2009 – Sambol Izidor, Vijenac S. Kolara 29/II, Osijek

U-IP/115893/2009 – Peterko Miranda, Našička 1, Osijek

U-IP/115894/2009 – Bertogna Nadia, Gervaisova 64, Pula

U-IP/115895/2009 – Poropat Elizabeta, Koparska 29, Pula

U-IP/115896/2009 – Žeželić Žerovnik Linda, Draga Šćitara 5, Rijeka

U-IP/115897/2009 – Nahod Maja Marija, Ivana Antunovića 21, Zagreb

U-IP/115898/2009 – Mahmutović Amir, Stjepana Seljana 1, Karlovac

U-IP/115899/2009 – Raguž Barbara, Slovenska 23, Zagreb

U-IP/115900/2009 – Smrček Severina, Oboj 53, Zagreb

U-IP/115901/2009 – Vrgoč Marija, Vijenac S. Kolara 28, Osijek

U-IP/115902/2009 – Delić Ivica, Kuplensko 73c, Vojnić

U-IP/115903/2009 – Želježnjak Ivanka, Gornje Mrzlo polje 143, Duga Resa

U-IP/115904/2009 – Nikšić Boris, Kneza Borne 10, Osijek

U-IP/115905/2009 – Begović Ivica, Reljkovićeva 69, Petrijevci

U-IP/115906/2009 – Prijić Damir, K. Tomislava 152, Bizovac

U-IP/115907/2009 – Dugalić Tomislav, J. J. Strossmayera 57, Marijanci, Valpovo

U-IP/115908/2009 – Horvat Marija, Franjevačka 11, Bjelovar

U-IP/115909/2009 – Popović Josip, K. Zvonimira 4B, Marijanci

U-IP/115910/2009 – Matković Mirko, Gospe u siti 66, Podstrana

U-IP/115911/2009 – Šuka Srđan, Osijek Vojakovački 31, Križevci

U-IP/115912/2009 – Tudić Vladimir, Dr. Vlatka Mačeka 9, Karlovac

U-IP/115913/2009 – Dadić Tomislav, Josipa Relje Vladovića 29, Zadar

U-IP/115914/2009 – Sertić Denis, Mrežnička 4, Karlovac

U-IP/115915/2009 – Bunčić Mario, I. Gundulića 9, Karlovac

U-IP/115916/2009 – Nikić Damir, Put sv. Križa 44, Mastrinka, Trogir

U-IP/115917/2009 – Babić Stanka, Paraćeva 12, Split

U-IP/115918/2009 – Vuka Josip, Vukovarska 21, Split

U-IP/115919/2009 – Rihtarec Barat Vesna, Vrlička 43, Split

U-IP/115920/2009 – Stepić Mile, Brešca 28A, Jurdani

U-IP/115921/2009 – Labrtić Ivica, Aleja Matice Hrvatske 33, Županja

U-IP/115922/2009 – Stojanović Ružica, Dobreć 47A, Lovran

U-IP/115923/2009 – Tuthorn Stjepan, Opatijska 61, Osijek

U-IP/115924/2009 – Frlan Tomislav, Put V. Nazora 9, Kastav

U-IP/115925/2009 – Vrhovski Denis, Oporovečka 228A, Zagreb

U-IP/115926/2009 – Rac Dragutin, 9. Podbrežje 4, Zagreb

U-IP/115927/2009 – Belošević Jug Ivanka, Hebrangova 15, Zagreb

U-IP/115928/2009 – Kupusović Dragan, Trg kralja Tomislava 1/5, Županja

U-IP/115929/2009 – Katić Željko, Borongajska 96, Zagreb

U-IP/115930/2009 – Šverko Danijel, Vilanija Kvarnerska 2B, Umag

U-IP/115931/2009 – Valenta Martina, Stanična 28, Buje

U-IP/115932/2009 – Mudri Vladimir, Sege 12, Umag

U-IP/115933/2009 – Balaban Goranka, 8. ožujka 2, Umag

U-IP/115934/2009 – Đaković Neda, Žrtava fašizma 1b, Umag

U-IP/115935/2009 – Prezzi Gordana, Starčevićeva 24a, Split

U-IP/115936/2009 – Hum Vjekoslav, Slavenskog 9, Zagreb

U-IP/115937/2009 – Zoričić Natalija, Burle 94, Medulin

U-IP/115938/2009 – Lukežić Renata, Kurilovac 4, Ozalj

U-IP/115939/2009 – Škorić Vanja, Trg I. Kukuljevića 4, Zagreb

U-IP/115940/2009 – Rumbak Baretić Suzana, Ulica kaktusa 54, Sesvete

U-IP/115941/2009 – Đurđević Milan, Viktora Kovačića 7, Zagreb

U-IP/115942/2009 – Štrk Ljubica, Fažanska 1, Rovinj

U-IP/115943/2009 – Beštak Marijan, Tratinska 67, Zagreb

U-IP/115944/2009 – Rogač Ivan, Sjenjak 29, Osijek

U-IP/115945/2009 – Ilakovac Ivica, Vinkovačka 66A, Osijek

U-IP/115946/2009 – Kessler Aida, Ruđera Boškovića 26, Split

U-IP/115947/2009 – Dujić Desanka, R. Boškovića 26, Mravnice, Solin

U-IP/115948/2009 – Matejčić Lupić Vera, Plemićeva 2, Zagreb

U-IP/115949/2009 – Lupić Ivan, Plemićeva 2, Zagreb

U-IP/115950/2009 – Jerković Juraj, Branimirova 33, Zagreb

U-IP/115951/2009 – Jerković Lucijana Natalija, Branimirova 33, Zagreb

U-IP/115952/2009 – Brlečić Josip, Aleja Blaža Jurišića 53, Zagreb

U-IP/115953/2009 – Brlečić Josip, Aleja Blaža Jurišića 53, Zagreb

U-IP/115954/2009 – Maršić Nataša, I. Vranovinski ogranak 2, Zagreb

U-IP/115955/2009 – Smole Eleonora, Radićevo šetalište 14, Zagreb

U-IP/115956/2009 – Spasić Silvija, J. B. Jelačića 22, Šibenik

U-IP/115957/2009 – Perlić Marijana, Drežnik IV. odvojak 4, Brezovica

U-IP/115958/2009 – Pomper Mihaela, Ivana Gundulića 33e, Sesvete

U-IP/115959/2009 – Maršić Miroslav, Nova cesta 1, Zagreb

U-IP/115960/2009 – Sičić Mira, Braće Domany 6, Zagreb

U-IP/115961/2009 – Jurenić Mirela, Požeška 1, Split

U-IP/115962/2009 – Palijan Hana, Kriška 107, Zagreb

U-IP/115963/2009 – Pribil Ladislav, Kriška 107, Zagreb

U-IP/115964/2009 – Rihtarec Mirko, Vrlička 43, Split

U-IP/115965/2009 – Tomaić Mirela, Petra Jurčića 5, Rijeka

U-IP/115966/2009 – Jano Dario, J. J. Strossmayera 88, Šiškovci

U-IP/115967/2009 – Babić Mirjana, Gornja Brela, Zadvarje

U-IP/115968/2009 – Mamula Mane, Jasenak 151, Jasenak

U-IP/115969/2009 – Mamula Mile, Jasenak 151, Jasenak

U-IP/115970/2009 – Primorac Vlasta, Ozaljska 150/12, Zagreb

U-IP/115971/2009 – Kuduz Božo, Primorska 2, Zagreb

U-IP/115972/2009 – Kuduz Ivanka, Primorska 2, Zagreb

U-IP/115973/2009 – Smoljo Bazdulj Sanda, Storžička 2b, Zagreb

U-IP/115974/2009 – Kuduz Nikolina, Primorska 2, Zagreb

U-IP/115975/2009 – Bazdulj Alan, Storžička 2b, Zagreb

U-IP/115976/2009 – Milovac Ana, Krležina 14, Split

U-IP/115977/2009 – Gudelj – Velaga Janko, Šumski put 36, Zagreb

U-IP/115978/2009 – Orsag Vesna, Janka Matka 9, Jastrebarsko

U-IP/115979/2009 – Zaninović Marin, Zvonimirova 29, Zagreb

U-IP/115980/2009 – Stanić Slobodan, Kralja Zvonimira 104, Zagreb

U-IP/115981/2009 – Trbović Nevenka, Trakošćanska 14, Zagreb

U-IP/115982/2009 – Halapir Ana, M. Kovačevića 7, Novi Zagreb

U-IP/115983/2009 – Slavec Ivan, Sortina 1b, Zagreb

U-IP/115984/2009 – Brkić Radmila, Kriška 111, Zagreb

U-IP/115985/2009 – Orsag Darko, Janka Matka 9, Jastrebarsko

U-IP/115986/2009 – Halić Damir, I. Resnik 46, Zagreb

U-IP/115987/2009 – Mišić Nada, Monvidalska 2, Pula

U-IP/115988/2009 – Četković Silvija, Naserov trg 13, Zagreb

U-IP/115989/2009 – Katavić Nataša, Ulica grada Chicaga 10, Zagreb

U-IP/115990/2009 – Zahtila Đani, Zelenice 29, Labin

U-IP/115991/2009 – Gašpar Nikola, Mrkšina 13i, Zagreb

U-IP/115992/2009 – Lukić Sanja, Majevička 27, Zagreb

U-IP/115993/2009 – Šarić Andreja, Otok Svibovski bb, Otok Svibovski

U-IP/115994/2009 – Rogošić Marija, Poljički trg 5, Omiš

U-IP/115995/2009 – Vozila Ervina, Kršan 66, Kršan

U-IP/115996/2009 – Sladoljev – Jolić Miljenka, Jesenska 13, Dubašnica, Malinska, Krk

U-IP/115997/2009 – Komadina Ana, Mikulja 4, Novi Vinodolski

U-IP/115998/2009 – Vitas Dejan, Žminjska 20, Rijeka

U-IP/115999/2009 – Đurček Ruža, Zartinj 3c, Labin

U-IP/116000/2009 – Obradović Predrag, Save Jugo Bujkove 30, Rijeka

U-IP/116001/2009 – Capolichio Daniela, Galižana 415a, Pula

U-IP/116002/2009 – Korunda Mario, A. Augustinčića 22, Krapinske Toplice

U-IP/116003/2009 – Cmrčenjak Jasna, Čakovečka 37c, Strahoninec, Čakovec

U-IP/116004/2009 – Dusman Denis, Palisina 90, Pula

U-IP/116005/2009 – Zahtila Gordan, Matija Vlačić 11, Labin

U-IP/116006/2009 – Bassani Giuseppe, Sv. Mikule 19, Labin

U-IP/116007/2009 – Burić Rajković Ksenija, Varićakova 16, Zagreb

U-IP/116008/2009 – Ratković Dragica, N. Š. Zrinskog 6, Varaždinske Toplice

U-IP/116009/2009 – Benković Đani, Presika 82b, Labin

U-IP/116010/2009 – Ostović Adelhajda, Naselje hrvatskog proljeća 1, Varaždinske Toplice

U-IP/116011/2009 – Filipović Anica, Lovrentovec 1b, Varaždinske Toplice

U-IP/116012/2009 – Bratić Slobodan, F. Barbalića 3, Pula

U-IP/116013/2009 – Križanić Tamara, Trg A. Mihanovića 8, Varaždinske Toplice

U-IP/116014/2009 – Koroman Suzana, Prhati 1, Barban

U-IP/116015/2009 – Červar Sandro, Mali Golji 8, Labin

U-IP/116016/2009 – Banović Ivica, A. Selana 12, Labin

U-IP/116017/2009 – Kolar Ruža, Mačkovec 6, Čakovec

U-IP/116018/2009 – Maoč Boris, Vladimira Filakovca 3, Beli Manastir

U-IP/116019/2009 – Perić Katarina, Mažuranićevo šetalište 65, Split

U-IP/116020/2009 – Bešić Ivanka, Mosećka 72, Split

U-IP/116021/2009 – Dorišak Ivan, Kolodvorska 30, Čepin

U-IP/116022/2009 – Masle Sanja, Ilirska 65, Osijek

U-IP/116023/2009 – Masle Zvonimir, Ilirska 65, Osijek

U-IP/116024/2009 – Kordić Mario, Konjička 12, Zagreb

U-IP/116025/2009 – Delija Valentina, Seline, Bibinje, Zadar

U-IP/116026/2009 – Blažević Stjepan, Požeška 2, Cernik

U-IP/116027/2009 – Kleković Karlo, Kozibrod 1b, Divuša

U-IP/116028/2009 – Šafarić Marija, Čakovečka 123, Pušćine, Nedelišće

U-IP/116029/2009 – Svedrović Nevenka, Demerje 131b, Hrv. Leskovac

U-IP/116030/2009 – Šimunić Karmen, B. Vodnika 5, Varaždin

U-IP/116031/2009 – Zuanović Darko, P. Pejačevića 34, Osijek

U-IP/116032/2009 – Vukić Jelka, Volantina 3, Dubrovnik

U-IP/116033/2009 – Štajduhar Miroslava, Crkvena 126, Osijek

U-IP/116034/2009 – Fućkar Igor, Pavla Radića 100, Virovitica

U-IP/116035/2009 – Runjić Ante Mislav, Stanka Vraza 27, Varaždin

U-IP/116036/2009 – Bešić Velimir, Mosećka 72, Split

U-IP/116037/2009 – Dragić Bradić Dušanka, Budicinova 26, Rijeka

U-IP/116038/2009 – Ivić Anto, S. Radića 31, Krk

U-IP/116039/2009 – Jelić Luka, Stjepana Radića 31, Krk

U-IP/116040/2009 – Katona Romana, Ulica križanja 9, Zagreb

U-IP/116041/2009 – Ružman Kralj Tatjana, Jaruščica 11, Zagreb

U-IP/116042/2009 – Reić Ljiljana, Kranjčevićeva 28, Split

U-IP/116043/2009 – Reić Ivan, Kranjčevićeva 28, Split

U-IP/116044/2009 – Brletić Sonja, Brestovačka brda 8, Brestovačka brda, Končanica

U-IP/116045/2009 – Jelić Marko, Stjepana Radića 31, Krk

U-IP/116046/2009 – Matuzalem Ana Marija, Žuti breg 18, Zagreb

U-IP/116047/2009 – Štrbić Nenad, Put pline 8, Ploče

U-IP/116048/2009 – Mitrović Slobodan, Livadska 23, Osijek

U-IP/116049/2009 – Mitrović Snježana, Livadska 23, Osijek

U-IP/116050/2009 – Šarić Dragica, Marina Getaldića 5, Zadar

U-IP/116051/2009 – Fortunato Elisabetta, Havidičeva 18, Zagreb

U-IP/116052/2009 – Letina Silvio, Čakovečka 85, Pušćine

U-IP/116053/2009 – Blagus Senka, Čakovečka 85A, Pušćine

U-IP/116054/2009 – Letina Branko, Čakovečka 85, Pušćine, Nedelišće

U-IP/116055/2009 – Mišak Gordana, Ivana Cankara 68, Trnovec Bartolovečki

U-IP/116056/2009 – Nikolić Suzana, Klenova 17, Osijek

U-IP/116057/2009 – Mahmutović Senad, Rogočana 52, Labin

U-IP/116058/2009 – Božac Marina, Krležina 29, Pula

U-IP/116059/2009 – Cherin Ennio, Carera 100, Rovinj

U-IP/116060/2009 – Kapitan Tomislav, Gordana Jankovića 13, Zagreb

U-IP/116061/2009 – Sertić Stipe, Pete Poljanice 14, Zagreb

U-IP/116062/2009 – Savić Dragana, Vitezićeva 5, Pula

U-IP/116063/2009 – Đogaš Ilija, Getaldićeva 21, Split

U-IP/116064/2009 – Kolombo Žanet, Janka Polić Kamova 54, Rijeka

U-IP/116065/2009 – Kasal Maja, Mlinska 5, Petrijevci

U-IP/116066/2009 – Sindičić Sanja, Budičinova 4, Rijeka

U-IP/116067/2009 – Jerkić Robert, Vladimira Nazora 72, Jarmina

U-IP/116068/2009 – Kuljiš Goran, Vukovarska 162, Split

U-IP/116069/2009 – Stupnišek Ivan, Kameniti stol 30A, Zagreb

U-IP/116070/2009 – Slavinić Ivan, Oderjan 21a, Kloštar Podravski

U-IP/116071/2009 – Slavinić Treza, Oderjan 21a, Kloštar Podravski

U-IP/116072/2009 – Duspara Pero, Kolodvorska 52, Široko Polje

U-IP/116073/2009 – Jakobović Vesna, Plješevička 32, Osijek

U-IP/116074/2009 – Karač Goran, I. G. Kovačića 18, Ilok

U-IP/116075/2009 – Ferenc Imre, Srednja 2, Batina

U-IP/116076/2009 – Samardžić Marin, Cvjetkova 10a, Osijek

U-IP/116077/2009 – Rukovanjski Marica, Fruškogorska 68, Osijek

U-IP/116078/2009 – Stojković Suzana, Sv. I. Krstitelja 65, Darda

U-IP/116079/2009 – Berić Klara, A. Mihanovića 10, Darda

U-IP/116080/2009 – Kordić Andreo, Odvojak Reber 27, Kašina

U-IP/116081/2009 – Pavlić Josip, Pavlići 22c, Grandići, Barban

U-IP/116082/2009 – Krnić Branka, Franje Markovića 16, Rijeka

U-IP/116083/2009 – Carić Roman, Kršan 36B, Kršan

U-IP/116084/2009 – Beučić Đani, Cere 29, Labin

U-IP/116085/2009 – Čanžar Željko, Jerovec 51, Ivanec

U-IP/116086/2009 – Čanžar Davorka, Jerovec 51, Ivanec

U-IP/116087/2009 – Matuhina Đurđica, Creska 17, Rabac

U-IP/116088/2009 – Peteani Ivona, Stipani 54D, Nedešćina

U-IP/116089/2009 – Sulić Miroslav, Sv. Katarina 111, Pićan

U-IP/116090/2009 – Vrček Marija, Novigrad 7, Novigrad

U-IP/116091/2009 – Vukoša Ines, Crno 24, Zadar

U-IP/116092/2009 – Pranjić Ana, Bogdani 1/10, Zagreb

U-IP/116093/2009 – Arapović Maja, V. Nazora 10, Ploče

U-IP/116094/2009 – Markulin Višnjica, V. Nazora 1, Gradići, Velika Gorica

U-IP/116095/2009 – Tomas Davor, Kralja Zvonimira 52, Zagreb

U-IP/116096/2009 – Stupnišek Mirjana, Kameniti stol 30A, Zagreb

U-IP/116097/2009 – Baćac Tatjana, Kukurini 18, Pićan

U-IP/116098/2009 – Kršulja Serđo, Vergerijev uspon 2, Labin

U-IP/116099/2009 – Božac Tihana, Pazinska cesta bb, Žminj

U-IP/116100/2009 – Marušić Nadija, Dumborva 7, Potpićan

U-IP/116101/2009 – Paliska Rafaela, Sv. Bartol 21/2, Labin

U-IP/116102/2009 – Rajšić Jadranka, Dumbrova 7, Potpićan

U-IP/116103/2009 – Ferboković Jadranka, Lanišće 25, Čepić

U-IP/116104/2009 – Atanasković Vesna, Mate Balote 32, Labin

U-IP/116105/2009 – Vilić Ljubomir, Matija Vlačić 14, Labin

U-IP/116106/2009 – Rabar Irena, Radetići 12, Cerovlje, Potpićan

U-IP/116107/2009 – Mart Rita, Kršan 73, Kršan

U-IP/116108/2009 – Peršić Nada, Kršan 36a, Potpićan

U-IP/116109/2009 – Buršić Vedrana, Dumbrova 7, Potpićan

U-IP/116110/2009 – Kalčić Davorka, Tupljak 75, Potpićan

U-IP/116111/2009 – Baf Bruno, Industrijska 4, Potpićan

U-IP/116112/2009 – Lukač Senka, Hercegovačka 117, Split

U-IP/116113/2009 – Lukač Mirko, Hercegovačka 117, Split

U-IP/116114/2009 – Jelić Županić Sanja, Braće Domany 4, Zagreb

U-IP/116115/2009 – Milanović Litre Mario, Vilima Korajca 14, Zagreb

U-IP/116116/2009 – Milanović Litre Ljiljana, Vilima Korajca 14, Zagreb

U-IP/116117/2009 – Cmrečnjak Siniša, Čakovečka 37c, Strahoninec, Čakovec

U-IP/116118/2009 – Balin Zečević Nives, Prilaz Ivana Visine 3, Zagreb

U-IP/116119/2009 – Kralj Tomislav, Jaruščica 11, Zagreb

U-IP/116120/2009 – Tomašek Emica, Hrvatskog sokola 65, Zagreb

U-IP/116121/2009 – Prstec Renata, Tuhovec 23A, Varaždinske Toplice

U-IP/116122/2009 – Levatić Željko, Kralja Tomislava 19, Varaždinske Toplice

U-IP/116123/2009 – Šaina Hana, Rukavac 58, Matulji

U-IP/116124/2009 – Šaina Vanda, Rukavac 58, Matulji

U-IP/116125/2009 – Kolarec Danijel, I. Mažara 4, Sisak

U-IP/116126/2009 – Vučković Suzi, Platana 10, Zagreb

U-IP/116127/2009 – Vranješ Milena, M. Gojsalić 75, Podstrana

U-IP/116128/2009 – Kiš Kazimir, Put sv. Josipa 1, Kaštel Novi

U-IP/116129/2009 – Talaić Luka, Doverska 9, Split

U-IP/116130/2009 – Kujundžić Petar, Šižgorićeva 16, Split

U-IP/116131/2009 – Kožul Miranda, Doverska 6, Split

U-IP/116132/2009 – Stipičić Darija, Doverska 21, Split

U-IP/116133/2009 – Delić Nijaz, Zadarska 13, Pula

U-IP/116134/2009 – Vojnović Biserka, R. Boškovića 18, Varaždin

U-IP/116135/2009 – Gašparović Nikola, Miroslava Krleže 1A, Varaždin

U-IP/116136/2009 – Bakač Zoran, V. G. Vukovara 1, Kneževo

U-IP/116137/2009 – Brlenić Ivan, Đ. Đakovića 43, Popovac

U-IP/116138/2009 – Salmadić Zlata, Zagorska 57, Branjina

U-IP/116139/2009 – Vereš Dražen, Ivana Galinca Cice 3, Popovac

U-IP/116140/2009 – Ceglec Marija, Zagorska 15, Popovac

U-IP/116141/2009 – Mikloš Robert, Glavna 23a, Podolje

U-IP/116142/2009 – Marković Dražen, Matije Gupca b.b., Popovac

U-IP/116143/2009 – Dominković Janoš, P. Šandora 95, Vardarac

U-IP/116144/2009 – Valić Alida, Kninski trg 10, Zagreb

U-IP/116145/2009 – Marinac Slavko, Kralja Krešimira 53, Požega

U-IP/116146/2009 – Šumberac Đani, Prilaz Kršin 1, Labin

U-IP/116147/2009 – Kuprešak Ivan, Planinska 89, Podolje

U-IP/116148/2009 – Vadas Goran, J. Benešića 11b, Beli Manastir

U-IP/116149/2009 – Jagetić Nada, I. G. Galinca 30, Popovac

U-IP/116150/2009 – Šileš Ruža, Glavna 66, Kneževi Vinogradi

U-IP/116151/2009 – Forjan Vera, Kolodvorska 33, Čeminac

U-IP/116152/2009 – Jesenski – Rešicki Čila, Zagorska 50, Branjina

U-IP/116153/2009 – Špernjak Violeta, Sv. Križa 21, Br. Vrh, Popovac

U-IP/116154/2009 – Leskovar Vesna, Đ. Đakovića 15, Popovac

U-IP/116155/2009 – Milić Vesna, 1. maj 34, Kneževi Vinogradi

U-IP/116156/2009 – Zadol Nada, Baranjska 39, Beli Manastir

U-IP/116157/2009 – Bocka Irena, Glavna 59, Kamenac

U-IP/116158/2009 – Galić Branko, D. Cesarića 45, Mece, Darda

U-IP/116159/2009 – Molnar Đuro, Sv. Ivan Nepomuk 24, Batina

U-IP/116160/2009 – Hegediš Kalman, Š. Petefija 14, Vardarac

U-IP/116161/2009 – Vlahović Damir, Savska 87, Osijek

U-IP/116162/2009 – Šmudla Igor, I. G. Kovačića 5, Osijek

U-IP/116163/2009 – Osonjački Vera, M. Gupca 39, Popovac

U-IP/116164/2009 – Kuprešak Anamarija, Planinska 89, Podolje

U-IP/116165/2009 – Fulir Tatjana, R. Končara 17, Popovac

U-IP/116166/2009 – Ivandić Goran, Benčani 33, Viškovo

U-IP/116167/2009 – Balić Mihaela, Frana Bošnjakovića 1, Zagreb

U-IP/116168/2009 – Miletić Ester, Vinež 326/a, Labin

U-IP/116169/2009 – Dusman Adrijana, Palisina 90, Pula

U-IP/116170/2009 – Bratić Milanka, F. Barbalića 3, Pula

U-IP/116171/2009 – Rak Rozika, Petra Krešimira 17a, Ludbreg

U-IP/116172/2009 – Rak Želimir, Petra Krešimira 17a, Ludbreg

U-IP/116173/2009 – Jandras Brankica, M. Gupca 102, Pojatno

U-IP/116174/2009 – Kasunić Marija, Z. Cimermančića 1, Zagreb

U-IP/116175/2009 – Vrljevac Vlatka, Jablanska 21, Zagreb

U-IP/116176/2009 – Gorički Slavka, Pionirska 4, Konjšćina

U-IP/116177/2009 – Katović Željka, Medpotoki 27a, Zagreb

U-IP/116178/2009 – Korša Nada, Mokrice 3, Blaškovec, Sveti Ivan Zelina

U-IP/116179/2009 – Oršić Zvonimir, Šećeranska 18, Beli Manastir

U-IP/116180/2009 – Levačić Ivana, K. Tomislava 57, Mece

U-IP/116181/2009 – Borovec Andreja, Toplička cesta 17, Jakovlje

U-IP/116182/2009 – Štajdumar Darija, Krstova 146, Osijek

U-IP/116183/2009 – Musić Dejan, Petrinjska 9e, Sisak

U-IP/116184/2009 – Čalo – Čirjak Tatjana, F. Livadića 6, Osijek

U-IP/116185/2009 – Marković Branko, V. Nazora 58, Popovac

U-IP/116186/2009 – Stanković Ika, Kneževo Radnička 20, Popovac

U-IP/116187/2009 – Miljak Mirjana, Primorska 25, Rijeka

U-IP/116188/2009 – Novoselić Daniela, Bregovita 26, Ivanec Bistranski, Zaprešić

U-IP/116189/2009 – Novoselić Zlatko, Bregovita 26, Ivanec Bistranski, Zaprešić

U-IP/116190/2009 – Jovetić Baretić Gordana, Radnička 5/2, Opatija

U-IP/116191/2009 – Baretić Vladimir, Radnička 5/2, Opatija

U-IP/116192/2009 – Bradić Slaviša, S. J. Bujkove 36, Rijeka

U-IP/116193/2009 – Mutzhaus Romina, Umaška 35, Osijek

U-IP/116194/2009 – Marjanović Stipe, Novoselska 86, Sisak

U-IP/116195/2009 – Markota Sanda, M. Oreškovića 6, Bistrinci, Belišće

U-IP/116196/2009 – Marjanović Nada, Novoselska 86, Sisak

U-IP/116197/2009 – Vučković Ljubica, Livadsko naselje 2, Varaždin

U-IP/116198/2009 – Vučković Dragutin, Livadsko naselje 2, Varaždin

U-IP/116199/2009 – Kovačić Franjo, M. Viljevca 56, Nedelišće

U-IP/116200/2009 – Hmorinski Ljerko, Moslavačka 100, G. Vlahinička, V. Ludina

U-IP/116201/2009 – Božičić Darko, Novoselska 42, Sisak

U-IP/116202/2009 – Tepšić Mirta, Sjenjak 32, Osijek

U-IP/116203/2009 – Matković Neđeljka, D. Cesarića 26, Osijek

U-IP/116204/2009 – Ružić Anita, F. Kuhača 29a, Daruvar

U-IP/116205/2009 – Podrug Halima, Drenovski put 152, Rijeka

U-IP/116206/2009 – Vujković Dalibor, Kalnička 29, Sisak

U-IP/116207/2009 – Stojaković Željko, Obala Ruđera Boškovića 4, Sisak

U-IP/116208/2009 – Prstec Tanja, Tuhovec 23A, Varaždinske Toplice

U-IP/116209/2009 – Gerin Romana, I. Zajca 2, Sisak

U-IP/116210/2009 – Fonović Mladen, Istarska 4, Potpićan

U-IP/116211/2009 – Matić Lidija, Av. M. Držića 64A, Zagreb

U-IP/116212/2009 – Mikuljičin Mira, K. Pamukovića 43B, Vodice

U-IP/116213/2009 – Modrušan Marija, Franje Matkovića 16, Rijeka

U-IP/116214/2009 – Cvitanić Nino, Doverska 9, Split

U-IP/116215/2009 – Malivuk Milorad, Maka Dizdara 2, Sisak

U-IP/116216/2009 – Bušić Vesnica, Letovanić 188, Letovanić, Sisak

U-IP/116217/2009 – Kuljiš Nada, M. Getaldića 23, Split

U-IP/116218/2009 – Kuljiš Aida, Vukovarska 162, Split

U-IP/116219/2009 – Račić Stjepan, Mažuranićevo šetalište 44, Split

U-IP/116220/2009 – Margetić Željka, V. Ruždjaka 19, Zagreb

U-IP/116221/2009 – Štajduhar Miroslav, Krstova 146, Osijek

U-IP/116222/2009 – Brusić Jelena, Dragutina Parčića 14, Vrbnik

U-IP/116223/2009 – Carić Lari, Dr. Z. Kučića 14, Rijeka

U-IP/116224/2009 – Fable Denis, Zelenice 29, Labin

U-IP/116225/2009 – Đurđević Ines, Sv. Eleuterija 2, Poreč

U-IP/116226/2009 – Gobac Debelić Morana, Mesnička 13, Zagreb

U-IP/116227/2009 – Medenjak Mario, Pilinka 35, Hrvatski Leskovac

U-IP/116228/2009 – Pašić Draženka, Radnička 36, Nova Gradiška

U-IP/116229/2009 – Beučić Silvano, Cere 29, Labin

U-IP/116230/2009 – Bernardis Milena, Put Plokita 1, Split

U-IP/116231/2009 – Tenžera Olga, Slavonska 5, Split

U-IP/116232/2009 – Arnautović Anela, Rakovčeva 14, Pula

U-IP/116233/2009 – Ribić Branka, Bosutska 17, Osijek

U-IP/116234/2009 – Fabijanović Marina, V. Murse 5, Osijek

U-IP/116235/2009 – Prenc Elvis, Rovinjsko selo bb, Rovinj

U-IP/116236/2009 – Vujković Dragutin, Kalnička 29, Sisak

U-IP/116237/2009 – Brčić Verica, P. Preradovića 6, Vinkovci

U-IP/116238/2009 – Brčić Ante, P. Preradovića 6, Vinkovci

U-IP/116239/2009 – Carić Gracijela, Kršan 36b, Podpićan

U-IP/116240/2009 – Starčić Paliska Samanta, Sv. Katarina 38, Pićan

U-IP/116241/2009 – Bulić Ljiljana, Sv. Katarina 114, Pićan

U-IP/116242/2009 – Brenković Alenka, Kršan 8, Kršan

U-IP/116243/2009 – Aničić Ljiljana, Pićan 64, Podpićan

U-IP/116244/2009 – Ileš Stela, Kralja Tomislava 67, Bilje

U-IP/116245/2009 – Edl Andrea, Kalnička 38, Osijek

U-IP/116246/2009 – Jukić Tatjana, Opatijska 51, Osijek

U-IP/116247/2009 – Šabić Milica, Vijenac Ivana Meštrovića 102, Osijek

U-IP/116248/2009 – Pavić Ruža, Opatijska 57, Osijek

U-IP/116249/2009 – Vorkapić Nataša, Ilirska 95, Osijek

U-IP/116250/2009 – Lucić Ivan, A. Hebranga 10, Osijek

U-IP/116251/2009 – Gabrić Monika, P. Krešimira IV. 83, Metković

U-IP/116252/2009 – Koščak Tanja, Remetinec 184a, Novi Marof

U-IP/116253/2009 – Bošnjak Jure, Borajska 42, Šibenik

U-IP/116254/2009 – Bošnjak Zdravko, Borajska 42, Šibenik

U-IP/116255/2009 – Vinkešević Željka, Krašička 10, Osijek

U-IP/116256/2009 – Vuković Ivana, M. R. Strozzi 16, Tenja

U-IP/116257/2009 – Prodanović Ivana, Hrvatske Republike 19g, Osijek

U-IP/116258/2009 – Šuto Zrinka, Alanska 27, Osijek

U-IP/116259/2009 – Maković Kata, Vijenac I. Meštrovića 16, Osijek

U-IP/116260/2009 – Kurtović Kata, Srijemska 81, Osijek

U-IP/116261/2009 – Lucić Jadranka, A. Hebranga 10, Osijek

U-IP/116262/2009 – Vujović Mirjana, V. Nazora 49, Ploče

U-IP/116263/2009 – Režek Cvetko Marina, F. Puškarića 63b, Lučko

U-IP/116264/2009 – Jardas Žarko, Ivan Ćiković Beli 9, Rijeka

U-IP/116265/2009 – Krcić Bunardžija Mile, Vinkovačka 35b, Zadar

U-IP/116266/2009 – Marković Iva, Vižinada 92, Vižinada

U-IP/116267/2009 – Kuldt Ivica, Julijev Park 11, Daruvar

U-IP/116268/2009 – Dimić Zorica, M. Peraka 4, Petrinja

U-IP/116269/2009 – Bakota Vesna, Dubrava 244, Zagreb

U-IP/116270/2009 – Udovčić Barica, Zumbula 5a, Sesvete

U-IP/116271/2009 – Schwabe Željko, Nova cesta 188, Zagreb

U-IP/116272/2009 – Vadanjel Davorka, Ladenci 33, Labin

U-IP/116273/2009 – Vadanjel Josip, Ladenci 33, Labin

U-IP/116274/2009 – Memetović Marija, Gradačka 14, Osijek

U-IP/116274/2009 – Samardžić Mate, Osječka 74 a, Rijeka

U-IP/116275/2009 – Bakić Jozo, Senjska 64, Split

U-IP/116277/2009 – Serini Vesna, Zelengaj 61, Kućan Donji, Varaždin

U-IP/116278/2009 – Blarežina Slavica, Šaini 28, Pula

U-IP/116279/2009 – Friščić Vilim, Varaždinska 23a, Nedelišće

U-IP/116280/2009 – Fućkar Ivan, Pavla Radića 100, Virovitica

U-IP/116281/2009 – Šišinački Brbara, M. Krleže 6, Sisak

U-IP/116282/2009 – Kartelo Marko, Put Jurasa 2/26, Šibenik

U-IP/116283/2009 – Hrstici Irena, Kneza Branimira 11, Dubrovnik

U-IP/116284/2009 – Vaser Tihomir, Krštanovec 46, Čakovec

U-IP/116285/2009 – Karuc Edi, Drniška 4, Zadar

U-IP/116286/2009 – Radičanin Ankica, Rimska 9, Sisak

U-IP/116287/2009 – Karuc Suzana, Drniška 4, Zadar

U-IP/116288/2009 – Sutlović Maja, Splitska 8, Zadar

U-IP/116289/2009 – Vučković Dubravko, Platana 10, Zagreb

U-IP/116290/2009 – Schwabe Zdenka, Nova Cesta 188, Zagreb

U-IP/116291/2009 – Kožul Neven, Doverska 6, Split

U-IP/116292/2009 – Pupić Josip, A. Stipančića 15, Zagreb

U-IP/116293/2009 – Kuljiš Maja, Marina Getaldića 23, Split

U-IP/116294/2009 – Suknaić Hrabren, Bužanova 12b, Zagreb

U-IP/116295/2009 – Zahtila Celestina, Zelenice 29, Labin

U-IP/116296/2009 – Kleković Ana, I. Meštrovića 42, Sisak

U-IP/116297/2009 – Ružić Stjepan, Kalnička 46, Podbrest, Orehovica

U-IP/116298/2009 – Bujan Ivana, Naserov trg 13, Zagreb

U-IP/116299/2009 – Barišić Dragan, Stjepana Radića 31, Krk

U-IP/116300/2009 – Možanić Marijana, Koretinec 43, Maruševec

U-IP/116301/2009 – Tomac Željko, Supilova 253, Delnice

U-IP/116302/2009 – Đurić Božo, Vodovodna 8, Rijeka

U-IP/116303/2009 – Bašić Veljko, Bruštoloni 2, Umag

U-IP/116304/2009 – Nimac Bojan, Dr. Zdravka Kučića 3, Rijeka

U-IP/116305/2009 – Škvorc Anita, Dravska 3, Pušćine, Nedelišće

U-IP/116306/2009 – Toić Izidora, Loznati 16, Cres

U-IP/116307/2009 – Hanževački Mladen, Dubečka 51, Zagreb

U-IP/116308/2009 – Toić Franjo, Loznati 16, Cres

U-IP/116309/2009 – Hnojčik Gordana, Malinova 33, Petrinja

U-IP/116310/2009 – Dragić Davor, Setuš 93, Sisak

U-IP/116311/2009 – Sokolović Dragić Gordana, Radićeva ulica 37, Gornja Vlahinićka, Velika Ludina

U-IP/116312/2009 – Radičanin Stanislav, Rimska 9, Sisak

U-IP/116313/2009 – Sović Mira, M. Gupca 11, Sisak

U-IP/116314/2009 – Wranna Jelena, Ivana pl. Zajca 25, Čakovec

U-IP/116315/2009 – Dimić Igor, Braće Čulig 3, Sisak

U-IP/116316/2009 – Rajković Toni, Varićakova 16, Zagreb

U-IP/116317/2009 – Cerovski Grozdana, Greda 257, Sisak

U-IP/116318/2009 – Cvirn Matija, Nova cesta 36A, Zagreb

U-IP/116319/2009 – Kolaković Sanda, Trg Matice hrvatske 4, Petrinja

U-IP/116320/2009 – Dadasović Bojan, Brezovačkog odreda 24, Sisak

U-IP/116321/2009 – Magaš Nevenka, Puntarska 5, Krk

U-IP/116322/2009 – Sutlović Marijo, Splitska 8, Zadar

U-IP/116323/2009 – Deduš Jurgec Stjepan, Medermuniće 54, Omišalj

U-IP/116324/2009 – Gašpar Nikolina, Ivana Tišova 6, Sesvete

U-IP/116325/2009 – Paulin Ivana, Rimska 1, Sisak

U-IP/116326/2009 – Ujudurović Katja, Slobode 3, Split

U-IP/116327/2009 – Čeperković Željka, Miška Šestanja 10, Zaprešić

U-IP/116328/2009 – Martinović Jozo, Zagrebačka 8, Sesvete

U-IP/116329/2009 – Čizmić Zoran, Zadvarje b.b. Zadvarje

U-IP/116330/2009 – Karaula Marijan, Bregovita 1, Brdovec, Prigorje Brdovečko

U-IP/116331/2009 – Vitasović Rožana, Filipana 7, Marčana

U-IP/116332/2009 – Jedretić Onorina, Viškovići H – 4, Koromačno

U-IP/116333/2009 – Vitasović Valerio, Marčana 165, Marčana

U-IP/116334/2009 – Radović Sanja, Kneza Branimira 35, Dubrovnik

U-IP/116335/2009 – Štifanić Signirini Ani, S. Vončine 9, Rijeka

U-IP/116336/2009 – Sović Ana, M. Gupca 11, Sisak

U-IP/116337/2009 – Jurešić Smiljaka, Sv. Ivan 10, Dobrinj

U-IP/116338/2009 – Krt Edo, Brgod 20, Trget

U-IP/116339/2009 – Strehovac Ivan, Školska 17, Lipik

U-IP/116340/2009 – Bokulić Damir, M. Balote 13, Poreč

U-IP/116341/2009 – Volf Nataša, Klaonička 9, Čabar

U-IP/116342/2009 – Matuč Josipa, Žgombiči 13, Malinska

U-IP/116343/2009 – Matan Unković Marijana, Vojnovićeva 34, Zagreb

U-IP/116344/2009 – Vitasović Norina, Marčana 165, Marčana

U-IP/116345/2009 – Golubić Zlata, Kažotićeva 6, Dugo Selo

U-IP/116346/2009 – Bujan Ognjen, Naserov trg 13, Zagreb

U-IP/116347/2009 – Paulin Danijel, A. Starčevića 43, Sisak

U-IP/116348/2009 – Gotal Đurđa, Hrvatskog Narodnog Preporoda 36, Sisak

U-IP/116349/2009 – Popović Tijana, M. S. Bolšića 9, Zagreb

U-IP/116350/2009 – Jurešić Branko, Sv. Ivan 10, Dobrino

U-IP/116351/2009 – Zubović Eva, A. Hebranga 9, Zadar

U-IP/116352/2009 – Balić Andrija, Prolaz I. Lozice 1, Split

U-IP/116353/2009 – Radić Ante, Plinjanska 35, Ploče

U-IP/116354/2009 – Padavić Joakim, Sunger 4, Mrkopalj

U-IP/116355/2009 – Lončar Marina Petra, Osječka 34, Rijeka

U-IP/116356/2009 – Margetić Lana, V. Ruždjaka 19, Zagreb

U-IP/116357/2009 – Vujković Lidija, Obala Ruđera Boškovića 4, Sisak

U-IP/116358/2009 – Belić Željko, T. Ujevića 7, Prelog

U-IP/116359/2009 – Krpeta Sanja, Zadarska 16, Pakoštane

U-IP/116360/2009 – Matić Drago, Avenija Marina Držića 64a, Zagreb

U-IP/116361/2009 – Joksić Gordana, Mirnovečka 10, Samobor

U-IP/116362/2009 – Ćaćić Luka, Munida 103, Medulin

U-IP/116363/2009 – Posavčić Tomislav, Gladnica 8, Zagreb

U-IP/116364/2009 – Đurđević Zoran, Zvonimirova 121, Solin

U-IP/116365/2009 – Ipsa Petar, Coki 35, Funtana

U-IP/116366/2009 – Bošnjak Ana, Borajska 42, Šibenik

U-IP/116367/2009 – Kraljev Kristrijan, Trnsko 32A, Zagreb

U-IP/116368/2009 – Kraljev Rozeta, Balotin prilaz 2, Zagreb

U-IP/116369/2009 – Kraljev Zvonimir, Trnsko 32a, Zagreb

U-IP/116370/2009 – Družić Ana, Vukovarska 2c, Omiš

U-IP/116371/2009 – Bes Marija, D. Koncovčak 57a, Selnica

U-IP/116372/2009 – Mance Željko, Ludvetov breg 22, Rijeka

U-IP/116373/2009 – Bjedov Siniša, Sv. Petka 39, Osijek

U-IP/116374/2009 – Bašica Ivanka, Krstova 33, Osijek

U-IP/116375/2009 – Jakšić Posavčić Gordana, Gladnica 8, Zagreb

U-IP/116376/2009 – Balić Vlasta, Prilaz I. Lozice 1, Split

U-IP/116377/2009 – Labinjan Tomisalv, Prolaz Frana Matejčića 2, Pazin

U-IP/116378/2009 – Lončar Edi, Osiječka 34, Rijeka

U-IP/116379/2009 – Mišak Mateja, I. Cankara 68, Trnovec Bartolovečki

U-IP/116380/2009 – Tatjana Uartelo, Put Jurasa II/26, Šibenik

U-IP/116381/2009 – Unković Stanko, Gračanska cesta 122, Zagreb

U-IP/116382/2009 – Krcić Melko, Vikovačka 35b, Zadar

U-IP/116383/2009 – Željka Krcić, Vinokvačak 35, Zadar

U-IP/116384/2009 – Farac Ana, Srednji Kono 14, Dubrovnik

U-IP/116385/2009 – Špoljarić Danijela, Vatrogasna 123, Osijek

U-IP/116386/2009 – Jumić Stjepan, Josipa Runjanina 10, Beli Manastir

U-IP/116387/2009 – Čvrk Sanja, Braće Radića 45, Šemovec

U-IP/116388/2009 – Jaganjac Morana, Kupljenska 3, Zaprešić

U-IP/116389/2009 – Horvatinčić Karolina, Siget 8, Novaki, Sv. Nedjelja

U-IP/116390/2009 – Alfreider Šavle Borka, Tići 8, Rijeka

U-IP/116391/2009 – Brkarić Milena, Slavka Krautzeka 71, Rijeka

U-IP/116392/2009 – Brkarić Zlatko, Slavka Krautzeka 71, Rijeka

U-IP/116393/2009 – Čipak Gašparović Ana, Kredarička 1a, Zagreb

U-IP/116394/2009 – Catela Ivković Tina, K. Š. Đalskog 66, Zaprešić

U-IP/116395/2009 – Čačev Tamara, Zlatarska 22, Zagreb

U-IP/116396/2009 – Brkarić Dženet, Slavka Krautzeka 71, Rijeka

U-IP/116397/2009 – Šavle Valter, Tići 8, Rijeka

U-IP/116398/2009 – Šumberac Vesna, Breg Ivanovci 26A, Labin

U-IP/116399/2009 – Šumberac Ilario, Breg Ivanovci 26A, Labin

U-IP/116400/2009 – Gržetić Davor, Sv. Ivan Dobrinjski 12, Dobrinj

U-IP/116401/2009 – Gržetić Dalibor, Sv. Ivan 12, Dobrinj

U-IP/116402/2009 – Hebib Hida, Pod Brašinom 38, Mlini, Dubrovnik

U-IP/116403/2009 – Despinić Majda, P. Budićin 6, Buzet

U-IP/116404/2009 – Hrdalo Silvia, Stjepana Cvijića 32, Dubrovnik

U-IP/116405/2009 – Mlinarić Snježana, Tometići 3, Kastav

U-IP/116406/2009 – Ćubelić Snježana, Becićeva 2, Rijeka

U-IP/116407/2009 – Jašek Kristina, Hahlić 19, Rijeka

U-IP/116408/2009 – Matić Albina, Kralja Tomislava 9, Gradići, Velika Gorica

U-IP/116409/2009 – Matić Marijan, Kralja Tomislava 9, Gradići, Velika Gorica

U-IP/116410/2009 – Katavić Ante, Stepinčeva 11, Podstrana

U-IP/116411/2009 – Turina Ingrid, Tihovac 6, Rijeka

U-IP/116412/2009 – Turina Igor, Tihovac 6, Rijeka

U-IP/116413/2009 – Horvat Tihana, Vijenac I. Meštrovića 23, Osijek

U-IP/116414/2009 – Skender Robert, Bana J. Jelačića 2, Delnice

U-IP/116415/2009 – Suša Žarko, Trnsko 49e, Zagreb

U-IP/116416/2009 – Curman Mladen, Stubička Slatina 70, Oroslavje

U-IP/116417/2009 – Bogić Branka, Andrije Žaje 43, Zagreb

U-IP/116418/2009 – Tatalović Mile, Papeži 22, Drežnica

U-IP/116419/2009 – Kervatin Alma, Jadranska 10, Rabac

U-IP/116420/2009 – Zahtila Silvano, Zelenice 42, Labin

U-IP/116421/2009 – Oreški Goran, Dragoslavec Selo 46, Macinec

U-IP/116422/2009 – Oreški – Zadravec Mihaela, Dragoslavec Sela 46, Macinec

U-IP/116423/2009 – Polonijo Grdinić Marina, Braće Trinajstić 21, Vrbnik

U-IP/116424/2009 – Jurić Miroslav, Kralja Petra Svačića 4, Stara Gradiška

U-IP/116425/2009 – Topić Karlo, Grbaste 37, Rijeka

U-IP/116426/2009 – Hiršl Nevenka, Lea Mullera 35, Zagreb

U-IP/116427/2009 – Mrakovčić Lidija, Strojarska 8, Zagreb

U-IP/116428/2009 – Pivac Nela, Zinke Kunc 1, Zagreb

U-IP/116429/2009 – Milutin Gašparov Nina, Stjepana Draganića 1, Zagreb

U-IP/116430/2009 – Slunjski Snježana, A. Mihanovića 6, Novi Marof

U-IP/116431/2009 – Zgrablić Romina, G. Dapiran 12, Rovinj

U-IP/116432/2009 – Horvat Krešimir, Bratstvo I/63, Velika Gorica

U-IP/116433/2009 – Zadravec Tomo, Dragoslavec selo 46, Macinec

U-IP/116434/2009 – Bede Martina, Baranjska 64, Uglješ

U-IP/116435/2009 – Sokolić Bruna, Slavka Tomašića 2, Rijeka

U-IP/116436/2009 – Jandriš Željko, Jandriševa 3, Velika Gorica

U-IP/116437/2009 – Šuleski Nataša, Tina Ujevića 45, Rijeka

U-IP/116438/2009 – Jandriš Valentina, Jandriševa 3, Velika Gorica

U-IP/116439/2009 – Topić Svetlana, Grbaste 37, Rijeka

U-IP/116440/2009 – Antić Vjekoslav, Slavka Jankovića 18, Vinkovci

U-IP/116441/2009 – Lužaić Carol, Črnomerec 112, Zagreb

U-IP/116442/2009 – Šipušić Marijana, Ilijaška 17, Velika Gorica

U-IP/116443/2009 – Norac Kevo Renata, Brekin put 5, Sinj

U-IP/116444/2009 – Talić Golubić Jasminka, Kikićeva 26, Zagreb

U-IP/116445/2009 – Žmid Tamara, Maritićeva 6, Zagreb

U-IP/116446/2009 – Mrkoci Kristina, Božidara Kunca 3, Zagreb

U-IP/116447/2009 – Zatezalo Ntatalija, Medovićeva 33, Rijeka

U-IP/116448/2009 – Ahmić Lara, Antona Selana 10, Labin

U-IP/116449/2009 – Kogej Franjo, Kapelica 119c, Labin

U-IP/116450/2009 – Surjan Branka, Ul. 85 br. 24/1, Blato

U-IP/116451/2009 – Filajdić Darko, Dr. F. Tuđmana 45, Sibinj

U-IP/116452/2009 – Jasmina Matiša, Hrvatskih branitelja 12, Koprivnica

U-IP/116453/2009 – Zec Romana, Viška 29, Osijek

U-IP/116454/2009 – Mislav Kodžić, Medveščak 49, Zagreb

U-IP/116455/2009 – Vidivić Zorka, Boškovičov uspon 2, Pula

U-IP/116456/2009 – Rajić Ivana, V. Kirina 19, Sesvete

U-IP/116457/2009 – Kureša Tomislav, Rubetićeva 3, Zagreb

U-IP/116458/2009 – Vrančić Koprivnjak Mirela, Zabočka cesta 18 A, Zabok

U-IP/116459/2009 – Kutleša Radoslav, Rubetićeva 3, Zagreb

U-IP/116460/2009 – Kutleša Luka, Rubetićeva 3, Zagreb

U-IP/116461/2009 – Spajić Snježana, Novogradiška 7, Osijek

U-IP/116462/2009 – Brkulj Kristina, Odeska 13, Split

U-IP/116463/2009 – Matasić Ivan, Čovići 120b, Ličko Lešće

U-IP/116464/2009 – Ruda Vesna, Istarska 16, Rijeka

U-IP/116465/2009 – Labaš Željko, A. Starčevića 20, Bizovac

U-IP/116466/2009 – Šafranko Čanić Spomenka, Zagorska 12, Bestovje

U-IP/116467/2009 – Leleković Miljana, Vrbanj bb, Vrbanj

U-IP/116468/2009 – Brlek Andreja, Osječka 42, Velika Gorica

U-IP/116469/2009 – Kosić Slavko, Vrh 14, Krk

U-IP/116470/2009 – Ćirić Vesna, Vijenac I. Meštrovića 45, Osijek

U-IP/116471/2009 – Kovač Sanja, Kralja Tomislava 6D, Višnjevac

U-IP/116472/2009 – Bilić Marija, Osječka 70, Čepin

U-IP/116473/2009 – Abazović Šahbaz, Loš. pomoraca 7, Mali Lošinj

U-IP/116474/2009 – Paulić Jelena, I. B. Mažuranić 30, Zagreb

U-IP/116475/2009 – Juruca Mirjana, Trampov breg 37, Rijeka

U-IP/116476/2009 – Stefanović Marija, Filipovića 6/X, Rijeka

U-IP/116477/2009 – Šarić Tomislav, Poljana Čička 41d, Zagreb

U-IP/116478/2009 – Malenović Marko, Ciottina 9, Rijeka

U-IP/116479/2009 – Buratović Dušan, Vrbanj bb, Vrbanj

U-IP/116480/2009 – Rubinić Duška, Vrbanj bb, Vrbanj

U-IP/116481/2009 – Šarić Petra, Poljana Čička 41d, N. Čiče

U-IP/116482/2009 – Skorin Ruža, Težačka 14, Primošten

U-IP/116483/2009 – Pestotnik Tea, Jušići 18, Opatija

U-IP/116484/2009 – Kolić Olivija, Šajini 6a, Barban

U-IP/116485/2009 – Varelić Jero, A. Hebranga 24, Dubrovnik

U-IP/116486/2009 – Šukara Smiljanka, Josipa Kašmana 11, Mali Lošinj

U-IP/116487/2009 – Stanković Radmila, Od Gale 17, Dubrovnik

U-IP/116488/2009 – Andrić Željka, A. T. Mimare 31, Zagreb

U-IP/116489/2009 – Andrić Dubravko, A. T. Mimare 31, Zagreb

U-IP/116490/2009 – Frank Maria Grazia, Braće Cetina 4, Rijeka

U-IP/116491/2009 – Sisso Lorena, Kučički put 23, Rijeka

U-IP/116492/2009 – Stapić Željka, Kestenova 54, Osijek

U-IP/116493/2009 – Licul Đulijana, Vrećari 28a, Nedešćina

U-IP/116494/2009 – Kazanova Ivan, Pavla Dulčića 1, Stari Grad

U-IP/116495/2009 – Cindrić Davorin, M. Krleže 6b, Karlovac

U-IP/116496/2009 – Jelaš Nada, Podgorske skale 52/4, Makarska

U-IP/116497/2009 – Raffanelli Sonja, Kalalarga 15, Makarska

U-IP/116498/2009 – Surlić Boško, Samoborska 18, Bregana

U-IP/116499/2009 – Sever Željko, Josipa Jelačića 1, Lekenik

U-IP/116500/2009 – Sever Jasmina, Josipa Jelačića 1, Lekenik

U-IP/116501/2009 – Barković Mario, Majkovec 24, D. Zelina

U-IP/116502/2009 – Barković Štefanija, Majkovec 24, Dugo Selo

U-IP/116503/2009 – Martinčić Samardžija Ksenija, Mašekova 37, Zagreb

U-IP/116504/2009 – Bortek Martina, Novačka 234, Zagreb

U-IP/116505/2009 – Loina Vesnica, Domjanićeva 5, Velika Gorica

U-IP/116506/2009 – Žibrat Branka, M. Krleže 17, Zaprešić

U-IP/116507/2009 – Bužančić Šušković Stipanović Danijela, A. Stipančića 24, Zagreb

U-IP/116508/2009 – Ciceran Černjul Larisa, Istarska 22, Labin

U-IP/116509/2009 – Černjul Roberto, Istarska 22, Labin

U-IP/116510/2009 – Lončar Dragan, Prilaz Pršin 3, Labin

U-IP/116511/2009 – Rusnac Anton, Cambierieva 11, Rijeka

U-IP/116512/2009 – Kozarec Robert, Trg Stjepana Konzula 4, Zagreb

U-IP/116513/2009 – Šćulac Anica, Bakarska 6/1, Rijeka

U-IP/116514/2009 – Paliska Suzana, Prilaz Vala 15, Labin

U-IP/116515/2009 – Turk Mirica, Gradišćak 231, Sv. Martin na Muri

U-IP/116516/2009 – Molnar Mladen, Strmečka cesta 41, Zagreb

U-IP/116517/2009 – Pudić Anto, Ulica 22. lipnja 1941. br. 29, Slavonski Brod

U-IP/116518/2009 – Molnar Andreja, Strmečka cesta 41, Zagreb

U-IP/116519/2009 – Hrelja Robertino, M. Balota 17, Labin

U-IP/116520/2009 – Potlaček Marija, Gornja Topličica 1c, Sveti Ivan Zelina

U-IP/116521/2009 – Štemberga Leonida, Šumber 19, Nedešćina

U-IP/116522/2009 – Justić Ivan, Kras 111, Dobrinj

U-IP/116523/2009 – Galovec Alen, Draga Donja 9A, Crikvenica

U-IP/116524/2009 – Galovec Ljubica, Draga Donja 9A, Crikvenica

U-IP/116525/2009 – Sudulić Marija, Santalezi 51/1, Nedešćina

U-IP/116526/2009 – Aračić Vesela, Habdelići 8, Novaki, Sv. Nedjelja

U-IP/116527/2009 – Čurila Mirjana, I. Mažuranića 7, Trnovec

U-IP/116528/2009 – Kozina Sanja, Vrankovečka 2a, Dubrava, Zagreb

U-IP/116529/2009 – Babić Čegelj Jasminka, Ulica 22. rujna 1991. br. 6, Varaždin

U-IP/116530/2009 – Jurišić Ilija, Pothum Plašćanski 21c, Plaški

U-IP/116531/2009 – Bočvarov Danijela, Pavlinovićeva 4A, Zagreb

U-IP/116532/2009 – Starić Marija, Starići 37, Tinjan

U-IP/116533/2009 – Dolić Gracijela, Grandići 4, Barban

U-IP/116534/2009 – Rajko Drago, Šaini 45, Barban

U-IP/116535/2009 – Ivetić Kristina, Ivetići 76c, Tinjan

U-IP/116536/2009 – Belić Dolores, Istarskih glagoljaša 8, Pazin

U-IP/116537/2009 – Ivetić Željko, Ivetići 76c, Tinjan

U-IP/116538/2009 – Žiković Marija, Rapavec 39, Višnjan

U-IP/116539/2009 – Vince Robert, Učka 2, Monte Poco, Rovinj

U-IP/116540/2009 – Bratović Etore, Bratovići 46, Žužići,Tinjan

U-IP/116541/2009 – Žiković Gordana, Rapavel 35, Višnjan

U-IP/116542/2009 – Rudan Sandra, Petercoli 13, Žminj

U-IP/116543/2009 – Iskra Bruna, Rovinjsko selo 123, Rovinj

U-IP/116544/2009 – Ivetić Robert, Josipa Voltića 2, Pazin

U-IP/116545/2009 – Mohorić Zoran, Kralja P. Krešimira IV. 50, Delnice

U-IP/116546/2009 – Bratović Dalibor, Bratovići 41, Tinjan

U-IP/116547/2009 – Starić Nevenko, Starići 36, Žužić, Tinjan

U-IP/116548/2009 – Cerin Dorjano, Mrgani 25, Kanfanar

U-IP/116549/2009 – Žiković Silvano, Rapavel 24, Višnjan

U-IP/116550/2009 – Brečević Dragan, Brečevići 1, Tinjan

U-IP/116551/2009 – Milohanić Edo, Milohanići 15A, Tinjan

U-IP/116552/2009 – Brčić Valter, Brčići 17, Tinjan

U-IP/116553/2009 – Ivetić Milan, J. Voltića 2/3, Pazin

U-IP/116554/2009 – Starić Elvis, Starići 37, Tinjan

U-IP/116555/2009 – Brečević Teodor, Peljaki 80a, Tinjan

U-IP/116556/2009 – Žiković Milan, Rapavel 35, Višnjan

U-IP/116557/2009 – Ivetić Milan, Braće Pesel 35, Rovinj

U-IP/116558/2009 – Milohanić Zorko, Milohanići 16, Tinjan

U-IP/116559/2009 – Ivetić Vlado, Ivetići 76c, Tinjan

U-IP/116560/2009 – Prenc Miranda, Tomičini 58, Tinjan

U-IP/116561/2009 – Ivetić Lino, Ivetići 76c, Tinjan

U-IP/116562/2009 – Vitas Dean, Vitasi 62, Tinjan

U-IP/116563/2009 – Salopek Laura, Debeljuhi 17, Žminj

U-IP/116564/2009 – Brečević Želimir, Brečevići 12, Tinjan

U-IP/116565/2009 – Ivetić Marija, Ivetići 76c, Tinjan

U-IP/116566/2009 – Žufić Antica, Gržini 9, Žminj

U-IP/116567/2009 – Marušić Stjepan, Mavrići 39, Grižane

U-IP/116568/2009 – Prlenda Mare, Poljice 26, Gruda

U-IP/116569/2009 – Štrbič Joško, Trg bana J. Jelačića 3, Ploče

U-IP/116570/2009 – Vignjević Damir, Ponikve 47, Severin na Kupi

U-IP/116571/2009 – Roko Pero, Vinogradska 4, Mokošica

U-IP/116572/2009 – Brmalj Jasminka, Marinići 76d, Viškovo

U-IP/116573/2009 – Lončar Veljak Suzana, Veljaki 21/A, Kršan

U-IP/116574/2009 – Tomičić Miće, D. Humac, Nerežišća, Brač

U-IP/116576/2009 – Srzentić Gordana, Poličnik bb, Poličnik

U-IP/116577/2009 – Paleka Manda, Splitska 42, Zadar

U-IP/116578/2009 – Cvek Florijan, Cveki 7, Krnica

U-IP/116579/2009 – Vlačić Branko, M. Tita 63, Raša

U-IP/116580/2009 – Pejić Maja, Put Nuncijate 7, Ston

U-IP/116581/2009 – Mijan Sonja, Novakova 51, Split

U-IP/116582/2009 – Mijan Aljoša, Novakova 51, Split

U-IP/116583/2009 – Boduljak Dragan, Put Muline 53, Trogir

U-IP/116584/2009 – Janković Maja, Bitorajska 9, Rijeka

U-IP/116585/2009 – Jurih Lidija, Sv. Jurja 35, Primošten

U-IP/116586/2009 – Sudulić Marija, Santalezi 51/1, Nedešćina

U-IP/116587/2009 – Raspopović Goran, Vinogradska 16, Nova Mokošica

U-IP/116588/2009 – Bogoje Raspopović Andrijana, Popolica 116, Mlini

U-IP/116589/2009 – Juričan Luka, Farini 7, Višnjan

U-IP/116590/2009 – Benković Natali, Omladinska 21, Rabac

U-IP/116591/2009 – Derosi Igor, Presika 161, Labin

U-IP/116592/2009 – Kos Lučano, A. Selana 15, Labin

U-IP/116593/2009 – Palaškov – Derosi Tihomir, Presika 161, Labin

U-IP/116594/2009 – Graovac Dragomir, Okovrulja 4, Zadar

U-IP/116595/2009 – Mraović Albert, Vile Velebita 66, Vukovar

U-IP/116596/2009 – Sekondo Vuletić Manuela, A. Hebranga 106a, Dubrovnik

U-IP/116597/2009 – Sijarić Džemal, Epifanio 2, Umag

U-IP/116598/2009 – Šverko Zora, Lanište 49, Buzet

U-IP/116599/2009 – Popović Dragan, S. Matovulja 6, Šodolovci

U-IP/116600/2009 – Piskač Dejan, Završje Podbelsko 174a, Radovan

U-IP/116601/2009 – Špoljar Krunoslav, Maglenča 102, V. Trojstvo, Bjelovar

U-IP/116602/2009 – Hasani Ilir, Mariborska 42, Zagreb

U-IP/116603/2009 – Keleminec Štefanija, Hrastovec Toplički 24, Varaždinske Toplice

U-IP/116604/2009 – Rogić Loredana, Olga Ban 38, Zagreb

U-IP/116605/2009 – Zubović Franjo, Zorzi Ventura 7, Fažane

U-IP/116606/2009 – Bralić Marinka, Braće Radića 60, Bibinje

U-IP/116607/2009 – Lukman Mirko, Badličan 14, Macinec

U-IP/116608/2009 – Makšadi Stjepan, Dr. Vladimira Bakarića 18, Totovec

U-IP/116609/2009 – Sinjeri Milica, Varaždinska cesta 23, Koprivnica

U-IP/116610/2009 – Kos Doris, Kapelica 122/A, Labin

U-IP/116611/2009 – Ivanović Petar, Donja Obrijež 69, Pakrac

U-IP/116612/2009 – Belušić Anton, Vinež 34, Labin

U-IP/116613/2009 – Sever Cuglin Zdravko, Fabijanićeva 10, Zagreb

U-IP/116614/2009 – Crnković Slaven, Matika 20, Brod Moravice

U-IP/116615/2009 – Ivančić Stipica, Sunekov I. odvojak 31B, Zagreb, Kužir Danijel, Frkuljevec Mihovljanski 37/A, Mihovljan, Tišljar Dario, Bistranska 185, Bistra, Topalović Davor, Kralja Tomislava 3, Komletinci, Otok Slavonski, Topalović Darko, Kralja Tomislava 3, Komletinci, Otok Slavonski, Đurić Marko, Dubravka Ožegovića 11, Krajska Ves, Baronji Doris, Ilica 245, Zagreb

U-IP/116616/2009 – Bertak Nikola, Kralja Tomislava 7, Novaki Bistranski, Mauhar Vesna, J. Barberića 13, Rugvica, Čista Mlaka, Sigurnjak Ivica, Dubravica 31c, Zagreb, Koščica Aretto, Kapelšćak 3, G. Bistra, Puh Julijan, Trški vrh 94, Krapina, Curman Tomislav, Stubička Slatina 62, Oroslavje, Smrček Silvio, Ivane B. Mažuranić 82, Zagreb

U-IP/116617/2009 – Didović Željko, Cesta dr. F. Tuđana 134, Kaštel Sućurac

U-IP/116618/2009 – Godrijan Silvana, Draga 33, Sveta Jana

U-IP/116619/2009 – Grakalić Marin, I. N. Jemeršića 4, Grubišno Polje

U-IP/116620/2009 – Tudor Nikica, Gajeva 18, Split

U-IP/116621/2009 – Blečić Jela, Kvarnerska cesta 3, Matulji

U-IP/116622/2009 – Plazanić Sanja, Sesvetska cesta 41b, Sesvete

U-IP/116623/2009 – Nujić Pavo, Kneza Branimira 7, Sibinj, Slavonski Brod

U-IP/116624/2009 – Nujić Jozo, Kneza Branimira 7, Sibinj, Slavonski Brod

U-IP/116625/2009 – Knežević Zdravko, Skvažići 15a, Viškovo

U-IP/116626/2009 – Vilić Marina, Matije Vlačića 14, Labin

U-IP/116627/2009 – Vilić Siniša, Matije Vlačića 14, Labin

U-IP/116628/2009 – Martinec Ivan, Bačun 5, Zagreb

U-IP/116629/2009 – Martinec Barbara, Bačun 5, Zagreb

U-IP/116630/2009 – Fijolić Nedjeljko, Trg Hrvatskih pavlina 10, Zagreb

U-IP/116631/2009 – Fijolić Natalija, Trg Hrvatskih pavlina 10, Zagreb

U-IP/1561/2010 – Crnogorac Zvezdana, Istarska 19, Pula

U-IP/1562/2010 – Beović Marijo, Gata 15, Omiš

U-IP/1563/2010 – Bogdanović Josip, Seoca 14, Omiš

U-IP/1564/2010 – Kuvačić Boris, Fošal 6, Omiš

U-IP/1565/2010 – Perica Ante, Vukovarska 88, Omiš

U-IP/1566/2010 – Pejić Jadranka, Močići 33, Čilipi

U-IP/1567/2010 – Ćorić Dario, Kralja T. Kotromanića 12, Vinkovci

U-IP/1568/2010 – Ćaleta Marijo, Cari 57, Ćaleta, Bilice

U-IP/1569/2010 – Ćaleta Ankica, Cari 57, Ćaleta, Bilice

U-IP/1570/2010 – Grgec Ivan, Nikole Tesle 11, Donja Bistra

U-IP/1571/2010 – Boro Nikolina, Ljubuška 3, Dubrovnik

U-IP/1572/2010 – Grgec Siniša, Nikole Tesle 11, Donja Bistra

U-IP/1573/2010 – Grgec Elizabeta, Nikole Tesle 11, Donja Bistra

U-IP/1574/2010 – Brezec Zdravko, Drenovačka 29, Bistra

U-IP/1575/2010 – Poljak Kristina, Bajzečeva 5, Bistra

U-IP/1576/2010 – Poljak Ivica, Bajzećeva 5, Gornja Bistra

U-IP/1577/2010 – Brezec Mirela, Drenovačka 29, Poljanica Bistranska

U-IP/1578/2010 – Benković Matija, Hrženik 10, Krašić

U-IP/1579/2010 – Pavić Daniel, Put murvice 4, Zadar

U-IP/1580/2010 – Pavić Marijan, Put murvice 4, Zadar

U-IP/1581/2010 – Bistričić Ljubomir, Primorska 42, Pag

U-IP/1582/2010 – Bistričić Katica, Lastovska 8, Zagreb

U-IP/1583/2010 – Koludrović Harbić Irena, Braće Branchetta 40, Rijeka

U-IP/1584/2010 – Salopek Rajko, Škurinjskih boraca 16, Rijeka

U-IP/1585/2010 – Laković Spomenka, Mije Percan 26, Rakalj

U-IP/1586/2010 – Bilić Žarko, Jaazbina 186, Zagreb

U-IP/1587/2010 – Brakić Goran, Teslina 46, Pula

U-IP/1588/2010 – Marjanović Renata, Dragutina Golika 16, Zagreb

U-IP/1589/2010 – Jozić Nedeljka, R. Boškovića 10, Split

U-IP/1590/2010 – Galić Gaušić Ana, Slavonska 5, Samobor

U-IP/1591/2010 – Kušina Gordana, Kolodvorska 70, Ivanić Grad

U-IP/1592/2010 – Kušina Darko, Kolodvorska 70, Ivanić Grad

U-IP/1593/2010 – Kupsjak Ivica, Gornji Draganec 109, G. Draganec

U-IP/1594/2010 – Kupsjak Lidija, Gornji Draganec 109, Gornji Draganec

U-IP/1595/2010 – Skurić Nikolina, Miočići 29, Čilipi

U-IP/1596/2010 – Spremić Vlaho, Mitrovići 16, Vitaljina, Pločice

U-IP/1597/2010 – Skurić Jakša, Miočići 29, Čilipi

U-IP/1598/2010 – Skurić Martina, Nikole Tesle 9, Dubrovnik

U-IP/1599/2010 – Spremić Vlaho, Mitrovići 16, Vitaljina, Pločice

U-IP/1600/2010 – Lužina Milijana, Vrh 224, Krk

U-IP/1601/2010 – Seidl Mario, Zadarska 11, Osijek

U-IP/1602/2010 – Mavar Sanja, Benedikta Mihaljevića 2, Zadar

U-IP/1603/2010 – Grubić Denis, Brkićeva 16, Gornja Vrba

U-IP/1604/2010 – Gubić Mišo, Savski Bok 16, Nova Gradiška

U-IP/1605/2010 – Butura Lina, Remetinečka 107, Zagreb

U-IP/1606/2010 – Đurić Miodrag, Požeška 2/2, Split

U-IP/1607/2010 – Petrovečki Ivica, M. J. Zagorke 50, Sv. Križ Začretje

U-IP/1608/2010 – Horvat Krunoslav, Šemnica D. 9, Lepajci

U-IP/1609/2010 – Petrovečki Suzana, M. J. Zagorke 50, Sv. Križ Začretje

U-IP/1610/2010 – Grupković Marko, Čakovečka 7, Zagreb

U-IP/1611/2010 – Grupković Petar, Čakovečka 7, Zagreb

U-IP/1612/2010 – Grupković Dragica, Čakovečka 7, Zagreb

U-IP/1613/2010 – Grupković Željko, Čakovečka 7, Zagreb

U-IP/1614/2010 – Ivanjek Ivančica, Mihanovićeva 10, Petrinja

U-IP/1615/2010 – Davidović Slavka, Frankopanska 61, Glina

U-IP/1616/2010 – Cestarić Diana, Josipa Crnkovića 4, Glina

U-IP/1617/2010 – Pavković Zorkan, Firov kraj 39, Bukovlje

U-IP/1618/2010 – Rataić Božica, Nehajeva 5, Karlovac

U-IP/1619/2010 – Halkić Selma, Milana Šenoe 8c, Zagreb

U-IP/1620/2010 – Bilić Mateo, Zlatni Potok 20, Dubrovnik

U-IP/1621/2010 – Skurić Nikolina, Između Dolaca 7, Mokošica

U-IP/1622/2010 – Čaldarević Iva, Heinzlova 19, Zagreb

U-IP/1623/2010 – Latinović Čaldarević Jagoda, Heinzlova 19, Zagreb

U-IP/1624/2010 – Čaldarević Ana, Heinzlova 19, Zagreb

U-IP/1718/2010 – Vukojević Ana, Hrvatskih književnika 29, Zadar

U-IP/1794/2010 – Čaldarević Nikola, Heinzelova 19, Zagreb