Zaključak Vlade Republike Hrvatske, klasa: 100-01//10-02/03, urbroj: 5030105-10-1 od 28. svibnja 2010. godine

NN 68/2010 (2.6.2010.), Zaključak Vlade Republike Hrvatske, klasa: 100-01//10-02/03, urbroj: 5030105-10-1 od 28. svibnja 2010. godine

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2080

Na temelju članka 30. stavka 3. Zakona Vlade Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003, 30/2004 i 77/2009), članaka 268. i 272.m Zakona o trgovačkim društvima (»Narodne novine«, br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/2000, 118/2003, 107/2007 i 146/2008) i članka 36. Zakona o ustanovama (»Narodne novine«, br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/2008), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. svibnja 2010. godine donijela

ZAKLJUČAK

1. Zadužuju se Hrvatski fond za privatizaciju i tijela državne uprave da putem svojih predstavnika u nadzornim tijelima trgovačkih društava u većinskom državnom vlasništvu i javnim ustanovama pokrenu donošenje plana smanjenja i zbrinjavanja zaposlenih za 5 posto.

2. Trgovačka društva u većinskom vlasništvu države (iznad 50 posto temeljnog kapitala u vlasništvu države) i ustanove koje su tijekom 2009. godine provele smanjenje broja stalno zaposlenih za 5 posto, izuzimaju se iz obveza određenih ovim Zaključkom, osim ako postoji daljnja potreba za smanjenjem broja zaposlenih u istima, a što se dokazuje analizom koju donose uprave, a potvrđuju nadzorna tijela trgovačkih društava i ustanova.

3. Zadužuju se Ministarstvo financija i Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva da provedu koordinaciju sa zaduženim resornim ministarstvima i sve ostale mjere koje će osigurati operacionalizaciju provedbe ovoga Zaključka, te osiguraju uvjete za njezin stalni nadzor.

4. Zadužuju se uprave i nadzorna tijela trgovačkih društava i ustanova da obave sve pripremne radnje, odrede jasne kriterije i izrade detaljne analize učinaka smanjenja 5 posto zaposlenih u roku od 60 dana od donošenja ovoga Zaključka.

5. Zadužuju se uprave i nadzorna tijela trgovačkih društava i ustanova da, u skladu s točkom 1. ovog Zaključka, u roku od 120 dana donesu i usvoje plan zbrinjavanja viška zaposlenih obuhvaćenih smanjenjem broja zaposlenih za 5 posto u skladu s provedenim analizama iz točke 4. ovoga Zaključka.

6. Zadužuju se uprave i nadzorna tijela trgovačkih društava u većinskom vlasništvu države i ustanova da izvještavaju resorna ministarstva o provedbi mjere jednom mjesečno.

7. Zadužuje se Ministarstvo financija i Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva da jednom mjesečno izvještavaju Vladu Republike Hrvatske o provedbi ovoga Zaključka.

8. Ovaj Zaključak objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 100-01/10-02/03

Urbroj: 5030105-10-1

Zagreb, 28. svibnja 2010.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.