Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o najvećoj dopuštenoj visini naknade za usluge peljarenja u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske

NN 68/2010 (2.6.2010.), Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o najvećoj dopuštenoj visini naknade za usluge peljarenja u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske

MINISTARSTVO MORA, PROMETA  I INFRASTRUKTURE

2082

Temeljem članka 1021. stavak 1. alineja šesta Pomorskog zakonika (»Narodne novine« br. 181/04, 76/07 i 146/08), ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

NAREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA NAREDBE O NAJVEĆOJ DOPUŠTENOJ VISINI NAKNADE ZA USLUGE PELJARENJA U UNUTARNJIM MORSKIM VODAMA I TERITORIJALNOM MORU REPUBLIKE HRVATSKE

I.

U točki VI Naredbe o najvećoj dopuštenoj visini naknade za usluge peljarenja u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske (»Narodne novine« br. 22/05), u alineji prvoj iza riječi »u/iz Gradske luke Split«, dodaju se riječi »kao i u/iz luka Kaštelanskog zaljeva«.

U alineji drugoj riječi »luka Kaštelanskog zaljeva« se brišu.

II.

Iza točke IX Naredbe dodaje se nova točka IXa koja glasi:

»IXa

Za peljerenje teretnih brodova iste linije ili brodara, odnosno istog linijskog servisa koji obavlja jedan brodar ili više brodara u zajedničkom konzorciju koji učestalo uplovljavaju u jednu od luka iz točaka II do VIII ove Naredbe, osnovna naknada A navedena u točkama II do VIII Naredbe umanjuje se tijekom kalendarske godine prema broju uplovljavanja ostvarenih u protekloj kalendarskoj godini i to:

– od 5 do 11 uplovljavanja – u iznosu od 5%

– od 12 do 23 uplovljavanja – u iznosu od 10%

– od 24 do 35 uplovljavanja – u iznosu od 15%

– od 36 do 47 uplovljavanja – u iznosu od 20%

– od 48 uplovljavanja i više – u iznosu od 30%

Pravo na umanjenje osnovne naknade iz podtočke 1. ove točke stječe se pod uvjetom da brodar odnosno brodari u zajedničkom konzorciju redovno podmiruju svoje obaveze prema peljarskom društvu.

Pod redovnim podmirenjem obaveza smatra se plaćanje u roku ne duljem od 60 dana od dospijeća tražbine.

Za brodove koji uplovljavaju u jednu od luka iz točaka II do VIII ove Naredbe, a posjeduju valjano rješenje o oslobađanju broda od obveznog lučkog peljarenja (PEC) za navedenu luku odnosno lučko područje, peljarsko društvo ima pravo na naplatu 50% osnovne naknade A navedene u točkama II do VIII Naredbe«.

III.

Iza točke XIII Naredbe dodaje se nova točka XIIIa koja glasi:

»XIIIa

Smanjenje iznosa peljarske naknade iz točke IXa Naredbe u 2010. godini obračunava se na osnovi broja uplovljavanja brodova u jednu od luka iz točaka II do VIII Naredbe ostvarenih u 2009. godini, ukoliko je ispunjen uvjet o redovnom podmirenju obaveza iz točke IXa Naredbe«.

IV.

Ova Naredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/09-01/137

Urbroj: 530-04-10-17

Zagreb, 7. svibnja 2010.

Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.