Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

NN 69/2010 (7.6.2010.), Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

2117

Na osnovi odredbi članka 17. stavka 6. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 150/08., 94/09. i 153/09.) i članka 26. točke 10. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 18/09. i 33/10), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 12. sjednici održanoj 2. lipnja 2010. godine, uz prethodno pribavljeno mišljenje Hrvatske liječničke komore i Hrvatske komore dentalne medicine donijelo je

ODLUKU

O UTVRĐIVANJU OSNOVNE LISTE LIJEKOVA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se Osnovna lista lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Osnovna lista lijekova) koja u skladu s člankom 17. stavkom 3. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju sadržava medikoekonomski najsvrsishodnije lijekove za liječenje svih bolesti, a koji se osiguranim osobama Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod) u cijelosti osiguravaju u okviru prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja.

Članak 2.

Lijekovi utvrđeni Osnovnom listom lijekova iz članka 1. ove Odluke primjenjuju se u okviru zdravstvene zaštite koja se provodi u djelatnosti na primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj razini, te na razini zdravstvenih zavoda.

Osnovna lista lijekova sadrži sljedeće podatke: šifru anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije, oznake, uobičajeno nezaštićeno ime (generičko ime) lijeka (INN), definiranu dnevnu dozu (DDD) i jedinicu mjere, cijenu lijeka u kunama za definiranu dnevnu dozu, način primjene lijeka, naziv proizvođača, zaštićeno ime lijeka, oblik, jačinu i količinu prema pakiranju lijeka, cijenu u kunama za jedinicu oblika lijeka (komad), cijenu u kunama za originalno pakiranje i oznaku »R« i »RS« s odgovarajućom slovnom oznakom za lijekove koje izabrani doktori primarne zdravstvene zaštite imaju pravo propisivati na recept, a oznaku »RS« s odgovarajućom slovnom oznakom za lijekove koje izabrani doktori primarne zdravstvene zaštite imaju pravo propisivati na recept uz preporuku specijaliste. Slovna oznaka uz oznake »R« i »RS« označava medicinske indikacije osnovom kojih osigurana osoba ima pravo na korištenje pojedinog lijeka iz Osnovne liste lijekova na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja, te pravila njihovog propisivanja.

Brojčana oznaka uz nezaštićeno (generičko) ime lijeka označava medicinske indikacije osnovom kojih osigurana osoba ima pravo na korištenje pojedinog lijeka iz Osnovne liste lijekova na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja, te pravila njihove primjene prilikom korištenja zdravstvene zaštite na svim razinama zdravstvene djelatnosti.

Osnovna lista lijekova za magistralne pripravke sadrži: šifru anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije, naziv (sastav magistralnog pripravka), cijenu u kunama koja sadrži: cijenu tvari, ambalaže i rada, te oznaku »R« za lijekove koje izabrani doktori primarne zdravstvene zaštite imaju pravo propisivati na recept.

Osnovna lista lijekova sastavni je dio ove Odluke.

Članak 3.

Danom primjene ove Odluke prestaje važiti Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 27/09., 91/09., 97/09., 101/09. i 113/09.).

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu petnaestog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/10-01/107

Urbroj: 338-01-01-10-1

Zagreb, 2. lipnja 2010.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
mr. Dražen Jurković, dr. med., v. r.

OSNOVNA LISTA LIJEKOVA HRVATSKOG
ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE