Pravilnik o stručnom osposobljavanju i provjeri znanja za upravljanje i rukovanje energetskim postrojenjima

NN 70/2010 (9.6.2010.), Pravilnik o stručnom osposobljavanju i provjeri znanja za upravljanje i rukovanje energetskim postrojenjima

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

2122

Na temelju članka 17. i članka 31. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 68/2001, 177/2004, 76/2007 i 152/2008) ministar gospodarstva, rada i poduzetništva donosi

PRAVILNIK

O STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU I PROVJERI ZNANJA ZA UPRAVLJANJE I RUKOVANJE ENERGETSKIM POSTROJENJIMA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom se zbog zadovoljavanja uvjeta za sigurnost i kvalitetu opskrbe i korištenja energije, propisuju stručna sprema i radno iskustvo, potrebno za radnike koji obavljaju poslove upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima, te program stručnog osposobljavanja i provjere znanja, koje moraju obaviti u svezi sa sigurnim i učinkovitim upravljanjem i rukovanjem energetskim postrojenjima, s ciljem ispravnosti rada energetskih objekata i postrojenja, kao i osiguravanja sigurnosti energetskih pogona, te omogućavanja njihovog održavanja te pregleda i ispitivanja.

Članak 2.

Poslove i radne zadatke upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima za koje je ovim Pravilnikom propisana stručna sprema i provjera znanja, dozvoljeno je samostalno obavljati radnicima nakon stručnog osposobljavanja i položenog Stručnog ispita prema ovome Pravilniku.

Članak 3.

Radnici koji upravljaju i rukuju energetskim postrojenjima, odnosno energetskim strojevima i uređajima, za koje ovim Pravilnikom nije propisana stručna osposobljenost i provjera znanja, mogu obavljati te poslove i radne zadatke nakon što prouče tehničke upute za pravilan i siguran pogon, tehničke propise i upute za učinkovito korištenje energije te obavljene interne provjere znanja (interni ispit).

II. RADNA MJESTA I POSLOVI NA TIM RADNIM MJESTIMA

Članak 4.

Radnici koji obavljaju poslove upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima za koje se ovim Pravilnikom propisuje stručna sprema, stručna osposobljenost i provjera znanja jesu:

1. strojar male elektrane,

2. strojar parnih turbina,

3. strojar plinskih turbina,

4. strojar hidroturbina,

5. vođa smjene hidroelektrane, vođa bloka termoelektrane, vodeći operater i operater u komandi lanca hidroelektrana,

6. voditelj pogona obnovljivih izvora,

7. strojar kogeneracijskog postrojenja,

8. strojar kotlovskog postrojenja,

9. strojar kotla,

10. rukovatelj industrijske peći,

11. rukovatelj motora s unutarnjim izgaranjem,

12. strojar kompresorske stanice,

13. strojar crpne stanice,

14. rukovatelj plinskim uređajima i napravama,

15. rukovatelj klimatizacije i prozračivanja,

16. rukovatelj centralnog grijanja i termoventilacije,

17. ložač centralnog grijanja,

18. rukovatelj pripremom vode,

19. ložač – rukovatelj kotlom,

20. rukovatelj posudama tehničkih plinova,

21. dispečer u elektroenergetskom sustavu,

22. uklopničar u elektroenergetskom sustavu,

23. uklopničar u industriji.

Članak 5.

Radna mjesta radnika iz članka 4. ovoga Pravilnika obuhvaćaju sljedeće poslove i zadatke:

1. strojar male elektrane – rukovanje strojevima i uređajima za proizvodnju električne energije koji su izrađeni po posebnom projektu i za koje je potreban poseban nadzor;

2. strojar parnih turbina – samostalno rukovanje parnim turbinama svih vrsta, čija ukupna snaga prelazi 1 MW;

3. strojar plinskih turbina – samostalno rukovanje plinskim turbinama svih vrsta, čija ukupna snaga prelazi 1 MW;

4. strojar hidroturbina – samostalno rukovanje hidroturbinama svih vrsta i jačina, čija ukupna snaga prelazi 500 kW;

5. vođa smjene hidroelektrane, vođa bloka termoelektrane, vodeći operater i operater u komandi lanca hidroelektrana – samostalno rukovanje agregatima svih vrsta i jačina čija ukupna snaga prelazi 5 MW, pregled i vođenje pogonske dokumentacije i plana uklopnih manipulacija, pobuđivanje generatora i sinkronizacija s električnom mrežom, nadzor vodostaja i preljev viška vode, izrada dnevnog obračuna i određivanje optimalnog pogona elektroenergetskih strojeva i uređaja, te sigurne provedbe velikih vodnih valova;

6. voditelj pogona obnovljivih izvora – samostalno vođenje obnovljivih izvora električne energije koji su uključeni u elektroenergetski sustav, čija snaga prelazi 500 kW;

7. strojar kogeneracijskog postrojenja – samostalno obavljanje poslova i radnih zadataka upravljanja kogeneracijskim postrojenjima, čija ukupna snaga prelazi 500 kW;

8. strojar kotlovskog postrojenja – samostalno obavljanje poslova i zadataka upravljanja parnim i vrelovodnim kotlovima čija ukupna snaga prelazi 20MW;

9. strojar kotla – samostalno obavljanje poslova i zadataka upravljanja parnim i vrelovodnim kotlovima svih vrsta s mehaniziranim loženjem (kruto gorivo) ili s uljnim i plinskim plamenicima, čiji toplinski učin prelazi 1 MW;

10. rukovatelj industrijske peći – samostalno rukovanje s peći u industriji, s plinskim ili uljnim gorionicima – plamenicima, ložištima na kruta goriva ili na ugljenu prašinu, čiji nazivni učin prelazi 300 kW;

11. rukovatelj motora s unutarnjim izgaranjem – samostalno rukovanje nepokretnim i pokretnim motorima jačine preko 200 kW, osim prometnim transportnim sredstvima;

12. strojar kompresorske stanice – samostalno rukovanje kompresorskim stanicama, uređajima za pripremu i proizvodnju tehničkih fluida i rashladnim uređajima svih vrsta i jačina, te rukovanje stabilnim kompresorima svih vrsta, čija ukupna snaga prelazi 200 kW;

13. strojar crpne stanice – samostalno rukovanje crpnim stanicama i rukovanje crpkama, čija ukupna snaga prelazi 200 kW;

14. rukovatelj plinskim uređajima i postrojenjima – upravljanje uređajima i postrojenjima za proizvodnju i potrošnju tehničkih i drugih plinova, čija ukupna snaga prelazi 300 kW;

15. rukovatelj klimatizacije i prozračivanja – upravljanje uređajima za klimatizaciju, prozračivanje i ventilaciju, čiji ukupni nazivni učin prelazi 300kW;

16. rukovatelj centralnog grijanja i termoventilacije – samostalno rukovanje uređajima za centralno grijanje i uređajima za termoventilaciju, toplovodnim kotlom za centralno grijanje na kruta goriva i ručno loženje, čiji toplinski učin prelazi 300 kW, ili toplovodnim i termouljnim kotlovima za centralno grijanje na tekuće i/ili plinovito gorivo, čiji zajednički toplinski učin prelazi 500 kW,

17. ložač centralnog grijanja – rukovanje instalacijama centralnog toplovodnog grijanja, toplovodnim kotlovima na kruto gorivo i ručno loženje, čiji toplinski učin ne prelazi 300 kW ili toplovodnih i termouljnih kotlova za centralno grijanje na tekuće i/ili plinovito gorivo, čiji zajednički toplinski učin ne prelazi 500 kW;

18. rukovatelj pripreme vode – upravljanje strojevima i uređajima za djelomičnu i potpunu demineralizaciju vode, čiji ukupni kapacitet prelazi 15m3/h;

19. ložač – rukovatelj kotlom – loženje i rukovanja parnim i vrelovodnim kotlovima loženih krutim gorivom ili s plamenicima svih vrsta na tekuće ili plinovito gorivo, čiji nazivni toplinski učin prelazi 100 kW;

20. rukovatelj posudama tehničkih plinova – samostalno punjenje pokretnih tlačnih posuda tehničkim plinovima i skladištenje tih posuda;

21. dispečer u elektroenergetskom sustavu – vođenje postupaka pri pogonu elektroenergetskog sustava i njegovog djelovanja, vođenje evidencije i analize proizvodnje i korištenja električne energije, briga za sigurnu opskrbu električne energije, te po potrebi obavljanje redukcije električne energije;

22. uklopničar u elektroenergetskom sustavu – upravljanje strojevima i uređajima u rasklopnom postrojenju, sinkronizacija s električnom mrežom, izrada dnevnog obračuna i određivanje optimalnog pogona elektroenergetskih strojeva i uređaja, nadzor vodostaja i preljev viška vode;

23. uklopničar u industriji – samostalno obavljanje poslova upravljanja i rukovanja sklopnim postrojenjima i napravama u industrijskim elektroenergetskim postrojenjima i transformatorskim stanicama.

III. STRUČNA SPREMA I DRUGI UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA NA ODREĐENIM RADNIM MJESTIMA

STROJAR MALE ELEKTRANE

Članak 6.

Poslove i radne zadatke strojara male elektrane može obavljati:

1. radnik sa srednjom stručnom spremom – (IV. stupanj obrazovanja) četverogodišnji nastavni program, srednja tehnička škola strojarskog ili elektrotehničkog usmjerenja s najmanje dvije godine radnog iskustva u struci, ako je nakon osposobljavanja uspješno obavio provjeru znanja (Stručni ispit) prema ovome Pravilniku, ili

2. radnik sa srednjom stručnom spremom – (III. stupanj obrazovanja) trogodišnji program industrijske tehničke škole, prema obrazovnom programu strojarskog ili elektrotehničkog usmjerenja s najmanje pet godina radnog iskustva u struci, ako je nakon osposobljavanja uspješno obavio provjeru znanja (Stručni ispit) prema ovome Pravilniku.

STROJAR PARNIH ILI PLINSKIH TURBINA

Članak 7.

Poslove i radne zadatke strojara parnih ili plinskih turbina može obavljati:

1. radnik sa srednjom stručnom spremom – (IV. stupanj obrazovanja) četverogodišnji nastavni program, srednja tehnička škola strojarskog ili elektrotehničkog usmjerenja s najmanje dvije godine radnog iskustva u struci, ako je nakon osposobljavanja uspješno obavio provjeru znanja (Stručni ispit) prema ovome Pravilniku, ili

2. radnik sa srednjom stručnom spremom – (III. stupanj obrazovanja) trogodišnji program industrijske tehničke škole, prema obrazovnom programu strojarskog ili elektrotehničkog usmjerenja s najmanje pet godina radnog iskustva u struci, ako je nakon osposobljavanja uspješno obavio provjeru znanja (Stručni ispit) prema ovome Pravilniku.

STROJAR HIDROTURBINA

Članak 8.

Poslove i radne zadatke strojara hidroturbina može obavljati:

1. radnik sa srednjom stručnom spremom – (IV. stupanj obrazovanja) četverogodišnji nastavni program, srednja tehnička škola strojarskog ili elektrotehničkog usmjerenja s najmanje dvije godine radnog iskustva u struci, ako je nakon osposobljavanja uspješno obavio provjeru znanja (Stručni ispit) prema ovome Pravilniku, ili

2. radnik sa srednjom stručnom spremom – (III. stupanj obrazovanja) trogodišnji program industrijske tehničke škole, prema obrazovnom programu strojarskog ili elektrotehničkog usmjerenja s najmanje pet godina radnog iskustva u struci, ako je nakon osposobljavanja uspješno obavio provjeru znanja (Stručni ispit) prema ovome Pravilniku.

VOĐA SMJENE HIDROELEKTRANE, VOĐA BLOKA TERMOELEKTRANE, VODEĆI OPERATER I OPERATER U KOMANDI LANCA HIDROELEKTRANA

Članak 9.

Poslove i radne zadatke vođe smjene hidroelektrane, vođe bloka termoelektrane, vodećeg operatera i operatera u komandi lanca hidroelektrana može obavljati:

1. radnik s visokom stručnom spremom, prvostupnik (baccalaureus) inženjer – dodiplomski studij u trajanju tri (četiri) godine (VI. stupanj obrazovanja) elektrotehničkog ili strojarskog usmjerenja s najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima u vezi s proizvodnjom, prijenosom ili distribucijom električne energije, ako je nakon osposobljavanja uspješno obavio provjeru znanja (Stručni ispit) prema ovome Pravilniku, ili

2. radnik sa srednjom stručnom spremom – (IV. stupanj obrazovanja) četverogodišnji nastavni program, srednja tehnička škola strojarskog ili elektrotehničkog usmjerenja s najmanje pet godina radnog iskustva u struci, ako je nakon osposobljavanja uspješno obavio provjeru znanja (Stručni ispit) prema ovome Pravilniku.

VODITELJ POGONA OBNOVLJIVIH IZVORA

Članak 10.

Poslove i radne zadatke voditelja pogona obnovljivih izvora može obavljati:

1. radnik s visokom stručnom spremom, prvostupnik (baccalaureus) inženjer – dodiplomski studij u trajanju tri (četiri) godine (VI. stupanj obrazovanja) elektrotehničkog ili strojarskog usmjerenja s najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima u vezi s proizvodnjom, prijenosom ili distribucijom električne energije, ako je nakon osposobljavanja uspješno obavio provjeru znanja (Stručni ispit) prema ovome Pravilniku, ili

2. radnik sa srednjom stručnom spremom – (IV. stupanj obrazovanja) četverogodišnji nastavni program, srednja tehnička škola strojarskog ili elektrotehničkog usmjerenja s najmanje pet godina radnog iskustva u struci, ako je nakon osposobljavanja uspješno obavio provjeru znanja (Stručni ispit) prema ovome Pravilniku.

STROJAR KOGENERACIJSKOG POSTROJENJA

Članak 11.

Poslove i radne zadatke strojara kogeneracijskog postrojenja može obavljati:

1. radnik sa srednjom stručnom spremom – (IV. stupanj obrazovanja) četverogodišnji nastavni program, srednja tehnička škola strojarskog ili elektrotehničkog usmjerenja s najmanje dvije godine radnog iskustva u struci, ako je nakon osposobljavanja uspješno obavio provjeru znanja (Stručni ispit) prema ovome Pravilniku, ili

2. radnik sa srednjom stručnom spremom - (III. stupanj obrazovanja) trogodišnji program industrijske tehničke škole, prema obrazovnom programu strojarskog ili elektrotehničkog usmjerenja s najmanje pet godina radnog iskustva u struci, ako je nakon osposobljavanja uspješno obavio provjeru znanja (Stručni ispit) prema ovome Pravilniku.

STROJAR KOTLOVSKOG POSTROJENJA

Članak 12.

Poslove i radne zadatke strojara kotlovskog postrojenja može obavljati:

1. radnik sa srednjom stručnom spremom – (IV. stupanj obrazovanja) četverogodišnji nastavni program, srednja tehnička škola strojarskog ili elektrotehničkog usmjerenja s najmanje dvije godine radnog iskustva u struci, ako je nakon osposobljavanja uspješno obavio provjeru znanja (Stručni ispit) prema ovome Pravilniku, ili

2. radnik sa srednjom stručnom spremom - (III. stupanj obrazovanja) trogodišnji program industrijske tehničke škole, prema obrazovnom programu strojarskog ili elektrotehničkog usmjerenja s najmanje pet godina radnog iskustva u struci, ako je nakon osposobljavanja uspješno obavio provjeru znanja (Stručni ispit) prema ovome Pravilniku.

STROJAR KOTLA

Članak 13.

Poslove i radne zadatke strojara kotla može obavljati:

1. radnik sa srednjom stručnom spremom – (IV. stupanj obrazovanja) četverogodišnji nastavni program, srednja tehnička škola strojarskog ili elektrotehničkog usmjerenja s najmanje dvije godine radnog iskustva u struci, ako je nakon osposobljavanja uspješno obavio provjeru znanja (Stručni ispit) prema ovome Pravilniku, ili

2. radnik sa srednjom stručnom spremom - (III. stupanj obrazovanja) trogodišnji program industrijske tehničke škole, prema obrazovnom programu strojarskog ili elektrotehničkog usmjerenja s najmanje pet godina radnog iskustva u struci, ako je nakon osposobljavanja uspješno obavio provjeru znanja (Stručni ispit) prema ovome Pravilniku.

RUKOVATELJ INDUSTRIJSKE PEĆI

Članak 14.

Poslove i radne zadatke rukovatelja industrijske peći može obavljati:

1. radnik sa srednjom stručnom spremom – (IV. stupanj obrazovanja) četverogodišnji nastavni program, srednja tehnička škola strojarskog ili elektrotehničkog usmjerenja s najmanje dvije godine radnog iskustva u struci, ako je nakon osposobljavanja uspješno obavio provjeru znanja (Stručni ispit) prema ovome Pravilniku, ili

2. radnik sa srednjom stručnom spremom - (III. stupanj obrazovanja) trogodišnji program industrijske tehničke škole, prema obrazovnom programu strojarskog ili elektrotehničkog usmjerenja s najmanje pet godina radnog iskustva u struci, ako je nakon osposobljavanja uspješno obavio provjeru znanja (Stručni ispit) prema ovome Pravilniku.

RUKOVATELJ MOTORA S UNUTARNJIM IZGARANJEM

Članak 15.

Poslove i radne zadatke rukovatelja motora s unutarnjim izgaranjem može obavljati:

1. radnik sa srednjom stručnom spremom – (IV. stupanj obrazovanja) četverogodišnji nastavni program, srednja tehnička škola strojarskog ili elektrotehničkog usmjerenja s najmanje dvije godine radnog iskustva u struci, ako je nakon osposobljavanja uspješno obavio provjeru znanja (Stručni ispit) prema ovome Pravilniku, ili

2. radnik sa srednjom stručnom spremom - (III. stupanj obrazovanja) trogodišnji program industrijske tehničke škole, prema obrazovnom programu strojarskog ili elektrotehničkog usmjerenja s najmanje pet godina radnog iskustva u struci, ako je nakon osposobljavanja uspješno obavio provjeru znanja (Stručni ispit) prema ovome Pravilniku.

STROJAR KOMPRESORSKE STANICE

Članak 16.

Poslove i radne zadatke strojara kompresorske stanice može obavljati:

1. radnik sa srednjom stručnom spremom – (IV. stupanj obrazovanja) četverogodišnji nastavni program, srednja tehnička škola strojarskog ili elektrotehničkog usmjerenja s najmanje dvije godine radnog iskustva u struci, ako je nakon osposobljavanja uspješno obavio provjeru znanja (Stručni ispit) prema ovome Pravilniku, ili

2. radnik sa srednjom stručnom spremom – (III. stupanj obrazovanja) trogodišnji program industrijske tehničke škole, prema obrazovnom programu strojarskog ili elektrotehničkog usmjerenja s najmanje pet godina radnog iskustva u struci, ako je nakon osposobljavanja uspješno obavio provjeru znanja (Stručni ispit) prema ovome Pravilniku.

STROJAR CRPNIH STANICA

Članak 17.

Poslove i radne zadatke strojara crpnih stanica može obavljati:

1. radnik sa srednjom stručnom spremom – (IV. stupanj obrazovanja) četverogodišnji nastavni program, srednja tehnička škola strojarskog ili elektrotehničkog usmjerenja s najmanje dvije godine radnog iskustva u struci, ako je nakon osposobljavanja uspješno obavio provjeru znanja (Stručni ispit) prema ovome Pravilniku, ili

2. radnik sa srednjom stručnom spremom – (III. stupanj obrazovanja) trogodišnji program industrijske tehničke škole, prema obrazovnom programu strojarskog ili elektrotehničkog usmjerenja s najmanje pet godina radnog iskustva u struci, ako je nakon osposobljavanja uspješno obavio provjeru znanja (Stručni ispit) prema ovome Pravilniku.

RUKOVATELJ PLINSKIH UREĐAJA I NAPRAVA

Članak 18.

Poslove i radne zadatke rukovatelja plinskih uređaja i naprava može obavljati:

1. radnik sa srednjom stručnom spremom – (IV. stupanj obrazovanja) četverogodišnji nastavni program, srednja tehnička škola strojarskog ili elektrotehničkog usmjerenja s najmanje tri godine radnog iskustva u struci, ako je nakon osposobljavanja uspješno obavio provjeru znanja (Stručni ispit) prema ovome Pravilniku, ili

2. radnik sa srednjom stručnom spremom – (III. stupanj obrazovanja) trogodišnji program industrijske tehničke škole, prema obrazovnom programu strojarskog ili elektrotehničkog usmjerenja s najmanje pet godina radnog iskustva u struci, ako je nakon osposobljavanja uspješno obavio provjeru znanja (Stručni ispit) prema ovome Pravilniku.

RUKOVATELJ KLIMATIZACIJE I PROZRAČIVANJA

Članak 19.

Poslove i radne zadatke rukovatelja klimatizacije i prozračivanja može obavljati:

1. radnik sa srednjom stručnom spremom – (IV. stupanj obrazovanja) četverogodišnji nastavni program, srednja tehnička škola strojarskog ili elektrotehničkog usmjerenja s najmanje dvije godine radnog iskustva u struci, ako je nakon osposobljavanja uspješno obavio provjeru znanja (Stručni ispit) prema ovome Pravilniku, ili

2. radnik sa srednjom stručnom spremom – (IV. stupanj obrazovanja) četverogodišnji nastavni program, srednja tehnička škola strukovnog područja za drvoprerađivača, građevinara, kemičara, stakloresca, metalurgiju, rudarstvo i poljoprivredu s najmanje pet godine radnog iskustva, ako je nakon osposobljavanja uspješno obavio provjeru znanja (Stručni ispit) prema ovome Pravilniku, ili

3. radnik sa srednjom stručnom spremom – (III. stupanj obrazovanja) trogodišnji program industrijske tehničke škole, prema obrazovnom programu strojarskog ili elektrotehničkog usmjerenja s najmanje pet godina radnog iskustva u struci, ako je nakon osposobljavanja uspješno obavio provjeru znanja (Stručni ispit) prema ovome Pravilniku.

RUKOVATELJ CENTRALNOG GRIJANJA I TERMOVENTILACIJE

Članak 20.

Poslove i radne zadatke rukovatelja centralnog grijanja može obavljati:

1. radnik sa srednjom stručnom spremom – (IV. stupanj obrazovanja) četverogodišnji nastavni program, srednja tehnička škola strojarskog ili elektrotehničkog usmjerenja s najmanje tri godine radnog iskustva u struci, ako je nakon osposobljavanja uspješno obavio provjeru znanja (Stručni ispit) prema ovome Pravilniku, ili

2. radnik sa srednjom stručnom spremom – (IV. stupanj obrazovanja) četverogodišnji nastavni program, srednja tehnička škola strukovnog područja za drvoprerađivača, građevinara, kemičara, stakloresca, metalurgiju, rudarstvo i poljoprivredu s najmanje pet godine radnog iskustva u struci, ako je nakon osposobljavanja uspješno obavio provjeru znanja (Stručni ispit) prema ovome Pravilniku, ili

3. radnik sa srednjom stručnom spremom – (III. stupanj obrazovanja) trogodišnji program industrijske tehničke škole, prema obrazovnom programu strojarskog ili elektrotehničkog usmjerenja s najmanje pet godina radnog iskustva u struci, ako je nakon osposobljavanja uspješno obavio provjeru znanja (Stručni ispit) prema ovome Pravilniku.

LOŽAČ CENTRALNOG GRIJANJA

Članak 21.

Poslove i radne zadatke ložača centralnog grijanja može obavljati:

1. radnik sa srednjom stručnom spremom – (III. stupanj obrazovanja) trogodišnji program industrijske tehničke škole, prema obrazovnom programu strojarskog ili elektrotehničkog usmjerenja s najmanje tri godine radnog iskustva u struci, ako je nakon osposobljavanja uspješno obavio provjeru znanja (Stručni ispit) prema ovome Pravilniku.

2. radnik s nižom stručnom spremom – (II. stupanj obrazovanja) strukovnog područja za strojarstvo, elektrotehniku, građevinarstvo, kemiju, poljoprivredu, metalurgiju i rudarstvo, s najmanje pet godina radnog iskustva u struci, ako je nakon osposobljavanja uspješno obavio provjeru znanja (Stručni ispit) prema ovome Pravilniku.

RUKOVATELJ PRIPREME VODE

Članak 22.

Poslove i radne zadatke rukovatelja pripreme vode može obavljati:

1. radnik sa srednjom stručnom spremom – (IV. stupanj obrazovanja) četverogodišnji nastavni program, srednja tehnička škola kemijskog ili strojarskog usmjerenja s najmanje dvije godine radnog iskustva u struci, ako je nakon osposobljavanja uspješno obavio provjeru znanja (Stručni ispit) prema ovome Pravilniku, ili

2. radnik sa srednjom stručnom spremom – (III. stupanj obrazovanja) trogodišnji program industrijske tehničke škole, prema obrazovnom programu kemijskog usmjerenja s najmanje pet godina radnog iskustva u struci, ako je nakon osposobljavanja uspješno obavio provjeru znanja (Stručni ispit) prema ovome Pravilniku.

LOŽAČ – RUKOVATELJ KOTLOM

Članak 23.

Poslove i radne zadatke ložača – rukovatelja kotlom može obavljati:

1. radnik sa srednjom stručnom spremom – (III. stupanj obrazovanja) trogodišnji program industrijske tehničke škole s najmanje dvije godina radnog iskustva u struci, ako je nakon osposobljavanja uspješno obavio provjeru znanja (Stručni ispit) prema ovome Pravilniku.

2. radnik s nižom stručnom spremom – (II. stupanj obrazovanja) s najmanje pet godina radnog iskustva u struci, ako je nakon osposobljavanja uspješno obavio provjeru znanja (Stručni ispit) prema ovome Pravilniku.

RUKOVATELJ POSUDAMA TEHNIČKIH PLINOVA

Članak 24.

Poslove i radne zadatke punitelja posuda tehničkih plinova može obavljati:

1. radnik sa stručnom spremom – (III. stupanj obrazovanja) stečenom prema obrazovnom programu strukovnog područja za strojarstvo, elektrotehniku, rudarstvo, građevinu, promet ili kemiju s najmanje dvije godina radnog iskustva u struci, ako je nakon osposobljavanja uspješno obavio provjeru znanja (Stručni ispit) prema ovome Pravilniku, ili

2. radnik s nižom stručnom spremom – (II. stupanj obrazovanja) strukovnog područja za strojarstvo, elektrotehniku, građevinarstvo, kemiju, poljoprivredu, metalurgiju i rudarstvo, s najmanje pet godina radnog iskustva u struci, ako je nakon osposobljavanja uspješno obavio provjeru znanja (Stručni ispit) prema ovome Pravilniku.

DISPEČER U ELEKTROENERGETSKOM SUSTAVU

Članak 25.

Poslove i radne zadatke dispečera u elektroenergetskom sustavu može obavljati:

1. radnik s visokom stručnom spremom, magistar inženjer – diplomski studij u trajanju pet godina (VII. stupanj obrazovanja) elektrotehničkog usmjerenja s najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima u vezi s proizvodnjom, prijenosom ili distribucijom električne energije, ako je nakon osposobljavanja uspješno obavio provjeru znanja (Stručni ispit) prema ovome Pravilniku, ili

2. radnik s visokom stručnom spremom, prvostupnik (baccalaureus) inženjer – dodiplomski studij u trajanju tri (četiri) godine (VI. stupanj obrazovanja) elektrotehničkog usmjerenja s najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima u vezi s proizvodnjom, prijenosom ili distribucijom električne energije, ako je nakon osposobljavanja uspješno obavio provjeru znanja (Stručni ispit) prema ovome Pravilniku, ili

3. radnik sa srednjom stručnom spremom – (IV. stupanj obrazovanja) četverogodišnji nastavni program, srednja tehnička škola elektrotehničkog usmjerenja s najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima u vezi s proizvodnjom, prijenosom ili distribucijom električne energije, ako je nakon osposobljavanja uspješno obavio provjeru znanja (Stručni ispit) prema ovome Pravilniku.

UKLOPNIČAR U ELEKTROENERGETSKOM SUSTAVU

Članak 26.

Poslove i radne zadatke uklopničara u elektroenergetskom sustavu može obavljati:

1. radnik s visokom stručnom spremom, prvostupnik (baccalaureus) inženjer – dodiplomski studij u trajanju tri (četiri) godine (VI. stupanj obrazovanja) elektrotehničkog usmjerenja s najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima u vezi s proizvodnjom, prijenosom ili distribucijom električne energije, ako je nakon osposobljavanja uspješno obavio provjeru znanja (Stručni ispit) prema ovome Pravilniku, ili

2. radnik sa srednjom stručnom spremom – (IV. stupanj obrazovanja) četverogodišnji nastavni program, srednja tehnička škola elektrotehničkog usmjerenja s najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima u vezi s proizvodnjom, prijenosom ili distribucijom električne energije, ako je nakon osposobljavanja uspješno obavio provjeru znanja (Stručni ispit) prema ovome Pravilniku.

UKLOPNIČAR U INDUSTRIJI

Članak 27.

Poslove i radne zadatke uklopničara u industriji može obavljati:

1. radnik sa srednjom stručnom spremom (V. stupanj obrazovanja) tehničke škole stečenom prema obrazovnom programu strukovnog područja za elektrotehniku s najmanje tri godine radnog iskustva u struci, ako je nakon osposobljavanja uspješno obavio provjeru znanja (Stručni ispit) prema ovome Pravilniku, ili

2. radnik sa srednjom stručnom spremom (IV. stupanj obrazovanja) tehničke škole stečenom prema obrazovnom programu strukovnog područja za elektrotehniku s najmanje tri godine radnog iskustva u struci, ako je nakon osposobljavanja uspješno obavio provjeru znanja (Stručni ispit) prema ovome Pravilniku, ili

3. radnik sa srednjom stručnom spremom (III. stupanj obrazovanja) industrijske škole stečenom prema obrazovnom programu strukovnog područja za elektrotehniku s najmanje pet godina radnog iskustva u struci, ako je nakon osposobljavanja uspješno obavio provjeru znanja (Stručni ispit) prema ovome Pravilniku.

IV. STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE

Članak 28.

Stručno osposobljavanje sadrži teoretski i praktični dio.

Stručno osposobljavanje teoretski dio provodi se temeljem »Programa stručnog osposobljavanja radnika koji obavljaju poslove i radne zadatke rukovanja energetskim sustavima, postrojenjima, strojevima i uređajima« koji donosi Predsjednik Ispitne komisije na temelju prijedloga područnih Ispitnih komisija. Stručno osposobljavanje – teoretski dio, obavlja se u opsegu i sadržaju koji ovisi o vrsti energetskog zvanja i poslovima odnosno zadacima za koji se kandidat prijavio te potrebnoj stručnoj spremi i radnom iskustvu.

Program teoretskog stručnog osposobljavanja obuhvaća opći i stručni dio te se objavljuje na internetskim stranicama izvođača programa stručnog osposobljavanja.

Članak 29.

Za obavljanje poslova i radnih zadataka za koje je ovim Pravilnikom propisana provjera znanja (Stručni ispit), potrebno je odgovarajuće teoretsko i praktično osposobljavanje radnika zbog stjecanja stručnog znanja za siguran pogon i učinkovito korištenje energije.

Članak 30.

Ispitna komisija za provjeru znanja jednom godišnje razmatra »Program stručnog osposobljavanja radnika koji obavljaju poslove i radne zadatke rukovanja energetskim sustavima, postrojenjima, strojevima i uređajima« i po potrebi donosi prijedlog njegove dopune ili izmjene.

Članak 31.

Radnici koji izravno rukuju (upravljaju) energetskim postrojenjima, strojevima i uređajima navedenim u članku 4. obučavaju se praktično u pogonu vlasnika ili korisnika energetskog postrojenja, ako takve pogone posjeduju ili uz jednake uređaje i postrojenja kod drugog korisnika ili vlasnika energetskog postrojenja.

Praktično osposobljavanje traje najmanje 6 mjeseci za zanimanja navedena točkama 5., 8. i 21. članka 4., a 3 mjeseca za sva ostala zanimanja navedena u članku 4.

Članak 32.

Tijekom praktičnog osposobljavanja radnici obavljaju praksu odnosno osposobljavanje za obavljanje poslova i radnih zadataka rukovanja energetskim strojevima i uređajima pod nadzorom mentora. Mentor može biti samo radnik, koji je u skladu s ovim Pravilnikom stručno osposobljen za rukovanje određenim sustavom, postrojenjem, strojem ili uređajem te svakodnevno rukuje postrojenjem i ima za to propisane dokumente (Uvjerenje o položenom stručnom ispitu).

Mentora imenuje odgovorna osoba vlasnika ili korisnika energetskog postrojenja.

V. PROVJERA ZNANJA

Članak 33.

Osposobljenost radnika, koji obavljaju poslove i radne zadatke obuhvaćene ovim Pravilnikom, utvrđuje se provjerom znanja – Stručnim ispitom.

Provjeru znanja obavlja područna Ispitna komisija. Područna Ispitna komisija ima predsjednika područne Ispitne komisije, dva zamjenika predsjednika područne Ispitne komisije i potrebni broj ispitivača. Ispitna komisija je važeća, ako su kod provjere znanja nazočni najmanje predsjednik područne Ispitne komisije i jedan zamjenik predsjednika područne Ispitne komisije ili dva zamjenika predsjednika područne Ispitne komisije.

Sastav i način rada Ispitnih komisija, način prijavljivanja kandidata kao i način polaganja stručnih ispita, određuje se Poslovnikom o radu Ispitne komisije te se objavljuje na internetskim stranicama ministarstva, izvođača programa stručnog osposobljavanja i organizacije kod koje je sjedište područne Ispitne komisije.

Poslovnik o radu Ispitne komisije donosi predsjednik Ispitne komisije.

Predsjednika i zamjenika Ispitne komisije, predsjednike, zamjenike i ispitivače područnih Ispitnih komisija imenuje ministar svojim rješenjem.

Predsjednik i zamjenik predsjednika Ispitne komisije su predstavnici Uprave nadležne za energetiku, Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva.

Poslovnik propisuje rad i djelovanje Ispitne komisije za stručne ispite koje polažu djelatnici koji obavljaju poslove i radne zadatke upravljanja i rukovanja energetskim strojevima i uređajima, kao i: prijavu kandidata, tijek prvog ispita, popravnog i povremenog ispita, vođenje evidencije o obavljenim stručnim ispitima i obavezama organizacije kod koje je sjedište Ispitne komisije.

Članak 34.

O tijeku provjere znanja na Stručnom ispitu vodi se zapisnik o stručnom ispitu, koji potpisuju predsjednik područne Ispitne komisije ili zamjenik predsjednika područne Ispitne komisije te ispitivači područne Ispitne komisije.

Konačni uspjeh stručnog ispita s ocjenom »položio« ili »nije položio«, utvrđuje područna Ispitna komisija upisom u zapisnik o stručnom ispitu.

Rezultate provjere znanja objavljuje predsjednik područne Ispitne komisije ili zamjenik predsjednika područne Ispitne komisije odmah nakon završetka Stručnog ispita.

Članak 35.

Radnik koji nije zadovoljan s predloženom ocjenom područne Ispitne komisije, može odmah nakon objave rezultata Stručnog ispita uložiti prigovor na ocjenu. Prigovor se unosi u zapisnik o tijeku provjere znanja.

O prigovoru odlučuje Ispitna komisija koja po potrebi može odrediti dodatnu provjeru znanja.

Članak 36.

Ako radnik ne položi Stručni ispit iz jednog ili dva predmeta, ima pravo pristupiti najviše dva puta na popravni ispit iz tih predmeta.

Ako i nakon ponavljanja radnik nije dobio pozitivnu ocjenu, mora ponovno obaviti stručni i teoretski dio osposobljavanja i nakon toga može ponovno prijaviti Stručni ispit.

Članak 37.

Ako radnik iz opravdanih razloga nije pristupio određenom ispitnom roku, ili ako dobrovoljno odustane od Stručnog ispita nakon započetog polaganja, smatra se da ispit nije položio.

Opravdani razlozi iz prethodnog stavka su:

– bolest kandidata ili teža bolest člana obitelji,

– službena odsutnost,

– izvanredni događaj u obiteljskom krugu (npr. smrt člana obitelji, rođenje djeteta, požar i sl.).

Članak 38.

Radniku koji položi Stručni ispit izdaje se uvjerenje o stručnoj osposobljenosti za upravljanje energetskim postrojenjima, koju potpisuje predsjednik Ispitne komisije, a u njegovoj odsutnosti zamjenik predsjednika Ispitne komisije. Uvjerenje se dostavlja najkasnije u roku od šezdeset (60) dana od dana polaganja Stručnog ispita.

Članak 39.

Provjere znanja – Stručni ispiti su:

– prva provjera znanja – Stručni ispit; koji radnici polažu prije početka obavljanja poslova i radnih zadataka upravljanja i rukovanja s energetskim postrojenjima, strojevima i uređajima, a koji te poslove do tada još nisu obavljali i

– povremena provjera znanja; koji radnici moraju obavljati svakih pet godina od prethodnog Stručnog ispita prema ovome Pravilniku.

Članak 40.

Provjere znanja – Stručni ispiti koji su propisani ovim Pravilnikom obavljaju se u redovitim i izvanrednim rokovima. Redoviti rokovi određuju se za svaku godinu i obavljaju se prema godišnjem rasporedu osim od 15. srpnja do 31. kolovoza i od 15. prosinca do 15. siječnja.

Po potrebi i želji poslodavaca, koji imaju radnike koji obavljaju poslove na energetskim strojevima i uređajima, za koje je ovim Pravilnikom određeno stručno osposobljavanje i polaganje stručnog ispita, predsjednik Ispitne komisije može odrediti i izvanredni rok za Stručni ispit, koji se može obaviti u sjedištu Ispitne komisije ili izvan sjedišta Ispitne komisije. Troškove izvanredne provjere znanja snosi kandidat ili poslodavac koji je zatražio tu provjeru znanja.

PRVA PROVJERA ZNANJA

Članak 41.

Na prvu provjeru osposobljenosti – Stručni ispit izlaze radnici, koji ispunjavaju propisane uvjete stručne spreme i radnog iskustva, a koji su završili osposobljavanje prema ovome Pravilniku.

Ispunjavanje navedenih uvjeta utvrđuje Ispitna komisija.

U slučaju prigovora radnika na odluku područne Ispitne komisije o ispunjavanju uvjeta odluku donosi predsjednik ili zamjenik predsjednika Ispitne komisije iz Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva.

Članak 42.

Prva provjera znanja obuhvaća teoretski i praktični dio.

Teoretski dio provjere znanja obuhvaća, osnove iz programa stručnog osposobljavanja navedenih u »Programu stručnog osposobljavanja radnika koji obavljaju poslove i radne zadatke rukovanja energetskim sustavima, postrojenjima, strojevima i uređajima« i odvija se usmeno.

Praktični dio provjere znanja za radnike obuhvaća posluživanje i dobro poznavanje svakog energetskog postrojenja, stroja i uređaja u energetskom postrojenju.

Posluživanje podrazumijeva rukovanje pri puštanju u pogon, održavanje pogona, obustavljanje pogona određenih strojeva i uređaja u energetskom postrojenju, kao i snalaženje u izvanrednim situacijama (blokada pogona, kvar, havarija, eksplozija…).

Ispitivač provjere praktičnog dijela znanja je mentor, koji po završenom praktičnom osposobljavanju kandidatu daje izvješće s ocjenom praktičnog dijela osposobljavanja.

Članak 43.

Radnik na prvom Stručnom ispitu odgovara usmeno zasebno za svaki predmet na tri postavljena pitanja, od strane ispitivača. Ispitivači odgovore na postavljena pitanja ocjenjuju ocjenom od 1 do 5, pri čemu su pozitivne ocjene od 2 do 5.

Stručni ispit iz pojedinog predmeta uspješno je obavljen, ako kandidat ispravno odgovori na najmanje dva pitanja. Ako je odgovor ispravan na samo jedno postavljeno pitanje, kandidat dobiva još dodatno pitanje i ako je odgovor na njega ispravan polaganje toga predmeta ocjenjuje se s pozitivnom ocjenom 2.

Članak 44.

Potpisanu prijavu za polaganje prvog Stručnog ispita koju radnik dostavlja izravno Ispitnoj komisiji, mora sadržavati:

– podatke o kandidatu iz kojih je razvidno ispunjavanje uvjeta za polaganje prvog Stručnog ispita,

– poslove i zadatke za koje želi polagati prvi Stručni ispit,

– izbor predloženog termina i mjesta polaganja Stručnog ispita,

– dokaze o stručnoj i drugoj izobrazbi,

– potvrdu o radnom iskustvu,

– izvješće mentora o praktičnoj osposobljenosti,

– potvrdu radne organizacije o slanju radnika na Stručni ispit, te potpis i žig odgovorne osobe ako ispit plaća radna organizacija.

DRUGA PROVJERA ZNANJA

Članak 45.

Radnici koji su stekli stručnu osposobljenost prema ovome Pravilniku, i s uspjehom položili prvu provjeru znanja – Stručni ispit, dužni su svakih pet godina potvrđivati svoju teoretsku osposobljenost povremenom provjerom znanja.

Provjera znanja obavlja se pred Ispitnom komisijom.

Članak 46.

Povremena provjera znanja obuhvaća osnove iz »Programa stručnog osposobljavanja radnika koji obavljaju poslove i radne zadatke rukovanja energetskim sustavima, postrojenjima, strojevima i uređajima« i obavlja se pomoću testova.

Pri povremenoj provjeri znanja radnik dobiva testove s pitanjima iz teoretskog dijela programa stručnog osposobljavanja. Testovi za svaki predmet sadrže tri pitanja s ponuđenim odgovorima od kojih je samo jedan točan.

Testove s pitanjima i odgovorima za svaki predmet priprema Ispitna komisija.

Članak 47.

Ispitna komisija ocjenjuje pojedinačne odgovore s ocjenom »Pravilan« ili »Nepravilan«. Provjera znanja iz pojedinačnog predmeta je uspješna, ako je kandidat pravilno odgovorio najmanje na dva pitanja. U slučaju da je kandidat pravilno odgovorio samo na jedno pitanje, smatra se da Stručni ispit iz tog predmeta nije položen.

Članak 48.

Prijava za povremenu provjeru znanja mora sadržavati:

– potrebne podatke o kandidatu, iz kojih je vidljivo ispunjavanje uvjeta za polaganje povremenog Stručnog ispita,

– navedene poslove i radne zadatke za koje želi polagati povremeni Stručni ispit,

– izbor predloženog termina i mjesta polaganja Stručnog ispita,

– potpis kandidata koji izlazi na Stručni ispit i potpis odgovorne osobe radne organizacije koja šalje radnika na Stručni ispit.

Uz prijavu mora biti priložena potvrda o obavljenom prvom Stručnom ispitu za obavljanje poslova i radnih zadataka prema ovome Pravilniku.

Članak 49.

Administrativne, organizacijske i druge pomoćne poslove za Ispitnu komisiju može obavljati izvođač koji promiče i razvija tehničku kulturu iz područja energetike u Hrvatskoj, surađuje s odgovarajućim stručnim organizacijama i institucijama na području energetske struke kao i tijelima i organizacijama koja se bave zaštitom okoliša, agencijama koje se bave energijom i energetikom, gospodarskim i obrtničkim komorama i domaćim energetskim kompanijama.

Izvođač preuzima administrativne, organizacijske i druge pomoćne radnje za Ispitnu komisiju koje obuhvaćaju:

– odabir prostorija i opreme za rad komisije, obavljanje ispita i obavljanje administrativno organizacijskih i drugih poslova za rad komisije;

– administrativne, financijske i organizacijske poslove u svezi s pripremom stručnih ispita i njihovih održavanja;

– administrativne i organizacijske poslove vezane uz polaganje ispita;

– administrativne i organizacijske poslove oko izdavanja potvrda o položenim stručnim ispitima i vođenje potrebne evidencije za Ispitnu komisiju;

– ustrojiti i voditi javno dostupan registar (bazu podataka) izdanih uvjerenja o stručnoj osposobljenosti;

– administrativne i organizacijske poslove u svezi s održavanjem sjednica Ispitne komisije;

– potrebne pomoćne radnje u svezi s djelovanjem Ispitne komisije.

Ministar može oduzeti izvođaču dodijeljene poslove, ako izvođač ne postupa u skladu s Pravilnikom ili drugim propisima.

Administrativni, organizacijski i drugi nužni poslovi za rad Ispitne komisije financiraju se iz naknade koju najkasnije do početka Stručnog ispita uplaćuje poslodavac u ime kandidata koji polaže Stručni ispit ili sam kandidat.

Iznos naknade određuje se Poslovnikom o radu Ispitne komisije.

Članak 50.

Odabrani izvođač mora djelovati na širem području Republike Hrvatske odnosno u mjestima rada Ispitnih komisija.

Isto tako izvođač mora ispunjavati sljedeće uvjete:

– mora posjedovati odgovarajuće prostorije za rad Ispitne komisije i održavanje stručnih ispita;

– mora imati određeni broj osposobljenih ljudi za obavljanje administrativnih, organizacijskih i drugih potrebnih poslova;

– mora uspješno poslovati najmanje pet godina prije objave javnog natječaja;

– ovlaštene osobe za zastupanje izvođača – pravne osobe ne smiju biti pod kaznenim postupkom ili pravomoćno osuđene na kaznu zatvora;

– mora imati podmirene sve dospjele obaveze u svezi s javnim djelovanjem.

Članak 51.

Osim ispunjavanja uvjeta iz članka 49. i 50., dodatna temeljna mjerila za odabir izvođača su sljedeća:

– praktična iskustva i reference na administrativnim, organizacijskim i drugim poslovima koji osiguravaju rad Ispitne komisije za energetska zvanja i druga iskustva i reference za energetska zvanja koja su po opsegu i vrsti slični stručnom ispitu prema ovome Pravilniku;

– odgovarajuća veličina i kvaliteta prostorija za održavanje ispita (površina, dovoljan broj prostorija i drugih prostora, opremljenost).

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 52.

Radnicima koji su do stupanja na snagu ovoga Pravilnika s uspjehom položili Stručni ispit i stekli pojedina energetska zvanja prema do sada primjenjivanom Pravilniku o stručnoj spremi i drugim uvjetima za vršenje poslova u radnim organizacijama, koje imaju elektroenergetska, kotlovska i druga energetska postrojenja i posude pod tlakom (»Službeni list SFRJ« br. 47/64), i ako imaju o tome valjanu ispravu, priznaje se osposobljenost za upravljanje i rukovanje energetskim postrojenjima, strojevima i uređajima za koje su položili odgovarajući Stručni ispit.

Radnici koji su položili ispit do 1975. godine više ne pristupaju drugoj provjeri znanja.

Radnici koji su položili ispit od 1. 1. 1976. do 31. 12. 1985. godine pristupaju drugoj provjeri znanja za 24 mjeseci od stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Radnici koji su položili ispit od 1. 1. 1986. do 31. 12. 1995. godine pristupaju drugoj provjeri znanja za 36 mjeseci od stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Radnici koji su položili ispit iza 1. 1. 1996. godine pristupaju drugoj provjeri znanja za 48 mjeseci od stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Nakon toga radnici pristupaju ispitu znanja svakih 5 godina.

Članak 53.

Kandidati koji su prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika započeli i obavili stručno osposobljavanje za provjeru znanja – Stručni ispit – provjeru znanja obavljaju u skladu s dosad primijenjivanim Pravilnikom iz čl. 52 ovoga Pravilnika u roku šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Ponovna provjera znanja za kandidate iz stavka 1. ovog članka, obavit će se nakon 3 (tri) godine.

Članak 54.

Radnici koji do sada nisu imali obvezu polagati Stručni ispit, dužni su isti po ovome Pravilniku položiti u roku od 3 (tri) godine.

Članak 55.

Istovažnost i jednakovrijednost uvjerenja kandidata koji je stručni ispit položio izvan Hrvatske, provjerava i potvrđuje Ispitna komisija, izdavanjem odgovarajućeg uvjerenja.

Kandidat je dužan dostaviti plan i program položenog ispita, prema kojem će Ispitna komisija utvrditi eventualnu potrebu za polaganjem razlikovnih predmeta.

Članak 56.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o stručnoj spremi i drugim uvjetima za vršenje poslova u radnim organizacijama, koje imaju elektroenergetska, kotlovska i druga energetska postrojenja i posude pod tlakom (»Službeni list SFRJ« br. 47/64).

Članak 57.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-02/9-01/115

Urbroj: 526-04-01-01/3-10-18

Zagreb, 31. svibnja 2010.

Ministar
mr. sc. Đuro Popijač, v. r.