Pravilnik o uvjetima i načinu lova, nošenju lovačkog oružja, obrascu i načinu izdavanja lovačke iskaznice, dopuštenju za lov i evidenciji o obavljenom lovu

NN 70/2010 (9.6.2010.), Pravilnik o uvjetima i načinu lova, nošenju lovačkog oružja, obrascu i načinu izdavanja lovačke iskaznice, dopuštenju za lov i evidenciji o obavljenom lovu

MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

2132

Na temelju članka 68. stavka 5. Zakona o lovstvu (»Narodne novine«, broj 140/05 i 75/09) ministar regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA I NAČINU LOVA, NOŠENJU LOVAČKOG ORUŽJA, OBRASCU I NAČINU IZDAVANJA LOVAČKE ISKAZNICE, DOPUŠTENJU ZA LOV I EVIDENCIJI O OBAVLJENOM LOVU

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti i način lova, nošenje lovačkog oružja, obrazac i način izdavanja lovačke iskaznice, davanje dopuštenja za lov i vođenje evidencije o obavljenom lovu.

Članak 2.

1) Pod uvjetima lova divljači podrazumijeva se skup čimbenika koji u određeno vrijeme i na određenom prostoru omogućuju ili onemogućuju provedbu lova divljači.

2) Način i uvjete lova životinjskih vrsta koje nisu divljač u smislu Zakona o lovstvu odredit će posebnim rješenjem ministarstvo nadležno za poslove lovstva, u skladu s člankom 62. točkom 5. Zakona o lovstvu.

Članak 3.

Zabranjeno je loviti divljač, osim u svrhu spašavanja, kada je ugrožena:

1. poplavom,

2. požarom,

3. visokim snijegom (debljina snježnog pokrivača iznad 40 cm),

4. dugotrajnim sušnim razdobljem (razdoblje bez kiše dulje od 90 dana).

Članak 4.

Zabranjeno je obavljanje lova u lošim vremenskim uvjetima (magla, jaka kiša i snijeg, jaki vjetar i dr.).

Članak 5.

Zabranjeno je obavljanje lova divljači kada bi njegovom provedbom nastale ekonomski neopravdane štete na poljoprivrednim kulturama, u šumi i na akvakulturama.

Članak 6.

Zabranjeno je obavljanje lova na pojedine vrste divljači kada lov može ugroziti zdravlje ljudi, druge divljači i drugih životinjskih vrsta.

Članak 7.

Ovisno o vrsti divljači koja se lovi i broju lovaca koji sudjeluju u lovu, utvrđuje se način lova koji može biti pojedinačni i skupni.

Članak 8.

U pojedinačnom lovu divljač se lovi:

1. vabljenjem – jelen obični, jelen lopatar, srna obična, lisica i šojka kreštalica,

2. dočekom,

3. šuljanjem,

4. potraživanjem,

5. privozom zaprežnim kolima,

6. privozom čamcem bez motornog pogona,

7. pticama grabljivicama.

Članak 9.

1) U skupnom lovu divljač se lovi:

1. prigonom,

2. pogonom,

3. kružnim lovom.

2) Zabranjen je lov krupne divljači skupnim lovom i korištenjem lovačkih pasa, osim svinje divlje.

Članak 10.

1) U lovu na sitnu divljač smiju se koristiti odgovarajući lovački psi ako se lov izvodi na način koji omogućava sudjelovanje pasa.

2) Ovlaštenik prava lova koji u lovištu ima krupnu divljač dužan je osigurati psa koji ima položen radni ispit na krvnom tragu ili krvosljednika s položenim ispitom.

Članak 11.

1) Lovačko oružje puni se lovačkim nabojima zauzimanjem mjesta za početak lova kod pojedinačnog lova, odnosno davanjem znaka za početak lova kod skupnog lova.

2) Tijekom trajanja lova dopušteno je prelaženje preko cesta u lovištu s ispražnjenim dugim vatrenim oružjem izvan zaštitne navlake ili kutije, na način da se puške prelamače nalaze u preklopljenom položaju, a puške s repetirajućim mehanizmom sa zatvaračem u otvorenom (stražnjem) položaju i bez naboja u spremniku te s kratkim vatrenim oružjem u navlaci.

Članak 12.

Dugačko vatreno oružje, bez obzira na to radi li se o pojedinačnom ili skupnom lovu, uvijek se mora nositi tako da su cijevi okrenute uvis, a kratko vatreno oružje u navlaci.

Članak 13.

1) U lovu smije sudjelovati osoba koja uza se ima lovačku iskaznicu s važećom identifikacijskom markicom za pojedinu lovnu godinu i pisano dopuštenje ovlaštenika prava lova te pravne ili fizičke osobe koje gospodare zemljištem iz članka 9. stavka 2. Zakona o lovstvu.

2) Odstreljivati divljač smije samo osoba koja uz uvjete propisane stavkom 1. ovoga članka posjeduje i oružni list za držanje i nošenje oružja u svrhu lova.

3) Lov pticama grabljivicama obavlja se u skladu s posebnim propisom.

Članak 14.

1) Lovačka iskaznica je javna isprava kojom lovac dokazuje da je položio lovački ispit, odnosno da je osposobljen za obavljanje lova.

2) Lovačku iskaznicu izdaje Hrvatski lovački savez (u daljnjem tekstu: HLS) na pisani zahtjev lovca, s rokom važenja od 5 (pet) godina, uz važeću identifikacijsku markicu koja se izdaje za pojedinu lovnu godinu.

3) Obrazac lovačke iskaznice te njezin opis tiskani su u Prilogu 1. ovoga Pravilnika.

Članak 15.

1) Stranim osobama koje su položile lovački ispit ili ishodile dozvolu za nošenje lovačkog oružja u skladu s propisima zemlje iz koje dolaze izdat će se lovačka iskaznica za stranca, na zahtjev ovlaštenika prava lova gdje će strani državljanin prvi puta loviti te godine.

2) Lovačka iskaznica za stranca važi za kalendarsku godinu za koju je izdana, i to za sva lovišta u Republici Hrvatskoj.

3) Obrazac lovačke iskaznice za stranca te njezin opis tiskani su u Prilogu 2. ovoga Pravilnika.

Članak 16.

1) Evidenciju izdanih lovačkih iskaznica vodi HLS na obrascu koji sadrži sljedeće podatke:

1. ime i prezime osobe kojoj je izdana lovačka iskaznica,

2. broj lovačke iskaznice,

3. identifikacijski broj (ID),

4. datum izdavanja i roka važenja te zamjene ili povrata lovačke iskaznice,

5. datum prijave prestanka posjedovanja lovačke iskaznice zbog gubitka, krađe ili drugih razloga, odnosno prijave prestanka prava na lovačku iskaznicu.

2) Cjenik lovačkih iskaznica, na pisani prijedlog HLS-a, utvrđuje ministar nadležan za poslove lovstva posebnom odlukom.

3) HLS je dužan podnijeti izvještaj o izdanim iskaznicama iz stavka 1. ovoga članka te o prikupljenim i utrošenim financijskim sredstvima ministarstvu nadležnom za poslove lovstva najkasnije do 31. svibnja za proteklu godinu.

Članak 17.

1) Lov divljači u lovištu može se obavljati samo uz pisano dopuštenje ovlaštenika prava lova na obrascu »Dopuštenja za lov divljači« koji je tiskan u Prilogu 3. ovoga Pravilnika.

2) Za izdavanje obrazaca iz stavka 1. ovog članka i vođenje očevidnika izdanih obrazaca ovlašten je HLS.

Članak 18.

1) Ovlaštenik prava lova dužan je voditi zapisnik o svakom obavljenom lovu.

2) Obrazac »Zapisnika o obavljenom lovu« iz stavka 1. ovoga članka tiskan je u Prilogu 4. ovoga Pravilnika.

3) Za izdavanje obrazaca iz stavka 2. ovoga članka i vođenje očevidnika izdanih obrazaca ovlašten je HLS.

Članak 19.

1) Knjižni blokovi »Dopuštenja za lov divljači« i knjižni blokovi »Zapisnika o obavljenom lovu« zadužuju se i vode po lovnim godinama.

2) Očevidnik blokova iz stavka 1. ovoga članka vodi ovlaštenik prava lova na obrascu EDZ-1 koji je tiskan u Prilogu 5. ovoga Pravilnika.

3) Obrazac iz stavka 2. ovog članka ovlaštenik prava lova može voditi i u elektronskom obliku.

Članak 20.

U obrascima propisanim ovim Pravilnikom ovlaštenik prava lova dužan je ispunjavati sve propisane rubrike, u protivnom se obrasci smatraju nevažećim.

Članak 21.

Prilozi 1. do 5. tiskani su u Dodatku ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

Članak 22.

Obrasci propisani Pravilnikom o uvjetima i načinu lova (»Narodne novine«, broj 62/06 i 116/06) smiju se koristiti do 31. ožujka 2011. godine.

Članak 23.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima i načinu lova (»Narodne novine«, broj 62/06 i 116/06).

Članak 24.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/10-02/07

Urbroj: 538-08-10-10

Zagreb, 28. svibnja 2010.

Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske i ministar
regionalnog razvoja, šumarstva i
vodnoga gospodarstva
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.

PRILOG 1.

Lovačka iskaznica izrađena je od PVC materijala, dimenzija 85 x 64 mm i tiska se na hrvatskom i engleskom jeziku i latiničnom pismu.

Obrazac lovačke iskaznice sadrži:

a) na prednjoj strani lovačke iskaznice:

– naziv »lovačka iskaznica«,

– grb Republike Hrvatske, naziv »Republika Hrvatska«,

– grb HLS-a,

– broj lovačke iskaznice,

– prostor za sliku,

– prostor za upis: imena, prezimena, ID broja, datuma izdavanja;

b) na poleđini lovačke iskaznice:

– zakonski temelj za izdavanje lovačke iskaznice,

– prostor za 5 identifikacijskih markica za pojedine lovne godine.

PRILOG 2.

Lovačka iskaznica za stranca izrađuje se od zaštitnog papira gustoće 140 gr/m² s UV vlakancima i kontinuiranim vodenim znakom.

Tiska se zajedno sa Zahtjevom za izdavanje lovačke iskaznice za stranca na obrascu dimenzija 140*100 mm koji je perforiran na sredini i razdvaja Zahtjev od Lovačke iskaznice za stranca. Zahtjev se tiska na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, a Lovačka iskaznica na hrvatskom i engleskom jeziku i latiničnom pismu.

Obrazac lovačke iskaznice za stranca sadrži

I. na prednjoj strani:

1. Zahtjev za izdavanje lovačke iskaznice za stranca s lijeve strane perforacije,

a. naziv »Zahtjev za izdavanje lovačke iskaznice za stranca«,

b. grb Republike Hrvatske, naziv »Republika Hrvatska«,

c. prostor za upis godine važenja,

d. prostor za upis broja iskaznice, cijene iskaznice,

e. prilozi zahtjevu,

f. napomena o adresi podnošenja Zahtjeva;

2. Lovačka iskaznica za stranca s desne strane perforacije:

a. naziv »Lovačka iskaznica za stranca«,

b. grb Republike Hrvatske, naziv »Republika Hrvatska«,

c. prostor za upis godine važenja,

d. prostor za upis broja iskaznice, cijene iskaznice,

e. zakonski temelj za izdavanje lovačke iskaznice;

II. na poleđini:

1. Zahtjev za izdavanje lovačke iskaznice za stranca s desne strane perforacije:

a. prostor za upis imena, prezimena, prebivališta, broja putne iskaznice,

b. prostor za upis mjesta i datuma upisa lovačke iskaznice,

c. prostor za upis ovlaštenika prava lova,

d. prostor za potpis i pečat ovlaštenika prava lova;

2. Lovačka iskaznica za stranca s lijeve strane perforacije:

a. prostor za upis imena, prezimena, prebivališta, broja putne iskaznice,

b. prostor za upis mjesta i datuma upisa lovačke iskaznice,

c. prostor za upis ovlaštenika prava lova,

d. prostor za potpis i pečat HLS-a,

e. grb HLS-a,

f. naziv izdavača.

PRILOG 3.

LOVIŠTE:

OVLAŠTENIK PRAVA LOVA:

Lovna godina

Nadnevak izdavanja _________

Serija: A

DOPUŠTENJE ZA LOV DIVLJAČI

BROJ: 000001

Na temelju članka 68. stavka 1. i 4. Zakona o lovstvu (»Narodne novine«, broj 140/05 i 75/09) i važeće lovnogospodarske osnove, odnosno programa uzgoja/zaštite divljači, dopušta se:

(ime i prezime)

broj lovačke iskaznice:___________ broj oružnog lista__________

lov na sljedeću vrstu divljači:

Red. br.

Vrsta divljači

Spol

Dob

Grla/kljunova

Mjesto i način lova

1.

2.

3.

4.

5.

6

7

8

9

10

Ovo dopuštenje za lov vrijedi od _______________________do ____________________, uz uvjete lova propisane Zakonom i podzakonskim propisima.

Kod skupnog lova dopuštenje se izdaje samo za jedan dan i to na ime osobe odgovorne za provedbu lova, a popis sudionika lova s brojevima lovačkih iskaznica i oružnih listova nalazi se u privitku ovog dopuštenja.

U rubrici Mjesto i način lova za mjesto se upisuje broj lovnogospodarskog objekta ili predio lovišta.

Napomena:

Dobra kob!

Potpis lovca Ovlaštenik prava lova:

_____________________ ____________________

M.P.

Popis sudionika skupnog lova po dopuštenju broj:_____________

r.b.

Ime i prezime

Lovačka iskaznica

Oružani list

Rukovodni prigonom

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Ovlaštenik prava lova:

______________________

PRILOG 4.

LOVIŠTE:

OVLAŠTENIK PRAVA LOVA:

ZAPISNIK O OBAVLJENOM LOVU № 000001

Zapisnik je sastavljen dana ______________ godine u predjelu lovišta zvanom _______________________________________

Lov je obavljen na temelju dopuštenja broj _____od ______godine.

Nadležni lovočuvar – odgovorna osoba _____________________

U lovu je obavljen odstrjel sljedećih vrsta divljači:

Red. br.

Vrsta divljači

Spol

Dob

Grla/

kljunova

Trofejna vrijednost CIC

Težina divljači

Napomena

broj markice

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Napomena: U rubrike dob, trofejna vrijednost CIC i težina divljači upisuju se procjene

Promašaji i ranjavanje divljači: ___________________________

Osmotrena divljač: ____________________________________

Ime i prezime lovca

___________________

Potpis lovca: Ovlaštenik prava lova:

___________________ ___________________

* Kod skupnog lova potpisuje se osoba koja vodi lov.

PRILOG 5.

EDZ-1

OČEVIDNIK KNJIŽNIH BLOKOVA DOPUŠTENJA ZA LOV DIVLJAČI I KNJIŽNIH BLOKOVA ZAPISNIKA O OBAVLJENOM LOVU

Lovište: _______________________________________________ Lovna godina: _________________________________

Ovlaštenik prava lova: ____________________________________ Stručna osoba: _________________________________

RB

NAZIV BLOKA

BROJ BLOKA

(od – do)

IME I PREZIME
ZADUŽENE OSOBE

DATUM
ZADUŽENJA

POTPIS

DATUM
RAZDUŽENJA

POTPIS

1

2

3

4

5

6

7

8

(stupci od 1 – 3 ispunjavaju se odmah po primitku blokova, a kolone od 4 do 8 u trenutku zaduženja odnosno razduženja blokova)

broj stranice / ukupan broj stranice