Pravilnik o ovlastima i načinu obavljanja vanjskog nadzora kontrolora Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu

NN 70/2010 (9.6.2010.), Pravilnik o ovlastima i načinu obavljanja vanjskog nadzora kontrolora Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZAŠTITE ZDRAVLJA NA RADU

2135

Na osnovi odredbe članka 16. stavka 1. Zakona o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu (»Narodne novine«, broj 85/06. i 67/08.), članka 9., članka 13. i članka 24. točke 1. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu (»Narodne novine«, broj 90/07.), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu na 33. sjednici održanoj 21. svibnja 2010. godine donijelo je

PRAVILNIK

O OVLASTIMA I NAČINU OBAVLJANJA VANJSKOG NADZORA KONTROLORA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZAŠTITE ZDRAVLJA NA RADU

I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se ovlasti i način rada ovlaštenih osoba Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu (u daljnjem tekstu: Zavod) za obavljanje vanjskog nadzora nad:

1. poslovanjem ugovornih subjekata Zavoda u skladu s preuzetim obvezama osnovom sklopljenog ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu (u daljnjem tekstu: Poslovanje)

2. zakonitim i pravovremenim ostvarivanjem prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu osiguranih osoba Zavoda kod ugovornih subjekata Zavoda

3. korištenjem privremene nesposobnosti za rad (bolovanja) osigurane osobe

4. provođenjem međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju u dijelu koji se odnosi na zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu

5. kontrolom obveze uplate doprinosa.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se nadzorni poslovi i vrste nadzora, ovlaštene osobe za provođenje nadzora iz stavka 1. ovog članka(u daljnjem tekstu: kontrolori Zavoda), njihove nadležnosti, organizacija i način rada, planiranje i poslovi nadzora te obrazac i izgled službene iskaznice kontrolora Zavoda.

Članak 2.

Nadzor iz članka 1. stavka 1. ovog Pravilnika obavlja se nad zdravstvenim ustanovama, trgovačkim društvima koja u svom sastavu imaju djelatnost medicine rada te specijalistima medicine rada u privatnoj praksi, kao i nad zdravstvenim ustanovama, trgovačkim društvima i zdravstvenim radnicima privatne prakse uključenim u mrežu javne zdravstvene službe, kao i nad psiholozima u skladu sa Zakonom o psihološkoj djelatnosti i nad ustanovama koje obavljaju ljekarničku djelatnost i privatnim ljekarnama u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu, Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, drugim propisima, općim aktima Zavoda i općim aktima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje koji sa Zavodom imaju sklopljen ugovor.

Članak 3.

Nadzor ugovornih subjekata Zavoda iz članka 2. ovog Pravilnika obavljaju kontrolori Središnje službe Zavoda.

II. NADZORNI POSLOVI I VRSTE NADZORA

Članak 4.

Nadzorni poslovi obuhvaćaju postupke i radnje kojima se provodi nadzor nad primjenom zakonskih i podzakonskih propisa, vezanih uz izvršavanje, odnosno neizvršavanje ugovornih obveza ugovornih subjekata Zavoda, međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju, kao i primjenu propisanih mjera u slučaju nezakonitog i nepravilnog poslovanja, odnosno nepridržavanja ugovornih obveza.

Članak 5.

Nadzorni poslovi mogu biti redovni (planirani) i izvanredni.

Redovni nadzorni poslovi planiraju se planom i programom rada za kalendarsku godinu kojim se utvrđuju poslovi nadzora u nadležnosti Odjela za vanjsku kontrolu Središnje službe Zavoda, donosi ga ravnatelj/ica (u daljnjem tekstu: ravnatelj) Zavoda na prijedlog pomoćnika ravnatelja Zavoda najkasnije do 15. prosinca tekuće godine za iduću kalendarsku godinu.

Izvanredni nadzorni poslovi obavljaju se prema nalogu ravnatelja Zavoda ili po njemu ovlaštenih osoba.

Izvanredni nadzorni poslovi mogu se obavljati i na osnovi pisanog zahtjeva ugovornog subjekta Zavoda, poslodavca u slučaju kontrole opravdanosti privremene nesposobnosti za rad osigurane osobe (bolovanje) te osigurane osobe Zavoda u ostvarivanju prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu, a nalog za nadzor daje ovlaštena osoba iz stavka 3. ovog članka.

Nalogom iz stavka 3. i 4. ovog članka mora biti određen subjekt nadzora, predmet nadzora, vrijeme i mjesto nadzora, izvršitelji nadzora i rok do kojeg se mora dostaviti izvješće o nadzoru te podatak kome se izvješće dostavlja.

Redovni nadzorni poslovi te iznimno izvanredni, obavljaju se uz prethodnu pisanu najavu zbog pravodobne pripreme potrebne dokumentacije kako bi isti bio obavljen u što kraćem vremenu i bez prekida procesa rada.

U slučaju kada se radi o sumnji u prijevaru, pronevjeru, krađu, odnosno o obavljanju drugih aktivnost vezanih uz izvršavanje obveza po osnovi sklopljenog ugovora o obavljanju usluga ugovornih subjekata koje nisu u skladu s važećim propisima, nadzorni poslovi obavljaju se bez prethodne najave.

Članak 6.

Nadzorni poslovi u pravilu, sastoje se od pripreme, nadzora i zaključka.

Priprema nadzornih poslova obuhvaća postupke i radnje prije samog nadzora, a sastoji se od prikupljanja podataka i dokumentacije koji su predmet nadzora.

Nadzor podrazumijeva neposredni uvid u Poslovanje nadziranog subjekta Zavoda, a obuhvaća pregled dokumentacije vezane uz izvršavanje obveza po osnovi sklopljenog ugovora o obavljanju usluga ugovornih subjekata i radnika te način rada.

Zaključak je završni dio nadzornih poslova kojeg čine zapisnik o izvršenom nadzoru i pisano izvješće s prijedlogom mjera.

Članak 7.

Nadzor poslovanja ugovornih subjekata obuhvaća nadzor Poslovanja vezano uz izvršavanje obveza po osnovi sklopljenog ugovora o obavljanju usluga ugovornih subjekata u tekućoj kalendarskoj godini, a po potrebi može obuhvaćati i prethodna vremenska razdoblja u skladu s nalogom ravnatelja ili po njemu ovlaštene osobe.

Članak 8.

Kontrolori Zavoda obavljaju i druge poslove u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima, općim aktima Zavoda, ugovorima sklopljenim s ugovornim subjektima Zavoda te prema nalogu ravnatelja Zavoda ili po njemu ovlaštene osobe.

III. OVLASTI I OBVEZE KONTROLORA ZAVODA

Članak 9.

Nadzorni poslovi iz članka 2. ovog Pravilnika obuhvaćaju kontrolu:

– postupanja ugovornih subjekata Zavoda u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima vezanim uz izvršavanje, odnosno neizvršavanje ugovornih obveza ugovornih subjekata Zavoda te općim aktima Zavoda u svezi s pružanjem ugovorene zdravstvene zaštite osiguranim osobama Zavoda

– istinitosti (točnosti) podataka koje ugovorni subjekti dostavljaju Zavodu i evidentiraju u svojim knjigovodstvenim i drugim evidencijama, a koji su od značaja za ugovorne odnose sa Zavodom.

Članak 10.

Kontrolori Zavoda u obavljanju poslova nadzora iz članka 9. ovog Pravilnika nadziru izvršavanje preuzetih ugovornih obveza subjekta iz članka 2. ovog Pravilnika te zakonito i pravodobno ostvarivanje prava osiguranih osoba Zavoda na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu.

Osim nadzora iz stavka 1. ovog članka, kontrolori Zavoda nadziru i postupanje u dijelu koji se odnosi na pravilno izdavanje uputnica za bolničku i specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, recepata za lijekove utvrđene osnovnom i dopunskom listom lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, putnih naloga radi korištenja zdravstvene zaštite zdravlja na radu od strane osiguranih osoba Zavoda te utvrđivanja prava na privremenu nesposobnost za rad osigurane osobe Zavoda.

U okviru nadzora iz stavka 1. i 2. ovog članka kontrolori Zavoda imaju pravo pregleda i provjere pravne, financijske, medicinske i druge dokumentacije, kao i neposrednog uvida u način rada ugovornog subjekta.

Postupak nadzora radi utvrđivanja činjenica iz stavka 1. i 2. ovog članka, kada je u pitanju ostvarivanje prava osigurane osobe na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu, kao i ostvarivanje prava na privremenu nesposobnost za rad osigurane osobe (bolovanje), može obuhvatiti i pregled osigurane osobe Zavoda koji obavlja ovlašteni doktor specijalist medicine rada i/ili doktor opće/obiteljske medicine Zavoda.

U postupku provođenja nadzora nad ostvarivanjem prava na privremenu nesposobnost za rad kontrolori Zavoda, osim provođenja nadzora u ordinaciji ugovornog subjekta, imaju pravo obaviti i kućnu posjetu, odnosno neposrednu kontrolu u kući osiguranika.

IV. NAČIN OBAVLJANJA NADZORNIH POSLOVA

Članak 11.

Kontrolori Zavoda obvezni su odmah na mjestu nadzora sačiniti zapisnik o provedenim radnjama i utvrđenom činjeničnom stanju, a nadzoru mora nazočiti ovlaštena osoba nadziranog subjekta.

Ako se tijekom provođenja nadzora ukaže potreba za hitnim poduzimanjem mjera, kontrolor Zavoda daje usmeni nalog za otklanjanje uočenih nepravilnosti, što se obvezno evidentira u zapisniku.

Zapisnik iz stavka 1. ovog članka obvezno sadrži podatak:

1. o kontrolorima Zavoda koji provode nadzor

2. o subjektu nadzora

3. o predmetu nadzora

4. o vremenu i mjestu nadzora

5. o osobama koje su prisustvovale nadzoru i njihovoj funkciji kod nadziranog subjekta

6. o točnom i kratkom opisu tijeka i sadržaja u postupku nadzora izvršenih radnji, danim izjavama, priloženim dokumentima, predmetima i slično

7. o primjedbama danim na zapisnik od strane nadziranog subjekta.

Zapisnik se sastavlja u dva primjerka od kojih se jedan uručuje subjektu kod kojeg je proveden nadzor, a potpisuju ga kontrolori Zavoda i ovlaštena osoba nadziranog subjekta.

U slučaju da ovlaštena osoba nadziranog subjekta ne želi potpisati zapisnik, o tome se sastavlja službena bilješka u zapisnik te se jedan primjerak tog zapisnika ostavlja u poslovnoj prostoriji nadziranog subjekta.

Zapisnik je javna isprava.

Članak 12.

Nakon obavljenog nadzora, kontrolori Zavoda obvezni su u roku od 8 do 15 dana od dana provedenog nadzora, ovisno o veličini nadziranog subjekta, sastaviti izvješće o provedenom nadzoru, prikupljenim dokazima i utvrđenom činjeničnom stanju sa zaključcima i prijedlozima mjera za daljnje postupanje.

Izvješće iz stavka 1. ovog članka dostavlja se nadziranom subjektu odmah, a najkasnije u roku od 3 dana od dana sastavljanja uz obveznu uputu i u kojem roku, nadzirani subjekt može uložiti prigovor na izvješće.

Na izvješće nadzirani subjekt ima pravo uložiti prigovor ravnatelju Središnje službe Zavoda u roku od 8 dana od dana njegova zaprimanja.

Osnovanost prigovora iz stavka 3. ovog članka ocjenjuje se tako da se navodi iz prigovora prihvaćaju u cijelosti ili djelomice, a u slučaju neprihvaćanja prigovora izriče se odgovarajuća mjera te o tome pisanim putem izvješćuje nadzirani ugovorni subjekt u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora.

Članak 13.

Kad je u izvješću, a nakon provedenog postupka iz članka 12. stavka 4. iz ovog Pravilnika predložena mjera pisane opomene i/ili novčana kazna, istu provodi rukovoditelj/ica (u daljnjem tekstu: rukovoditelj) službe za ekonomske poslove i poslove kontrole o tome obavještava pomoćnika ravnatelja nadležnog za ekonomske poslove i nadzor.

Kad se radi o težoj povredi ugovornih obveza za koje je u skladu s ugovornim obvezama u izvješću iz stavka 1. ovog članka predložena mjera opomene pred raskid ugovora ili raskida ugovora te novčana kazna, rukovoditelj službe za ekonomske poslove i poslove kontrole proslijedit će izvješće zbog provedbe mjera pomoćniku ravnatelja nadležnom za ekonomske poslove i nadzor i ravnatelju Zavoda koji izriče predloženu mjeru.

Članak 14.

O provedenim kontrolama te izrečenim mjerama vode se evidencije u Službi za ekonomske poslove i poslove kontrole – Odjel za vanjsku kontrolu Zavoda te se o istom obvezno dostavlja polugodišnje i godišnje izvješće ravnatelju Zavoda i pomoćnicima ravnatelja Zavoda.

Pomoćnik/ica (u daljnjem tekstu: pomoćnik) ravnatelja Zavoda za ekonomske poslove i nadzor obvezno sastavlja polugodišnje i godišnje izvješće o provedenim redovnim i izvanrednim nadzorima, kao i izrečenim mjerama te ga upućuje ravnatelju koji o tome izvješćuje Upravno vijeće Zavoda.

V. KONTROLORI ZAVODA

Članak 15.

Kontrolori Zavoda su radnici Zavoda raspoređeni na radno mjesto viši kontrolor koji ispunjavaju uvjete glede stručne spreme i potrebnog radnog iskustva utvrđene općim aktom o unutarnjem ustrojstvu Zavoda.

Osim uvjeta iz stavka 1. ovog članka kontrolori Zavoda obvezno moraju imati položen državni stručni ispit.

Članak 16.

U obavljanju nadzora kontrolori Zavoda imaju pravo pregleda uvjeta rada, opreme, prostora i kadrova, pravne i medicinske dokumentacije te dokumentacije o računovodstveno-financijskom poslovanju nadziranih subjekata radi utvrđivanja poštivanja ugovornih obveza, kao i ostvarivanja prava osiguranih osoba Zavoda iz obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu.

Ugovorni subjekti Zavoda obvezni su kontrolorima Zavoda omogućiti provedbu odredbe stavka 1. ovog članka.

Članak 17.

U svrhu dokazivanja identiteta kontrolora Zavoda i ovlasti za obavljanje nadzora u skladu s odredbama ovog Pravilnika, kontrolorima Zavoda izdaje se posebna iskaznica.

Iskaznica iz stavka 1. ovog članka izrađena je na punijem papiru bijele boje, veličine 84x53 mm i zaštićena omotom od prozirne plastične folije.

Sadržaj i oblik iskaznice iz stavka 2. ovog članka tiskan je uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

O izdanim iskaznicama vodi se evidencija u Zavodu.

Članak 18.

Kontrolor Zavoda koji izgubi iskaznicu ili na drugi način ostane bez iskaznice, obvezan je o tome odmah obavijestiti neposrednog rukovoditelja.

Kontrolor Zavoda kojemu prestane radni odnos u Zavodu ili koji je raspoređen na drugo radno mjesto obvezan je vratiti iskaznicu odmah, a najkasnije u roku od 3 dana od dana prestanka radnog odnosa, odnosno od dana rasporeda na drugo radno mjesto.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.

Kontrolori Zavoda koji nemaju položen državni stručni ispit obvezni su ga položiti u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Kontrolori Zavoda koji u roku iz stavka prvog ovog članka ne polože stručni ispit, istekom toga roka više nemaju pravo obavljati poslove nadzora.

Članak 20.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/10-01/9

Urbroj: 339-01-01-10-1

Zagreb, 21. svibnja 2010.

Predsjednica
Upravnog vijeća Hrvatskog
zavoda za zdravstveno
osiguranje zaštite zdravlja na radu
mr. Dubravka Jadro, v. r.