Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti

NN 71/2010 (10.6.2010.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti

HRVATSKI SABOR

2138

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 28. svibnja 2010. godine.

Klasa: 011-01/10-01/46

Urbroj: 71-05-03/1-10-2

Zagreb, 2. lipnja 2010.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI

Članak 1.

U Zakonu o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 150/08.) u članku 9. stavku 1. podstavku 4. riječi: »mreži javne zdravstvene službe« zamjenjuju se riječima: »mreži javne zdravstvene službe, odnosno mreži ugovornih subjekata medicine rada«.

Članak 2.

U članku 23. stavku 2. riječi: »opojnih droga« zamjenjuju se riječju: »droga«.

Članak 3.

U članku 26. stavku 1. iza podstavka 18. dodaje se podstavak 19. koji glasi:

»– telemedicinu.«

U stavku 2. podstavku 15. riječ: »te« briše se, a iza podstavka 16. briše se točka i dodaje podstavak 17. koji glasi:

»– telemedicine.«

Članak 4.

U članku 33. stavku 1. i 2. riječi: »i djelatnost hitne medicine« zamjenjuju se riječima: »djelatnost hitne medicine i djelatnost telemedicine«.

Članak 5.

Iza članka 34. dodaje se članak 34.a koji glasi:

»Članak 34.a

Djelatnost telemedicine obavlja se putem mreže telemedicinskih centara.

Mrežom telemedicinskih centara određuje se potreban broj zdravstvenih ustanova, trgovačkih društava koja obavljaju zdravstvenu djelatnost te privatnih zdravstvenih radnika s odobrenjem za rad telemedicinskog centra koje daje Hrvatski zavod za telemedicinu.

Uvjete za ishođenje odobrenja za rad telemedicinskog centra iz stavka 2. ovoga članka pravilnikom propisuje ministar.

Mrežu telemedicinskih centara na prijedlog Hrvatskog zavoda za telemedicinu donosi ministar.

Mreža telemedicinskih centara sastoji se od osnovne mreže telemedicinskih centara i proširene mreže telemedicinskih centara.«

Članak 6.

Članak 38. mijenja se i glasi:

»Mrežom ugovornih subjekata medicine rada određuje se potreban broj zdravstvenih ustanova te specijalista medicine rada u privatnoj praksi s kojima Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu sklapa ugovor o provođenju zdravstvene zaštite.

Mrežu ugovornih subjekata medicine rada uz prethodno pribavljeno mišljenje Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu i nadležnih komora donosi ministar.

Ako tijelo iz stavka 2. ovoga članka u roku od 30 dana od dana kada je zatraženo, ministru ne dostavi mišljenje o mreži ugovornih subjekata medicine rada, smatra se da je dalo pozitivno mišljenje.«

Članak 7.

U članku 40. stavku 1. riječi: »zdravstvene ustanove« zamjenjuju se riječima: »zdravstvene ustanove, osim zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Republika Hrvatska, županija, odnosno Grad Zagreb,«.

U stavku 2. riječi: »ljekarničke djelatnosti« brišu se.

Članak 8.

U članku 41. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Na dokumentaciju iz stavka 1. ovoga članka suglasnost daje ministar.«

Iza dosadašnjeg stavka 2. koji postaje stavak 3. dodaju se novi stavci 4., 5. i 6. koji glase:

»Župan, odnosno gradonačelnik Grada Zagreba objavljuje obavijest o namjeri davanja koncesije za broj koncesija određen mrežom javne zdravstvene službe, odnosno mrežom ugovornih subjekata medicine rada umanjen za broj timova primarne zdravstvene djelatnosti za koji dom zdravlja ima sklopljen ugovor o provođenju zdravstvene zaštite sa Zavodom, odnosno Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu.

Iznimno od stavka 4. ovoga članka, povodom obavijesti radnika doma zdravlja – nositelja timova primarne zdravstvene djelatnosti podnesenih županu, odnosno gradonačelniku Grada Zagreba o namjeri podnošenja ponude za obavljanje zdravstvene djelatnosti na osnovi koncesije, župan, odnosno gradonačelnik Grada Zagreba, uz prethodnu suglasnost upravnog vijeća toga doma zdravlja objavljuje obavijest o namjeri davanja koncesija za broj koncesija određen prema stavku 4. ovoga članka uvećan za broj timova primarne zdravstvene djelatnosti za koji je ishođena suglasnost upravnog vijeća doma zdravlja.

U slučaju izjava ugovornih subjekata Zavoda iz članka 43.a ovoga Zakona, podnesenih županu, odnosno gradonačelniku Grada Zagreba u pisanom obliku o tome da neće podnijeti ponudu za obavljanje zdravstvene djelatnosti na osnovi koncesije, broj koncesija za koje se objavljuje obavijest o namjeri davanja koncesije određen sukladno stavcima 4. i 5. ovoga članka umanjuje se za broj odgovarajući broju ugovornih subjekata Zavoda koji su dali te izjave.«

U dosadašnjim stavcima 3. i 4. koji postaju stavci 7. i 8. brojka: »2.« zamjenjuje se brojkom: »3.«

Dosadašnji stavci 5., 6. i 7. postaju stavci 9., 10. i 11.

Članak 9.

Iza članka 41. dodaje se članak 41.a koji glasi:

»Članak 41.a

Iznimno od odredbe članka 41. stavka 3. ovoga Zakona, koncesiju za obavljanje djelatnosti medicine rada sukladno mreži ugovornih subjekata medicine rada na prijedlog pročelnika ureda upravnog tijela nadležnog za zdravstvo, daje župan, odnosno gradonačelnik, uz suglasnost ministra.«

Članak 10.

U članku 42. stavku 2. podstavak 10. mijenja se i glasi:

»– odredbu o obvezi koncesionara da za slučaj promjene prostora obavljanja djelatnosti na osnovi koncesije prethodno ishodi suglasnost koncedenta te odredbu o obvezi koncesionara da o svakoj drugoj promjeni koja se odnosi na sadržaj ugovora o koncesiji obavijesti koncedenta.«

Članak 11.

Iza članka 43. dodaje se članak 43.a koji glasi:

»Članak 43.a

Zdravstveni radnici kojima je dano odobrenje ministra za rad u jedinicama zakupa domova zdravlja na temelju Pravilnika o uvjetima za davanje u zakup zdravstvenih ustanova primarne zdravstvene zaštite i lječilišta (»Narodne novine«, br. 6/96., 29/97., 1/98., 45/99., 121/99., 112/00., 87/02., 150/02. i 7/03.) i Pravilnika o uvjetima i postupku za davanje u zakup dijelova domova zdravlja i ljekarničkih zdravstvenih ustanova (»Narodne novine«, br. 80/07.), a koji ne podnesu ponudu po objavljenoj obavijesti o namjeri davanja koncesije imaju prednost pri zapošljavanju u domu zdravlja nakon isteka roka za predaju ponuda ako ispunjavaju tražene uvjete po natječaju za zapošljavanje.«

Članak 12.

U članku 76. stavak 3. briše se.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 3.

Članak 13.

Iza članka 78. dodaje se članak 78.a koji glasi:

»Članak 78.a

Iznimno od odredbe članka 78. stavka 1. ovoga Zakona sanitetski prijevoz mogu obavljati i druge zdravstvene ustanove pod uvjetima utvrđenim pravilnikom iz članka 79. ovoga Zakona.«

Članak 14.

U članku 83. iza riječi: »dnevni boravak« briše se točka i dodaju riječi: »i stacionar.«

Članak 15.

U članku 98. stavku 2. riječi: »i hitne medicine« zamjenjuju se riječima: »hitne medicine i telemedicine.«

U stavku 3. riječi: »Hrvatski zavod za mentalno zdravlje« zamjenjuju se riječima: »Hrvatski zavod za telemedicinu.«

Članak 16.

U članku 100. stavku 1. iza podstavka 23. briše se točka i dodaju podstavci 24. – 34. koji glase:

»– planira, predlaže i provodi mjere za očuvanje i unapređenje mentalnog zdravlja stanovništva,

– planira i predlaže strategiju razvitka i programe aktivnosti na unapređenju zaštite mentalnog zdravlja i psihijatrijske zaštite na primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj razini zdravstvene djelatnosti,

– predlaže program mjera zdravstvene zaštite iz područja djelokruga svoga rada,

– prati, proučava i izvješćuje o mentalnome zdravlju hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata,

– oblikuje i predlaže programe te provodi istraživanja iz područja zaštite mentalnog zdravlja i psihijatrijske zaštite u svrhu praćenja, analize i ocjene mentalnog zdravlja stanovništva,

– zdravstveno-odgojnim, edukativnim, promidžbenim i drugim aktivnostima čuva i unapređuje mentalno zdravlje stanovništva,

– planira i predlaže programe te koordinira i nadzire provođenje specifične zaštite i unapređenja mentalnog zdravlja djece i mladeži, osobito u osnovnim i srednjim školama te na visokim učilištima,

– prikuplja i analizira epidemiološke podatke o mentalnim bolestima i poremećajima na području Republike Hrvatske,

– vodi državni registar oboljelih od mentalnih bolesti i poremećaja,

– provodi stalni nadzor i evaluaciju kvalitete mjera za prevenciju, dijagnostiku i liječenje na području zaštite mentalnog zdravlja i psihijatrijske zaštite stanovništva,

– sudjeluje u edukaciji zdravstvenih radnika.«

Članak 17.

Naslov iznad članka 106. mijenja se i glasi: »Hrvatski zavod za telemedicinu«.

Članak 106. mijenja se i glasi:

»Hrvatski zavod za telemedicinu jest zdravstvena ustanova za uvođenje i promicanje primjene tehnika i tehnologija u dijagnostici i liječenju na daljinu u Republici Hrvatskoj.«

Članak 18.

Članak 107. mijenja se i glasi:

»Hrvatski zavod za telemedicinu obavlja sljedeće poslove:

– organizira primjenu informatičkih i telekomunikacijskih tehnologija u razmjeni podataka na daljinu, u cilju olakšanog pružanja zdravstvene zaštite,

– organizira uvođenje telemedicinskih usluga u zdravstveni sustav Republike Hrvatske,

– organizira uvođenje telemedicinskih sustava u zdravstveni sustav Republike Hrvatske,

– daje odobrenje za rad telemedicinskog centra,

– predlaže ministru uvjete za davanje odobrenja za rad telemedicinskih centara i zdravstvenih radnika koji obavljaju telemedicinsku djelatnost,

– obavlja nadzor nad radom telemedicinskih centara, kao i nad radom zdravstvenih radnika koji obavljaju telemedicinsku djelatnost,

– predlaže ministru mrežu telemedicinskih centara,

– organizira osnovnu mrežu telemedicinskih centara za osiguravanje dostupnosti zdravstvenih usluga na cijelom teritoriju Republike Hrvatske,

– razvija, izgrađuje i održava računalno-komunikacijsku infrastrukturu i sustav za pružanje telemedicinskih usluga,

– provodi drugostupanjski postupak po posebnim propisima,

– sudjeluje u predlaganju programa mjera zdravstvene zaštite i nomenklature dijagnostičkih i terapijskih postupaka vezanih uz telemedicinu,

– utvrđuje standarde i metode rada u telemedicini,

– daje mišljenje za dodjelu i obnovu naziva referentnog centra ministarstva, za medicinska područja u kojima se pri provođenju zdravstvene zaštite pružaju telemedicinske usluge,

– potiče civilno-vojnu suradnju na području telemedicine,

– koordinira aktivnosti vezane uz tehničko-tehnološki razvoj telemedicinske infrastrukture,

– cjelovito i sustavno prati i primjenjuje razvojne direktive i tehnologije u području telemedicine,

– postavlja mjerila uspješnosti, sustav kontrole, korekcije i elaboriranja instrumenata izvrsnosti sustava, koje će implementirati i dalje razvijati telemedicinu u Republici Hrvatskoj,

– organizira znanstvenostručne i promidžbene aktivnosti vezane uz primjenu telemedicine,

– daje prijedloge i stručna mišljenja kod pripreme propisa koji imaju utjecaj na razvoj telemedicine u Republici Hrvatskoj,

– surađuje sa Središnjim državnim uredom za e-Hrvatsku na međuresornoj aktivnosti na području telemedicine,

– obavlja i druge djelatnosti kojima ostvaruje cilj osnivanja, u skladu sa zakonom.«

Članak 19.

U članku 125. stavku 1. riječi: »sukladno Zakonu o radu« zamjenjuju se riječju: »poslodavca«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»Odobrenje iz stavka 1. ovoga članka daje se na vrijeme od godinu dana.«

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Uvjet za davanje odobrenja iz stavka 1. ovoga članka jest prethodno sklopljeni ugovor o međusobnim pravima i obvezama između poslodavca i zdravstvene ustanove, trgovačkog društva koje obavlja zdravstvenu djelatnost, odnosno privatnog zdravstvenog radnika kod kojeg će zdravstveni radnik za svoj račun obavljati poslove iz djelatnosti poslodavca.«

Članak 20.

Iza članka 125. dodaju se članci 125.a, 125.b, 125.c, 125.d i 125.e koji glase:

»Članak 125.a

Odobrenje iz članka 125. stavka 1. ovoga Zakona poslodavac daje u skladu s mjerilima koje pravilnikom propisuje ministar.

Iznimno od članka 125. stavka 1. ovoga Zakona, poslove iz djelatnosti poslodavca ne smiju sklapati za svoj račun ravnatelj, zamjenik ravnatelja niti pomoćnik ravnatelja zdravstvene ustanove.

Članak 125.b

Zdravstveni radnik može uz odobrenje poslodavca iz članka 125. stavka 1. ovoga Zakona sklopiti za svoj račun posao za obavljanje zdravstvene djelatnosti samo u zdravstvenoj ustanovi, odnosno kod privatnog zdravstvenog radnika koji nema sklopljen ugovor o provođenju zdravstvene zaštite sa Zavodom, odnosno Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu te samo u zdravstvenoj ustanovi, trgovačkom društvu koje obavlja zdravstvenu djelatnost i kod privatnog zdravstvenog radnika koji nema nepodmirene obveze s osnova poreza, prireza i doprinosa, odnosno druge dospjele obveze prema Republici Hrvatskoj.

Odredba stavka 1. ovoga članka ne odnosi se na sklapanje posla za račun zdravstvenog radnika uz odobrenje poslodavca iz članka 125. stavka 1. ovoga Zakona za obavljanje zdravstvene djelatnosti u zdravstvenoj ustanovi čiji je osnivač Republika Hrvatska, jedinica područne (regionalne) samouprave, odnosno grad.

Članak 125.c

Ugovor o međusobnim pravima i obvezama između poslodavca i zdravstvene ustanove, trgovačkog društva koje obavlja zdravstvenu djelatnost, odnosno privatnog zdravstvenog radnika kod kojeg će zdravstveni radnik za svoj račun obavljati poslove iz djelatnosti poslodavca obvezno sadrži:

– odredbu o sadržaju poslova iz djelatnosti poslodavca koje će zdravstveni radnik obavljati za svoj račun,

– odredbu o radnom vremenu u kojem će zdravstveni radnik obavljati poslove za svoj račun u zdravstvenoj ustanovi, trgovačkom društvu koje obavlja zdravstvenu djelatnost, odnosno kod privatnog zdravstvenog radnika kod kojeg zdravstveni radnik nije u radnom odnosu,

– odredbu o naknadi za rad zdravstvenog radnika koji obavlja poslove za svoj račun, a koja po satu rada ne smije biti niža od bruto iznosa satnice prosječne mjesečne plaće koja je zdravstvenom radniku isplaćena kod poslodavca u posljednjih šest mjeseci prije sklapanja ugovora.

Poslodavac je obvezan zdravstvenom radniku na njegov zahtjev izdati potvrdu o bruto iznosu satnice prosječne mjesečne plaće koja mu je isplaćena u posljednjih šest mjeseci prije sklapanja ugovora iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 125.d

Poslodavac je obvezan opozvati odobrenje iz članka 125. stavka 1. ovoga Zakona zdravstvenom radniku koji za svoj račun obavlja poslove protivno ugovoru iz članka 125.c ovoga Zakona.

Članak 125.e

Poslodavac ne odgovara za štetu koju njegov zaposlenik – zdravstveni radnik koji obavlja poslove za svoj račun na temelju odobrenja iz članka 125. stavka 1. ovoga Zakona prouzroči obavljanjem tih poslova trećoj osobi.«

Članak 21.

U članku 140. stavku 2. riječi: »Državnog zavoda za zaštitu od zračenja« zamjenjuju se riječima:« Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost«, a riječi: »Zavoda za telemedicinu« brišu se.

Članak 22.

Iza članka 206. dodaju se članci 206.a, 206.b, 206.c i 206.d koji glase:

»Članak 206.a

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj zdravstveni radnik koji obavlja poslove za svoj račun iz zdravstvene djelatnosti poslodavca bez odobrenja iz članka 125. stavka 1. ovoga Zakona.

Članak 206.b

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj zdravstveni radnik koji obavlja poslove za svoj račun iz zdravstvene djelatnosti poslodavca protivno ugovoru iz članka 125.c ovoga Zakona.

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka počinjen drugi put u roku od dvije godine od pravomoćnosti rješenja o prekršaju, uz novčanu kaznu, izreći će se i zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova za svoj račun iz djelatnosti poslodavca u trajanju od šest mjeseci.

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka počinjen treći put u roku od dvije godine od pravomoćnosti drugog rješenja o prekršaju, uz novčanu kaznu, izreći će se i zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova za svoj račun iz djelatnosti poslodavca u trajanju od jedne godine.

Članak 206.c

Novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj zdravstvena ustanova, odnosno trgovačko društvo koje obavlja zdravstvenu djelatnost u kojem zdravstveni radnik obavlja poslove za svoj račun na temelju odobrenja iz članka 125. stavka 1. ovoga Zakona, a koje postupi protivno ugovoru iz članka 125.c ovoga Zakona.

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 50.000,00 kuna i privatni zdravstveni radnik te odgovorna osoba u zdravstvenoj ustanovi, odnosno trgovačkom društvu koje obavlja zdravstvenu djelatnost.

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka počinjen drugi put u roku od dvije godine od pravomoćnosti rješenja o prekršaju, uz novčanu kaznu, izreći će se i zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti u kojoj je počinjen prekršaj, i to u trajanju od šest mjeseci.

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka počinjen treći put u roku od dvije godine od pravomoćnosti drugog rješenja o prekršaju, uz novčanu kaznu, izreći će se i zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti u kojoj je počinjen prekršaj, i to u trajanju od jedne godine.

Članak 206.d

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj odgovorna osoba poslodavca ako:

– zdravstvenom radniku da odobrenje za sklapanje poslova za svoj račun iz zdravstvene djelatnosti poslodavca protivno mjerilima iz članka 125.a ovoga Zakona ili bez prethodno sklopljenog ugovora iz članka 125.c ovoga Zakona,

– ne opozove odobrenje u slučaju iz članka 125.d ovoga Zakona.«

Članak 23.

U članku 211. stavku 1. riječi: »u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona » zamjenjuju se riječima: » do 30. lipnja 2010. godine«.

U stavku 2. riječ: »tri« zamjenjuje se riječju: »šest«.

Članak 24.

U članku 215. riječi: »najkasnije na dan proteka roka od godinu dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona« zamjenjuju se riječima: »danom koji prethodi danu davanja odobrenja ministra, za rad tog zdravstvenog radnika u privatnoj praksi na osnovi koncesije, a najkasnije 31. prosinca 2010. godine. »

Članak 25.

U članku 218. riječi: »u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona« zamjenjuju se riječima: »31. prosinca 2010. godine.«

Članak 26.

Iza članka 218. dodaje se članak 218.a koji glasi:

»Članak 218.a

Ugovor o radu zdravstvenog radnika u timu koncesionara sukladno sklopljenom ugovoru o koncesiji prenosi se na dom zdravlja u slučaju ako koncesionaru prestane koncesija.«

Članak 27.

Ministar će u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti mrežu ugovornih subjekata medicine rada i mrežu telemedicinskih centara.

Članak 28.

Pravilnik za čije je donošenje ovlašten ovim Zakonom ministar će donijeti u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 29.

Zdravstvenim radnicima kojima je od 1. siječnja 2009. godine do 31. prosinca 2009. godine dano odobrenje ministra za rad u jedinicama zakupa domova zdravlja na temelju članaka 70., 71., 72., 73., 74. i 75. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 121/03., 44/05., 48/05., 85/06. i 117/08.) i Pravilnika o uvjetima i postupku za davanje u zakup dijelova domova zdravlja i ljekarničkih zdravstvenih ustanova (»Narodne novine«, br. 80/07.), prestaje rad u privatnoj praksi zakupom danom koji prethodi danu davanja odobrenja ministra za rad tog zdravstvenog radnika u privatnoj praksi na osnovi koncesije, a najkasnije 31. prosinca 2010. godine.

Članak 30.

Jedinice područne (regionalne) samouprave obvezne su provesti postupak davanja koncesije za obavljanje djelatnosti medicine rada sukladno mreži ugovornih subjekata medicine rada najkasnije do 30. lipnja 2011. godine.

Ako jedinice područne (regionalne) samouprave ne provedu postupak davanja koncesije u roku iz stavka 1. ovoga članka, taj će postupak provesti ministarstvo u roku od šest mjeseci od isteka roka iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 31.

Zdravstvenim radnicima kojima je do 31. prosinca 2009. godine dano odobrenje ministra za rad u jedinicama zakupa domova zdravlja na temelju Pravilnika o uvjetima za davanje u zakup zdravstvenih ustanova primarne zdravstvene zaštite i lječilišta (»Narodne novine«, br. 6/96., 29/97., 1/98., 45/99., 121/99., 112/00., 87/02., 150/02. i 7/03.) i Pravilnika o uvjetima i postupku za davanje u zakup dijelova domova zdravlja i ljekarničkih zdravstvenih ustanova (»Narodne novine«, br. 80/07.) za obavljanje djelatnosti medicine rada, prestaje rad u privatnoj praksi zakupom danom koji prethodi danu davanja odobrenja ministra za rad tog zdravstvenog radnika u privatnoj praksi na osnovi koncesije, a najkasnije 31. prosinca 2011. godine.

Članak 32.

Zdravstvene ustanove, zdravstveni radnici, trgovačka društva koja obavljaju zdravstvenu djelatnost te privatni zdravstveni radnici koji obavljaju telemedicinsku djelatnost obvezni su uskladiti svoj rad sukladno odredbama ovoga Zakona u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 33.

U cijelom tekstu Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 150/08.) riječi: »doktor stomatologije« zamjenjuju se riječima: »doktor dentalne medicine«, riječ: »stomatološki« zamjenjuje se riječju: »dentalni« u odgovarajućem broju i padežu, a riječi: »Hrvatska stomatološka komora« riječima: »Hrvatska komora dentalne medicine« u odgovarajućem padežu.

Članak 34.

Pripajanje Hrvatskog zavoda za mentalno zdravlje Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo izvršit će se u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Radnike Hrvatskog zavoda za mentalno zdravlje preuzima Hrvatski zavod za javno zdravstvo danom upisa proširenja djelatnosti u sudski registar.

Danom upisa u sudski registar iz stavka 2. ovoga članka, Hrvatski zavod za javno zdravstvo preuzima financijska sredstva za plaće radnika koji se preuzimaju, opremu te obveze Hrvatskog zavoda za mentalno zdravlje.

Članak 35.

Hrvatski zavod za telemedicinu koji je osnovan Uredbom o osnivanju zavoda za telemedicinu (»Narodne novine«, br. 120/05. i 11/10.) danom stupanja na snagu ovoga Zakona nastavlja s radom sukladno odredbama ovoga Zakona.

Članak 36.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 155/09.) te Uredba o osnivanju Zavoda za telemedicinu (»Narodne novine«, br. 120/05. i 11/10.).

Članak 37.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članka 19. i članka 20. u dijelu u kojem se dodaju članci 125.b, 125.c, 125.d i 125.e koji stupaju na snagu 1. veljače 2011. godine.

Klasa: 500-01/10-01/03

Zagreb, 28. svibnja 2010.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.