Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznom zdravstveno osiguranju

NN 71/2010 (10.6.2010.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznom zdravstveno osiguranju

HRVATSKI SABOR

2139

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 28. svibnja 2010. godine.

Klasa: 011-01/10-01/47

Urbroj: 71-05-03/1-10-2

Zagreb, 2. lipnja 2010.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU

Članak 1.

U Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, br. 150/08., 94/09. i 153/09.) u članku 22. podstavku 3. riječi: »zahvate estetske rekonstruktivne kirurgije« zamjenjuju se riječima: »estetske zahvate,«.

Iza podstavka 4. dodaje se novi podstavak 5. koji glasi:

»– zdravstvenu zaštitu korištenu mimoilazeći utvrđenu listu naručivanja u okviru standarda zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja prema osobnoj želji osigurane osobe na osnovi njezine pisane izjave,«.

U dosadašnjem podstavku 5. koji postaje podstavak 6. iza riječi: »pretilosti« dodaju se riječi: »osim u slučaju patološke pretilosti kada indeks tjelesne mase (BMI) prelazi 40, odnosno kada BMI prelazi 35, ali uz uvjet da osigurana osoba boluje i od drugih pridruženih bolesti,«.

Dosadašnji podstavci 6., 7. i 8. postaju podstavci 7., 8. i 9.

Članak 2.

U članku 37. riječi: »20 godina staža osiguranja« zamjenjuju se riječima: »15 godina mirovinskog staža«.

Članak 3.

U članku 60. stavak 5. mijenja se i glasi:

»Osnovicu i stopu te način obračuna i uplate posebnog doprinosa za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu za osigurane osobe Zavoda koje po privatnom poslu borave u inozemstvu utvrđuje Zavod.«

Članak 4.

U članku 64. iza podstavka 2. dodaje se podstavak 3. koji glasi:

»– dodatno zdravstveno osiguranje sukladno posebnome zakonu.«

Članak 5.

U cijelom tekstu Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, br. 150/08., 94/09. i 153/09.) riječ: »stomatologija« zamjenjuje se riječima: »dentalna medicina«, riječ: »stomatološki« zamjenjuje se riječju: »dentalni« u odgovarajućem broju i padežu, a riječi: »Hrvatska stomatološka komora« riječima: »Hrvatska komora dentalne medicine« u odgovarajućem padežu.

Članak 6.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. srpnja 2010. godine.

Klasa: 500-01/10-01/01

Zagreb, 28. svibnja 2010.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.