Pravilnik o izmjeni Pravilnika o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja

NN 71/2010 (10.6.2010.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

2142

Na osnovi članka 21. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 150/08., 94/09. i 153/09.) i članka 26. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 18/09. i 33/10) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 10. izvanrednoj sjednici održanoj 7. lipnja 2010. godine uz suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo, a prema prethodno pribavljenom mišljenju nadležnih komora donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O STANDARDNIMA I NORMATIVIMA PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Članak 1.

U Pravilniku o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine« broj 43/10.) u tablici iz članka 10. podaci pod rednim brojem 17. mijenjaju se i glase:

»

17.

Centar opće medicine3

1 dr. med./1 med. sestra/med. tehničar

najmanje 25.000*****

«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/10-01/127

Urbroj: 338-01-01-10-1

Zagreb, 7. lipnja 2010.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
mr. Dražen Jurković, dr. med., v. r.