Izmjena i dopuna Općih uvjeta ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

NN 71/2010 (10.6.2010.), Izmjena i dopuna Općih uvjeta ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

2145

Na osnovi članka 71. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 150/08., 94/09. i 153/09.), članka 295. Zakona o obveznim odnosima (»Narodne novine« broj 35/05. i 41/08.) i članka 26. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 18/09. i 33/10.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 10. izvanrednoj sjednici održanoj 7. lipnja 2010. godine donijelo je

IZMJENU I DOPUNU

OPĆIH UVJETA UGOVORA O PROVOĐENJU PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Članak 1.

U Općim uvjetima ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine« broj 50/10.) u članku 14. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Minimalni iznos novčanih sredstava koji je dom zdravlja obvezan isplatiti privatniku utvrđen je Odlukom o ugovaranju.«

Članak 2.

U članku 17. stavak 5. briše se.

Članak 3.

U članku 24. stavak 2. briše se

Članak 4.

Članak 25. mijenja se i glasi:

»Ugovorne strane suglasne su da će se sva prijeporna pitanja proizišla iz ugovornog odnosa rješavati dogovorno.

Ugovorne strane suglasne su da se u slučaju nemogućnosti dogovora prijeporna pitanja rješavaju putem posebnog povjerenstva.

Povjerenstvo iz stavka 2. ovog članka sačinjavaju predstavnik Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, dva predstavnika Zavoda, jedan predstavnik nadležne komore i jedan predstavnik ugovornog subjekta Zavoda.

Ugovorni subjekt Zavoda obvezuje se o svojoj namjeri raskida ugovora pisano obavijestiti Zavod, odmah, a najkasnije 60 dana prije dana s kojim namjerava raskinuti ugovor.«

Članak 5.

Ove Izmjene i dopune Općih uvjeta objavljuju se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/10-01/129

Urbroj: 338-01-01-10-1

Zagreb, 7. lipnja 2010.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
mr. Dražen Jurković, dr. med., v. r.