Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o javnim cestama

NN 73/2010 (14.6.2010.), Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o javnim cestama

HRVATSKI SABOR

2173

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O JAVNIM CESTAMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o javnim cestama, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 28. svibnja 2010. godine.

Klasa: 011-01/10-01/49

Urbroj: 71-05-03/1-10-2

Zagreb, 2. lipnja 2010.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O JAVNIM CESTAMA

Članak 1.

U Zakonu o javnim cestama (»Narodne novine«, br. 180/04., 82/06., 138/06., 146/08., 152/08., 38/09., 124/09. i 153/09.) u članku 63.a stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Osobe s 80% ili više postotaka tjelesnog oštećenja, odnosno osobe kod kojih je utvrđeno tjelesno oštećenje koje ima za posljedicu nesposobnost donjih ekstremiteta 60% ili više postotaka, ne plaćaju godišnju naknadu za uporabu javnih cesta iz članka 62. stavka 1. ovoga Zakona za jedan osobni automobil koji imaju u svom vlasništvu, odnosno koji koriste na temelju ugovora o leasingu.«

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Osobe kod kojih je utvrđeno tjelesno oštećenje koje ima za posljedicu nesposobnost donjih ekstremiteta 80% ili više postotaka, te HRVI sa 100% tjelesnog oštećenja ne plaćaju cestarinu iz članka 62. stavka 2. ovoga Zakona za jedan osobni automobil koji imaju u svom vlasništvu, odnosno koji koriste na temelju ugovora o leasingu.«

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 2.

U članku 63.b riječi: »stavka 2.« zamjenjuju se riječima: »stavka 3.«.

Članak 3.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaju važiti rješenja Ministarstva mora, prometa i infrastrukture o pravu na oslobađanje plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine, izdana prema odredbama Zakona o javnim cestama (»Narodne novine«, br. 180/04., 82/06., 138/06., 146/08., 152/08., 38/09., 124/09. i 153/09.), u dijelu koji se odnosi na ostvarivanje prava na oslobađanje plaćanja cestarine.

(2) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaju važiti potvrde/smart kartice izdane prema odredbama Pravilnika o postupku i načinu ostvarivanja prava na oslobađanje plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine (»Narodne novine«, br. 143/06., 66/07. i 20/09.).

(3) Osobama koje su prema odredbama ovoga Zakona oslobođene plaćanja cestarine izdat će se nove potvrde/smart kartice, sukladno odredbama propisa iz članka 63.a stavka 3. ovoga Zakona.

Članak 4.

Postupci za stjecanje prava na oslobađanje plaćanja cestarine, pokrenuti prije stupanja na snagu ovoga Zakona, dovršit će se prema odredbama ovoga Zakona i odgovarajućih provedbenih propisa.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 340-01/10-01/01
Zagreb: 28. svibnja 2010.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.