Uredba o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

NN 74/2010 (16.6.2010.), Uredba o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2190

Na temelju članka 79. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 86/2008), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. svibnja 2010. godine donijela

UREDBU

O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI

1. DIO
UVODNE ODREDBE

Predmet Uredbe

Članak 1.

Ovom Uredbom utvrđuje se klasifikacija radnih mjesta službenika i namještenika u upravnim odjelima i službama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: upravna tijela).

Rodna neutralnost izraza

Članak 2.

(1) Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovoj Uredbi odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

(2) Kod donošenja rješenja o rasporedu, odnosno imenovanju, koristi se naziv radnog mjesta u muškom ili ženskom rodu.

Standardna mjerila za klasifikaciju radnih mjesta

Članak 3.

(1) Radna mjesta službenika klasificiraju se prema standardnim mjerilima utvrđenima Zakonom o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi:

a) potrebno stručno znanje,

b) složenost poslova,

c) samostalnost u radu,

d) stupanj suradnje s drugim tijelima i komunikacije sa strankama,

e) stupanj odgovornosti i utjecaj na donošenje odluka.

(2) Radna mjesta namještenika klasificiraju se odgovarajućom primjenom standardnih mjerila iz stavka 1. ovoga članka.

Definicija standardnih mjerila

Članak 4.

(1) Potrebno stručno znanje obuhvaća stupanj obrazovanja, radnog iskustva, vrstu i stupanj stručnog usavršavanja, te ostalih znanja, sposobnosti i vještina potrebnih za učinkovito obavljanje poslova određenoga radnog mjesta.

(2) Složenost poslova odražava razinu složenosti zadataka koji se obavljaju u okviru radnog mjesta i složenost postupaka i metoda rada koje se u njihovu rješavanju primjenjuju, razinu traženog osobnog doprinosa službenika (kreativnost), te opseg poslova radnog mjesta.

(3) Samostalnost u radu odražava opseg u kojem se zadaci obavljaju u skladu s općim ili specifičnim smjernicama i uputama nadređenih te opseg nadzora nadređenih potreban u obavljanju poslova određenoga radnog mjesta.

(4) Stupanj suradnje s drugim tijelima i komunikacije sa strankama odražava vrstu i učestalost kontakata koji se ostvaruju prilikom obavljanja poslova određenoga radnog mjesta te njihovu važnost za rad upravnog tijela.

(5) Stupanj odgovornosti uključuje materijalnu i financijsku odgovornost, odgovornost za zakonitost rada i postupanja te upravljačku i nadzornu odgovornost vezanu uz rad drugih službenika. Utjecaj na donošenje odluka izražava opseg u kojem poslovi koji se obavljaju u okviru radnog mjesta imaju utjecaj na provedbu ciljeva upravnog tijela.

2. DIO
KLASIFIKACIJA RADNIH MJESTA

Kategorije, potkategorije i razine potkategorija

Članak 5.

Radna mjesta klasificiraju se u kategorije, potkategorije i razine potkategorija prema standardnim mjerilima iz članka 3. ove Uredbe.

Kategorije radnih mjesta

Članak 6.

(1) Kategorije radnih mjesta obuhvaćaju skupine radnih mjesta koja uključuju obavljanje pretežno upravljačkih ili izvršnih poslova.

(2) Primjenom standardnih mjerila iz članka 3. ove Uredbe, radna mjesta u upravnim tijelima razvrstavaju se u sljedeće kategorije:

a) radna mjesta I. kategorije – radna mjesta koja uključuju ovlaštenja i odgovornosti za upravljanje upravnim tijelom ili unutarnjom ustrojstvenom jedinicom;

b) radna mjesta II. kategorije – radna mjesta koja uključuju obavljanje izvršnih poslova za koje su potrebna posebna stručna i specijalistička znanja, sposobnosti i vještine;

c) radna mjesta III. kategorije – radna mjesta koja uključuju izvršavanje jednostavnijih i pretežno rutinskih upravnih, administrativnih i stručnih poslova službenika;

d) radna mjesta IV. kategorije – radna mjesta namještenika koja obuhvaćaju organiziranje pomoćno-tehničkih poslova, nadzor nad njihovom provedbom i pružanje potpore namještenicima u obavljanju poslova, te neposredno izvršavanje pomoćno-tehničkih poslova.

Potkategorije radnih mjesta

Članak 7.

(1) Potkategorije radnih mjesta utvrđuju se unutar kategorija radnih mjesta iz članka 6. ove Uredbe u skladu sa ispunjenjem razine standardnih mjerila iz članka 3. ove Uredbe (od niže, srednje, više do visoke razine).

(2) U I. kategoriji radnih mjesta utvrđuju se sljedeće potkategorije:

a) glavni rukovoditelj

b) viši rukovoditelj

c) rukovoditelj.

(3) U II. kategoriji radnih mjesta utvrđuju se sljedeće potkategorije:

a) viši savjetnik – specijalist

b) viši savjetnik

c) savjetnik

d) viši stručni suradnik.

(4) U III. kategoriji radnih mjesta utvrđuju se sljedeće potkategorije:

a) stručni suradnik

b) viši referent

c) referent.

(5) U IV. kategoriji radnih mjesta utvrđuju se sljedeće potkategorije:

a) namještenici I. potkategorije

b) namještenici II. potkategorije.

Razine potkategorija radnih mjesta

Članak 8.

(1) U potkategoriji rukovoditelja iz članka 7. stavka 2. podtočke c) ove Uredbe utvrđuju se tri razine potkategorije radnih mjesta, ovisno o stupnju obrazovanja koje je uvjet za raspored na radno mjesto.

(2) U II. potkategoriji radnih mjesta namještenika iz članka 7. stavka 5. podtočke b) ove Uredbe utvrđuju se dvije razine potkategorije, ovisno o stupnju obrazovanja koje je uvjet za raspored na radno mjesto.

Klasifikacijski rang

Članak 9.

(1) Važnost potkategorije i razine potkategorije radnog mjesta u ukupnoj klasifikaciji radnih mjesta određuje se klasifikacijskim rangom.

(2) Klasifikacijski rang određuje se rednim brojem u Popisu radnih mjesta.

(3) Klasifikacijski rang je osnova za vrednovanje radnih mjesta u odluci kojom se određuju koeficijenti za obračun plaća iz članka 10. stavka 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

(4) Prilikom uređivanja plaća, radna mjesta unutar pojedinog klasifikacijskog ranga mogu biti jednako ili različito vrednovana.

(5) Radna mjesta s klasifikacijskim rangom višega rednog broja ne mogu biti vrednovana jednako ili više od radnih mjesta s klasifikacijskim rangom nižega rednog broja.

3. DIO
RADNA MJESTA I. KATEGORIJE

Članak 10.

U I. kategoriji radnih mjesta su radna mjesta rukovodećih službenika koja uključuju ovlaštenja i odgovornosti vezane za upravljanje upravnim tijelom i unutarnjim ustrojstvenim jedinicama u sastavu upravnih tijela, upravljanje jedinicom za unutarnju reviziju, koordinaciju izrade akata te kreiranje programa i strategija iz nadležnosti upravnoga tijela.

Glavni rukovoditelj

Članak 11.

Standardna mjerila za radna mjesta u potkategoriji glavnog rukovoditelja su:

– stručno znanje: magistar struke ili stručni specijalist, najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom ili unutarnjom ustrojstvenom jedinicom upravnoga tijela;

– stupanj složenosti posla najviše razine koji uključuje planiranje, vođenje i koordiniranje povjerenih poslova, doprinos razvoju novih koncepata, te rješavanje strateških zadaća;

– stupanj samostalnosti koji uključuje samostalnost u radu i odlučivanju o najsloženijim stručnim pitanjima, ograničenu samo općim smjernicama vezanima uz utvrđenu politiku upravnoga tijela;

– stupanj odgovornosti koji uključuje najvišu materijalnu, financijsku i odgovornost za zakonitost rada i postupanja, uključujući široku nadzornu i upravljačku odgovornost. Najviši stupanj utjecaja na donošenje odluka koje imaju znatan učinak na određivanje politike i njenu provedbu;

– stalna stručna komunikacija unutar i izvan upravnoga tijela od utjecaja na provedbu plana i programa upravnoga tijela.

Viši rukovoditelj

Članak 12.

Standardna mjerila za radna mjesta u potkategoriji višeg rukovoditelja su:

– stručno znanje: magistar struke ili stručni specijalist, najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima te organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom ili unutarnjom ustrojstvenom jedinicom upravnoga tijela;

– stupanj složenosti posla koji uključuje planiranje, vođenje i koordiniranje povjerenih poslova, pružanje potpore osobama na višim rukovodećim položajima u osiguranju pravilne primjene propisa i mjera te davanje smjernica u rješavanju strateški važnih zadaća;

– stupanj samostalnosti koji uključuje samostalnost u radu koja je ograničena povremenim nadzorom i pomoći nadređenog pri rješavanju složenih stručnih problema;

– stupanj odgovornosti koji uključuje visoku odgovornost za zakonitost rada i postupanja, odgovornost za materijalna i financijska sredstva do određenog iznosa, te izravnu odgovornost za rukovođenje odgovarajućim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama;

– stupanj učestalosti stručnih komunikacija koji uključuje kontakte unutar i izvan upravnoga tijela u svrhu pružanja savjeta te prikupljanja ili razmjene važnih informacija.

Rukovoditelj

Članak 13.

Standardna mjerila za radna mjesta u potkategoriji rukovoditelja su:

– stručno znanje:

a) za radna mjesta 1. razine: magistar struke ili stručni specijalist i najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima;

b) za radna mjesta 2. razine: sveučilišni prvostupnik struke ili stručni prvostupnik struke i najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima;

c) za radna mjesta 3. razine: srednja stručna sprema i najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

– stupanj složenosti posla koji uključuje organizaciju obavljanja poslova, potporu službenicima u rješavanju složenih zadaća i obavljanje najsloženijih poslova unutarnje ustrojstvene jedinice;

– stupanj samostalnosti koji uključuje samostalnost u radu koja je ograničena češćim nadzorom i pomoći nadređenog pri rješavanju stručnih problema;

– stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima radi, te višu odgovornost za zakonitost rada i postupanja i pravilnu primjenu postupaka i metoda rada u odgovarajućim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama;

– stupanj učestalosti stručnih komunikacija koji uključuje kontakte unutar i izvan upravnoga tijela s nižim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama, u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija.

4. DIO
RADNA MJESTA II. KATEGORIJE

Članak 14.

U II. kategoriji radnih mjesta su radna mjesta koja obuhvaćaju vođenje upravnoga postupka i/ili rješavanje upravnih i ostalih predmeta iz nadležnosti upravnoga tijela, izradu i provedbu akata, programa i strategija iz samoupravnog djelokruga upravnoga tijela, poslove pravnog zastupanja, te poslove unutarnje revizije, financijskog upravljanja i kontrole.

Viši savjetnik – specijalist

Članak 15.

Standardna mjerila za radna mjesta u potkategoriji višeg savjetnika – specijalista su:

– stručno znanje: magistar struke ili stručni specijalist, najmanje osam godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, od čega najmanje četiri na najsloženijim poslovima iz odgovarajućega područja te istaknuti rezultati u području povezanom sa samoupravnim djelokrugom jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a osobito sudjelovanje u izradi i provedbi propisa, strategija i drugih akata, višegodišnje izvrsno rješavanje predmeta, objavljeni znanstveni i stručni radovi;

– stupanj složenosti posla koji uključuje obavljanje najsloženijih zadataka izrade i provedbe općih i drugih akata, strategija i programa, vođenje projekata, poslove pravnog zastupanja, rješavanja upravnih i drugih predmeta, te pružanja savjeta i stručne pomoći službenicima i dužnosnicima u rješavanju složenih zadataka iz određenog područja;

– stupanj samostalnosti koji uključuje rad u skladu s općim i specifičnim uputama rukovodećeg službenika;

– stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, pravilnu primjenu postupaka i metoda rada, te donošenja odluka od značenja za pojedino područje iz djelokruga upravnoga tijela;

– stupanj učestalosti stručnih komunikacija koji uključuje stalne kontakte unutar i izvan upravnoga tijela u svrhu pružanja savjeta.

Viši savjetnik

Članak 16.

Standardna mjerila za radna mjesta u potkategoriji višega savjetnika su:

– stručno znanje: magistar struke ili stručni specijalist, najmanje četiri godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima;

– stupanj složenosti koji uključuje izradu akata iz djelokruga upravnoga tijela, poslove pravnog zastupanja, vođenje upravnoga postupka i rješavanje najsloženijih upravnih i ostalih predmeta iz nadležnosti upravnoga tijela, sudjelovanje u izradi strategija i programa i vođenje projekata;

– stupanj samostalnosti koji uključuje povremeni nadzor te opće i specifične upute rukovodećeg službenika;

– stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, pravilnu primjenu postupaka i metoda rada te provedbu odluka iz odgovarajućeg područja;

– stupanj stručne komunikacije koji uključuje kontakte unutar i izvan upravnoga tijela u svrhu pružanja savjeta, prikupljanja i razmjene informacija.

Savjetnik

Članak 17.

Standardna mjerila za radna mjesta u potkategoriji savjetnika su:

– stručno znanje: magistar struke ili stručni specijalist, najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima;

– stupanj složenosti koji uključuje suradnju u izradi akata iz djelokruga upravnoga tijela, rješavanje složenih upravnih i drugih predmeta, te rješavanje problema uz upute i nadzor rukovodećeg službenika;

– stupanj samostalnosti koji uključuje češći nadzor te opće i specifične upute rukovodećeg službenika;

– stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, pravilnu primjenu postupaka i metoda rada te provedbu pojedinačnih odluka;

– stupanj stručne komunikacije koji uključuje kontakte unutar i izvan upravnoga tijela u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija.

Viši stručni suradnik

Članak 18.

(1) Standardna mjerila za radna mjesta u potkategoriji višega stručnog suradnika su:

– stručno znanje: magistar struke ili stručni specijalist, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima;

– stupanj složenosti posla koji uključuje stalne složenije upravne i stručne poslove unutar upravnoga tijela;

– stupanj samostalnosti koji uključuje obavljanje poslova uz redoviti nadzor i upute nadređenog službenika;

– stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu utvrđenih postupaka i metoda rada;

– stupanj stručnih komunikacija koji uključuje komunikaciju unutar nižih unutarnjih ustrojstvenih jedinica te povremenu komunikaciju izvan državnog tijela u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija.

(2) Iznimno od stavka 1. alineje 1. ovoga članka, na radno mjesto višeg stručnog suradnika može biti raspoređen, bez obveze obavljanja vježbeničke prakse, službenik koji tijekom službe stekne akademski naziv magistar struke ili stručni specijalist:

– ako ima najmanje pet godina radnog iskustva u upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na poslovima radnih mjesta za koja je propisan uvjet za jedan stupanj niže obrazovanje;

– ako ima najmanje deset godina radnog iskustva u upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na poslovima radnih mjesta za koja je propisan uvjet za dva stupnja niže obrazovanje.

Utvrđivanje radnih mjesta višeg savjetnika – specijalista

Članak 19.

Radna mjesta višeg savjetnika – specijalista iz članka 15. ove Uredbe mogu se utvrditi samo u županijama, velikim gradovima i gradovima sjedištima županija.

5. DIO
RADNA MJESTA III. KATEGORIJE

Članak 20.

U III. kategoriji radnih mjesta su radna mjesta koja obuhvaćaju izvršavanje jednostavnijih i pretežno rutinskih upravnih, administrativnih i stručnih poslova.

Stručni suradnik

Članak 21.

Standardna mjerila za radna mjesta u potkategoriji stručnog suradnika su:

– stručno znanje: sveučilišni prvostupnik struke ili stručni prvostupnik struke i najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima;

– stupanj složenosti koji uključuje manje složene poslove s ograničenim brojem međusobno povezanih različitih zadaća u čijem rješavanju se primjenjuje ograničen broj propisanih postupaka, utvrđenih metoda rada ili stručnih tehnika;

– stupanj samostalnosti koji je ograničen povremenim nadzorom i uputama od strane nadređenog službenika;

– stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te ispravnu primjenu postupaka, metoda rada i stručnih tehnika;

– stupanj stručne komunikacije koji uključuje kontakte unutar upravnoga tijela, a povremeno i izvan upravnoga tijela, u prikupljanju ili razmjeni informacija.

Viši referent

Članak 22.

(1) Standardna mjerila za radna mjesta u potkategoriji višeg referenta su:

– stručno znanje: sveučilišni prvostupnik struke ili stručni prvostupnik struke i najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima;

– stupanj složenosti koji uključuje izričito određene poslove koji zahtijevaju primjenu jednostavnijih i precizno utvrđenih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika;

– stupanj samostalnosti koji uključuje redovan nadzor nadređenog službenika te njegove upute za rješavanje relativno složenih stručnih problema;

– stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu propisanih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika;

– stupanj stručnih komunikacija koji uključuje komunikaciju unutar nižih unutarnjih ustrojstvenih jedinica.

(2) Iznimno od stavka 1. alineje 1. ovoga članka, na radno mjesto višeg referenta može biti raspoređen, bez obveze obavljanja vježbeničke prakse, službenik koji tijekom službe stekne naziv sveučilišni prvostupnik struke ili stručni prvostupnik struke ako ima najmanje pet godina radnog iskustva u upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Referent

Članak 23.

Standardna mjerila za radna mjesta u potkategoriji referenta su:

– stručno znanje: srednja stručna sprema, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima;

– stupanj složenosti koji uključuje jednostavne i uglavnom rutinske poslove koji zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika;

– stupanj samostalnosti koji uključuje stalni nadzor i upute nadređenog službenika;

– stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu izričito propisanih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika;

– stupanj stručnih komunikacija koji uključuje kontakte unutar nižih unutarnjih ustrojstvenih jedinica upravnoga tijela.

Posebne odredbe za imenovanje pročelnika jedinstvenog upravnog odjela

Članak 24.

(1) Iznimno od odredbe članka 11. stavka 1. alineje 1. ove Uredbe na radno mjesto pročelnika jedinstvenog upravnog odjela može biti imenovan sveučilišni prvostupnik struke odnosno stručni prvostupnik struke koji ima najmanje deset godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i ispunjava ostale uvjete za imenovanje.

(2) Osoba iz stavka 1. ovoga članka može se imenovati na radno mjesto pročelnika jedinstvenog upravnog odjela ako se na javni natječaj ne javi osoba koja ispunjava propisani uvjet stručnog obrazovanja.

(3) Mogućnost prijave kandidata iz stavka 1. ovoga članka navodi se u tekstu javnog natječaja.

6. DIO
RADNA MJESTA IV. KATEGORIJE

Članak 25.

U IV. kategoriji radnih mjesta su radna mjesta namještenika koja obuhvaćaju organiziranje pomoćno-tehničkih poslova, nadzor nad njihovom provedbom i pružanje potpore namještenicima u obavljanju poslova, te neposredno izvršavanje pomoćno-tehničkih poslova.

Radna mjesta I. potkategorije

Članak 26.

Standardna mjerila za radna mjesta I. potkategorije su:

– stručno znanje: srednja stručna sprema, najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima;

– stupanj složenosti koji uključuje organizaciju pomoćno-tehničkih poslova, nadzor nad njihovom provedbom i pružanje potpore namještenicima u obavljanju poslova, te obavljanje najsloženijih poslova;

– stupanj samostalnosti koji uključuje povremeni nadzor i opće upute nadređenog službenika;

– stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima rade namještenici, te pravilnu primjenu tehničkih pravila i metoda rada.

Radna mjesta II. potkategorije

Članak 27.

Standardna mjerila za radna mjesta II. potkategorije su:

a) za radna mjesta 1. razine:

– stručno znanje: srednja stručna sprema;

– stupanj složenosti posla koji uključuje obavljanje pomoćno-tehničkih poslova koji zahtijevaju primjenu znanja i vještina tehničkih, industrijskih, obrtničkih i drugih struka;

– stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima radi, te pravilnu primjenu pravila struke.

b) za radna mjesta 2. razine:

– stručno znanje: niža stručna sprema ili osnovna škola;

– stupanj složenosti posla koji uključuje jednostavne i standardizirane pomoćno-tehničke poslove;

– stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima radi.

7. DIO
UTVRĐIVANJE RADNIH MJESTA U UPRAVNIM TIJELIMA

Utvrđivanje radnih mjesta i naziv radnog mjesta

Članak 28.

(1) Radna mjesta u upravnim tijelima utvrđuju se u pravilniku o unutarnjem redu.

(2) Naziv radnog mjesta u pravilniku o unutarnjem redu mora sadržavati naziv radnog mjesta s Popisa radnih mjesta koji je sastavni dio ove Uredbe.

(3) Ako je naziv radnog mjesta propisan u posebnom zakonu, u pravilniku o unutarnjem redu navodi se naziv radnog mjesta s Popisa radnih mjesta i propisani naziv iz posebnog zakona (npr. referent – komunalni redar).

(4) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, naziv radnog mjesta voditelja unutarnje ustrojstvene jedinice sadrži riječ »voditelj« i naznaku unutarnje ustrojstvene jedinice koju službenik vodi (npr. voditelj odsjeka, voditelj pododsjeka).

(5) Naziv radnog mjesta može sadržavati naznaku poslova koji se obavljaju na radnom mjestu (npr. pročelnik upravnog odjela – tajnik, stručni savjetnik, viši informatički suradnik, savjetnik za prostorno uređenje, referent za uredsko poslovanje).

Opis radnog mjesta

Članak 29.

(1) Opis radnog mjesta sastavlja se kod pripreme novog ili izmjene važećeg pravilnika o unutarnjem redu, kada se utvrđuje novo radno mjesto, spajaju pojedina radna mjesta ili se radnom mjestu mijenja utvrđena potkategorija, odnosno razina unutar potkategorije.

(2) Opis radnog mjesta sadrži sljedeće elemente:

a) osnovne podatke o radnom mjestu,

b) opis poslova radnog mjesta,

c) opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta (potrebno stručno znanje, složenost poslova, samostalnost u radu, stupanj suradnje s drugim tijelima i komunikacije sa strankama, stupanj odgovornosti i utjecaj na donošenje odluka).

Objašnjenje elemenata opisa radnog mjesta

Članak 30.

(1) Osnovni podaci o radnom mjestu sadrže: naziv kategorije, potkategorije i razine potkategorije u koju se radno mjesto razvrstava, naziv radnog mjesta, klasifikacijski rang, broj radnog mjesta u pravilniku o unutarnjem redu i naziv unutarnje ustrojstvene jedinice.

(2) Opis poslova radnog mjesta sadrži opis poslova i zadataka koji se pretežno obavljaju na radnom mjestu.

(3) U opisu poslova navodi se i približan postotak vremena koji je potreban za obavljanje svakog posla pojedinačno.

(4) Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta sadrži opis razine odnosno opsega standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta koji se odnosi na većinu poslova iz opisa poslova radnog mjesta.

(5) Opis standardnog mjerila potrebnog stručnog znanja sadrži određeni stupanj obrazovanja i određenu ili odredivu struku koja se zahtjeva za obavljanje poslova radnog mjesta; propisano radno iskustvo za obavljanje poslova radnog mjesta; vrstu i stupanj potrebnog stručnog usavršavanja (npr. položen pravosudni ispit, stručna izobrazba za zvanje ovlaštenog unutarnjeg revizora u javnom sektoru) te potrebna znanja, sposobnosti i vještine potrebna za učinkovito obavljanje poslova radnog mjesta.

(6) Iznimno od odredaba ove Uredbe, u opisu standardnog mjerila stručnog znanja za radna mjesta I. i II. kategorije može se, ovisno o vrsti poslova i zahtjevima radnog mjesta, utvrditi stupanj obrazovanja doktora struke, ako je za obavljanje poslova potreban završen diplomski sveučilišni studij medicine, stomatologije ili veterine (na primjer: doktor/doktorica medicine).

(7) Pod većinom poslova iz stavka 4. ovoga članka razumijeva se većina opisanih poslova, čiji je približan postotak vremena koji se provede u njihovom obavljanju veći od 60%.

Popis radnih mjesta

Članak 31.

(1) Radna mjesta službenika i namještenika klasificirana su u odgovarajuće kategorije, potkategorije i razine potkategorija u Popisu radnih mjesta odgovarajućom primjenom standardnih mjerila iz članaka 10. do 27. ove Uredbe.

(2) Popis radnih mjesta sastavni je dio ove Uredbe.

8. DIO
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Rok za usklađivanje i donošenje pravilnika o unutarnjem redu

Članak 32.

(1) Pravilnici o unutarnjem redu usklađeni s odredbama ove Uredbe bit će doneseni u roku 3 mjeseca od stupanja na snagu ove Uredbe.

(2) Opisi radnih mjesta u pravilnicima o unutarnjem redu iz stavka 1. ovoga članka sadržavat će elemente propisane u članku 30. stavcima 1. i 2. ove Uredbe, te opis standardnog mjerila stručnog znanja iz stavka 5. navedenog članka.

(3) Opisi ostalih standardnih mjerila unijet će se u opise radnih mjesta u roku godine dana od stupanja na snagu ove Uredbe.

Raspored službenika u prijelaznom razdoblju

Članak 33.

(1) Službenici i namještenici zatečeni na radu u upravnim tijelima lokalnih jedinica na dan stupanja na snagu ove Uredbe, nastavljaju raditi na svojim dotadašnjim radnim mjestima te zadržavaju plaće i druga prava prema dotadašnjim rješenjima, do donošenja rješenja o rasporedu na radna mjesta u skladu s pravilnikom o unutarnjem redu usklađenim s odredbama ove Uredbe.

(2) Osobe ovlaštene za donošenje rješenja iz članka 5. stavaka 1. i 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, donijet će rješenja o rasporedu službenika i namještenika najkasnije u roku 30 dana od stupanja na snagu pravilnika o unutarnjem redu iz članka 32. stavka 1. ove Uredbe.

(3) Do stupanja na snagu pravilnika o unutarnjem redu usklađenih s odredbama ove Uredbe, u postupku prijma u službu raspored službenika i namještenika na radna mjesta obavljat će se u skladu s važećim pravilnicima o unutarnjem redu na taj način da su:

– uvjeti za pročelnika upravnoga tijela: magistar struke ili stručni specijalist, najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima;

– uvjeti za višeg savjetnika: magistar struke ili stručni specijalist, najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima;

– uvjeti za savjetnika: magistar struke ili stručni specijalist, najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima;

– uvjeti za stručnog suradnika, samostalnog upravnog referenta i informatičkog suradnika: magistar struke ili stručni specijalist, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima;

– uvjeti za višeg upravnog referenta, višeg stručnog referenta i višeg informatičkog referenta: sveučilišni prvostupnik struke ili stručni prvostupnik struke, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima;

– uvjeti za upravnog referenta, stručnog referenta, administrativnog referenta, administrativnog tajnika, daktilografa, ekonoma, računovodstvenog i informatičkog referenta: srednja stručna sprema, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

Članak 34.

(1) Neovisno o odredbama ove Uredbe, zatečeni službenici i namještenici koji imaju za jedan stupanj stručnu spremu nižu od stručne spreme koja je propisana za radno mjesto na kojem su zatečeni na dan stupanja na snagu Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, mogu i dalje obavljati poslove koji odgovaraju poslovima radnog mjesta na kojem su zatečeni pod uvjetima propisanima u članku 124. stavku 3. toga Zakona.

(2) Službenici i namještenici zatečeni na dan stupanja na snagu ove Uredbe sa strukom različitom od struke utvrđene pravilnikom o unutarnjem redu usklađenim s ovom Uredbom, mogu biti raspoređeni na radna mjesta koja odgovaraju poslovima radnog mjesta na kojem su zatečeni ako ispunjavaju ostale uvjete za raspored na radno mjesto.

Članak 35.

(1) Osobe koje su po ranijim propisima stekle visoku stručnu spremu mogu biti raspoređene na radna mjesta za koja je kao uvjet utvrđen stupanj obrazovanja magistar struke ili stručni specijalist.

(2) Osobe koje su po ranijim propisima stekle višu stručnu spremu mogu biti raspoređene na radna mjesta za koja je kao uvjet utvrđen stupanj obrazovanja sveučilišni ili stručni prvostupnik struke.

Članak 36.

Osobama koje su stekle odgovarajući akademski ili stručni naziv, odnosno akademski stupanj prije stupanja na snagu Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (»Narodne novine«, broj 107/2007), stečeni akademski ili stručni naziv, odnosno akademski stupanj izjednačava se s odgovarajućim akademskim ili stručnim nazivom ili akademskim stupnjem u skladu s odredbom članka 14. toga Zakona.

Stupanje na snagu

Članak 37.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 120-02/10-01/06

Urbroj: 5030109-10-1

Zagreb, 20. svibnja 2010.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.

POPIS RADNIH MJESTA

RADNA MJESTA I. KATEGORIJE

Potkategorija
radnog mjesta

Naziv radnog mjesta

Klasifikacijski rang

Glavni rukovoditelj

 

 

 

pročelnik upravnog odjela

1.

pročelnik službe

1.

voditelj jedinice za unutarnju reviziju

1.

Viši rukovoditelj

 

 

 

zamjenik pročelnika upravnoga tijela

2.

 

pomoćnik pročelnika upravnoga tijela

2.

 

voditelj ustrojstvene jedinice (u skladu s ispunjenjem razine standardnih mjerila za potkategoriju višeg rukovoditelja)

3.

Rukovoditelj

Razina

 

 

voditelj ustrojstvene jedinice (u skladu s ispunjenjem razine standardnih mjerila za potkategoriju rukovoditelja 1. razine)

1.

4.

 

voditelj ustrojstvene jedinice (u skladu s ispunjenjem razine standardnih mjerila za potkategoriju rukovoditelja 2. razine)

2.

7.

 

voditelj ustrojstvene jedinice (u skladu s ispunjenjem razine standardnih mjerila za potkategoriju rukovoditelja 3. razine)

3.

10.

RADNA MJESTA II. KATEGORIJE

Potkategorija
radnog mjesta

Naziv radnog mjesta

Klasifikacijski rang

Viši savjetnik-specijalist

 

 

 

viši savjetnik-specijalist

2.

viši unutarnji revizor

2.

Viši savjetnik

 

 

 

viši savjetnik

4.

unutarnji revizor

4.

Savjetnik

 

 

 

savjetnik

5.

 

pomoćni unutarnji revizor

5.

Viši stručni suradnik

 

 

 

viši stručni suradnik

6.

 

samostalni upravni referent

6.

RADNA MJESTA III. KATEGORIJE

Potkategorija
radnog mjesta

Naziv radnog mjesta

Klasifikacijski rang

Stručni suradnik

 

 

 

stručni suradnik

8.

Viši referent

 

 

 

viši referent

 

9.

Referent

 

 

 

administrativni tajnik župana, gradonačelnika velikoga grada/grada sjedišta županije

11.

 

matičar (u Gradu Zagrebu)

11.

 

ekonom, referent, administrativni tajnik

11.

 

daktilograf

12.

RADNA MJESTA IV. KATEGORIJE

Potkategorija radnog mjesta

Naziv radnog mjesta

Klasifikacijski rang

Namještenici I.
potkategorije

 

 

 

voditelj poslova namještenika

10.

 

 

 

 

Namještenici II. potkategorije

 

Razina

 

 

vozač, tehničar za održavanje, grafički tehničar, zaštitar, čuvar, komunalni izvidnik, fotoreporter, domar

1.

11.

 

Ostala radna mjesta namještenika za koja je kao uvjet propisana srednja stručna sprema

12.

 

spremač, dostavljač, pomoćni radnik

2.

13.

 

Ostala radna mjesta namještenika za koja je kao uvjet propisana niža stručna sprema ili osnovna škola

13.