Uredba o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi

NN 74/2010 (16.6.2010.), Uredba o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2191

Na temelju članka 45. stavka 6. Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, br. 92/2005, 107/2007 i 27/2008), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. svibnja 2010. godine donijela

UREDBU

O RASPISIVANJU I PROVEDBI JAVNOG NATJEČAJA I INTERNOG OGLASA U DRŽAVNOJ SLUŽBI

Predmet uredbe

Članak 1.

Ovom Uredbom uređuje se postupak i način raspisivanja i provedbe javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi.

Postupak provedbe javnog natječaja i internog oglasa do donošenja rješenja nije upravni postupak u smislu Zakona o općem upravnom postupku.

Načini popunjavanja radnih mjesta

Članak 2.

Slobodna radna mjesta u državnim tijelima popunjavaju se putem javnog natječaja.

Popunjavanje radnih mjesta putem javnog natječaja obvezno je kad je to zakonom izrijekom propisano i kod prijma vježbenika.

Slobodno radno mjesto, osim u slučajevima iz stavka 2. ovoga članka, može se popuniti putem internog oglasa, napredovanja, premještaja ili rasporeda državnog službenika u skladu sa Zakonom o državnim službenicima.

Plan prijma u državnu službu

Članak 3.

Čelnik državnog tijela raspisuje javni natječaj, odnosno interni oglas sukladno planu prijma u državnu službu.

Način objave i sadržaj javnog natječaja

Članak 4.

Javni natječaj se obvezno objavljuje u Narodnim novinama, na web-stranici državnog tijela koje raspisuje natječaj i web-stranici središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose, a može se objaviti i u dnevnom listu.

Javni natječaj mora sadržavati:

– naziv državnog tijela i ustrojstvene jedinice,

– naziv radnog mjesta,

– opće i posebne uvjete za prijam u državnu službu,

– naznaku da će se kandidatom prijavljenim na javni natječaj smatrati samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja,

– obvezu testiranja kandidata,

– naznaku da u državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima,

– trajanje probnog rada, odnosno vježbeničkog staža (ako se primaju vježbenici),

– sadržaj prijave s prilozima,

– dokaze koji se moraju priložiti uz prijavu,

– adresu na koju se podnose prijave,

– rok za podnošenje prijava,

– naznaku web-stranice na kojoj su navedeni opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, te sadržaj i način testiranja,

– obavijest o mjestu na kojem će se objaviti vrijeme i mjesto održavanja testiranja, te rok za objavu.

Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je osam dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Rok za objavu mjesta i vremena testiranja je najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje.

Način objave i sadržaj internog oglasa

Članak 5.

Interni oglas objavljuje se na web-stranici središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose, te web-stranici i oglasnoj ploči državnog tijela koje raspisuje interni oglas.

Na sadržaj i provedbu internog oglasa odgovarajuće se primjenjuju odredbe ove Uredbe kojima su propisani sadržaj i provedba javnog natječaja, ako Zakonom o državnim službenicima i ovom Uredbom nije drugačije propisano.

Rok za podnošenje prijava na interni oglas je osam dana od dana objave na web-stranici središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.

Prijava na javni natječaj

Članak 6.

U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Uz prijavu se prilažu životopis i dokazi o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, te uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Dokazi

Članak 7.

Vrste dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta naznačuju se u javnom natječaju, ovisno o uvjetima za raspored na pojedino radno mjesto.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Komisija za provedbu javnog natječaja

Članak 8.

Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje čelnik tijela.

Komisija ima najmanje tri člana. U sastavu Komisije mora biti predstavnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose, kojeg odredi čelnik toga tijela.

Ostali članovi komisije imenuju se iz reda službenika koji imaju potrebno obrazovanje i znanje u svezi s poslovima radnog mjesta koje se popunjava, sadržajem testiranja i provjerom posebnih znanja, sposobnosti i vještina.

Kad se javni natječaj provodi radi popunjavanja više radnih mjesta, čelnik tijela može imenovati više komisija za provedbu javnog natječaja.

Komisija utvrđuje popis kandidata prijavljenih na javni natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete.

Kandidate s popisa iz stavka 5. ovoga članka Komisija upućuje na testiranje.

Obavijest

Članak 9.

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Osobi iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Obavijest nije upravni akt.

Pristupanje testiranju

Članak 10.

Testiranju mogu pristupiti kandidati s popisa iz članka 8. stavka 5. ove Uredbe.

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom.

Sadržaj testiranja

Članak 11.

Kod redovitog postupka prijma u državnu službu testiranje se sastoji od provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i osnova upravnog područja za koje je raspisan javni natječaj.

Kod izvanrednog postupka prijma u državnu službu testiranje se sastoji od provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.

Kod internog oglasa testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.

Kod popunjavanja radnog mjesta za koje je propisan i uvjet znanja rada na računalu ili uvjet znanja stranog jezika, kandidati će biti testirani u vezi s tom okolnosti.

Način testiranja

Članak 12.

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata i razgovora Komisije s kandidatima (intervju).

Provjera znanja, sposobnosti i vještina kandidata provodi se putem odgovora kandidata na postavljena pitanja, simulacijom rješavanja slučaja radnog mjesta ili na drugi prikladan način, ovisno o sadržaju testiranja i potrebama radnog mjesta koje se popunjava.

Provjeru znanja stranog jezika provodi profesor stranog jezika zaposlen u državnom tijelu ili ovlaštena škola stranih jezika.

Rezultati provjere znanja, sposobnosti i vještina

Članak 13.

Svaki dio provjere znanja, sposobnosti i vještina iz članka 11. ove Uredbe vrednuje se bodovima od 0 do 10.

Smatra se da je kandidat zadovoljio na provjeri znanja, sposobnosti i vještina, ako je za svaki dio provedene provjere dobio najmanje 5 bodova.

Kandidati koji su zadovoljili na provjeri znanja, sposobnosti i vještina pristupaju razgovoru s Komisijom (intervju).

Iznimno od stavka 3. ovoga članka, ako je na provjeri znanja, sposobnosti i vještina zadovoljilo više od 20 kandidata, na razgovor s Komisijom (intervju) upućuje se najmanje 10 kandidata koji su postigli najbolje rezultate.

Razgovor (intervju)

Članak 14.

Komisija u razgovoru s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi.

Kod izvanrednog postupka prijma u državnu službu te popunjavanja radnog mjesta putem internog oglasa, Komisija u razgovoru s kandidatima utvrđuje i stečeno radno iskustvo u struci te rezultate ostvarene u njihovu dotadašnjem radu.

Rezultati intervjua vrednuju se bodovima od 0 do 10.

Smatra se da je kandidat zadovoljio na intervjuu ako je dobio najmanje 5 bodova.

Rang-lista

Članak 15.

Nakon provedenog intervjua Komisija utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na provjeri znanja, sposobnosti i vještina i intervjuu.

Na rang-listi se navode samo kandidati koji su zadovoljili na provjeri znanja, sposobnosti i vještina i intervjuu.

Psihološka procjena

Članak 16.

U postupku provedbe javnog natječaja, odnosno internog oglasa, provest će se psihološko testiranje kandidata, ako je to propisano pravilnikom o unutarnjem redu državnog tijela.

Psihološko testiranje provodi se radi procjene sposobnosti kandidata za obavljanje poslova radnog mjesta (psihološka procjena).

Na psihološko testiranje upućuje se do pet kandidata s rang-liste iz članka 15. ove Uredbe, prema redoslijedu s liste.

Psihološku procjenu daje psiholog zaposlen u državnom tijelu ili drugi psiholog koji ima odgovarajuću dopusnicu sukladno posebnom zakonu.

Izvješće o provedenom postupku

Članak 17.

Komisija dostavlja čelniku tijela izvješće o provedenom postupku, koje potpisuju svi članovi Komisije.

Uz izvješće se prilaže rang-lista kandidata iz članka 15. ove Uredbe i psihološka procjena kandidata, ako je provedeno psihološko testiranje.

Provjera nepostojanja zapreka za prijam u državnu službu

Članak 18.

Kandidat prijavljen na javni natječaj dokazuje da se protiv njega ne vodi kazneni postupak uvjerenjem nadležnog suda.

Nakon izbora kandidata, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, državno tijelo koje je raspisalo javni natječaj provjerit će po službenoj dužnosti nepostojanja ostalih zapreka za prijam u državnu službu iz članka 49. Zakona o državnim službenicima i o tome pribaviti potrebne dokaze.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti

Članak 19.

Izabrani kandidat pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, uz upozorenje da se nedostavljanje uvjerenja smatra odustankom od prijma u državnu službu.

U slučaju opravdanog razloga, rok za dostavu uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti može se produžiti, ali najviše za tri dana.

Troškove izdavanja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti snosi državno tijelo koje je raspisalo javni natječaj.

Rješenje

Članak 20.

U postupku provedbe javnog natječaja čelnik tijela donosi rješenje o prijmu u državnu službu, a u postupku provedbe internog oglasa rješenje o rasporedu na radno mjesto izabranog kandidata.

Rješenje iz stavka 1. ovoga članka je upravni akt sukladno odredbama Zakona o općem upravnom postupku.

Odustanak kandidata

Članak 21.

U slučaju odustanka izabranog kandidata od prijma u državnu službu (kod javnog natječaja), odnosno rasporeda na radno mjesto (kod internog oglasa), čelnik tijela može izabrati drugog kandidata s rang-liste iz članka 15. ove Uredbe ili obustaviti postupak.

Obustava postupka

Članak 22.

U slučaju kada nijedan kandidat nije postigao zadovoljavajuće rezultate na provedenom testiranju, odnosno provedenoj psihološkoj procjeni, te u drugim slučajevima iz članka 45. stavka 5. Zakona o državnim službenicima, čelnik tijela donosi odluku kojom obustavlja postupak prijma u državnu službu po raspisanom javnom natječaju, odnosno internom oglasu.

Odluka iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se na web-stranici državnog tijela koje je raspisalo javni natječaj, odnosno interni oglas i na web-stranici središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.

Dostava rješenja

Članak 23.

Rješenje o prijmu u državnu službu doneseno u postupku provedbe javnog natječaja, odnosno rješenje o rasporedu na radno mjesto doneseno u postupku provedbe internog oglasa, dostavlja se svim kandidatima prijavljenima na javni natječaj, odnosno interni oglas.

Pravo uvida u rezultate

Članak 24.

Svi kandidati prijavljeni na javni natječaj, odnosno interni oglas imaju pravo uvida u dokumentaciju koja se odnosi na javni natječaj, odnosno interni oglas, osim u dijelu koji se odnosi na psihološku procjenu.

Na zahtjev kandidata državno tijelo dužno ga je upoznati s rezultatima psihološke procjene koja se na njega odnosi.

Pravo na žalbu

Članak 25.

Protiv rješenja iz članka 20. ove Uredbe kandidat ima pravo podnijeti žalbu Odboru za državnu službu u roku 15 dana od dana primitka rješenja.

Kandidat se može odreći žalbe sukladno odredbama Zakona o općem upravnom postupku.

Žalba odgađa izvršenje rješenja.

Imenovanje rukovodećih državnih službenika

Članak 26.

Tajnika ministarstva, ravnatelja u ministarstvu, zamjenika tajnika Vlade, predstojnika ureda Vlade, zamjenika državnog tajnika središnjeg državnog ureda, zamjenika i pomoćnika ravnatelja državne upravne organizacije, te predstojnika ureda državne uprave u jedinici područne (regionalne) samouprave imenuje Vlada na temelju javnog natječaja.

Javni natječaj za imenovanje zamjenika tajnika Vlade i predstojnika ureda Vlade provodi komisija koju imenuje Vlada.

Javni natječaj za imenovanje tajnika ministarstva i ravnatelja u ministarstvu provodi komisija koju imenuje ministar.

Javni natječaj za imenovanje zamjenika državnog tajnika središnjeg državnog ureda provodi komisija koju imenuje državni tajnik.

Javni natječaj za imenovanje zamjenika i pomoćnika ravnatelja državne upravne organizacije provodi komisija koju imenuje ravnatelj.

Javni natječaj za imenovanje predstojnika ureda državne uprave u jedinici područne (regionalne) samouprave provodi komisija koju imenuje čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.

U sastavu komisije iz stavaka 2. – 6. ovoga članka mora biti predstavnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.

Prijedlog kandidata za imenovanje

Članak 27.

Komisija za provedbu javnog natječaja iz članka 26. ove Uredbe utvrđuje popis kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te ih poziva na razgovor (intervju) radi utvrđivanja njihovih stručnih znanja, sposobnosti i vještina te dosadašnjih rezultata u radu.

Razgovor (intervju) s kandidatima provodi čelnik tijela ili osoba koju on za to ovlasti.

Na temelju rezultata provedenog razgovora (intervjua) čelnik tijela predložit će Vladi kandidata za imenovanje.

Sigurnosna provjera

Članak 28.

Za predloženog kandidata provest će se sigurnosna provjera.

Sigurnosna provjera provodi se sukladno posebnim propisima.

Rješenje o imenovanju

Članak 29.

Na temelju prijedloga čelnika tijela i rezultata sigurnosne provjere, Vlada rješenjem imenuje rukovodećeg državnog službenika.

Rješenje o imenovanju mora biti obrazloženo.

Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

Prestanak važenja propisa

Članak 30.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (»Narodne novine«, broj 8/2006, 8/2007 i 13/2008).

Započeti postupci

Članak 31.

Postupci po javnim natječajima i internim oglasima započeti do stupanja na snagu ove Uredbe nastavit će se i dovršiti prema odredbama Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (»Narodne novine«, br. 8/2006, 8/2007 i 13/2008).

Stupanje na snagu

Članak 32.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 112-01/10-01/01

Urbroj: 5030109-10-1

Zagreb, 20. svibnja 2010.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.