Pravilnik o sadržaju i načinu izdavanja potvrde o privremenoj nesposobnosti za rad

NN 74/2010 (16.6.2010.), Pravilnik o sadržaju i načinu izdavanja potvrde o privremenoj nesposobnosti za rad

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

2199

Na temelju članka 77. stavka 4. Zakona o radu (»Narodne novine« broj 149/09) ministar gospodarstva, rada i poduzetništva, uz suglasnost ministra zdravstva i socijalne skrbi, donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU I NAČINU IZDAVANJA POTVRDE O PRIVREMENOJ NESPOSOBNOSTI ZA RAD

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom uređuje sadržaj i način izdavanja potvrde o privremenoj nesposobnosti za rad radnika i njezinom očekivanom trajanju.

(2) Izrazi koji se za fizičke osobe u ovom Pravilniku koriste u muškom rodu su neutralni i odnose se na osobe muškog i ženskog spola.

Članak 2.

Privremenu nesposobnost za rad radnik dokazuje potvrdom izdanom od strane ovlaštenog doktora sukladno posebnim propisima (u daljnjem tekstu: potvrda).

Članak 3.

(1) Potvrda mora sadržavati sljedeće podatke:

1) naziv i adresu zdravstvene ustanove ili privatne ordinacije,

2) broj osobnog kartona radnika,

3) ime i prezime, dan, mjesec i godinu rođenja radnika,

4) osobni identifikacijski broj građana,

5) uzrok privremene nesposobnosti za rad (bolest, povreda, njega člana obitelji i slično),

6) izjavu ovlaštenog doktora sukladno posebnim propisima da je na temelju pregleda utvrdio da je radnik nesposoban za rad te da je radi toga potrebno bolovanje,

7) datum početka bolovanja i očekivano trajanje,

8) datum izdavanja potvrde,

9) potpis ovlaštenog doktora sukladno posebnim propisima i pečat zdravstvene ustanove ili privatne ordinacije.

Članak 4.

Potvrda se može izdati samo radniku osobno, a u slučaju smještaja radnika u zdravstvenu ustanovu, članovima uže obitelji radnika, skrbniku ili nadležnom centru za socijalnu skrb uz predočenje potvrde da je radnik smješten u zdravstvenu ustanovu.

Članak 5.

Radnik odnosno član njegove uže obitelji, skrbnik ili nadležni centar za socijalnu skrb, dužan je, radi zaštite privatnosti radnika, potvrdu dostaviti isključivo poslodavcu ili osobi iz članka 34. stavka 3. Zakona o radu.

Članak 6.

Članom uže obitelji radnika iz članaka 4. i 5. ovoga Pravilnika smatraju se osobe iz članka 65. stavka 3. Zakona o radu.

Članak 7.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o potvrdi o privremenoj nesposobnosti za rad (»Narodne novine« broj 11/96).

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/09-01/240

Urbroj: 526-08-01-01/5-10-1

Zagreb, 10. lipnja 2010.

Ministar
mr. sc. Đuro Popijač, v. r.