Pravilnik o izmjeni Pravilnika o plovidbi na unutarnjim vodama

NN 74/2010 (16.6.2010.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o plovidbi na unutarnjim vodama

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

2200

Na temelju članka 10. stavka 3. i članka 244. stavka 2. Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda (»Narodne novine« 109/07, 132/07), ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O PLOVIDBI NA UNUTARNJIM VODAMA

Članak 1.

U Pravilniku o plovidbi na unutarnjim vodama (»Narodne novine« br. 138/08 i 8/10) članak 172. mijenja se i glasi:

»Odredbe članka 89. ovog Pravilnika primjenjuju se:

– na međunarodnom vodnom putu rijeke Dunav, u Republici Hrvatskoj, od 1. 1. 2011. godine

– na međunarodnom vodnom putu rijeke Drave, u Republici Hrvatskoj, od 1. 1. 2011. godine

– na međunarodnom vodnom putu rijeke Save, u Republici Hrvatskoj, od 1. 1. 2013. godine

– na međunarodnom vodnom putu rijeke Kupe, u Republici Hrvatskoj, od 1. 1. 2013. godine

– na međunarodnom vodnom putu rijeke Une, u Republici Hrvatskoj, od 1. 1. 2013. godine«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/10-02/42

Urbroj: 530-05-10-1

Zagreb, 4. lipnja 2010.

Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.