Uredba o dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi

NN 77/2010 (19.6.2010.), Uredba o dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2218

Na temelju članka 78. stavaka 1. i 2. i članka 109. stavka 1. Zakona o državnim službenicima i namještenicima (»Narodne novine«, broj 27/2001), a u vezi s člankom 144. stavkom 2. točkom a) Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, br. 92/2005, 107/2007 i 27/2008), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 4. lipnja 2010. godine donijela

UREDBU

O DOPUNAMA UREDBE O NAZIVIMA RADNIH MJESTA I KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA U DRŽAVNOJ SLUŽBI

Članak 1.

U Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (»Narodne novine«, broj 37/2001, 38/2001 – ispravak, 71/2001, 89/2001, 112/2001, 7/2002 – ispravak, 17/2003, 197/2003, 21/2004, 25/2004, 66/2005, 131/2005, 11/2007, 47/2007, 109/2007, 58/2008, 32/2009, 140/2009, 21/2010 i 38/2010), u članku 7. stavku 1. podstavku a) Položaji I. vrste u točki 2a. iza radnog mjesta »zamjenik predstojnika Ureda za zakonodavstvo« dodaje se radno mjesto koje glasi:

»zamjenik predstojnika Ureda za središnju javnu nabavu«

U točki 2b. iza radnog mjesta »pomoćnik predstojnika Ureda za zakonodavstvo« dodaje se radno mjesto koje glasi:

»pomoćnik predstojnika Ureda za središnju javnu nabavu«.

U podstavku c) Radna mjesta I. vrste u točki 3. iza radnog mjesta »savjetnik u Uredu za zakonodavstvo« dodaje se radno mjesto koje glasi:

»savjetnik u Uredu za središnju javnu nabavu«

Iza točke 5. dodaje se točka 6. koja glasi:

»6. stručni suradnik u Uredu za središnju javnu nabavu 1,75

Stručni uvjeti za točku 6.: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, ostali uvjeti prema općem aktu.«

U podstavku e) Radna mjesta III. vrste dodaje se točka 1. koja glasi:

»1. stručni referent u Uredu za središnju javnu nabavu 1,10

Stručni uvjeti za točku 1.: srednja stručna sprema, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, ostali uvjeti prema općem aktu.«

Dosadašnja točka 1. postaje točka 2.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 120-02/10-01/01

Urbroj: 5030105-10-6

Zagreb, 4. lipnja 2010.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.