Pravilnik o priređivanju igara na sreću u casinima putem interaktivnih prodajnih kanala on-line igranja

NN 78/2010 (23.6.2010.), Pravilnik o priređivanju igara na sreću u casinima putem interaktivnih prodajnih kanala on-line igranja

MINISTARSTVO FINANCIJA

2247

Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o igrama na sreću (»Narodne novine«, broj 87/09, dalje u tekstu: Zakon) donosim

PRAVILNIK

O PRIREĐIVANJU IGARA NA SREĆU U CASINIMA PUTEM INTERAKTIVNIH PRODAJNIH KANALA ON-LINE IGRANJA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom uređuje:

1. način i uvjeti priređivanja igara na sreću u casinima putem interaktivnih prodajnih kanala on-line igranja,

2. postupak registracije i identifikacije igrača,

3. postupanje s transakcijama uplata i isplata,

4. vrste igara i pravila igranja,

5. uvjeti programske podrške (softvera) i opreme te certificiranje sustava i igara,

6. uvjeti nadzora, sigurnosna načela i načela odgovornog priređivanja.

Definicije pojmova

Članak 2.

U smislu ovoga Pravilnika pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

1. priređivanje igara na sreću u casinima putem interaktivnih prodajnih kanala on-line igranja smatra se priređivanje igara u kojem igrači za obavljanje traženih radnji koriste ili mogu koristiti sredstva elektroničke komunikacije (internet). Igrač može odigrati igru samostalno, kroz interakciju sa sustavom, bez neposrednog predstavnika priređivača,

2. igre na sreću u casinima putem interaktivnih prodajnih kanala on-line igranja jesu igre koje igrači igraju kroz interakciju sa sustavom, a predstavljaju simulaciju igara koje igrači igraju protiv casina ili jedan protiv drugoga na stolovima za igru s kuglicama, kartama ili kockicama u skladu s međunarodnim pravilima. Ako igra simulira igru na sreću na automatima, ponašanje simulacije mora biti istovjetno očekivanom ponašanju fizičkog automata za igre na sreću,

3. sustav priređivanja jest računalni sustav ili sustav računala pomoću kojih se igra priređuje putem interaktivnih prodajnih kanala, a uključuje operativne sustave i aplikacijsku programsku podršku, sve programe, datoteke ili neke druge sadržaje koje igrač preuzima na internetskoj adresi, kojima pristupa ili ih koristi na toj internetskoj stranici. Sustav priređivanja ne može se mijenjati bez prethodnog odobrenja Ministarstva financija,

4. registracija igrača podrazumijeva preuzimanje i pohranu podataka o igraču, na temelju ugovora sklopljenog u casinu ili putem internetske stranice priređivača,

5. Identifikacija igrača jest proces kojim se provjerava ispravnost podataka igrača i utvrđuje da je igrač punoljetna fizička osoba, a obavlja se provjerom podataka putem elektroničkih usluga Porezne uprave ili sustava elektroničkog plaćanja provjerom nositelja debitne ili kreditne kartice,

6. elektronička potvrda o uplati jest elektronički zapis potvrde o uplati igre označen identifikacijskim brojem igrača koji se nalazi na računu igrača u centralnom sustavu priređivača. Priređivač mora omogućiti ispis ovoga zapisa,

7. virtualni račun igrača (I-konto) jest račun, dodijeljen od priređivača, na koji igrač polaže novčana sredstva koja mu služe za plaćanje uloga za sudjelovanje u igrama na sreću u casinima putem interaktivnih prodajnih kanala on-line igranja,

8. sustav programske podrške jest sustav sastavljen od elektroničkih, električnih ili mehaničkih uređaja i sklopovlja (hardvera) te računalne programske podrške (softvera), odnosno bilo koji drugi uređaj ili predmet koji se koristi ili se može koristiti prilikom igranja igara na sreću u casinima putem interaktivnih prodajnih kanala on-line igranja, a nalazi se na području Republike Hrvatske,

9. elektronička sredstva jesu elektronički prijenosi podataka vezani uz igranje casino igara putem interaktivnih prodajnih kanala on-line igranja, a koje je odobrilo Ministarstvo financija,

10. sustav nadzora jest skup procedura kojima je svrha praćenje i nadzor procesa igranja – od registracije i identifikacije igrača, uplate i isplate, do odjave igrača iz sustava igranja putem interaktivnih prodajnih kanala on-line igranja, kao i utvrđivanje možebitnih nepravilnosti odnosno postupaka koji nisu u skladu sa Zakonom i ovim Pravilnikom,

11. casino soba jest prostorija u kojoj se neposredno odvija živa igra u kojoj sudjeluje igrač putem interaktivnih prodajnih kanala on-line igranja,

12. bon za aktivaciju jest potvrda kupljena kod priređivača, s naznačenim iznosom vrijednosti sredstava koji će nakon unosa aktivacijskog koda na internetskim stranicama priređivača biti doznačen na virtualni račun igrača koji je kod aktivirao.

II. NAČIN I UVJETI PRIREĐIVANJA

Pravo priređivanja igara na sreću u casinima putem interaktivnih prodajnih kanala on-line igranja

Članak 3.

(1) Pravo priređivanja igara na sreću u casinima putem interaktivnih prodajnih kanala on-line igranja imaju osim Hrvatske lutrije i trgovačka društva koja su sukladno članku 35. stavku 1. Zakona odlukom Vlade Republike Hrvatske stekla pravo priređivanja igara na sreću u casinima i koja su sukladno članku 29. Zakona sklopila ugovor o pravu priređivanja.

(2) Pravo priređivanja igara na sreću u casinima putem interaktivnih prodajnih kanala on-line igranja iz stavka 1. ovoga članka ima samo onaj priređivač koji je sukladno članku 62. Zakona izravno spojen na informacijski sustav Ministarstva financija.

(3) Odobrenje za početak priređivanja igara na sreću u casinima putem interaktivnih prodajnih kanala on-line igranja daje Ministarstvo financija nakon što utvrdi da su ispunjeni svi uvjeti propisani Zakonom, ovim Pravilnikom i drugim propisima donesenima na temelju Zakona.

Članak 4.

(1) Priređivanje igara na sreću u casinima putem interaktivnih prodajnih kanala on-line igranja smatra se priređivanje u kojem igrači koriste ili mogu koristiti sredstva elektroničke komunikacije (internet) za obavljanje potrebnih radnji iz područja casino igara.

(2) Sredstvima elektroničke komunikacije za primanje uplata za sudjelovanje u casino igrama, u smislu ovoga Pravilnika, smatraju se uplate putem interneta.

(3) Igre koje se zasnivaju na računalnim programima u kojima se za određivanje slučajnog ishoda događaja koriste generatori slučajnih uzoraka (RNG - Rundom Number Generator, dalje u tekstu - RNG) moraju biti certificirane.

Članak 5.

(1) Priređivanje igara na sreću u casinima putem interaktivnih prodajnih kanala on-line igranja dopušteno je isključivo onim priređivačima koji za vrijeme priređivanja igara na sreću u casinima putem interaktivnih prodajnih kanala on-line igranja imaju otvoren barem jedan casino na području Republike Hrvatske.

(2) Priređivanje igara na sreću u casinima putem interaktivnih prodajnih kanala on-line igranja evidentira se kao zaseban casino.

Račun priređivača i igrača

Članak 6.

(1) Priređivač koji uplate prima putem interaktivnih prodajnih kanala on-line igranja može za uzajamne transakcije s igračima koristiti samo račun otvoren u Republici Hrvatskoj.

(2) Dobitak igrača može se isplatiti samo na račun koji je registriran kod priređivača.

Zahtjev za izdavanje odobrenja

Članak 7.

Trgovačka društva koja imaju pravo priređivanja igara na sreću u casinima na temelju Zakona ili odluke Vlade Republike Hrvatske, te su sklopila ugovor o pravu priređivanja, dužna su radi dobivanja odobrenja za priređivanje igara na sreću u casinima putem interaktivnih prodajnih kanala on-line igranja dostaviti zahtjev s dokumentacijom koja obuhvaća:

1. naziv tvrtke, sjedište društva i osobni identifikacijski broj (OIB),

2. dokaz o uplati godišnje naknade za priređivanje igara na sreću u casinima putem interaktivnih prodajnih kanala on-line igranja sukladno članku 38. stavka 2. Zakona,

3. podatke o programskoj, sistemskoj, mrežnoj i podatkovnoj podršci (softveru) i opremi,

4. zaključak neovisnog i međunarodno priznatog tijela o rezultatima ispitivanja programa, sustava i svake pojedine igre (certifikat),

5. pravila za svaku vrstu igre,

6. podatke o računu za posebne namjene za priređivanje igara na sreću u casinima putem interaktivnih prodajnih kanala on-line igranja, otvorenom u bankarskoj instituciji registriranoj u Republici Hrvatskoj,

7. podatke o lokaciji na kojoj će biti smještena oprema za priređivanje igara isključivo na području Republike Hrvatske,

8. podatke o planiranim sigurnosnim mjerama zaštite osobnih podataka fizičkih osoba sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka fizičkih osoba,

9. adresu internetske stranice (internetskih stranica) na kojoj će se priređivati igre na sreću u casinima putem interaktivnih prodajnih kanala on-line igranja,

10. kopiju ugovora sklopljenog s pružateljem komunikacijske usluge registriranom za obavljanje djelatnosti na području Republike Hrvatske,

11. podatke o lokacijama casina za koje je priređivač dobio odobrenje za rad i o broju zaposlenih.

Početna internetska stranica priređivača

Članak 8.

Priređivač koji prima uplate za priređivanje igara na sreću u casinima putem interaktivnih prodajnih kanala on-line igranja mora na svojoj početnoj internetskoj stranici navesti pokazivač na stranicu na kojoj će biti navedeno sljedeće:

1. naziv tvrtke i sjedište društva,

2. urudžbeni broj i klasa odobrenja za priređivanje igara na sreću u casinima putem interaktivnih prodajnih kanala on-line igranja dobivenog od Ministarstva financija,

3. popis igara za koje je priređivač dobio odobrenje od Ministarstva financija,

4. pravila igara i igranja,

5. obavijest o zabrani sudjelovanja osoba mlađih od 18 godina,

6. upozorenje o tome da igre na sreću mogu uzrokovati ovisnost, te uputa o internetskoj stranici na kojoj se mogu pronaći informacije o stručnoj pomoći u vezi s prevencijom ovisnosti o igrama na sreću,

7. izjava o mjerama zaštite osobnih podataka igrača.

III. POSTUPAK REGISTRACIJE I IDENTIFIKACIJE IGRAČA

Registracija igrača

Članak 9.

(1) Igrači se mogu registrirati u casinu priređivača na temelju ugovora sklopljenog s priređivačem ili putem internetske stranice priređivača.

(2) Za potrebe registracije igrač mora dati sljedeće podatke:

1. ime i prezime,

2. adresu prebivališta,

3. identifikacijski broj,

4. datum rođenja,

5. e-mail adresu,

6. željeno korisničko ime,

7. željenu zaporku (password) koja zadovoljava potrebnu razinu sigurnosti,

8. broj samo jednoga transakcijskog računa za isplate.

(3) Igrač se obvezuje da će obavijestiti priređivača o svim izmjenama podataka iz stavka 2. ovoga članka.

Identifikacija igrača

Članak 10.

(1) Identifikacija igrača jest proces kojim se provjerava točnost podataka igrača i utvrđuje njegova punoljetnost, a obavlja se provjerom podataka putem elektroničkih usluga Porezne uprave.

(2) Punoljetnost igrača može se utvrditi i putem sustava elektroničkog plaćanja provjerom nositelja debitne ili kreditne kartice.

Ustupanje podataka o igračima

Članak 11.

Podaci iz članka 9. stavka 2. ovoga Pravilnika poslovna su tajna i priređivač ih ne smije ustupiti drugim osobama, osim ako posebnim zakonom nije drugačije određeno.

IV. POSTUPANJE S TRANSAKCIJAMA UPLATE I ISPLATE

Načini primanja uplata za igre na sreću u casinima putem interaktivnih prodajnih kanala on-line igranja

Članak 12.

(1) Uplate za igre na sreću u casinima putem interaktivnih prodajnih kanala on-line igranja mogu se obavljati:

1. kupnjom bona za aktivaciju kod priređivača,

2. debitnom i kreditnom karticom, te ostalim sredstvima elektroničkog plaćanja,

3. standardnom bankovnom uplatom (općom uplatnicom ili internetskom uplatnicom).

(2) Priređivač mora omogućiti igraču dvostruku potvrdu izvršavanja željene transakcije uplate. Jednom izvršena transakcija uplate ne može se poništiti.

Članak 13.

Priređivaču je zabranjeno primiti uplatu za igre na sreću u casinima putem interaktivnih prodajnih kanala on-line igranja ako igrač na svom računu (I-konto) nema dovoljno sredstava za pokriće iznosa uplate.

Članak 14.

(1) Priređivač ne može koristiti novčana sredstva koja igrači uplate na svoj račun (I-konto) za podmirenje nekih drugih obveza proizašlih iz poslovanja priređivača.

(2) Priređivač će novčana sredstva igrača držati na posebnom računu koji je otvoren samo za potrebe igranja igara na sreću u casinima putem interaktivnih prodajnih kanala on-line igranja, a odvojeno od ostalih vlastitih sredstava.

Način isplate dobitaka igračima

Članak 15.

(1) Dobici ostvareni u igri na sreću u casinima putem interaktivnih prodajnih kanala on-line igranja isplaćuju se igračima:

1. na blagajni casina priređivača,

2. na virtualni račun igrača (I-konto),

3. putem sustava elektroničkog plaćanja,

4. na registrirani transakcijski račun igrača.

(2) Dobitak koji igrač ostvari u igri na sreću u casinima putem interaktivnih prodajnih kanala on-line igranja priređivač automatski pripisuje na igračev virtualni račun (I-konto).

Članak 16.

(1) Priređivač je dužan, na pisani zahtjev registriranog igrača, novčana sredstva s igračeva virtualnog računa (I-konta) odmah, a najkasnije u roku od četiri dana isplatiti na igračev transakcijski račun.

(2) Ako više od dvanaest mjeseci s virtualnog računa igrača (I-konto) nije zabilježena nijedna transakcija uplate, priređivač je dužan novčana sredstva s tog računa vratiti na transakcijski račun igrača.

V. VRSTE IGARA I PRAVILA IGRANJA

Članak 17.

(1) Za svaku vrstu igara na sreću u casinima putem interaktivnih prodajnih kanala on-line igranja priređivač donosi pravila koja moraju biti u suglasnosti s dobrim poslovnim običajima i međunarodnim pravilima, a primjenjuju se nakon odobrenja Ministarstva financija.

(2) Pravila igara na sreću moraju biti sastavljena na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu te prevedena na najmanje dva svjetska jezika, a igračima uvijek moraju biti dostupna na adresi internetske stranice na kojoj će se priređivati igre na sreću u casinima putem interaktivnih prodajnih kanala on-line igranja.

(3) Priređivač igara na sreću u casinima putem interaktivnih prodajnih kanala on-line igranja ima mogućnost kombinacije žive igre i on-line igre na način da pojedine igre za koje ima odobrenje Ministarstva financija prikazuje na internetskoj stranici u realnom vremenu, odnosno uživo (tzv. casino soba).

(4) Priređivač zadržava pravo dodjele bonusa igraču u obliku virtualnih bodova, ovisno o frekvenciji odigravanja, visini položenog depozita, VIP statusu koji je igrač prethodno ostvario i slično.

VI. UVJETI PROGRAMSKE PODRŠKE I OPREME, TE CERTIFICIRANJE SUSTAVA I IGARA

Članak 18.

(1) Na određenost događaja na sreću ne smije se utjecati i djelovati, odnosno ne smije ih se kontrolirati ni sa čime drugim osim brojčanom vrijednosti dobivenoj ovlaštenim načinom kroz ovlašteni certificirani generator slučajnih brojeva (RNG) zajedno s pravilima igre.

(2) Generator slučajnih brojeva (RNG) i njegova metodologija moraju se zasnivati na pseudoslučajnom algoritmu stvaranja brojki. Kada se koristi više RNG-a u sustavu, svaka njihova varijacija mora biti zasebno evaluirana i certificirana.

(3) Certificiranje igara i sustava može obavljati samo laboratorij koji ima odobrenje Ministarstva financija.

(4) Certifikat o sukladnosti i izvješće o izvršenom testiranju igre ili sustava (test report) ovlašteni laboratorij dužan je dostaviti Ministarstvu financija u pisanom obliku i na hrvatskom jeziku.

(5) Certifikat o sukladnosti izdan od ovlaštenog laboratorija za pojedinu igru i sustav vrijedi samo onda ako ga je potvrdilo Ministarstvo financija.

(6) Obavijest o potvrđenim certifikatima Ministarstvo financija dostavlja proizvođaču i pravnim osobama ovlaštenima za obavljanje tehničkog pregleda.

(7) Certifikat o sukladnosti mora sadržavati naziv ovlaštenog laboratorija, podatke o proizvođaču, predmet testiranja, softver, komponente sustava, programe, datoteke, broj certifikata i datum izdavanja, te zaključak da je automat ili sustav sukladan Zakonu i Pravilniku.

VII. UVJETI NADZORA, SIGURNOSNA NAČELA I NAČELA ODGOVORNOG PRIREĐIVANJA

Članak 19.

(1) Priređivač igara na sreću u casinima putem interaktivnih prodajnih kanala on-line igranja dužan je prilikom podnošenja zahtjeva za dobivanje odobrenja za priređivanje igara na sreću u casinima putem interaktivnih prodajnih kanala on-line igranja dostaviti u pisanom obliku procedure sustava nadzora koji namjerava koristiti.

(2) Priređivač je dužan dostaviti podatke koji se odnose na praćenje općih procedura pri priređivanju igara na sreću u casinima putem interaktivnih prodajnih kanala on-line igranja, kao što su registracija igrača, identifikacija igrača, načini primanja uplata za igranje igara na sreću u casinima putem interaktivnih prodajnih kanala on-line igranja, načini i rokovi isplate, načini zaštite osobnih podataka fizičkih osoba sukladno propisima, te odjava igrača iz sustava igranja igara na sreću u casinima putem interaktivnih prodajnih kanala on-line igranja.

(3) Ovlašteni službenici Ministarstva financija neposrednim će nadzorom u poslovnom prostoru priređivača utvrditi jesu li procedure dostavljene u zahtjevu priređivača sukladne utvrđenom činjeničnom stanju u postupku nadzora.

(4) Ministarstvo financija može u svakom trenutku, o trošku priređivača, zatražiti neovisnu provjeru sukladnosti priređivačeva sustava.

(5) Priređivač igara na sreću u casinima putem interaktivnih prodajnih kanala on-line igranja nije odgovoran za izbor računalne opreme, telekomunikacijske usluge, usluge za pristup interaktivnim prodajnim kanalima on-line igranja i drugo koje igrač koristi za pristup. Priređivač nije odgovoran za štetu ili trošak koji igrač pretrpi greškom davatelja internetskih usluga (providera) ili operatera telekomunikacijskih usluga koje koristi.

Određivanje najvišeg iznosa za igru i samoisključenje

Članak 20.

(1) Registrirani igrač može pisanim putem ili elektroničkom obaviješću priređivaču odrediti najviši iznos koji može uplatiti unutar određenog vremenskog razdoblja, odnosno odrediti najviši iznos gubitka koji može pretrpjeti u određenom vremenskom razdoblju. Igrač može pisanim putem zatražiti isključenje iz igre na određeno vrijeme. Priređivač će iz igre isključiti igrača koji je unutar roka od tri dana potvrdio svoj zahtjev za samoisključenje.

(2) Opozivanje najvišeg iznosa za igru, visine gubitka ili samoisključenja registrirani igrač može učiniti pisanim putem ili elektroničkom obaviješću.

(3) Igračima u svakom trenutku moraju biti dostupne informacije o tome koliko su uplatili za igre na sreću u casinima putem interaktivnih prodajnih kanala on-line igranja i koliki su dobici isplaćeni.

Članak 21.

(1) Priređivač je dužan imenovati osobu za provođenje standarda zaštite igrača, koja je odgovorna za provođenje zaštite, osposobljavanje i unapređenje standarda zaštite igrača.

(2) Priređivač je dužan sudionicima u igri učiniti dostupnom informaciju o tome gdje se može dobiti pomoć u slučaju nastanka problema povezanih s prekomjernim igranjem.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 461-01/10-01/671

Urbroj: 513-07-21-07/10-1

Zagreb, 31. svibnja 2010.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske
ministar financija
Ivan Šuker, v. r.