Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište sjemena krmnog bilja

NN 78/2010 (23.6.2010.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište sjemena krmnog bilja

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

2253

Na temelju članka 2. stavka 3., članka 9. stavka 3., članka 12. stavka 6., članka 13. stavka 4., članka 14. stavka 5., članka 15. stavka 4., članka 16. stavka 5., članka 17. stavka 3., članka 18. stavka 4., članka 19. stavka 6., članka 20. stavka 11., članka 21. stavaka 2. i 5., članka 22. stavka 5., članka 23. stavaka 2. i 9., članka 24. stavka 3., članka 25. stavka 3., članka 27. stavka 4., članka 28. stavaka 4. i 5., članka 29. stavka 8., članka 31. stavka 3. i članka 73. stavka 2. Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine« broj 140/05, 35/08) ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STAVLJANJU NA TRŽIŠTE SJEMENA KRMNOG BILJA

Članak 1.

U Pravilniku o stavljanju na tržište sjemena krmnog bilja (»Narodne novine« broj 129/07) u članku 11. stavak 4. iza riječi »mješavine« dodaju se riječi: »i izdati certifikat uz otpremnicu«.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»5) Zavod će naknadnom kontrolom provesti kontrolu nad proizvodnjom mješavine, u kojoj će provjeriti identitet i ukupnu količinu svake komponente, način pakiranja, plombiranja i označavanja.«

Članak 2.

U članku 19. stavak 6. rečenica »Pored ovih podataka na svakom pakiranju dobavljač mora otisnuti službeno dodijeljen serijski broj Certifikata o sjemenu na pakiranju.« briše se.

Članak 3.

U članku 23. stavak 2. riječi »osim sitnih pakiranja,« brišu se.

Članak 4.

U članku 24. stavak 4. briše se.

Članak 5.

U članku 31. stavak 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»1) Sjeme krmnog bilja koje se uvozi i stavlja na tržište mora biti originalno pakirano i označeno certifikatom o sjemenu na pakiranju izdanim od nadležnog tijela zemlje članice Europske unije ili pod nadzorom nadležnog tijela zemlje članice Europske unije ili OECD etiketom i popraćeno ISTA certifikatom ili drugim međunarodno priznatim dokumentom o kvaliteti sjemena osim u slučaju vrsta koje se ne nalaze u sustavu certificiranja te za mješavine.

2) U slučaju vrsta koje se ne nalaze u sustavu certificiranja te za mješavine sjemena krmnog bilja prihvaća se certifikat o sjemenu na pakiranju izdan od nadležnog tijela države članice Europske unije ili certifikat dobavljača ovlaštenog od nadležnog tijela države članice Europske unije popraćen međunarodnom prihvaćenim dokumentom o kvaliteti sjemena (ISTA, AOSA), a u slučaju zemalja koje nisu članice Europske unije u skladu s uvjetima smjernica kojima je regulirano stavljanje na tržište sjemena krmnog bilja, a za koji je utvrđeno da ispunjava uvjete za priznavanje istovjetnosti u skladu s člankom 29. stavcima 3. i 5. Zakona.«

Stavak 3. briše se, a stavci 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. i 11. postaju stavci 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. i 10.

Članak 6.

Dodatak 4. mijenja se i glasi:

DODATAK 4.

OZNAČAVANJE

B. Certifikat dobavljača ili proizvođačka informacija
(sitno pakiranje)

Potrebni podaci

a) Certificirano sjeme:

1. »Sitno B pakiranje«;

2. Ime i adresa dobavljača odgovornog za označavanje ili njegova identifikacijska oznaka;

3. Nadležno tijelo koje je dodijelilo serijski broj i država ili njihova kratica;

4. Referentni broj ako partiju certificiranog sjemena nije moguće identificirati pomoću službenog serijskog broja;

5. Vrsta (botanički naziv i/ili hrvatski naziv latiničnim pismom);

6. Sorta (naznačeno najmanje latiničnim pismom);

7. »Kategorija«;

8. Neto ili bruto masa ili broj sjetvenih jedinica ili čistog sjemena;

9. Gdje je naznačena masa, a korišteni su granulirani pesticidi, tvari za peletiranje ili drugi kruti dodaci, navesti vrsta dodataka kao i približan odnos između mase sjetvenih jedinica ili čistog sjemena i ukupne mase;

10. Za sjeme travnih sorti koje nisu predmet ispitivanja kao krma i upotreba u skladu: »Nije namijenjeno za proizvodnju krmnog bilja«;

b) Komercijalno sjeme:

1. »Sitno B pakiranje«;

2. Ime i adresa dobavljača odgovornog za označavanje ili njegova identifikacijska oznaka;

3. Nadležno tijelo koje je dodijelilo serijski broji i država ili njihova kratica;

4. Referentni broj ako partiju primljenog sjemena nije moguće identificirati pomoću službenog serijskog broja;

5. Vrsta (naznačeno najmanje latiničnim pismom);

Za lupine, treba navesti da li se radi o gorkim ili slatkim lupinama.

6. »Komercijalno sjeme«

7. Neto ili bruto masa ili broj sjetvenih jedinica ili čistog sjemena;

8. Gdje je naznačena masa, a korišteni su granulirani pesticidi, tvari za peletiranje ili drugi kruti dodaci, navesti vrsta dodataka kao i približan odnos između mase sjetvenih jedinica ili čistog sjemena i ukupne mase.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/10-01/136
Urbroj: 525-02-1-0004/10-1
Zagreb, 16. lipnja 2010.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.