Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište sjemena povrća

NN 78/2010 (23.6.2010.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište sjemena povrća

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

2254

Na temelju članka 2. stavka 3., članka 9. stavka 3., članka 12. stavka 6., članka 13. stavka 4., članka 14. stavka 5., članka 15. stavka 4., članka 16. stavka 5., članka 17. stavka 3., članka 18. stavka 4., članka 19. stavka 6., članka 20. stavka 11., članka 21. stavaka 2. i 5., članka 22. stavka 5., članka 23. stavaka 2. i 9., članka 24. stavka 3., članka 25. stavka 3., članka 27. stavka 4., članka 28. stavaka 4. i 5., članka 29. stavka 8., članka 31. stavka 3. i članka 73. stavka 2. Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine« broj 140/05, 35/08) ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnoga razvoja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STAVLJANJU NA TRŽIŠTE SJEMENA POVRĆA

Članak 1.

U Pravilniku o stavljanju na tržište sjemena povrća (»Narodne novine« broj 129/07) u članku 14. stavak 5. iza riječi »sjemena« riječi: »kategorija osnovno i certificirano, osim kada sjeme kategorije certificirano pakirano u sitna pakiranja« brišu se.

Članak 2.

U članku 16. stavak 3. iza riječi »certificirano« riječi: »osim sitnih pakiranja« brišu se.

Članak 3.

U članku 18. stavak 1. podstavak 8. mijenja se i glasi:

»– pratiti Certifikat o sjemenu uz otpremnicu, odnosno službeni dokument koji sadrži najmanje podatke s Certifikata o sjemenu na pakiranju propisane u Dodatku 4. dio A. Službeni Certifikat o sjemenu na pakiranju (osnovno sjeme i certificirano sjeme, isključujući sitna pakiranja) I. Potrebni podaci točke 3., 4., 5. i 6. ovoga Pravilnika na hrvatskom jeziku. Certifikat o sjemenu uz otpremnicu, odnosno službeni dokument nije neophodan ako su ti podaci neizbrisivo otisnuti na pakiranju ili ako je pakiranje označeno certifikatom smještenim unutar prozirnog pakiranja, certifikatom u vidu naljepnice ili certifikatom od nepoderivog materijala s kojeg se podaci ne mogu obrisati.«.

U stavku 7. rečenica »Pored ovih podataka na svakom pakiranju dobavljač mora otisnuti službeno dodijeljen serijski broj Certifikata o sjemenu na pakiranju.« briše se.

Članak 4.

U članku 19. stavak 1. mijenja se i glasi:

»1) Sva pakiranja sjemena povrća mogu se dodatno označiti proizvođačkim informacijama koje su otisnute na pakiranju.«

U stavku 2. riječi »Certifikat proizvođača ne smije« zamjenjuju se riječima: »Proizvođačke informacije ne smiju«.

Članak 5.

U članku 22. stavak 2. iza riječi »povrća,« riječi: »osim sitnih pakiranja,« brišu se.

Članak 6.

U članku 23. stavak 2. mijenja se i glasi:

»2) Iznimno u odnosu na članak 18. stavak 1. ovoga Pravilnika pakiranja sjemena povrća kategorije standard i sitna pakiranja sjemena kategorije certificirano moraju se označiti Certifikatom proizvođača na hrvatskom jeziku, koji je otisnut ili žigom utisnut na pakiranje u skladu s Dodatkom 4. dio B. Certifikat proizvođača ili proizvođačka informacija na pakiranju (sjeme kategorije standard i sitna pakiranja sjemena kategorije certificirano) ovoga Pravilnika.«

Stavak 4. briše se.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/10-01/137
Urbroj: 525-02-1-0004/10-1
Zagreb, 16. lipnja 2010.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.