Pravilnik o izdavanju vodopravnih akata

NN 78/2010 (23.6.2010.), Pravilnik o izdavanju vodopravnih akata

MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

2256

Na temelju članka 142. Zakona o vodama (»Narodne novine«, broj 153/09) ministar regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O IZDAVANJU VODOPRAVNIH AKATA

I. OPĆE ODREDBE

Predmet uređivanja

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom uređuju sadržaj, oblik, način izdavanja i prijenos vodopravnih akata, osnove za odbijanje izdavanja vodopravnih akata, izdavanje izvoda, sadržaj i način vođenja očevidnika, posebni troškovi u vezi s izdavanjem vodopravnih akata i način njihova snošenja te pohranu i čuvanje vodopravnih akata.

Oblik i naziv vodopravnih akata

Članak 2.

Vodopravni uvjeti i vodopravna dozvola imaju sastavne dijelove propisane za rješenje i nose naziv »vodopravni uvjeti« odnosno »vodopravna dozvola«.

Obvezujuće vodopravno mišljenje, vodopravna potvrda, posebni uvjeti priključenja i potvrda o sukladnosti s posebnim uvjetima priključenja nose naziv »obvezujuće vodopravno mišljenje«, »vodopravna potvrda«, »posebni uvjeti priključenja« i »potvrda o sukladnosti s posebnim uvjetima priključenja«.

Vodopravna potvrda izdaje se u obliku klauzule na vodopravnim uvjetima odnosno na rješenju o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša.

Iznimno od stavka 3. ovoga članka, u postupku izdavanja rješenja o uvjetima građenja, vodopravni uvjeti/potvrda izdaju se sukladno članku 143. st. 5. Zakona o vodama ili naknadno pisanim putem u skladu s posebnim propisom koji uređuje gradnju.

Potvrda o sukladnosti s posebnim uvjetima priključenja izdaje se u obliku klauzule na posebnim uvjetima priključenja.

Ako predstavnik Hrvatskih voda odnosno predstavnik nadležnog tijela za izdavanje potvrde o sukladnosti s posebnim uvjetima priključenja ne pristupi uvidu u idejni/glavni projekt za ishođenje građevinske dozvole sukladno posebnom zakonu kojim se uređuje prostorno uređenje i gradnja smatra se da je potvrda izdana.

Odredba stavka 4. ovoga članka odgovarajuće se primjenjuje na izdavanje potvrde o posebnim uvjetima priključenja.

Akti čiji se sadržaj određuje ovim Pravilnikom izdaju se u postupcima koji su započeti primjenom propisa o vodama ili primjenom posebnih propisa iz područja: zaštite okoliša, prostornog uređenja odnosno gradnje.

Pokretanje postupka

Članak 3.

Postupci koji započinju po zahtjevu stranke primjenom propisa o vodama su:

– postupak izdavanja vodopravne dozvole,

– postupak izdavanja vodopravnih uvjeta za izvođenje regionalnih i detaljnih geoloških istraživanja, vodoistražnih radova te drugih radova koji mogu trajno, povremeno ili privremeno utjecati na vodni režim, ili ako se poduzimaju u inundacijskom području, a za koje se prema posebnim propisima o prostornom uređenju i gradnji ne izdaje lokacijska dozvola.

Postupak koji započinje po pozivu nadležnog tijela primjenom propisa o zaštiti okoliša je:

– postupak izdavanja obvezujućeg vodopravnog mišljenja.

Postupci koji započinju po pozivu nadležnog tijela primjenom propisa iz područja prostornog uređenja i gradnje su:

– postupak izdavanja vodopravnih uvjeta,

– postupak izdavanja posebnih uvjeta priključenja,

– postupak izdavanja vodopravne potvrde,

– potvrde o sukladnosti s posebnim uvjetima priključenja.

U postupcima iz stavka 1. ovoga članka stranka je uz zahtjev dužna dostaviti dokumentaciju propisanu ovim Pravilnikom uključujući i dokumentaciju koju nadležno tijelo zatraži naknadno ukoliko to ocjeni potrebitim.

U postupcima iz stavka 2. i 3. ovoga članka tijelo nadležno prema posebnim propisima uz prijedlog dužno je omogućiti uvid u dokumentaciju propisanu ovim Pravilnikom uključujući i dokumentaciju koju nadležno tijelo zatraži naknadno ukoliko to ocjeni potrebitim.

II. SADRŽAJ, NAČIN I DOKUMENTACIJA ZA IZDAVANJE VODOPRAVNIH AKATA

1. VODOPRAVNI UVJETI

1.1. Potrebna dokumentacija

I. Zahtjev stranke

Članak 4.

Zahtjevu za izdavanje vodopravnih uvjeta za izvođenje regionalnih i detaljnih geoloških istraživanja, vodooistražnih radova i za zahvate koji mogu trajno, povremeno ili privremeno utjecati na vodni režim, a za koje se ne izdaje lokacijska dozvola potrebno je priložiti:

– podatke o sondažnim bušenjima (svrha istraživanja, način provođenja, ako se radi o geološkim i hidrogeološkim radovima),

– program istražnih radova s opisom načina provođenja istraživanja (kada se radi o regionalnim i detaljnim geološkim istraživanjima),

– prijedlog tehničkog rješenja uređenja vodnog režima.

Za veće i složenije građevine, osim dokumentacije iz stavka 1. ovog članka, prilaže se po potrebi i druga potrebna dokumentacija po ocjeni nadležnog tijela.

Kada se vodopravni uvjeti izdaju na zahtjev stranke obavezno se prilaže dokaz o plaćenoj upravnoj pristojbi.

II. Poziv tijela nadležnog za prostorno uređenje i gradnju kada rješava po zahtjevu stranke

Članak 5.

Dokumentacija za izdavanje vodopravnih uvjeta kojima mora udovoljavati zahvat u prostoru, ovisno o vrsti i složenosti zahvata, sadrži:

– idejni projekt za zahvat u prostoru koji ovisno o vrsti zahvata između ostalog mora sadržavati i:

1. podatke o lokaciji (opis lokacije, izvod iz katastarskog plana),

2. osnovne tehničke podatke o zahvatu (namjena, gabariti, kapacitet, i sl.),

3. tehničko - tehnološko rješenje za postrojenje, opis tehnološkog procesa, podaci o količini, vrsti i kakvoći potrebnih sirovina, polu ili finalnim proizvodima, otpadnim tvarima i sl.,

4. podatke o potrebnim količinama, kakvoći i načinu opskrbe vodom,

5. podatke o količinama, stupnju onečišćenja, planiranom načinu predobrade i ispuštanja otpadnih voda,

6. načelno tehničko - tehnološko rješenje odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda,

– studiju o utjecaju zahvata na okoliš i rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš sa popisom mjera zaštite i programom praćenja stanja okoliša kada je za predmetni zahvat provedena obveza procjene utjecaja na okoliš,

– akt o ocjeni prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu ako ta ocjena nije provedena u postupku procjene utjecaja zahvata na okoliš.

1.2. Sadržaj vodopravnih uvjeta

Članak 6.

Sadržaj vodopravnih uvjeta mora biti u skladu s propisima o vodama, Strategijom upravljanja vodama, Planom upravljanja vodnim područjima i drugim odgovarajućim planskim dokumentima upravljanja vodama, planskim dokumentima zaštite prirode i planskim dokumentima zaštite okoliša, dokumentima prostornog uređenja te drugom planskom dokumentacijom po posebnim propisima.

Vodopravnim uvjetima mora se osigurati zaštita od štetnog djelovanja voda, zaštita voda i vodnoga okoliša od onečišćenja, pravilno korištenje i gospodarenje vodama, a osobito:

– racionalno, neškodljivo i nesmetano korištenje voda za različite namjene,

– zaštita postojećih i planiranih izvora vode za piće, prirodne mineralne, termalne i prirodne izvorske vode,

– zaštita voda od onečišćenja radi zaštite života i zdravlja ljudi, zaštite ekosustava i drugih o vodi ovisnih ekosustava, zaštita prirode i okoliša u cjelini,

– postizanje i održavanje dobrog stanja površinskih voda uključivo i priobalne vode te podzemnih voda,

– postizanje propisanog standarda kakvoće podzemnih i površinskih voda uključivo i priobalne vode u pogledu onečišćenja s kopna,

– omogućavanje protjecanja velikih voda i leda,

– učinkovita obrana od poplava,

– sprečavanje erozijskih procesa i pogoršanja stanja zatečenih klizišta,

– odvodnju suvišnih površinskih voda,

– plovidbu na plovnim vodotocima ili kanalima,

– funkcioniranje i planirano građenje vodnih građevina,

– učinkovito, svrsishodno i ekonomično obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda i osiguranje njihovog održivog razvitka i unaprjeđenje kvalitete vodnih usluga.

1.3. Dodatna osnova za odbijanje zahtjeva

Članak 7.

Pored osnova iz članka 146. Zakona o vodama izdavanje vodopravnih uvjeta odbit će se rješenjem ako zahvat u prostoru ne utječe na vodni režim.

1.4. Dostava vodopravnih uvjeta

Članak 8.

Vodopravni uvjeti dostavljaju se nadležnom tijelu koje vodi postupak i stranci po čijem zahtjevu je nadležno tijelo postupak pokrenulo.

2. OBVEZUJUĆE VODOPRAVNO MIŠLJENJE

Potrebna dokumentacija

Članak 9.

Za izdavanje obvezujućeg vodopravnog mišljenja u postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša prilaže se dokumentacija sukladno posebnom propisu o utvrđivanju objedinjenih uvjeta zaštite okoliša.

U slučaju da tijelo nadležno prema propisima o vodama nalazi da dokumentacija iz stavka 1. ovoga članka ne sadrži odgovarajuće dokaze (dokumentaciju) za izdavanje obvezujućeg vodopravnog mišljenja, isto može zatražiti i drugu relevantnu dokumentaciju u skladu s propisima o vodama.

Sadržaj obvezujućeg vodopravnog mišljenja

Članak 10.

Na sadržaj obvezujućeg vodopravnog mišljenja odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovoga Pravilnika kojima je određen sadržaj vodopravnih uvjeta i vodopravne dozvole.

Obvezujućim vodopravnim mišljenjem za postrojenje osobito se određuju:

– dopuštene količine emisija u vode i tlo iz postrojenja,

– granične vrijednosti emisija sukladno propisu iz članka 60. Zakona o vodama,

– dopuštenje i uvjeti privremenih emisija iznad propisanih količina i graničnih vrijednosti,

– iznimno dopuštena ispuštanja u podzemne vode,

– obvezu provođenja monitoriga i dostavljanja podataka nadležnim tijelima,

– program mjera tijekom gradnje i uporabe postrojenja radi postizanja ciljeva zaštite voda i vodnoga okoliša,

– drugi uvjeti i mjere koje je potrebno poduzeti radi postizanja ciljeva upravljanja vodama.

Obvezujuće vodopravno mišljenje izrađuje se u skladu s obrascem iz Priloga III Uredbe o postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša.

3. VODOPRAVNA POTVRDA

Potrebna dokumentacija

Članak 11.

I. Zahtjev stranke

Zahtjevu za izdavanje vodopravne potvrde u slučaju iz članka 149. st. 1. točke 2. Zakona o vodama prilažu se:

– akt vodopravnih uvjeta u originalu,

– glavni projekt i/ili druga dokumentacija izrađena prema vodopravnim uvjetima u digitalnom obliku,

– druga dokumentacija po ocjeni nadležnog tijela,

– dokaz o uplaćenoj upravnoj pristojbi.

II. Poziv tijela nadležnog za prostorno uređenje i gradnju

Dokumentacija za izdavanje vodopravne potvrde u slučaju iz članka 149 st. 1. točke 1. Zakona o vodama sadrži dokumentaciju sukladno posebnom propisu o prostornom uređenju i gradnji i akt vodopravnih uvjeta u originalu.

Za zahvate u prostoru koji se izvode temeljem potvrde glavnog projekta investitor može zatražiti mišljenje o usklađenosti glavnog projekta s izdanim vodopravnim uvjetima.

Oblik i način izdavanja

Članak 12.

U postupku izdavanja vodopravne potvrde prilikom uvida u glavni projekt za ishođenje građevinske dozvole usmenim ili naknadno pisanim putem, ovlaštena osoba odnosno predstavnik Hrvatskih voda dužna je izraditi službenu zabilješku koja između ostaloga sadrži popis svih dijelova projektne dokumentacije (projekata) koja je predmet izdavanja pojedine vodopravne potvrde, a projektnu dokumentaciju u digitalnom obliku sačuvati kao sastavni dio spisa.

Način izdavanja vodopravne potvrde određen je člankom 149. Zakona o vodama.

U postupcima izdavanja vodopravnih potvrda na glavne projekte složenih građevina koje se grade fazno (etapno) može se izdati više vodopravnih potvrda u skladu s fazama (etapama) određenim lokacijskom dozvolom.

U postupku izdavanja vodopravne potvrde na dokumentaciju za izvođenje regionalnih i detaljnih geoloških istraživanja i drugih radova, službena osoba Hrvatskih voda dužna je sačiniti popis svih dijelova projektne dokumentacije koja je predmet vodopravne potvrde, a projektnu dokumentaciju u digitalnom obliku sačuvati kao sastavni dio spisa.

Klauzula na vodopravnim uvjetima ili rješenju o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša sadrži:

– naziv tijela koje izdaje vodopravnu potvrdu,

– broj (klasu), datum izdavanja, pečat tijela koje izdaje vodopravnu potvrdu i potpis ovlaštene osobe,

– konstataciju da su glavni projekt ili druga dokumentacija za građenje ili druge zahvate u prostoru izrađeni u skladu s vodopravnim uvjetima odnosno objedinjenim uvjetima zaštite okoliša u dijelu koji se odnosi na obvezujuće vodopravno mišljenje.

U spis vodopravne potvrde ulaže se zapisnik sa uvida u glavni projekt, dokumentacija o provođenju vodnog nadzora i zapisnik s tehničkog pregleda građevine.

4. VODOPRAVNA DOZVOLA

4.1. Vodopravna dozvola za ispuštanje otpadnih voda i korištenje voda

Dokumentacija uz zahtjev za izdavanje vodopravne dozvole za ispuštanje otpadnih voda i korištenje voda

Članak 13.

Uz zahtjev za izdavanje vodopravne dozvole za ispuštanje otpadnih voda i korištenje voda prilažu se:

– podaci o nazivu i sjedištu korisnika vodopravne dozvole,

– osnovni podaci o djelatnosti korisnika i lokaciji za koju se vodopravna dozvola izdaje,

– pregledna situacija šireg područja s naznakom građevine,

– lokacijska dozvola, akt nadležnog tijela prema posebnom propisu o gradnji na temelju kojeg se može pristupiti gradnji, uporabna dozvola, vodopravni uvjeti i vodopravna potvrda, zapisnik s tehničkog pregleda predstavnika nadležnog za poslove vodnoga gospodarstva,

– ugovor o koncesiji za slučajeve predviđene člankom 163. Zakona o vodama i

– dokaz o uplaćenoj upravnoj pristojbi.

Članak 14.

Uz zahtjev za izdavanje vodopravne dozvole, osim za izdavanje vodopravne dozvole za stavljanje u promet kemikalija, ovisno o vrsti građevine ili radovima za koje se izdaje, pored dokumentacije iz članka 13. ovoga Pravilnika, prilaže se i:

1. Za korištenje voda iz izvorišta, akumulacija i otvorenih vodotoka za potrebe javne vodoopskrbe:

– dokaz da je podnositelj zahtjeva odnosno korisnik vodopravne dozvole za korištenje voda vlasnik ili zakoniti posjednik nekretnine na kojoj se nalazi izvorište ili zahvat vode za piće uključujući i prostor potreban za njegovu fizičku zaštitu,

– pregledna situacija s oznakom izvorišta, zahvata i drugih objekta korištenja voda,

– dokumentacija istražnih radova kojom se dokazuje kakvoća i raspoloživa količina vode za vodoopskrbu,

– dokumentacija kojom se definira prostor izvorišta, zone sanitarne zaštite, maksimalna izdašnost, maksimalno sekundno zahvaćanje i način zahvaćanja,

– odluka o utvrđivanju zona sanitarne zaštite izvorišta,

– dokumentacija zahvata s rezultatima ispitivanja kakvoće vode (ocjena i mišljenje nadležne zdravstvene ustanove o kakvoći sirove vode, temeljena na višegodišnjim ispitivanjima) i izdašnosti pojedinog izvorišta,

– osnovni podaci o izgrađenom vodoopskrbnom sustavu (kapacitetu, planiranim razvojnim potrebama za sadašnje i buduće stanje i sl.),

– podaci o mjerenju količina i kakvoće vode s pregledom prosječne godišnje, dnevne i maksimalne sekundne količine koja se zahvaća,

– operativni plan interventnih mjera u slučaju izvanrednog i iznenadnog zagađenja izvorišta,

– rješenje dispozicije sanitarnih otpada voda i mulja u slučaju kondicioniranja pitke vode,

Kada se javna vodoopskrba vrši iz akumulacije s velikom branom zahtjevu za izdavanje vodopravne dozvole za korištenje voda prilažu se i:

– hidrološki elaborat s bilancom vode u profilu korištenja,

– tehnički podaci o brani ili pregradnom profilu i akumulacijskom bazenu (krivulja zapremine, zapreminski prostor za velike vode, očekivane oscilacije razine vode i sl.),

– podaci ili izvaci iz projekta o kapacitetu, načinu korištenja voda, osiguranju biološkog minimuma i dr.,

– podaci o prosječnoj godišnjoj proizvodnji električne energije,

– pogonski pravilnik,

– projekt tehničkog promatranja brane i pripadajućih objekata,

– elaborat o rušenju brane i provođenju vodnog vala,

– pravilnik o radu tehničke službe za rukovanje branom i uređajima za uzbunjivanje stanovništva;

2. Za ispuštanje pročišćenih i nepročišćenih otpadnih voda:

– pregledna situacija s prikazom vodnih građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda s lokacijama ispuštanja,

– opis tehnološkog postupka po tehnološkim cjelinama s posebnim osvrtom na bilancu voda u tim postupcima te emisija opasnih i drugih tvari iz tehnološkog postupka koji mogu imati utjecaja na promjenu kakvoće voda i vodnog okoliša,

– podaci o maksimalnim dnevnim i godišnjim količinama emisija u vode i vodni okoliš i koncentracijama po karakterističnim pokazateljima,

– podaci ili izvaci iz projekata o građevinama sustava javne odvodnje s naznakom razdjelnog i mješovitog sustava,

– podaci o vodonepropusnosti internog sustava odvodnje i pratećih građevina i mjestima ispusta u sustav javne odvodnje,

– rješenje ispusta u prirodni prijemnik,

– analitičke nalaze postojećih ispitivanja,

– obrađene podatke koje je korisnik vodopravne dozvole dužan dostavljati Hrvatskim vodama sukladno obvezama iz članka 66. Zakona o vodama,

– osnovni podaci o recipijentu,

– podaci o dispoziciji svih vrsta otpada iz tehnološkog procesa,

– pravilnik o zbrinjavanju svih vrsta otpada iz tehnološkog procesa i mulja iz procesa pročišćavanja otpadnih voda,

– plan rada i održavanja vodnih građevina za odvodnju i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda,

– operativni plan interventnih mjera u slučaju izvanrednog i iznenadnog onečišćenja voda,

– program mjera zaštite voda od onečišćenja s rokovima realizacije,

– praćenje kakvoće voda.

Ukoliko podaci iz stavka 1. ovoga članka nisu dovoljni za izdavanje vodopravne dozvole, tijelo nadležno za njeno izdavanje može u roku od 30 dana od primitka zahtjeva zatražiti dopunu dokumentacije.

Sadržaj vodopravne dozvole za ispuštanje otpadnih voda i korištenje voda

Članak 15.

Vodopravnom se dozvolom, osim za stavljanje u promet kemikalija, određuje namjena, mjesto, način, uvjeti i opseg korištenja voda, ispuštanja pročišćenih i nepročišćenih otpadnih voda, opasnih i drugih tvari koje mogu uzrokovati onečišćenje voda, a posebno:

– korisnik vodopravne dozvole,

– količine vode za korištenje, dinamika korištenja voda, podaci potrebni za vođenje očevidnika o zahvaćanju voda, način, uvjeti i opseg korištenja voda,

– količina ispuštene otpadne vode (m3/dan i m3/god), dinamika ispuštanja otpadnih voda, količina otpadnih tvari, karakteristični pokazatelji i dozvoljene granične vrijednosti emisija otpadnih voda, mjesto, način, uvjeti i opseg ispuštanja otpadnih voda, mjesto, način odlaganja otpadnih tvari, obvezu o prikupljanju podataka o ispuštanju otpadnih voda,

– propisana kategorija recipijenta,

– način mjerenja količina zahvaćene vode, učestalost i način kontrole kakvoće zahvaćene i ispuštene otpadne vode, način vođenja očevidnika zahvaćenih količina voda,

– granične vrijednosti onečišćujućih tvari prema propisu iz članka 60. stavka 2. Zakona o vodama,

– mjere koje mora poduzeti korisnik voda radi otklanjanja nepovoljnih posljedica koje mogu nastati radi korištenja voda, ispuštanja pročišćenih i nepročišćenih otpadnih voda,

– nalog da se izvrši neka radnja,

– rok u kojem se treba izvršiti naložena radnja,

– nalog da se ne čini neka radnja,

– rok u kojem se ne smije činiti neka radnja,

– nalog za ulaganje radi otklanjanja nekog poremećaja i nesuglasja s uvjetima, namjenom, načinom, opsegom korištenja voda, ispuštanja pročišćenih i nepročišćenih otpadnih voda,

– rok u kojem se treba izvršiti ulaganje,

– rok na koji se izdaje vodopravna dozvola te uvjet pod kojim se ona može mijenjati.

Dokumentacija za produljenje važnosti vodopravne dozvole

Članak 16.

Uz zahtjev za produljenje važnosti vodopravne dozvole, osim vodopravne dozvole za stavljanje u promet kemikalija, prilažu se:

– vodopravna dozvola i dozvolbeni nalozi izdani uz i u tijeku valjanosti vodopravne dozvole sukladno Zakonu o vodama (»Narodne novine«, broj 107/95, 150/05),

– dokazi o izvršenju uvjeta, radnji, ulaganja i uklanjanja nedostataka iz vodopravne dozvole i dozvolbenih naloga izdanih uz i za vrijeme valjanosti vodopravne dozvole,

– podaci o promjenama nastalim za vrijeme valjanosti vodopravne dozvole,

– ostali podaci koje zatraži tijelo nadležno za izdavanje vodopravne dozvole i

– dokaz o uplaćenoj upravnoj pristojbi.

Zahtjev za produljenje važnosti vodopravne dozvole podnosi se Hrvatskim vodama.

Prijenos vodopravne dozvole za ispuštanje voda

Članak 17.

Vodopravna dozvola za ispuštanje otpadnih voda može se prenijeti s jednog korisnika na drugog samo uz suglasnost tijela koje je istu izdalo.

4.2. Vodopravna dozvola za stavljanje u promet kemikalija

Dokumentacija uz zahtjev za izdavanje vodopravne dozvole za stavljanje u promet kemikalija

Članak 18.

Uz zahtjev za izdavanje vodopravne dozvole za stavljanje u promet kemikalija koje nakon pravilne i predviđene uporabe dospijevaju u vode, ovisno o vrsti kemikalije, prilažu se:

– sigurnosno tehnički list za kemikaliju,

– orijentacijsko-postotni sastav kemikalije,

– tehničko uputstvo i deklaracija kemikalije,

– ekotoksikološki podaci,

– podaci o pokazateljima koji se kontroliraju u otpadnoj vodi i prirodnom recipijentu nakon dospijeća kemikalije u iste, uz navođenje dozvoljenih koncentracija i upozorenja koje se na kemikaliji trebaju nalaziti,

– test odmašćivanja,

– test biorazgradljivosti,

– dokaz o uplaćenoj upravnoj pristojbi,

– druga potrebna dokumentacija po ocjeni izdavatelja vodopravne dozvole.

Sigurnosno-tehnički list koji se prilaže uz zahtjev mora biti ispunjen u skladu s posebnim propisom iz područja zdravstva te biti ovjeren od strane nadležnog tijela.

Orijentacijsko-postotni sastav kemikalije podrazumijeva približni postotni sastav svih tvari koje ulaze u konačni sastav kemikalije. Za vrlo toksične kemikalije treba navesti što točnije masene udjele tvari koji svojom prisutnošću uzrokuju toksičnost.

Tehničko uputstvo i deklaracija uz osnovne podatke o kemikaliji treba sadržavati i:

– podatke o području i načinu primjene,

– opis tehnoloških procesa u kojima se kemikalija upotrebljava,

– grafičke znakove (simbole) i oznake upozorenja i obavijesti za kemikalije,

– ako je to potrebno treba navesti mjere, sredstva i uređaje potrebne za uklanjanje onečišćujućih tvari iz otpadnih voda prije ispuštanja u prirodni recipijent.

Ekotoksikološki podaci obuhvaćaju podatke vezane za prosudbu štetnog djelovanja kemikalije na vodene organizme (toksičnost na bakterije aktivnog mulja, na vodene organizme Daphnia magna i/ili ribe i alge, biorazgradljivost kemikalije).

Ekotoksikološke analize obavljaju laboratoriji koji imaju ovlaštenje za takva ispitivanja izdano od Ministarstva. U slučaju da se te analize obavljaju u ovlaštenim laboratorijima u inozemstvu dobivene rezultate potrebno je priložiti uz zahtjev za izdavanje vodopravne dozvole.

Pod podacima o pokazateljima koji se kontroliraju u otpadnoj vodi ili prirodnom recipijentu nakon dospijeća kemikalije u vode pravilnom i predviđenom uporabom podrazumijevaju se:

– pokazatelji onečišćujućih tvari iz članka 60. i kemijski i ekološki pokazatelji utvrđeni propisom iz članka 41. Zakona o vodama,

– način predobrade otpadnih voda u koje je dospjela kemikalija prije ispuštanja u recipijent.

U slučajevima kada se radi o kemikalijama za koje je potrebno radi njihove složenosti stručno mišljenje, tijelo nadležno za izdavanje vodopravne dozvole zatražit će da stranka pribavi to stručno mišljenje.

Dokumentacija za produljenje važnosti vodopravne dozvole za stavljane u promet kemikalija

Članak 19.

Uz zahtjev za produljenje vodopravne dozvole za stavljanje u promet kemikalija, koji treba podnijeti nadležnom ministarstvu najmanje dva mjeseca prije isteka roka važnosti vodopravne dozvole, prilažu se:

– sigurnosno-tehnički list za kemikaliju,

– broj vodopravne dozvole koja se produljuje,

– tehničko uputstvo i deklaracija kemikalije

– dokaz o izvršenim obvezama odnosno uvjetima navedenim u dispozitivu ranije izdane vodopravne dozvole,

– dokaz o uplaćenoj upravnoj pristojbi.

Prijenos vodopravne dozvole za stavljanje u promet kemikalija

Članak 20.

Vodopravna dozvola za stavljanje u promet kemikalija može se prenijeti s jednog korisnika na drugog samo uz suglasnost tijela koje je istu izdalo.

Prijenos vodopravne dozvole iz stavka 1. ovoga članka može se izvršiti na pravne slijednike i treće osobe pod uvjetom da osoba na koju se prenosi vodopravna dozvola ispunjava uvjete istog ili odgovarajućeg predmeta poslovanja odnosno djelatnosti (proizvodnja ili stavljanje u promet kemikalije).

Dokumentacija uz zahtjev za prijenos vodopravne dozvole za stavljanje u promet kemikalija

Članak 21.

Uz zahtjev za prijenos vodopravne dozvole za stavljanje u promet kemikalija prilaže se:

– broj izdane vodopravne dozvole za koju se traži prijenos,

– sigurnosno-tehnički list za kemikaliju s nazivom korisnika na koju je glasila vodopravna dozvola,

– sigurnosno-tehnički list za kemikaliju s nazivom korisnika na koju će glasiti vodopravna dozvola,

– dokaz o suglasnosti o ustupanju prava iz vodopravne dozvole (ugovor, izjava, izvadak iz sudskog registra),

– dokaz o uplaćenoj upravnoj pristojbi.

Dokumentacija uz zahtjev za uvozne kemikalije

Članak 22.

Vodopravne dozvole za kemikalije koje se uvoze ili se proizvode po inozemnim licencama mogu se izdavati na temelju ovjerenih dokumenata ovlaštene institucije zemlje iz koje kemikalija dolazi.

U slučaju iz stavka 1. uz zahtjev se prilaže izvorna dokumentacija i prijevod ovlaštenog sudskog prevoditelja na hrvatski jezik.

Sadržaj vodopravne dozvole za stavljanje u promet kemikalija

Članak 23.

Vodopravnom dozvolom za stavljanje u promet kemikalija određuje se:

– korisnik vodopravne dozvole (proizvođač i/ili uvoznik kemikalije),

– komercijalni naziv kemikalije,

– fizikalna i kemijska svojstva kemikalije,

– kemijski sastav kemikalije,

– dopuštenje proizvodnje i/ili stavljanja u promet kemikalije na domaćem tržištu,

– opis pravilne i predviđene uporabe kemikalije sukladno uputi proizvođača (tehničko-tehnološki procesi u kojima se upotrebljava navedena kemikalija),

– uvjeti i način ispuštanja u recipijent,

– ograničenje i zabrana uporabe kemikalije u zaštićenim područjima – područjima posebne zaštite voda i drugim područjima ukoliko se ta potreba utvrdi na temelju podataka o toj kemikaliji i monitoringa stanja voda,

– rok na koji se izdaje vodopravna dozvola.

U slučaju da se u postupku izdavanja vodopravne dozvole za stavljanje u promet kemikalija utvrdi da je učinak kemikalije, koja nakon pravilne i predviđene uporabe dospijeva u vode, vrlo štetan u smislu pogoršanja stanja voda, očuvanja zdravlja i života ljudi i zaštite vodnih ekosustava odbit će se izdavanje vodopravne dozvole za njenu proizvodnju i stavljanje u promet na domaćem tržištu.

U slučaju promjene naziva, kemijskog sastava i ekotoksikoloških pokazatelja kemikalije potrebno je za istu ishoditi novu vodopravnu dozvolu.

U slučaju da se kemikalija istog kemijskog sastava i istih ekotoksikoloških svojstava pojavljuje u više varijanti (npr. mirisa, boja i sl.) izdat će se jedna vodopravna dozvola sa naznakom varijanti u kojima se ista proizvodi i/ili stavlja na tržište.

5. POSEBNI UVJETI PRIKLJUČENJA

Potrebna dokumentacija

Članak 24.

Posebnim uvjetima priključenja određuju se tehnički zahtjevi kojima mora udovoljiti građevina, a odnose se na njeno priključenje na vodne građevine za javnu vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda.

Uz zahtjev za izdavanje posebnih uvjeta priključenja, ovisno o tome je li građevina postojeća, a nije priključena ili se planira graditi, prilaže se:

– tehničko rješenje priključenja ili projekt vodovoda i kanalizacije s načinom priključenja,

– podaci o lokaciji (opis lokacije, izvod iz katastarskog plana),

– osnovni tehnički podaci o zahvatu (namjena, gabariti, kapacitet, i sl.),

– tehničko-tehnološko rješenje za postrojenje, opis tehnološkog procesa,

– podaci o potrebnim količinama i kakvoći vode potrebne za opskrbu vodom građevine,

– podaci o količinama, stupnju onečišćenja, planiranom načinu predobrade,

– podaci o mjestu spoja internih vodova na vodne građevine javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda,

– izvadak iz zemljišne knjige za zemljišnu česticu na kojoj se građevina nalazi ili se na njoj planira graditi,

– kopiju katastarskog plana s ucrtanom građevinom,

– posebni uvjeti utjecaja vodnih građevina (zaštite),

– dokaz da se građevina smatra postojećom po posebnom propisu.

Sadržaj posebnih uvjeta priključenja

Članak 25.

Posebni uvjeti priključenja moraju biti u skladu s odlukom o priključenju iz članka 209. stavak 2. Zakona o vodama, a osobito sadrže:

– tehničko-tehnološke uvjete priključenja uključujući i uvjete ugradnje vodomjera,

– obvezu ugradnje vodomjera,

– plaćanje troškova priključka na sustav javne odvodnje,

– obvezu plaćanja naknade za priključenje ukoliko je ista uvedena na području jedinice lokalne samouprave,

– obvezu prijave početka radova na izvedbi priključka isporučitelju vodne usluge te prijavu priključka uz potrebnu dokumentaciju,

– obvezu isporučitelja vodne usluge o preuzimanju i puštanju u rad priključka u određenom roku ukoliko je isti izveden u skladu s tehnološko - tehničkim uvjetima priključenja,

– tehničke uvjete u odnosu na postojeće i novoplanirane komunalne vodne građevine,

– ostale uvjete ukoliko su potrebni.

6. POTVRDA O SUKLADNOSTI S POSEBNIM UVJETIMA PRIKLJUČENJA

Potrebna dokumentacija

Članak 26.

Dokumentacija za izdavanje potvrde o sukladnosti s posebnim uvjetima priključenja sadrži:

– posebne uvjete priključenja,

– idejni odnosno glavni projekt građevine za čije su priključenje izdani posebni uvjeti priključenja.

Idejni projekt treba sadržavati:

– za vodomjer: shemu instalacija s položajem vodomjera.

Sadržaj potvrde o posebnim uvjetima priključenja

Članak 27.

Klauzula na posebnim uvjetima priključenja sadrži:

– naziv isporučitelja vodne usluge koji izdaje potvrdu o sukladnosti s posebnim uvjetima priključenja,

– broj (klasu), datum izdavanja, pečat tijela koje izdaje potvrdu i potpis ovlaštene osobe,

– konstataciju da su glavni projekt ili druga dokumentacija za građenje ili druge zahvate u prostoru izrađeni u skladu s posebnim uvjetima priključenja.

U spis posebnih uvjeta priključenja ulažu se zapisnik s uvida u glavni projekt, dokumentacija o provođenju vodnog nadzora i zapisnik s tehničkog pregleda građevine.

III. SADRŽAJ I NAČIN VOĐENJA OČEVIDNIKA

Očevidnik vodopravnih akata

Članak 28.

Očevidnik vodopravnih akata je sustavni popis izdanih vodopravnih uvjeta, vodopravnih potvrda, obvezujućih vodopravnih mišljenja, vodopravnih dozvola, posebnih uvjeta priključenja i potvrda o sukladnosti s posebnim uvjetima priključenja.

Očevidnik vodi tijelo koje izdaje vodopravne akte.

Očevidnik vodopravnih akata koje izdaju Hrvatske vode vodi se u obliku vodne knjige prema članku 135., a sadrži dijelove određene propisom iz čl. 140. Zakona o vodama.

Očevidnik vodopravnih dozvola za stavljanje u promet kemikalija sadrži:

– naziv, klasu, odnosno broj i datum izdavanja,

– naziv i sjedište korisnika,

– naziv i sjedište proizvođača,

– naziv kemikalije, grupa proizvoda,

– rok važnosti vodopravne dozvole za stavljanje u promet kemikalija,

– godišnje količine stavljanja u promet kemikalija i

– druge podatke potrebne izdavatelju vodopravne dozvole.

Zainteresirana pravna ili fizička osoba ima pravo zatražiti izvadak iz očevidnika uz naknadu troškova izrade tih izvadaka.

Troškove izrade izvadaka određuje ministar posebnom odlukom.

Obveza dostave vodopravnih akata

Članak 29.

Tijelo koje izdaje vodopravne akte dužno je po jedan primjerak dostaviti Ministarstvu, Upravi gospodarenja vodama, vodopravnoj inspekciji i službi upravnog nadzora i Hrvatskim vodama.

IV. POSEBNI TROŠKOVI POSTUPKA I NAČIN NJIHOVOG SNOŠENJA

Troškovi postupka

Članak 30.

Posebne troškove postupka izdavanja vodopravnih akata, a koji se odnose na putne troškove i dnevnice u svezi s očevidom na lokaciji za koju stranka traži izdavanje vodopravnog akta, troškove pri izdavanju vodopravne dozvole za stavljanje u promet kemikalija (putne troškove i dnevnice u svezi s mogućim očevidom, usluge očevida (jedinična cijena kn/sat), kao i druge posebne izdatke snosi podnositelj zahtjeva u svemu prema Zakonu o općem upravnom postupku.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 31.

Rok važnosti vodopravne dozvole za ispuštanje otpadnih voda i korištenje voda izdane sukladno Zakonu o vodama (»Narodne novine«, broj 107/95 i 150/05) može se produžiti uz dostavu dokumentacije iz članka 16. stavka 1. ovog Pravilnika.

Članak 32.

Svi upravni postupci započeti do stupanja na snagu ovog Pravilnika, po odredbama Pravilnika o izdavanju vodopravnih akata (»Narodne novine«, broj 28/96) dovršit će se po odredbama tog Pravilnika.

Članak 33.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o izdavanju vodopravnih akata (»Narodne novine«, broj 28/96).

Članak 34.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/10-01/0011

Urbroj: 538-10/1-2-80-10/09

Zagreb, 16. lipnja 2010.

Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske i
ministar regionalnog razvoja
šumarstva i vodnoga gospodarstva
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.