Odluka o granicama vodnih područja

NN 79/2010 (24.6.2010.), Odluka o granicama vodnih područja

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2263

Na temelju odredbe članka 31. stavka 2. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 17. lipnja 2010. godine donijela

ODLUKU

O GRANICAMA VODNIH PODRUČJA

I.

Ovom Odlukom utvrđuju se granice vodnih područja u Republici Hrvatskoj.

II.

Vodno područje rijeke Dunav obuhvaća dio kopna Republike Hrvatske s kojega sve vode otječu, površinskim ili podzemnim putem, u rijeku Dunav.

Jadransko vodno područje obuhvaća dio kopna Republike Hrvatske, uključujući i otoke, s kojega sve vode otječu, površinskim ili podzemnim putem, u Jadransko more, pripadajuće prijelazne vode, te priobalne vode isključivo u pogledu njihovog kemijskog i ekološkog stanja.

III.

Crta razgraničenja između Vodnoga područja rijeke Dunav i Jadranskoga vodnog područja prirodna je razvodnica sliva Dunava i slivova Jadranskog mora i odnosi se na površinske i podzemne vode.

Razvodnica iz stavka 1. ove točke određena je na temelju rezultata hidroloških i hidrogeoloških istraživanja i ucrtana je na kartografskom prikazu koji je sastavni dio ove Odluke (u daljnjem tekstu: kartografski prikaz).

IV.

Kopnena granica vodnih područja prema drugim državama jest državna granica.

V.

Morska granica Jadranskoga vodnog područja je:

– crta udaljena jednu nautičku milju od ravne polazne crte od koje se mjeri širina teritorijalnog mora Republike Hrvatske u smjeru pučine, te

– crta udaljena jednu nautičku milju od crte niske vode uzduž obala otoka koji se nalaze izvan granica iz podstavka 1. ovoga stavka.

Morska granica Jadranskoga vodnog područja iz stavka 1. ove točke ucrtana je na kartografskom prikazu.

VI.

Kartografski prikaz u digitalnom obliku, kao izvornik, čuva se u Hrvatskim vodama.

VII.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o utvrđivanju granica vodnih područja (»Narodne novine« broj 109/2008).

VIII.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 325-01/10-01/03
Urbroj: 5030112-10-1
Zagreb, 17. lipnja 2010.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.

PRILOG

KARTOGRAFSKI PRIKAZ GRANICA VODNIH PODRUČJA U REPUBLICI HRVATSKOJ